27 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29101

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/5)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2917.36.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 15/7/2014 tarihli ve 2014/6644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tereftalik Asit İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için ilgililerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içinde Ek-1’de yer alan başvuru formu ve Ek-2’de talep edilen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) başvurması gerekmektedir. On iş günü içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurunun değerlendirilmesinde Bakanlık Genel Evrak giriş tarihi dikkate alınır. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda söz konusu tutarsızlığın ve/veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmaz. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı, söz konusu ürünü üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalara dağıtılır. Sözkonusu dağıtım, ilgililerin 2012, 2013 yılları ve 2014 yılı ilk altı ayına ait ithalatları, üretim kapasiteleri, üretimleri, tereftalik asit (PTA) tüketim kapasiteleri, PTA fiili sarfiyatları, istihdam ve ödenen/tahakkuk eden vergileri dikkate alınmak suretiyle yapılabilecektir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır. İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. Düzenlenecek ithal lisansları 13/8/2015 (13/8/2015 dahil) tarihine kadar geçerlidir.

(3) İthal lisansı devredilemez.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 14/8/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.