1 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29106

YÖNETMELİK

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tüm lisansüstü programlarına ilişkin öğrenci kabulü, eğitim, öğretim, sınav ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde kayıtlı öğrenciye ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Enstitü: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitüleri,

d) Enstitü kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesindeki ilgili enstitüsünün kurulunu,

e) Enstitü yönetim Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

f) GMAT: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Management Admission Testini,

g) GRE: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Record Examinations sınavını,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,

h) Kredi: Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değerini,

ı) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktorayı,

i) Lisansüstü programlar: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,

l) Rektörlük: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

o)Tez danışmanı: İstanbul Şehir Üniversitesindeki enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmasını yürütmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

ö) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,

p) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Şehir Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

r) Yabancı Diller Okulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,

s) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların İlanı, Başvuru, Kabul ve Diğer Esaslar

Lisansüstü programların ilanı

MADDE 5 – (1) Her yarıyılda bir sonraki yarıyıl için lisansüstü programlara ilişkin enstitü müdürleri tarafından enstitü yönetim kuruluna önerilen kontenjan, başvuru ve kabul koşulları karara bağlanarak Üniversite Senatosunun onayına sunulur. Onaylanan lisansüstü programları ilan edilir.

(2) Üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretimine giriş başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitüye yapılır. İstenen belgeleri belirtilen süre içinde tamamlamayan adayların başvuruları işleme konulmaz.

Lisansüstü programlarına başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü kurulu tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur. Jürinin görevi adayların sıralamasını yapmak ve programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları enstitü yönetim kuruluna önermektir.

(2) Adayların sıralamasında;

a) Yüksek lisans programlarına kabulde lisans bitirme not ortalaması,

b) Lisans derecesi ile doktora programlarına kabulde lisans bitirme not ortalaması,

c)Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabulde yüksek lisans bitirme not ortalaması, ilgili programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini gösteren bir sınav sonucu, ALES, GRE veya GMAT puanı, referans mektupları ve niyet mektubu ile değerlendirme jürisinin gerekli gördüğünde yapacağı mülakat sonuçları,

esas alınır.

(3) Doktora programlarına başvuracak adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans öğrenimini; tamamlamış olmaları gerekir.

(4) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmaları gerekir.

(5) Adayların yüksek lisans programına kayıt yaptırabilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

a) Lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olmak.

b) Öğretim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterliğine sahip olmak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre İngilizce hazırlık programına kabul edilme şartlarını taşımak.

c) Gerekli yabancı dil yeterliliği olmayan öğrenciye şartlı kabul verilmesi durumunda, bir akademik yıl içinde yabancı dil yeterliliğini kazanmış olmak.

ç) Yurt dışı programlarından mezunlar için Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesine sahip olmak.

(6) Adayların doktora programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

a) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden en az 3.00 veya buna muadil lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

b) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden en az 3.00 veya buna muadil yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

c) Tezli yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olmak.

(7) ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından, ilgili puan türünde YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla Senatonun belirlediği düzeyde bir puan almış olmak gerekir.

(8) Adayın değerlendirme jürisi tarafından yapılan mülakat sonucunda başarılı bulunmuş olması gerekir.

(9) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde hangi tür GMAT veya GRE puanı isteneceği Senato tarafından belirlenir.

(10) Öğrencilerin kabulü, değerlendirme jürisinin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay geçiş yapan öğrenciler

MADDE 7 – (1) YÖK tarafından tanınan diğer yükseköğretim kurumlarından veya Üniversite programlarından yapılan yatay geçiş başvuruları, daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programında en az bir dönemi başarı ile tamamlamış olmak koşulunu yerine getirmek kaydıyla ilgili değerlendirme jürisi tarafından incelenir. Yurt dışından alınmış lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilmek için değerlendirme jürisinin olumlu kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı gerekir. Değerlendirme jürisi; farklı üniversiteden gelen öğrencinin kredisi transfer edilecek derslerini ve programı tamamlamak için nasıl bir yol izleneceğini belirleyen bir intibak raporu hazırlar. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programında tamamlayarak aktarabileceği toplam kredi yatay geçiş yaptığı programda tamamlaması gereken toplam kredinin %65’ini geçemez. Başka bir üniversiteden doktora programına yatay geçiş yapan öğrencilerin yeterlik sınavını Üniversitede almaları gerekir. Üniversite içinde bir programda doktora yeterlik sınavını başardıktan sonra başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yeterlik sınavına girip girmeyeceği ilgili ana bilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki Programda geçirdiği sürenin ne kadarının geçiş yaptığı programdaki süresine sayılacağı enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Aynı yüksek lisans programının tezli ve tezsiz olanları arasında, gerekli şartlarının sağlanmış olması durumunda, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile geçiş yapılabilir.

İngilizce sınavı, İngilizce hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerden, İngilizce bilgilerinin yeterli olduğu Senato tarafından tanınan sınavlardan biri ile belirlenenler, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırabilirler.

(2) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına başvuran adayın kabul edilen bir İngilizce yeterlik sınav sonucu yoksa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla İngilizce yeterlik durumu belirlenir.

(3) Yabancı Diller Okulu tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavına göre İngilizce düzeyi yeterli bulunmayan adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilmeleri durumunda, Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre en fazla bir akademik yıl süresince İngilizce hazırlık programına alınabilir. Bir akademik yılsonunda İngilizce yeterliliğini sağlayamayan öğrencinin şartlı kabul edildiği programdan ilişiği, 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince kesilir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programa başvuran aday, lisans derecesinin başka bir alanda olması durumunda, bir akademik yılı geçmemek üzere, bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak üzere şartlı kabul edilebilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler akademik danışman tarafından belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden başarılı sayılmak için en az C veya üzeri alan öğrencilere S notu verilerek başarılı kabul edilir. Bilimsel hazırlık programının bir akademik yılsonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin programla ilişkisi kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır ve transkriptte yer alır.

(3) Akademik danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı derslerinin yanında bazı lisansüstü program dersleri alınabilir. Lisansüstü derslerden alınan notlar lisansüstü programa kayıt yapıldıktan sonra not ortalamasına katılır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Değişim öğrencileri; uluslararası değişim programı çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri, özel öğrencilere ve değişim programlarına ilişkin uygulama esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel öğrenciler; enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen, ancak Üniversitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan öğrencilerdir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilere öğrencilikle ilgili belgeler, diploma veya derece verilmez, ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notları gösterir bir belge verilir.

b) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve kredilerin, Üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli sayılması ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla olur.

c) Özel öğrencinin derslere kayıt olabilmek için, mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konabilmesi için:

1) Enstitü yönetim kurulunun onayının olması gerekir.

2) Adayın lisans derecesine sahip veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması gerekir.

3) Başvurduğu program için istenilen yabancı dile ait yeterlilik belgesi getirmesi gerekir.

4) Özel öğrenciler bir lisansüstü programdan toplam kredi yükünün en fazla %50’sini alabilirler.

Kesin kayıtla ilgili esaslar

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde ilan edilen günlerde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı gereklidir. Bu belgelerden aslı muhafaza edilecekler dışındakilerin onaylanmış kopyaları saklanır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aranan şartlar şunlardır:

a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Üniversitenin belirlemiş olduğu mali yükümlülükleri kayıt süresi içinde yerine getirmek.

c) Üniversitenin yetkili kurullarınca ilan edilen diğer şartları sağlamak.

(3) Sahte veya yanıltıcı belge ve bilgi sundukları anlaşılan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmış ise, kendilerine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilerek haklarında kanuni işlem yapılır.

Kayıt yenileme ile ilgili esaslar

MADDE 12 – (1) Kayıt tarihlerinde mazeretleri bulunanların durumları, başvuruları üzerine enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mazeretleri geçerli görülenlere; derslere devam edemedikleri günlerde izinli sayılmak koşuluyla ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Bu öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yarıyıla ait akademik takvimdeki ders ekleme ve bırakma süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıtları izleyen yarıyıla ertelenir.

(2) İzinsiz veya geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl için kayıt yaptırmayan öğrencinin kayıt yaptırmadığı süre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde değerlendirilir. Dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayan öğrencinin mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilirse o yarıyıl için izinli sayılır.

(3) Geç kayıt yaptıranlara öğrenim ücreti ile ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme cezası uygulanır.

Eğitim ve öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme

MADDE 13 – (1) Bir öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan ve yaz öğretiminden oluşur. Yaz öğretiminde verilecek derslerle ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre, tarih ve işleyişlerine ait hususlar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir, Senato tarafından onaylanarak ilan edilir.

(3) Öğrencilerin derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ve diğer çalışmalara katılması zorunludur. Derse devam ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınır. Derslerin ve dönem içi çalışmaların % 20’sine, geçerli mazereti olmadan katılmayan öğrenci (IA) notu ile başarısız sayılır.

(4) Programda sürekli ölçme ve değerlendirme yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama, alan çalışması, sunum, rapor ve benzeri çalışmaları da ölçme ve değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, herhangi bir ölçme ve değerlendirme öğesinin ağırlığı % 40’tan fazla olamaz.

(5) Tüm ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulmasında şeffaflık esastır. Bu sonuçların iki hafta içinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrenciye değerlendirme sonuçları ve yöntemi hakkında geri bildirim sağlar.

(6) Öğretim elemanı, ilgili enstitü yönetim kurulu onayını almadan dönem sonu sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez.

(7) Lisansüstü öğretimi süresinde izlenecek eğitim ve öğretim programları ve mezuniyet için gerekli koşullar ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(8) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Başarı notları ve ilgili işaretler

MADDE 14 – (1) Öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri dışında aldıkları lisansüstü dersleri için öğretim elemanları tarafından aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

a)

Başarı Notu            Katsayısı           Açıklaması

A                            4.00                  Mükemmel

A-                           3.70                  Pekiyi

B+                          3.30                  İyi

B                             3.00                  Yeterli

B-                           2.70                  Şartlı geçer

C+                          2.30                  Zayıf geçer

C                             2.00                  Çok zayıf geçer

F                             0.00                  Başarısız

IA                           0.00                  Devamsızlık sebebiyle başarısız

(2) Ayrıca; not belgesinde geçici süreli (I), (NP) ve sürekli görünen (R), (S), (SP), (T), (TP), (W), (U), (LA) işaretleri kullanılır.

(3) Not belgesinde kullanılan işaretler ve açıklamaları şunlardır:

a) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.

b) I: Geçerli mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki hafta içinde eksik kalan çalışmayı tamamlarsa (I) notu yerine harf notu verilir. Bu süre içinde de dersle ilgili eksiklikler tamamlanmazsa (I) notu (F)’e dönüşür.

c) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki hafta içinde (F)’e dönüşür.

ç) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

d) S: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında başarılı olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

e) SP: Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir.

f) T: Başka bir yüksek lisans programından transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

g) TP: Tez çalışmasının veya bitirme projesinin başarı ile devam ettiği anlamına gelir. Not ortalamasına katılmaz.

ğ) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

h) U: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında başarısız olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değerleri ile izlenir.

(2) Başarısızlık sebebiyle tekrarlanan veya not yükseltmek için alınan derslerde son başarı notu geçerlidir. Tekrarlanan dersten daha önceki yarıyıllarda alınan notlar ortalama hesabına katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 16 – (1) İlan edilen sınav sonuçlarında veya yarıyıl sonu başarı notlarında maddi hata olması durumunda, ilgili öğretim elemanı not değişikliğini enstitü yönetim kurulu onayı ile yapabilir.

(2) Öğrenci sınav sonuçlarında veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünüyorsa dersin öğretim elemanına başvurarak ölçme ve değerlendirmeyle ilgili bilgi alır. Değerlendirme sonuçlarına itirazının devam etmesi durumunda bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir. Başvurular, enstitü müdürlüğü gözetiminde başvuruyu takip eden yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Öğrenci bu değerlendirmeyi yeterli bulmadığı takdirde beş iş günü içinde Rektörlüğe dilekçe ile başvurarak durumun gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç kişilik bir komisyon oluşturarak enstitüden alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağlar. Komisyon yedi iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak ilgili enstitüye yazılı olarak bildirir. Söz konusu karar enstitü tarafından ilgililere yazılı olarak iletilir.

Ders tekrarlama, saydırma

MADDE 17 – (1) Öğrenciler (IA), (F) veya (U) notu aldıkları zorunlu ve seçmeli dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslerin yerine geçecek bir başka seçmeli dersi tekrar (R) işareti ile almak zorundadır. Yeni dersten alınan not (IA), (F) veya (U) notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır. Ancak, önceki (IA), (F) veya (U) not belgesinde gösterilir.

(2) Öğrenciler (B), (B-), (C+) ve (C) almış oldukları dersleri de tekrarlayabilir.

(3) Aynı dönem içinde alınan bir ders, yine aynı dönem içinde alınan ve düşük not veya başarısızlıkla sonuçlanan başka bir ders yerine sayılamaz. Bir önceki dönemde alınmış olan seçmeli dersin tekrarında hangi ders yerine alındığı ders kayıt sırasında belirtilir.

Dersten çekilme

MADDE 18 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içerisinde kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanının onayı ile çekilebilir.

Sınavlara katılmama

MADDE 19 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına hastalık veya başka bir nedenle katılamayacak durumda olan lisansüstü öğrencileri, raporları veya ilgili belgeleri ile beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

(2) Yarıyıl sonu sınavı mazeret dilekçeleri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem, dersin başlangıcında öğrencilere duyurulmuş olması kaydıyla ilgili öğretim elemanınca belirlenir.

İzinli ayrılma

MADDE 20 – (1) Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilere; öğrenimine daha sonra devam etmek üzere, enstitü yönetim kurulunca en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için askerlik süresince izin verilebilir. Zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu bu süreyi uzatabilir.

(2) Yurt dışında öğrenim görmek amacıyla belirli bir süre için izin almış öğrencilerin aldığı derslerin transfer edilmesi Üniversiteye dönüşlerinden sonra danışmanlarının görüşüyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle enstitü yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler, dilekçelerinde ayrılış nedenini de belirterek, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkartılma cezası verilen öğrencilerin kaydı silinir.

(3) Öğrencinin Üniversite ile ilişkisinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Ders ekleme ve bırakma süresi içerisinde ise, öğrenci ödemekle yükümlü olduğu dönemin öğrenim ücretinin %25’ini ödemesi gerekir.

b) İlişiğinin kesilmesi ders ekleme ve bırakma süresinin son iş gününden sonra ise ödemekle yükümlü olunan dönem ücretinin tamamının öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı; kabul şartları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. Bu programların hangi enstitü ve programlarında, nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar ilgili enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve ders yükü

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı şu öğelerden oluşur:

a) Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders.

b) Bir adet kredisiz seminer dersi.

c) Tez çalışması.

(3) Alacağı kredili derslerden en çok iki tanesi öğrencinin lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen öğrenciler için, ilgili programın bir öğretim elemanını akademik danışmanı olarak belirler. Akademik danışmanın görevi; öğrencinin akademik gelişimini izlemek, kayıt, ders ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik etmektir. Akademik danışman öğrencinin her yarıyılda alabileceği dersleri, bu Yönetmeliğe ve öğrencinin kabul edildiği yüksek lisans programına uygun olarak belirler.

(5) Bir yüksek lisans öğrencisi akademik danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla:

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alabilir.

b) Bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla başka programdan, Üniversitenin diğer bir enstitüsünden veya başka üniversiteden daha önce aldığı lisansüstü derslerini geçerli saydırabilir.

(6) Yüksek lisans öğrencilerinin ders saydırma talepleri aşağıdaki hükümlere göre karara bağlanır:

a) Öğrenciler, yüksek lisans programı süresince başka üniversitelerden almış oldukları en fazla iki dersi saydırma talebinde bulunabilirler. Yatay geçiş ile yurt içi ve/veya yurt dışı değişim programlarında alınan derslerin saydırılması bu hükme tabi değildir.

b) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce almış olduğu ve bir diploma programına saydırmadığı dersler için enstitü tarafından bir intibak raporu oluşturulur. Buna göre saydırılması istenilen kredi, yüksek lisans programının ön gördüğü toplam kredi yükünün %65’ini aşamaz. Öğrencilerin bu talebini en geç ikinci yarıyıl ders kayıt döneminin sonuna kadar enstitüye dilekçeyle başvurarak yapmaları gerekir.

(7) Üniversite dışından alınmış olan derslerin enstitü yönetim kurulu tarafından geçerli sayılan notları öğrenci kaydına (T) işaretiyle geçer. (T) işareti alan dersler not ortalamasına katılmaz.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, tez çalışması dâhil azami üç akademik yıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar uzatmalı öğrenci sayılırlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tezi

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı akademik kamuya açıktır, tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve durumu bir tutanakla en geç üç gün içinde ilgili enstitüye bildirir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Başarılı olan öğrenci, yüksek lisans derecesine hak kazanmak için tezinin ciltlenmiş üç nüshasını ve pdf olarak hazırlanan elektronik kopyasını tez sınav tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.

(4) Tezi reddedilen öğrencinin yeni bir tez konusu almak istemesi halinde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami süre içinde bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen işlemleri yapmak zorundadır. Düzeltme kararı verilmesi durumunda, öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(5) Tezi düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya aynı alanda tezsiz yüksek lisans programının bulunması ve öğrencinin talep etmesi durumunda tezli programla ilişkisi kesilerek tezsiz programa devam etmesi sağlanır. Kendisine yeni bir tez konusu verilen veya tezsiz programa geçirilen öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam eder. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve ders yükü

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi dersi kredisiz olup, başarılı (S) veya başarısız (U) şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, bitirme projesini alacağı yarıyılda derse kayıt yaptırmak, yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin kredili derslerinden en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her öğrenci için, ilgili alandan bir öğretim elemanını akademik danışman olarak belirler. Danışmanın görevi, öğrencinin akademik gelişimini izlemek, kayıt, ders ekleme ve bırakma işlemlerinde rehberlik etmektir. Akademik danışman; öğrencinin her yarıyılda alacağı dersleri, bu Yönetmeliğe ve öğrencinin kabul edildiği tezsiz yüksek lisans programına uygun olarak onaylar.

(5) Bir tezsiz yüksek lisans öğrencisi, en fazla üç adet derse karşılık gelmek üzere, danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla:

a) Enstitü onayı alınmak şartıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından ders alabilir.

b) Bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla başka bir programdan, daha önce almış olduğu yüksek lisans derslerini saydırabilmesi için değerlendirme jürisi tarafından bir intibak programı hazırlanır. Bu durumda öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programında tamamlayarak aktarabileceği toplam kredi tamamlaması gereken mezuniyet kredisinin %65’ini geçemez.

(6) Üniversite dışından alınmış olan derslerin enstitü yönetim kurulu tarafından geçerli sayılan notları öğrenci kaydına (T) işaretiyle geçer. (T) işareti alan dersler not ortalamasına katılmaz.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, azami üç akademik yıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans programından mezuniyet

MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde alması gereken yüksek lisans derslerini en az 3,00 GNO ile tamamlayan; tezli programlarda tezini, tezsiz programlarda ise dönem projesini başarıyla tamamlayarak otuz gün içinde enstitünün belirlediği mezuniyet yükümlülüklerini yerine getiren, yüksek lisans tezinin jüri tarafından kabul edilmiş ve biçim yönünden de uygun bulunan kopyalarını enstitüye teslim eden yüksek lisans öğrencileri enstitü yönetim kurulu kararı ile mezuniyete hak kazanır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan ve eğitim ücreti borcu bulunmayan öğrencinin diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan bir yüksek lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Program amacı ve ders yükü

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de kırk iki krediden az olmamak üzere on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı akademik yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz akademik yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki akademik yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç akademik yıldır. Bu süreler içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya müfredat derslerinin ağırlıklı ortalaması 3,00’den düşük olan burslu öğrencilerin bursu kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı akademik yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz akademik yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde ilgili tezsiz yüksek lisans programının bulunması durumunda kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 32 – (1) Enstitü yönetim kurulu tarafından her öğrenci için tez danışmanı atanır. Tez danışmanı ve öğrenci birlikte bir tez konusunu belirler ve tez danışmanının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda doktora derecesine sahip ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri veya senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarının son aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan öğrenci; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve tam zamanlı görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili program tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi, gerekli görmesi halinde, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci aynı ana bilim dalında yüksek lisans programına geçebilir.

(8) Doktora yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenciler, ders yükümlülüklerini tamamlamış olsalar bile doktora yeterlik komitesinin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla belirlenen müfredat derslerini almak zorunda kalırlar.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili programın içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili program tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her yarıyıl birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması başarılı olarak devam ediyorsa TP, başarısız ise U notu komite tarafından verilir. İki kez üst üste U alan öğrenci yeniden yeterlik sınavına alınarak süreç yeniden başlatılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, yazım kurallarına uygun biçimde hazırladığı tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı akademik kamuya açıktır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili program tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Bu durumdaki öğrencinin bursu, enstitü yönetim kurulunca gözden geçirilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde enstitü tarafından yapılacak değerlendirme sonucu gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programından mezuniyet

MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı doktora derslerinin her birinden en az B notu alan ve yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri mezuniyete hak kazanır.

Doktora diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri tarafından kabul edilmiş ve biçim yönünden de uygun bulunan pdf ve ciltli üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciye bir sonraki yarıyıl sonunda ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan bir doktora diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen kurallara göre yürütülür.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin, uzaklaştırma süresi, azami öğrenim süresine katılır.

Burslar

MADDE 40 – (1) Öğrencilere sağlanan bursların dağıtımı, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 3/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Akademik Yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.