18 Austos 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29092

YNETMELK

skdar niversitesinden:

SKDAR NVERSTES YAZ ETM-RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; skdar niversitesinde n lisans, lisans ve lisansst dzeyde eitim-retim veren meslek yksekokulu, yksekokul, faklte ve enstitlerce gz ve bahar yaryllar dnda, yaz aylarnda yrtlecek olan yaz eitim-retimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; skdar niversitesinde n lisans, lisans ve lisansst dzeylerde gerekletirilecek yaz eitim-retiminde uygulanacak usul ve esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) lgili birim: skdar niversitesine bal faklte, enstit, yksekokul veya meslek yksekokullarn,

b) lgili birim kurulu: Fakltelerde faklte kurulu, enstitlerde enstit kurulu, yksekokullarda yksekokul kurulu, meslek yksekokullarnda ise meslek yksekokulu kurulunu,

c) lgili birim ynetim kurulu: Fakltelerde faklte ynetim kurulu, enstitlerde enstit ynetim kurulu, yksekokullarda yksekokul ynetim kurulu, meslek yksekokullarnda ise meslek yksekokulu ynetim kurulunu,

) Mtevelli Heyeti: skdar niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: skdar niversitesi Rektrn,

e) Senato: skdar niversitesi Senatosunu,

f) niversite: skdar niversitesini,

g) niversite Ynetim Kurulu: skdar niversitesi Ynetim Kurulunu,

) Yaz eitim-retimi: skdar niversitesinde n lisans, lisans ve lisansst programlar bnyesinde, gz ve bahar yaryllar dnda kalan ve yaz aylarn kapsayan dnemde uygulanan eitim-retim programn,

h) Yaz eitim-retim koordinatrl (YEK): skdar niversitesi Yaz Eitim-retim Koordinatrln

ifade eder.

KNC BLM

Yaz Eitim-retim Uygulamasnn Ama ve Esaslar

Yaz eitim-retiminin amalar

MADDE 5 (1) Yaz eitim-retiminin amalar unlardr:

a) niversitenin eitim-retim olanaklarnn gz ve bahar yaryllarnn yan sra yaz aylarnda da etkin biimde kullanm salanarak eitim-retimde verimlilii artrmak.

b) Gz ve bahar yaryllarnda aldklar halde baarsz olduklar veya alamadklar dersleri almak ve de genel not ortalamalarn ykseltmek isteyen rencilere ek bir olanak salamak.

c) Baarl rencilerin, istedikleri takdirde yaz eitim-retim programndan da ders alarak normalden daha ksa srede mezun olabilmelerine olanak vermek.

) ift anadal veya yan dal programlarna kaytl rencilerin bu programlar yrtmelerinde kolaylk salamak.

d) Yurt iindeki ve yurt dndaki dier yksekrenim kurumlarnda eitim-retim grmekte olan rencilerin, niversitenin eitim-retim olanaklarndan zel renci statsnde yararlanmalarna olanak vermek.

Yaz eitim-retim programnn esaslar

MADDE 6 (1) Gz ve bahar dnemlerini kapsayan her akademik yln bitiminde yaz eitim-retim programnn alp almayaca, ilgili birim kurullarnn da nerileri alndktan sonra, Senato tarafndan karara balanr.

(2) Gz ve bahar yaryllarnda almayan zorunlu dersler, yaz eitim-retim programna ertelenmez.

(3) Yaz eitim-retim program bnyesinde yer alan her dersin, normal eitim-retim (gz veya bahar) dneminde verilmekte olan ayn dersle edeer kredide olmas zorunludur.

(4) Yaz eitim-retim program niversitenin Hazrlk Okulunu da kapsar bu hususta;

a) Yabanc diller koordinatrl tarafndan zorunlu yabanc dil (ngilizce) hazrlk snfndan mezun olmak iin gerekli kur seviyesine ulaamam renciler iin (B2 dzeyinde) yaz eitim-retim program alr,

b) Yaz eitim-retim programnda hazrlk snfna yer verilmesinin amac A1-A2-B1 modllerini bitirerek son modl olan B2 seviyesine bahar dnemi sonunda geenler ve bahar dnemi sonu itibariyle B2 modlnde baarsz olan rencilerin yabanc dil dzeyini gelitirmelerini salamak ve hazrlk reniminin son modln yaz retiminde bitirmeleri halinde bir sonraki yl kendi lisans programlarna balamalarna olanak verilir.

Akademik takvim ve ynetim

MADDE 7 (1) Yaz eitim-retim programnn kayt, retim ve snav tarihleri Senato tarafndan belirlenir.

(2) Yaz eitim-retim programnn sresi yedi haftadan az olamaz. Bu sreye final snavlar dahil deildir.

(3) Yaz eitim-retimi program her yl niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen ve retim yesinden oluan Yaz Eitim-retimi Koordinatrl tarafndan planlanr ve yrtlr.

NC BLM

Yaz Eitim-retim Programnn Almas Sreci

Alacak derslerin belirlenmesi

MADDE 8 (1) Herhangi bir birim programnda yer alan derslerden hangilerinin yaz eitim-retim program bnyesinde alabileceinin belirlenmesinde rencilerin ihtiya ve talepleri, retim elemanlarnn yaz programna katlma istekleri, ilgili birimde grevli program, anabilim dal veya blm bakanlarnn da nerileri gz nnde bulundurularak ilgili birim kurullarnn teklifi ile Senatonun onayna sunulur.

(2) Yaz eitim-retim programnda ders alabilmesi iin gerekli asgari renci says ve dier koullar Senato tarafndan karara balanarak Yaz Eitim-retimi Koordinatrl tarafndan ilan edilir.

Ders kayt ilemleri

MADDE 9 (1) Yaz eitim-retim programndan ders almak istee baldr.

(2) Ders kayt ilem sreci renci tarafndan balatlp, danman retim elemannn onaynn alnmas ve renim cretinin denmesi ile tamamlanr.

(3) Dersin almas ile derse kayt ilemi kesinlik kazanm olur.

(4) rencinin, cretini deyerek kayt yaptrd herhangi bir dersin, gerekli koullarn salanamayarak almamas durumunda o dersin kayt creti renciye geri denir.

(5) Yaz eitim-retim program kapsamnda ders almak isteyen rencilerin bu Ynetmelik hkmleri gerei gz nnde bulundurmak zorunda olduklar derse kayt ilemlerine ilikin esaslar unlardr:

a) Yaz retiminde renci on be AKTS kredisine karlk gelmek zere en fazla drt ders alabilir.

b) Yaz retiminde renci n koulsuz derslere veya n koulunu salam olduu derslere kayt yaptrabilir.

c) renciler ders kayt ve ders ekleme ilemlerini yaz eitim-retim program akademik takviminde belirtilen sre ve koullar erevesinde gerekletirebilirler.

) renciler belirtilen kayt sresi ierisinde kayt ilemleri tamamlanm olan dersleri brakamazlar. Ders deiiklii talepleri ise Yaz Eitim-retim Koordinatrl tarafndan deerlendirmeye alnabilir.

DRDNC BLM

Derslere Devam, Snavlar ve Mezuniyet

Derslere devam

MADDE 10 (1) Yaz eitim-retim programnda derslere devam konusunda 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayl Resm Gazetede yaymlanan skdar niversitesi nlisans ve Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmelii ile 8/1/2014 tarihli ve 28876 sayl Resm Gazetede yaymlanan skdar niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinde belirtilen esaslara uyulur. Buna gre rencinin teorik derslere %70, uygulamal derslere ise %80 devam zorunluluu vardr.

(2) Derslere devam hususunda niversite dndaki niversitelerden gelip de niversitenin yaz dnemi eitim-retim programndan ders alan renciler iin de ayn esaslar geerlidir.

Snavlar

MADDE 11 (1) Yaz eitim-retim dnemi snavlar; ara snav, dnem sonu snav, gerekli durumlarda ara snav yerine yaplan mazeret snavndan oluur.

(2) Yaz eitim-retim dneminde alnp da baarsz olunan dersler iin btnleme snav yaplmaz. Ancak btnleme snavna girilip de baarsz olunmu dersin yaz eitim-retimi dneminde alnmas mmkndr.

(3) Yaz eitim-retim programnda alnan dersler ve snav notlar, en son kaytl olunan yaryl bilgileri esas alnarak not izelgelerine ayr bir dnem olarak ilenir ve arlkl genel not ortalamas hesaplamasnda gz nnde bulundurulur.

(4) niversitenin yaz dnemi eitim-retim programna dier niversitelerden katlan renciler iin de dnemin sona ermesinin ardndan, ders baar durumunu gsteren onayl bir belge verilir.

(5) Snav sonular tpk gz ve bahar dnemi eitim-retiminde olduu gibi niversitenin otomasyon sistemine ilenerek ilan edilir.

Snavlarn duyurusu

MADDE 12 (1) Snavlarn yeri, tarihi ve sresi dersin retim elemannn da nerileri dikkate alnarak niversite renci leri, yaz eitim retim birim sorumlular ve Yaz Eitim-retim Koordinatrlnn ibirlii ile belirlenerek niversitenin internet sayfasndan duyurulur.

(2) Snavlarn gvenli bir ortamda yaplabilmesi iin snav gzetmenlik sistemi, gz ve bahar dnemlerindeki gibi organize edilir.

Mezuniyet

MADDE 13 (1) Yaz retiminin tamamlanmas sonrasnda mezuniyet hakk kazanm olan renciye geici mezuniyet belgesi verilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

renim sresi

MADDE 14 (1) Yaz eitim-retim dnemi normal renim sresine dahil deildir.

renim creti

MADDE 15 (1) Yaz eitim-retim dneminde rencilerin alacaklar dersler karlnda demeleri gereken cretler Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir.

(2) Belirlenen cret, gz ve bahar yaryllarnda denen eitim ve retim creti dnda, alan yaz dnemi eitim-retim hizmetine karlk alnr.

(3) Yaz eitim-retimi dneminde rencilere herhangi bir burs uygulanmas veya indirim yaplmaz.

retim eleman creti

MADDE 16 (1) Yaz eitim-retim dneminde ders verecek retim elemanlarna, Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen ek ders esaslarna gre deme yaplr.

Baka niversiteden ders alma

MADDE 17 (1) niversite rencileri aada belirtilen durumlarda ve ilgili birimlerin onayyla baka niversitelerin yaz dnemi eitim-retim programlarndan ders alabilirler:

a) rencinin kayt yaptrd dersin, yeterli sayda renci kayd olmamas nedeniyle alamamas.

b) Dersin, yaz eitim-retim program kapsamna alnmam olmas.

c) Dersi verebilecek retim elemannn bulunmamas.

) rencinin konuya ilikin mazeretinin ilgili birim (program, anabilim dal, blm) tarafndan uygun grlmesi.

(2) Bu maddenin birinci fkrasnda saylan koullardan birini veya birkan salayan ve baka bir niversitenin yaz eitim-retim programndan ders almak isteyen renciler ilgili birime bir dileke ile bavuru yaparak almak istedikleri dersin kodunu, adn, kredisini ve ierik bilgisini belgelemek ve ilgili birimin onayn almak zorundadrlar.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu, Senato ve ilgili birim ynetim kurullarnn kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini skdar niversitesi Rektr yrtr.