27 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29101

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 7/8/2014

KARAR NO    : 2014/78

KONU              : Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahası

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 18/6/2014  tarihli ve 4426 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 26/8/2013 tarihli, 2013/146 sayılı ve 3/12/2009 tarihli, 2009/66 sayılı kararları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan; Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri, Yeniköy Linyitleri İşletmesi, ilgili Maden Ruhsatları ve Kemerköy Liman Sahasının (Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri ile Kemerköy Liman Sahası) bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla 18/4/2014 tarihinde yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonu tarafından;

1) Söz konusu ihalede;

• 2.671.000.000 (İkimilyaraltıyüzyetmişbirmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Kemerköy Termik Santrali ile Kemerköy Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazların, Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Yeniköy Termik Santrali, Yeniköy Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ile taşınmazların, Yeniköy Linyitleri İşletmesinin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ile Yeniköy Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazların satılmasına, ilgili Maden Ruhsatları ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahaları ile Kemerköy İskelesi ve geri sahasında bulunan taşınmazların (Kemerköy Liman Sahası) işletme hakkının verilmesine, IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 2.670.000.000 (İkimilyaraltıyüzyetmişmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.-Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Kemerköy Termik Santrali ile Kemerköy Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazların, Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye ait Yeniköy Termik Santrali, Yeniköy Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ile taşınmazların, Yeniköy Linyitleri İşletmesinin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ile Yeniköy Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazların satılmasına, ilgili Maden Ruhsatları ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahaları ile Kemerköy İskelesi ve geri sahasında bulunan taşınmazların (Kemerköy Liman Sahası) işletme hakkının verilmesine, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.-Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,

2) Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Satış ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.