3 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29108

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ

YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesi Akupunktur ve Tamamlayc Tp Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesi Akupunktur ve Tamamlayc Tp Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (GATAM): Gazi niversitesi Akupunktur ve Tamamlayc Tp Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

d) niversite: Gazi niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; modern tp uygulamalarna yardmc eitli tamamlayc tp yntemlerinin, her trl tehis, tedavi ve korunma amal kullanmnn, etkilerinin ve etki mekanizmalarnn belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tbbi, hukuki ve dier her trl alanda aratrma, uygulama, takip, eitim ve tantm yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Akupunktur, fitoterapi, biyoenerji, ozonterapi, hirudoterapi, nralterapi, manuel terapi, hipnoterapi, rekleksoloji, kupa terapi, hacamat gibi krk beten fazla tamamlayc tp yntemlerinin etkilerini, etki mekanizmalarn, optimal etki srelerini ve dier ynlerini ortaya koymak iin bilimsel aratrmalar planlamak ve uygulamak, yurt ii ve yurt d aratrma projelerine katkda bulunmak.

b) Akupunkturla ilgili poliklinikler aarak hasta tedavi etmek, Salk Bakanl ile i birlii halinde hekimlere ve dier salk personeline cretli olarak akupunktur eitim kurslar amak.

c) Doal ve sentetik kaynakl her trl farmastik, kozmetik ve dier endstriyel hammadde ve rnlerin gelitirilmesi, formlasyonu, kalite kontrolleri, biyolojik, farmakolojik, toksikolojik ve klinik deerlendirmeleri ile biyo yararlanm ve biyo edeerlilik alma ve aratrmalarn yapmak ve yaptrmak.

) Tbbi ve aromatik bitkiler yannda doal ve sentetik kaynakl her trl ilalarn, kozmetiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endstriyel alardan incelenmesini salamak amac ile gerekli laboratuvar ve retim tesislerini kurmak.

d) lkemizde mevcut flora zenginlii ile biyolojik eitliliinin envanterinin kartlmas, korunmas ve ekonomiye kazandrlmas konularnda bilimsel aratrmalar yapmak, biyolojik evrenin korunmas bilincinin lkemizde yerlemesine katkda bulunmak.

e) Endstriyel potansiyele sahip tbbi ve aromatik bitkiler ve dier rnlerin retimi ile ilgili almalar yapmak ve yaptrmak.

f) la, kozmetik, uucu ya, gda, boya, koku ve tat endstrileri ile kimya sektrnn gereksinimi olan doal, sentetik ya da yar sentetik hammadde, ara madde ve rnlerin retiminde d lkelere bamll en aza indirecek almalar yapmak, bilimsel nerilerde bulunmak, danmanlk yapmak.

g) Anadolu halk hekimlii uygulamalarnn renilmesi ve Anadolu halk hekimlii uygulamalarnn incelenmesini salamak, olaanst ve sradan kabiliyetleri dolaysyla tedavi uygulayan kiilerin gerekten tedavi etmeye ynelik byle bir zellikleri var m? Bu gibi konularda gerekli aratrma laboratuvarlar kurarak Salk Bakanlna bilgi vermek.

) almalarn ve aratrmalarn yrtrken, gerektiinde tbbi laboratuvar, grntleme yntemleri, bilgi ilem, basmevi, ulam, atlyeler, toplant salonlar gibi niversitenin mevcut imknlarndan yararlanmak.

h) Tamamlayc tp yntemlerinin hekimler ve halk arasnda doru bir ekilde ve yeterince bilinmesini salamak iin, gerek hekimlere gerekse topluma ynelik bilgilendirme toplantlar, seminerler, kurslar dzenlemek, projeler yrtmek.

) Tamamlayc tp yntemlerinin kullanm ve bu yntemlerle ilgili bilimsel almalar iin gereken tehizat ve malzemelerin teminine almak, desteklemek ve destek almak, bunlar bir at altnda toplayarak aratrmaclarn hizmetine sunmak.

i) Merkezin almalarnda etkinlii artrmak iin ulusal ve uluslararas bilimsel, kltrel ve teknolojik almalara katlmak; eitim programlar, kurslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri programlar dzenlemek veya dzenlenmesine katkda bulunmak.

j) ada teknolojik imknlardan yararlanarak; konusuyla ilgili ulusal ve uluslararas kii ve kurulularla yazmalar ve grmeler yapmak, konusuna giren alanlarda her trl yazl, basl, grsel ve iitsel belge ve eserlerden oluan ariv, kitaplk dokmantasyon ve enformasyon birimlerini oluturmak.

k) Merkezin rettii her trl bilimsel ve teknik verileri, bulular, yenilikleri, retim, aratrma ve benzeri faaliyetleri ve nerileri bilimsel rapor, blten, kitap, dergi, bror, makale, tebli, film, resim, fotoraf, slayt, multimedya rn ve benzeri eserler eklinde yaymlamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Gazi niversitesi Tp Fakltesi retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin seilerek grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr tarafndan, Gazi niversitesi Tp Fakltesi retim yeleri arasndan bir kii Mdr Yardmcs olarak nerilir ve Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr Yardmcs; Mdrn bulunmad zamanlarda Mdre veklet eder ve Mdr tarafndan verilen grevleri yapar. Grevden ayrlma ve veklet alt ay aamaz. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde Mdr Yardmcsnn da grevi kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek ve temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu gndemini hazrlamak, Kurulu toplantya armak ve bakanlk etmek, Ynetim Kurulu kararlarnn uygulanmasn salamak.

c) Merkez blm ve gruplarnn yneticilerini semek iin Ynetim Kuruluna neride bulunmak; blm ve grup almalarnda ibirlii ve koordinasyonu salamak.

) Merkezin ve Merkeze bal birimlerin almalarn dzenlemek ve dzenli olarak almalarn salamak, bu almalar desteklemek.

d) Merkeze bal olmak kouluyla farkl yerlerde tamamlayc tp aratrma ve uygulama merkezi birimlerinin almas ve almalarn yrtmek.

e) Merkezin bte teklifini hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayn takiben Rektrn onayna sunmak; onaylanan bteyi ve alma programlarn uygulamak.

f) Merkezin tm almalarn dzenlemek, plan, proje, program ve alma raporlarn hazrlamak ve alma programlarnn yrtlmesini salamak.

g) Merkezin yllk faaliyet raporunu Rektrle sunmak.

) lgili dier mevzuatla verilen grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Mdr Yardmcs ile birlikte Mdrn nerisi zerine Gazi niversitesi Tp Fakltesi retim yeleri arasndan yl sre ile Rektrce grevlendirilen be kiiden oluur.

(2) Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Grevden ayrlma ve veklet alt aylk sreyi aamaz. Sresi bitmeden ayrlanlar veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere yenileri seilir.

(3) Ynetim Kurulu; Mdrn, Mdr bulunmad zamanlarda ise Mdr Yardmcsnn bakanlnda salt ounlukla toplanr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleri, ynetimi ve almalaryla ilgili konularda karar almak, alma dzenini belirlemek, plan, proje ve alma programlarn grp karara balamak.

b) Merkezin almalar ile ilgili ibirlii esaslarn belirlemek.

c) Merkezce desteklenen uygulama, aratrma ve almalarla ilgili aratrc, telif, patent gibi haklara ait esaslar, gelirlerin dalm ve kullanm ekillerini ilgili mevzuata gre tespit etmek, rnlerin hizmet ve cretini belirlemek.

) Mdrn nerecei veya Kurula getirecei iler hakknda karar almak.

d) Mdrlke hazrlanacak ylsonu faaliyet raporunu grerek Mdr aracl ile Rektrle sunulmasn salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Merkez aratrma ve uygulama birimi

MADDE 12 (1) Merkeze bal aratrma ve uygulama birimleri almas Ynetim Kurulunda grlr ve karara balanr.

(2) Merkeze bal birim veya birimler almasna karar verildiinde birim mdr Ynetim Kurulunun gr alnarak Mdr tarafndan Rektrle teklif edilir ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Merkez Mdrnn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde birim mdrnn de grevi kendiliinden sona erer.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini ksmen veya tamamen Rektr Yardmclarndan birine veya Mdre devredebilir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr yrtr.