24 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29098

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL SANATLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Tekstil Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacını, organlarını, organların görev ve yetkilerini ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mustafa Kemal Üniversitesi Tekstil Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TEKSAUM): Mustafa Kemal Üniversitesi Tekstil Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Çalışma Esasları

Merkezin çalışma esasları

MADDE 5 – (1) Merkezin çalışma esasları şunlardır:

a) Hatay ipekçiliği ve ipek dokumacılığında sorunların tespit edilmesi, belgelenmesi, var olanların korunması ve kaybolmaya yüz tutan eserlerin/ürünlerin yeniden üretime geçirilmesi, desteklenmesi adına projeler yapmak.

b) Yerel tekstil sanatları, özellikle Hatay ipekçiliği ve ipek dokumacılığında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma doğrultusunda uygulamalar yapmak, yaptırmak, bunları teşvik ve koordine etmek.

c) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan tekstil çalışmalarını araştırıp değerlendirme suretiyle malzeme, işçilik, tasarım, üretim ve koruma çalışmaları ile Hatay ipekçiliği ve ipek dokumacılığına gerekli destek ve kaynağı sağlamak.

ç) Tekstil sanatları ve ipekli dokumalar alanında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve kurs benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, bu toplantılara katılım göstermek ve bu gibi hizmetlerle Üniversite, Hatay ili ve ülke tanıtımına katkıda bulunmak.

d) Merkez kapsamında ipekli dokumacılığa yönelik bir atölye kurarak, Üniversitede örnek dokuma çalışmaları yapmak, akademisyen ve öğrencilerle bilgi paylaşımını sağlamak.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, yayın çalışmalarına katılmak, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda uzman akademisyenlerle çalışmak, uzman akademisyen yetiştirilmesine katkı sağlamak, öğretim elemanlarının tekstil sanatları konusunda yurt içi ve yurt dışı eğitim, araştırma ve sergi yapması gibi konularda teşvik etmek, öğretim elemanlarının karşılıklı değişim programlarıyla hareketliliğini sağlamak.

g) Tekstil sanatlarında ve özellikle ipek dokumalarda geçmişten günümüze kadar dokunmuş örnekleri sanatsal ve teknik özellikleri ile inceleyip Hatay yöresine ait ipekli dokumaların standartlarını belirlemek, geleneksel yorumlarla beraber çağdaş, güncel yorumlara da yer vermek, devamlılığına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcılarından biri Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevleri de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi yurt içi ve yurt dışında temsil etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer iki üyesi; Müdürün Üniversite öğretim elemanları içerisinden önereceği dört aday arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu; yılda en az iki defa olağan, gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar verir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek.

ç) Araştırmacıların bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans, sempozyum, sergi gibi faaliyetleri düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile alanda akademik veya mesleki deneyimli en fazla beş kişiden oluşturulur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak.

b) Merkezin yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak.

c) Tekstil sanatları araştırmaları konusunda sorunları belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri oluşturmak.

ç) Yapılacak bilimsel çalışmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

d) Müdürün daveti üzerine ve Müdürün başkanlığında her yıl en az bir kez toplanmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.