18 Austos 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29092

YNETMELK

Afyon Kocatepe niversitesinden:

AFYON KOCATEPE NVERSTES UZAKTAN ALGILAMA VE

CORAF BLG SSTEMLER UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Afyon Kocatepe niversitesine bal olarak kurulan, Afyon Kocatepe niversitesi Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Afyon Kocatepe niversitesi Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Afyon Kocatepe niversitesi Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Afyon Kocatepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Afyon Kocatepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; faaliyet alanlarna giren konularda bilimsel ve teknolojik aratrma yapmak, eitim ve uzmanl ilgilendiren konularda danmanlk yapmak, lke kalknma planlar erevesinde projeler gelitirmektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kamu personeline, yerel ynetimlerde alanlara, mimarlara, mhendislere, retmen ve rencilere uzaktan alglama, fotogrametri, GPS ve corafi bilgi sistemleri konularnda eitim verilmesini salamak, bu amala dzenlenecek seminer ve kurslarla konu hakknda elde edilen yeni teknik ve bilgileri aktarmak.

b) Uzaktan alglama, fotogrametri, GPS ve corafi bilgi sistemleri alanlarnda eitim ve aratrma yapmak, teknoloji gelitirmek ve uygulama yapmak.

c) Merkezin ilgi alanna giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararas, resm veya zel kurum ve kurulular ile Merkezin amac dorultusunda ibirliinde bulunmak, ortak almalar dzenlemek, uygulama ve aratrma projeleri hazrlamak, bu projelere kaynak bulmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulanmasnn takibini yapmak.

) Konuyla ilgili almalar daha ileri dzeye karabilmek iin ulusal ve uluslararas nitelikte kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

d) Uygulama ve aratrma almalar sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulgular ve verileri aklayan, sorunlara zm nerileri getiren rapor, blten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yaynlarda bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

Mdr ile Mdr Yardmclar ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan, niversitede uzaktan alglama, fotogrametri ve/veya corafi bilgi sistemleri konusunda uzman retim ye ve grevlileri arasndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn nerisi ile niversite retim elemanlar arasndan iki kii Rektr tarafndan Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr ksa sreli ayrllarnda vekleti yardmclarndan birine brakr. Bu veklet alt aydan fazla srerse ya da Mdr baka bir nedenle grev sresi dolmadan ayrlrsa, kalan sreyi doldurmak zere Rektr tarafndan yeni bir Mdr grevlendirilir.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez almalarnn dzenli ve etkin bir ekilde yrtlmesini salamak.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak ve toplantya bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulu kararlarn yrtmek.

) Ylsonu faaliyet raporlarn, yeni alma programlarn hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmak.

d) Bu Ynetmelikte belirtilen dier grevleri yerine getirmek.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmclar ve Rektr tarafndan niversite retim elemanlar arasndan grevlendirilecek iki ye olmak zere toplam be kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yl olup, sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

(3) Ynetim Kurulu toplantsna st ste defa zrsz katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer.

(4) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdr tarafndan getirilen teklifleri grmek ve karara balamak.

b) Merkezin her trl faaliyetlerini planlamak ve ynetmek.

c) Yllk faaliyet raporunu onaylamak.

) Merkezin personel ihtiyacn tespit etmek ve talepte bulunmak.

d) Bu Ynetmelikte belirtilen dier grevleri yerine getirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 10 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi gereince Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 11 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkez hizmetlerinin kullanmna tahsis edilir.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Afyon Kocatepe niversitesi Rektr yrtr.