1 Eylül 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29106

YÖNETMELİK

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesi lisans programlarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesi lisans programlarında yürütülen eğitim, öğretim, sınavlar, diploma ve ilişik kesmeye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ÇAP: Çift ana dal programını,

b) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

c) FYK: Fakülte yönetim kurulunu,

ç) GNO: Genel not ortalamasını,

d) İngilizce yeterlik sınavı (İYS): İstanbul Şehir Üniversitesi diller okulunda yapılan İngilizce yeterlik sınavını,

e) Mütevelli Heyet: İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Şehir Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,

h) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ı) YAP: Yan dal programını,

i) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

j) Önkoşul dersi: Bir derse kaydolabilmek için öncelikle başarıyla tamamlanmış olması gereken dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlarla İlgili Esaslar

Üniversiteye kayıt yaptırma

MADDE 5 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Öğrenci Akademik İşler Direktörlüğü tarafından yapılır.

(2) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Disiplin cezasıyla Üniversiteden çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir.

İngilizce yeterlik

MADDE 6 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı İYS ile belirlenir.

(2) İYS sonucuna göre başarılı olanlar ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık programına kaydedilir. İngilizce hazırlık programı öğretiminde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 7 – (1) Üniversite bölümlerine/programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esas ve usuller; 2547 sayılı Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları ve özel öğrenciler

MADDE 8 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile özel öğrenci olarak ders alacak öğrencilerle ilgili esas ve usuller; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 9 – (1) Çift ana dal ve yan dal programlarına ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere kayıtlarını bizzat yapmak ve o yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadır. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara katılamaz, derslerden not alamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Mazeretleri ilgili FYK tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç eğitim ve öğretimin başladığı tarihten itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir. İkinci haftadan sonra kayıt yenileme ÜYK kararıyla yapılabilir.

(3) Mezun olabilmek için tüm derslerini tamamlamış, fakat stajını tamamlayamamış öğrenciler, staj için bir kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadır.

Danışman

MADDE 11 – (1) Her öğrenci için ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığı tarafından tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(2) Öğrencinin ilgili bölüm başkanlığına yapacağı herhangi bir konuya ilişkin yazılı başvurusunda, danışman görüşü istenir. Fakülte yetkili kurullarında görüşülmek üzere bölüm başkanlığı tarafından gönderilen öğrenci dilekçelerinde de danışman ve bölüm başkanlığı görüşleri aranır.

Ücretler ve burslar

MADDE 12 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri ve kredi başına düşen öğrenim ücreti miktarı Mütevelli Heyet tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen başarısız öğrencilerin, burslu öğrenciler de dâhil olmak üzere azami dört yıllık öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt oldukları her ders için kredi başına ücret ödemeleri gerekir.

(3) Öğrenim ücreti, yaz dönemi/yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Yaz Okulu ücretleri öğrenim ücretinden ayrı olarak, her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Burslar ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Ancak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce dışında olan bölüm ve program da açılabilir.

Eğitim, öğretim yılı ve öğrenim süresi

MADDE 14 – (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, Senatonun belirleyip ilan ettiği akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Yaz öğretimi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(3)Lisans programında normal öğrenim süresi sekiz yarıyıl, azami öğrencilik süresi ise on dört yarıyıldır. Bu sürelere İngilizce hazırlık programı ve yaz dönemleri dâhil değildir.

Ders planları

MADDE 15 – (1) Lisans ders planları, ilgili dekanlık veya bölüm başkanlığının önerisi, fakülte kurul kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir bölümün/programın çift ana dal/yan dal eğitimi yapabileceği bölüm veya programlara ilişkin ders programları da aynı usulle belirlenir.

(2) Ders programlarında mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü, ortalama kredi yükü ve her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri kredisi ile AKTS kredisi ve varsa önkoşulu belirtilir.

(3) Ders programlarında 30 krediyi tamamlayanlar ikinci sınıf, 65 krediyi tamamlayanlar üçüncü sınıf ve 100 krediyi tamamlayanlar dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile önkoşul dersleri

MADDE 16 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve programda gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Öğrencinin alacağı seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin önkoşulunun başarılmış sayılması için önkoşul dersinden en az D veya S notu alınması gerekir.

Derslerden muafiyet

MADDE 17 – (1) Bir dersten muaf olmak isteyen öğrenciler için ilgili fakülte tarafından muafiyet sınavı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler bu dersten muaf tutulur.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 18 – (1) Her dönem başında, ders ekleme ve bırakma süresi içinde, ilgili öğretim elemanı tarafından o dersin içeriğini, uygulamalarını, kaynaklarını, ölçme ve değerlendirme şeklini ve diğer ayrıntıları içeren bir ders izleme formu hazırlanır ve öğrencilere sunulur.

(2) Öğrenciler, eğitim ve öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuvarlara en az % 80 oranında devam etmek ve yarıyıl içinde her türlü ölçme ve değerlendirme çalışmasına ve öğretim elemanının ders izleme formunda duyurduğu diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(3) Öğrencinin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlık oranı %15’e ulaşan öğrenciye uyarıda bulunulur.

(4) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrenciler hakkında dersini aldıkları öğretim elemanına bilgi verilir ve öğrenciler bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları için izinli sayılır, gelmedikleri günlerde yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları için mazeret çalışması yaptırılabilir.

(5) Bir dersin devam yükümlülüğünü mazeretsiz olarak yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır ve IA notu verilir.

Kredi yükü

MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki normal kredi yükü, o öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın ders planında yarıyıl başına düşen ortalama kredi miktarıdır. Ortalama hesabında, sonuç kesirli çıktığı takdirde, en yakın büyük tamsayı alınır. Öğrencinin ders planında normal yarıyılındaki kredi toplamı bu ortalamadan daha büyük ise, büyük olan normal kredi yükü sayılır. ÇAP ve YAP’a kayıtlı öğrencilerin alabileceği ders yükü Senato tarafından belirlenir.

(2) Üçüncü yarıyılın başından itibaren, danışman onayı almak şartıyla, GNO’su 2.00 ile 3.00 arasında olan öğrenciler normal kredi yükü üzerinde fazladan bir ders, GNO’su 3.00’ın üzerinde olanlar ise fazladan iki ders alabilir. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler normal kredi yükünden fazla ders alamaz.

(3) Bu maddede öngörülen azami kredi miktarının üzerinde ders alabilmek için danışman önerisi ve FYK kararı gerekir. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim sürelerinin sonunda bulunan öğrenciler ile kayıt yaptıracağı son iki yarıyılda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, GNO’larına bakılmadan danışman onayı ile bu maddede belirtilen azami kredi yükünün üzerine çıkacak şekilde ders alabilir.

(4) Bir öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile normal kredi yükünün altında ders alabilir.

Derse yazılma ve sınamalı öğrenciler

MADDE 20 – (1) Öğrenciler derslere kaydolma işlemlerini, danışmanlarının desteği ve onayı ile her yarıyıl başında yaparlar.

(2) Öğrenciler kayıtlı bulundukları programların yarıyıl ders akışına göre ders alması ve önceki yarıyıllarda başarısız olunan veya hiç alınmayan derslerin, izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları esastır. Öğrencinin haftalık ders çizelgesinde kısmen çakışan derslere birlikte kayıt olması ilgili öğretim elemanlarının ve danışmanın onayı ile mümkündür.

(3) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılır.

(4) Lisans eğitiminin dördüncü yarıyılı sonu itibariyle GNO’su 1.80’in altında olan öğrenciler öncelikle GNO’larını yükseltmek için başarısız oldukları veya C’nin altında not aldıkları dersleri tekrarlar veya hiç almadıkları alt dönem derslerini alırlar. Bu durumdaki öğrencilerin üst yarıyıllara ait dersleri almaları, bölüm başkanı veya dekan onayı ile danışman tarafından yapılır. Başarısız oldukları ders seçmeli ise bunun yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

(5) Ancak, sınamalı öğrencinin ders yükünün, alt sınıflardan alabileceği dersin bulunmaması, önkoşulun başarılamaması veya benzeri nedenlerle, almasına izin verilen kredi yükünün çok altında kalması durumunda, danışman önerisi ve bölüm başkanı veya dekan onayı ile üst yarıyıllardan uygun dersler verilebilir.

(6) Başarı notu C’nin üzerinde olan bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencinin GNO’sunun en az 2.80 olması ve danışmanın onayını alması gerekir.

(7) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gördükten sonra yatay geçiş, nakil veya sınava girerek Üniversiteye transfer olan öğrencilerin intibakları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yüksek lisans dersleri alınabilir.

Ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 21 – (1) Derslerin ekleme ve bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde, kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten, danışmanın olumlu görüşünü alarak çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz.

Bitirme projesi ve stajlar

MADDE 22 – (1) Bitirme projesi bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanları arasındaki dağılımı ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi, ölçme ve değerlendirmesi hakkındaki esaslar ilgili FYK tarafından belirlenir ve Senato onayı ile uygulanır.

(2) Staj yapılması zorunlu olan bölüm ve programlarda stajlara ilişkin esaslar staj yönergeleri ile belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama ve benzeri çalışmaları da ölçme ve değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili FYK kararı ile sınavlar sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun verilmesinde tüm sınav ve ölçme, değerlendirme sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar, derslere devam ve katılım göz önünde tutulabilir.

(2) Sınav ve diğer ölçme ve değerlendirme öğelerinin sonuçlarının iki haftayı geçirmeden ilan edilerek duyurulması gerekir. Puanlanan sınav kâğıdı, proje raporu, ödev ve benzeri ölçme ve değerlendirme kriterlerini isteyen öğrencinin kolayca görerek geri bildirim alması öğretim elemanınca sağlanır.

(3) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, en az üç ölçme ve değerlendirme öğesi olması gerekir. Herhangi bir ölçme ve değerlendirme öğesinin ağırlığı %50’den fazla olmaz. Ölçme ve değerlendirmeye katılacak yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notunun hesaplanmasındaki katkısı öğrencilere yarıyıl başında dağıtılan ders izleme formunda duyurulur.

(4) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulu sağlanmış ve yarıyıl içi çalışmaları yapılmış olmak kaydıyla ilgili FYK kararı ile yarıyıl sonu sınavları bitimini izleyen on beş gün içinde yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak ve tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.

(5) Her dersin öğretim elemanı hazırladığı bir sayfalık ders özet raporunu, yarıyıl sonu başarı notlarını, sınav sorularını, diğer ölçme ve değerlendirme belgelerini ve ders izleme formunu ekleyerek, yarıyıl sonu sınavı tarihinden en geç otuz gün sonra, ilgili dekanlığa iletir. Sınav evrakları ve diğer ölçme ve değerlendirme kriterlerine ait belgeler iki yıl süreyle saklanır.

(6) Senato tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde Bütünleme sınavları düzenlenir.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 24 – (1) İlan edilen yarıyıl sonu başarı notlarında maddi hata olması durumunda ilgili öğretim elemanı tarafından dekanlığa başvuru yapılabilir.

(2) Öğrenci sınav sonuçlarında veya harf notunda maddi hata olduğunu düşünüyorsa öncelikle dersin öğretim elemanı ile görüşür. Bu şekilde sonuç alamazsa dilekçe ile dekanlığa başvurarak sonuçlara itirazda bulunabilir. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi iş günü içinde yapılması gerekir. Başvurular, dekanlık gözetiminde yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Öğrenci dekanlık kararına da itiraz etmek istediği takdirde, beş iş günü içinde Rektörlüğe dilekçe ile başvurarak durumun yeniden gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç kişilik bir komisyon oluşturarak dekanlıktan alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağlar. Komisyon beş iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.

Mazeret sınavları

MADDE 25 – (1) Herhangi bir sınava giremeyen veya bir ölçme ve değerlendirme çalışmasına katılamayan öğrenci, öncelikle ilgili öğretim elemanını bilgilendirir, sınava girememe ve çalışmaya katılmama gerekçesini açıklayan ve mazeretini bildiren bir dilekçeyi sınav tarihini izleyen üç gün içinde ilgili fakülte dekanlığına iletir. Sağlıkla ilgili mazereti varsa FYK’nın onayladığı sağlık raporunu, başka bir özür nedeniyle sınava katılamadıysa bunu kanıtlayan belgeyi dilekçesine eklemek zorundadır.

(2) Mazeretleri FYK tarafından kabul edilen öğrenciler için belirlenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı yapılır. Mazereti kabul edilmeyen veya mazeret sınavına girmeyen öğrencinin notu sıfır olarak alınır.

Başarı notları

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmek için harfli notlandırma sistemi kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Harf not sistemi:

Başarı Notu      Katsayısı        Açıklaması          Anlamı - Sonucu

A+                    4.10                Müstesna             Üstün başarılı - geçer

A                      4.00                Mükemmel          Üstün başarılı - geçer

A-                     3.70                Pekiyi                  Başarılı - geçer

B+                    3.30                İyi-Pekiyi            Başarılı - geçer

B                      3.00                İyi                        Başarılı - geçer

B-                     2.70                İyi-Orta               Başarılı - geçer

C+                    2.30                Ortaüstü              Başarılı - geçer

C                      2.00                Orta                     Başarılı - geçer

C-                     1.70                Ortaaltı                Şartlı - geçer

D+                    1.30                Zayıf                    Şartlı - geçer

D                      1.00                Çok zayıf             Şartlı - geçer

D-                     0.50                Kalır                    Başarısız - tekrarı gerekir

F                       0.00                Başarısız              Başarısız - tekrarı gerekir

IA                     0.00                Başarısız              Devamsız, Başarısız - tekrarı gerekir

b) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süre ile kullanılan (LA), (I), (NP) ve not belgesinde sürekli görünen (E), (R), (S), (T), (U), (CW), (W) işaretlerinin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir.

2) I: Geçerli bir mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde eksik kalan çalışmayı tamamlar ve I notu harf nota dönüştürülür. Bu süre içinde de dersle ilgili eksiklikler tamamlanmazsa (I) notu (F)’ye, kredisiz ders ise U’ya dönüşür.

3) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. 30 iş günü içinde telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler (F)’ye, kredisiz ders ise (U)’ya dönüşür.

4) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

5) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

6) S: Başarılı / başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarılı olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

7) T: Transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

8) U: Başarılı / başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste başarısız olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.

9) CW: Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir.

10) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda YNO ve GNO değerleri ile izlenir.

(2) Başarısızlık sebebiyle tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir. Ancak önceki notları da not belgesinde gösterilir.

Lisans ve önlisans diploması

MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO’su en az 2.00 olan varsa staj, bitirme projesi ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders programında bulunan tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre en az 2.00 GNO ile başarmış olan öğrenciye istemesi durumunda ön lisans diploması verilir.

(3) Diplomalara adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı uyruklu kimlik numarası, mezuniyet tarihi ile diploma numarası yazılır. Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı FYK toplantısının yapıldığı tarihtir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ile birlikte diploma eki de verilir.

(4) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almayıp, öğrenimlerini GNO’su 3.50 ve üzeri olan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3.00-3.49 arasında tamamlayan öğrencilere ise onur belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplinle ilgili işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Azami süre

MADDE 30 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre belirlenen öğretim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

İzinli sayılma

MADDE 31 – (1) İzinli sayılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) İzin almak isteyen öğrenciler gerekçelerini ve belgelerini içeren bir dilekçe ile ilgili fakülte dekanlığına başvurur.

b) Öğrencilere sağlık, maddi, ailevi, yurt dışında öğrenim görme, kişisel, akademik ve fakülte yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer nedenlerle bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir.

c) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.

ç) Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunan öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler fakülte yönetim kurulu kararı ile öğrenimlerine bıraktıkları yerden devam eder.

d) Öğrenciler izin süresinin bitiminde dönem ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İki yarıyıl izinli olan öğrencilerden; ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam etmek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce bir dilekçe ile fakülte dekanlığına başvuruda bulunması gerekir.

e) İzin talebinde bulunan öğrencinin derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar izin başvurusunu yapmış olması gerekir. FYK kararı ile izin talebi kabul edilmiş olanlardan:

1) İzinli olduğu süreye ait öğrenim ücretinin %25’ini ödemesi gerekir.

2) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan

başvurularda öğrencinin o yarıyıla ait öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir.

f) Öğrenciler izinli oldukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs imkânlarından yararlanamazlar.

Kayıt silme

MADDE 32 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin ilgili FYK tarafından Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alması.

c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgeleyeceği bir hastalığı nedeniyle öğrenimine devam edememesi.

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.

(2) Öğrencinin, dönem kaydı yaptırmış olmasına bakılmaksızın, Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Ders ekleme ve bırakma süresi içinde ise, o yarıyıl için yatırılmış olan ücret iade edilir.

b) Ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar ise, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’ini ödemesi gerekir.

c) Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

ç) İlişiğinin kesilmesi başvurusu derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra ise ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tamamının öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 14/6/2011 tarihli ve 27964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Şehir Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.