24 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29098

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında bulunan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğretim planlarında yer alan derslerin hangi öğretim üyeleri ve gerekli durumlarda en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları tarafından verileceği ilgili EABDAK’nın teklifi, EYK’nın önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır. Gerekli durumlarda Üniversite dışından öğretim üyesi görevlendirmesi de yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EK tarafından belirlenir. Adaylardan istenen söz konusu belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yükseköğretim kurumları lisansüstü programları veya Üniversitenin yüksek lisans programları arasında başka bir EABD’de en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği programdan aldığı derslerin tamamını başarmış ve derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans öğrencileri, öğrenimleri boyunca en az yedi ders, bir seminer ve bir tez çalışması olmak üzere en az 90, en çok 120 AKTS kredisi almak ve başarılı olmak zorundadır. Bir seminer dahil iki yarıyılda 60 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ders aşamasını tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, biri ders diğeri tez döneminde olmak üzere iki seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 AKTS krediden, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az ondört adet ders, yeterlik sınavı, uzmanlık alan dersi, biri ders diğeri tez döneminde olmak üzere iki seminer ve tez çalışması olmak üzere 270 AKTS krediden oluşur.

(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrencilerden bir seminer dahil 60 AKTS krediyi, lisans derecesiyle kabul edilenlerden ise bir seminer dahil 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir.

(3) Yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci tez aşamasında en az 120 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır.

(4) Öğrenciler danışmanın isteği, ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer enstitü programlarında veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki tanesini alabilirler.

(5) Lisans dersleri; ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

(7) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesi tarafından, danışmanlığını yaptığı öğrenci sayısına bakılmaksızın haftalık olarak 8 teorik saati geçmeyecek şekilde açılır. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ca uygulanır.

(8) Uzmanlık alan dersi, seminer, tez ve yeterlik sınavı ulusal kredisiz olup sınavları başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

(9) Seminer sunum duyurusu EABD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu, katılım tutanağı ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyası CD olarak EABD başkanlığınca enstitüye teslim edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları her yarıyılın sonunda ve bir sonraki yarıyılın ders kaydından önce olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınavın yer, tarih ve saati ilgili EABD’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan ve EYK’nın belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan Anabilim Dalı öğretim üyelerinden beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora Yeterlik Komitesi jüriye seçilecek üyelerin iki katı kadar üye ismini Enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışman jürinin doğal üyesidir. EYK önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler. Enstitü, görevlendirme yazılarını, Enstitü Yönetim Kurulu Kararını ve sınav evraklarını EABD başkanlığına gönderir. Öğrenci konuyla ilgili yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımıyla yapılır. Bir başka yükseköğrenim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması halinde dışarıdan çağrılacak yedek üye sınava davet edilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verir. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı veya sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yeterlik sınavını bir sonraki yarıyılın sonuna kadar tekrarlamak zorundadır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDAK’ın önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez önerisi savunması ve tezin yürütülmesi”

MADDE 11 –  Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora tez jürisi, ilgili EABDAK’ın önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’de yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim dalı öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Öğrencinin ikinci tez danışmanı olması ve tez savunma sınavında jüri üyesi olarak görevlendirilmesi durumunda tez savunma jürisi yedi asil ve üç yedek üyeden oluşur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi EYK’nın onayı ile kesinleşir. Öğrenci EYK’nın karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır.”

“(5) Jüri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri arasından bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı; en az altmış, en çok doksan dakikadan oluşur.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2012

28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/7/2013

28703

2-

13/2/2014

28912