18 Austos 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29092

YNETMELK

Mehmet Akif Ersoy niversitesinden:

MEHMET AKF ERSOY NVERSTES N LSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Mehmet Akif Ersoy niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 7 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Zorunlu veya istee bal yabanc dil hazrlk snf

MADDE 7 (1) Yabanc dil hazrlk snf; ilgili birim kurulunun nerisi, Senatonun karar ve YKn onay ile zorunlu veya istee bal alabilir. Bu madde kapsamndaki yabanc dil eitimi, YK tarafndan karlan, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre yaplr.

(2) Zorunlu hazrlk snfna devam eden rencilerden;

a) Devamsz ve baarsz olanlar iki yaryl daha hazrlk snfnda tekrar almak zorundadrlar.

b) Hazrlk snf drdnc yaryl sonunda devamsz ve baarsz olanlar beinci yaryln banda yaplacak olan yeterlilik snavn da baaramam ise;

1) Birinci snftan derslere devam ederler ancak yeterlilik snavndan baarl oluncaya kadar yabanc dilde verilen dersleri alamazlar.

2) Baarsz renciler her gz yaryl banda yaplacak olan yeterlilik snavna katlmak ve mezun oluncaya kadar hazrlk snfndan baarl olmak zorundadrlar.

(3) stee bal hazrlk snfna devam eden rencilerden;

a) ki yaryl sonunda baarsz veya devamsz olan renciler hazrlk snf haklarndan vazgemi saylr.

b) stee bal hazrlk snfna devam edip de ylsonu snavlarndan baarsz olan renciler; mezun oluncaya kadar her yl gz yaryl banda Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan yaplan hazrlk snf seviye belirleme snavna katlabilirler. lgili snavda baarl olan renci baarl saylr ve hazrlk snfn baaryla tamamladna dair baar belgesi dzenlenir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) niversitemiz rencilerinden; renci katk pay, ikinci retim creti, uzaktan retim creti ve yurt dndan kabul edilecek rencilerden alnacak cret olarak o yl iin Bakanlar Kurulu kararnda belirlenen katk pay/renim creti alnr.

(2) Her bir dnem iin;

a) Program sresinde mezun olamayan birinci retim program rencisinden renci katk pay,

b) kinci retim program rencisinden renim creti,

c) Uzaktan eitim program rencisinden renim creti,

) Yurt dndan kabul edilen renciden renim creti,

alnr.

(3) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden baarl olan ve bu dersleri alan rencilerin baar ortalamasna gre dnem sonu itibariyle yaplacak sralamada ilk %10a giren ikinci retim rencileri, bir sonraki dnemde birinci retim rencilerinin deyecekleri renci katk pay kadar renim creti der.

(4) Deiim programna katlan renciler; kaytl olduklar niversiteye kayt yenileme sresi ierisinde ilgili yaryla ait katk pay/renim cretini yatrmak ve ders kaydn yapmak zorundadrlar.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) Hazrlk snf hari; retim programlarnda yaryl/yl dersleri semeli dersler dhil en az 30/60 AKTS kredisi olarak planlanr ve uygulanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Zorunlu ve semeli dersler

MADDE 15 (1) niversitede; Senatonun onay, YKn izni ile ikinci retim program ve uzaktan eitim program alabilir. niversite Senatosu tarafndan uygun grlmesi halinde; birinci ve ikinci retim programlarndaki baz dersler, sadece uzaktan retim yoluyla verilir ise rencilerden ilave bir deme talep edilmez. Ancak birinci ve ikinci retim programlarndaki bir dersin hem rgn retim yoluyla hem de uzaktan retim yoluyla verilmesi durumunda; dersi uzaktan retim yoluyla almay tercih eden rencilere, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(2) Semeli dersler; her programn retim plannda belirlenmi dersler iinden seilebilecei gibi, danmann uygun gr ve ilgili birimin ynetim kurulunda alnan karar dorultusunda baka bir edeer diploma programndan da seilebilir. Bu durumda dersin AKTS kredisi kendi programndaki dersin AKTS kredisinden eksik olamaz.

(3) Baz dersler nitelikleri asndan; n koul dersleri ve n koullu dersler olarak snflandrlr.

a) n koul dersi: rencinin n koullu derse kaydn yaptrmas iin, baarlm olmak zorunda olduu derstir.

b) n koullu ders: rencinin kayt yaptraca ders; bir veya daha fazla n koula bal ise bu ders n koullu bir derstir.

c) Bir n koullu ders bir ya da birden ok n koul dersine balanabilir. Bu durumda;

1) n koullu dersin baland her bir n koul dersi iin, ilgili birim her bir balant eklini ayr ayr belirleyerek retim programnda belirtir.

2) n koullu dersler, her bir n koul nerisi iin ilgili alt kurullarn gerekeli nerileri ile ilgili kurul tarafndan belirlenir ve Senatonun onay ile kesinleir.

(4) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yazl ortak zorunlu derslerden;

a) Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi dersi ile Trk Dili dersi haftada iki ders saati olmak zere iki yarylda zorunlu ve kredili ders olarak retim plannda programlanr ve okutulur.

b) Yabanc dil dersi, toplam 60 saatten az olmamak zere, en az iki yarylda zorunlu ve kredili ders olarak retim plannda programlanr ve okutulur. Bu derslerin;

1) niversiteye yeni kayt olan renciler iin, her eitim-retim yl gz yaryl banda akademik takvimde belirlenen tarihte Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan yeterlilik snav yaplr.

2) Yaplan bu snavlardan 100 zerinden en az 70 ve zeri not alan renciler ortak zorunlu yabanc dil I ve yabanc dil II derslerinden baarl saylr.

3) Baar notu bu Ynetmeliin 23 nc maddesindeki esaslar erevesinde arlkl genel not ortalamasna (AGNO) katlr. Bu snavlar sonucunda baarl olunan ders ikinci kez alnamaz.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Staj veya i banda eitim

MADDE 16 (1) Staj ve i banda eitim; ilgili birimin nerisi ve Senato tarafndan kabul edilen usul ve esaslara uygun olarak gerekletirilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 (1) Ders yk: Baarszlk, devamszlk ve not ykseltmek amacyla tekrar yaplan veya st snftan alnan dersler ile ilk defa alnan derslerin (bulunduu yarylda kayt olunan derslerin AKTS kredisinin tamam) tmn ifade eder.

(2) Yarylda bir renci, bulunduu snfa gre ncelikle alt snflardan sorumlu olduu dersleri kaytl olduu programda almak kouluyla, bu Ynetmeliin 22 nci maddesinde tanmlanan AGNO deeri 1.80 altnda kalanlar en fazla 30 AKTS, AGNO deeri 1.80 ve zerinde olanlar en fazla 45 AKTS kredisi kadar akademik danmann onayyla bulunduu yaryln derslerini alabilir.

(3) Kaytl olduu programn derslerinden bulunduu yaryla kadar alt ve st yaryllardan ald derslerin tmnden baarl olan ve o yaryla kadar arlkl genel not ortalamas 4.00 zerinden en az 3.00 olan renciler, haftalk ders programnn uygunluuna gre akademik danmannn onay ile nc yaryldan itibaren bulunduu dnemden ve bir st snftan olmak zere toplamda en fazla 40 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.

(4) Alnacak derslerin ders programnda akmas halinde renci, birinci retim rencisi ise bu derslerden en fazla ikisini, ncelikle birinci retimin varsa dier ubesinden ya da ikinci retimden, renci ikinci retim rencisi ise, bu derslerden ikisini ncelikle ikinci retimin varsa dier ubesinden ya da birinci retimden ilgili birimin ynetim kurulu kararyla alabilir.

(5) renci says on ve altnda bulunan ikinci retim programdaki rencilerin kabul etmeleri durumunda renciler baz derslerini ilgili birimin ynetim kurulu kararyla ayn programn birinci retiminden alabilirler.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencilerin; teorik derslerin en az %70ine, uygulamalarn veya uygulamadan oluan derslerin en az %80ine devamlar zorunludur. Bununla beraber;

a) Devam koulu yerine getirilmi derslerin tekrar durumunda, derse devam koulu aranmaz.

b) niversiteyi temsil etmekle grevlendirilen renciler ile 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 29 uncu maddesi uyarnca Spor Genel Mdrl tarafndan grevlendirilen rencilerin, grevli olduklar sreler devamszlk sresinin hesabnda dikkate alnmaz.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin drdnc, beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Btnleme snavna girebilmek iin; rencinin derslerin yaryl/ylsonu snavna girebilme artlarn yerine getirmi olmas gerekir.

a) Yaryl/ylsonunda o yaryla ait derslerin btnleme snavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr.

b) rencilerin yaryl/ylsonu snavna girme koullarnn tamamn salam olmalarna ramen yaryl/ylsonu snavna katlamadklar dersler ile yaryl/ylsonu snavna katlarak baarsz olduklar (FF ve FD) dersler btnleme snav listesine dhil edilir.

c) lgili yaryl snavnn deerlendirilmesi sonunda DD ve zerinde not alan renciler, otomasyon bilgi sistemi zerinden seerek onayladklar ders/derslerden (ilgili yarylda kayt olunan ders/dersler) not ykseltmek amacyla btnleme snavna katlabilirler.

) Btnleme snavnda alnan not, o dersin yaryl sonu snav notu olarak ilem grr, nceki baar notu ne olursa olsun, son baar notu esas alnr.

(5) Dersin hem teorik hem uygulamalardan olumas halinde her iki blmn devam durumlar ayr ayr hesaplanr. Herhangi birinden derse devam koulunu salayamayan renci derse devam koulunu salayamam saylr ve bu dersin harf notu DZ (devamsz) olarak ilem grr.

(6) Bir dersin tamamnn uygulamadan olumas durumunda, devam koulunun salanamamas veya uygulama snavndan baarsz olunmas halinde bu dersin harf notu DZ (devamsz) olarak ilem grr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Not ortalamas ve not ykseltme

MADDE 22 (1) Not ortalamas ile ilgili esaslar aadaki gibidir:

a) Arlkl Not Ortalamas (ANO); rencinin bulunduu dnemin tm derslerinin arlkl not ortalamasdr.

b) ANO dnemlik olup her bir dnem iin alnan en son ders notlarna gre hesaplanr.

c) Arlkl Genel Not Ortalamas (AGNO); rencinin biriminde renimine balad andan itibaren tamamlam olduu yaryl da dahil olmak zere, o gne kadar kayt yaptrd her dersin en son baar notunun kredisi ile arplp, bulunan deerin kredi toplamna blnmesi ile bulunur. Ayn not mezuniyet durumunda rencinin diploma baar notu yerine geer.

) Dikey gei ya da yatay gei ile niversitemize gelmi olan rencilerin daha nce alm olduklar notlar muafiyet ve intibak komisyonu tarafndan incelenir ve kabul edilen derslerin notlar ilgili dneminde transkripte ilenerek genel not ortalamasna dhil edilir.

(2) Arlkl Genel Not Ortalamas (AGNO) deerlendirilirken devam alnp snavna girilmeyen dersler ile Bal Deerlendirmeye Katma Alt Limitinde (BDKAL) kalan notlar FF olarak ilem grr.

(3) Not ykseltme ile ilgili esaslar aadaki gibidir:

a) AGNOsunu ykseltmek isteyen renciler, bir nceki yldan aldklar ve baarl olduklar dersleri o derslerin verildii yarylda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda rencilerin Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde derse kayt yaptrmalar zorunludur.

b) lgili yaryl sonu (final) snavnn deerlendirilmesi sonunda DD ve zerinde not alan renciler, otomasyon bilgi sistemi zerinden seerek onayladklar ders/derslerden (ilgili yarylda kayt olunan ders/dersler) not ykseltmek amacyla btnleme snavna katlabilirler.

c) Not ykseltmek iin tekrar alnan ders/derslerde, alnan son not geerlidir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ile (b) bendinin drt numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a)

Harf Notu 4l Not Baar Puan

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 65-69

DD 1.00 60-64

FD 0.50 01-59

FF 0.00 00.00

DZ 0.00 00.00

4) DZ notu, devam koulunu salayamayan rencilere verilir. Bu renciler yaryl/ylsonu deerlendirilmesine alnmazlar. DZ notu, FF notu ile edeerdedir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24 (1) Baar veya baarszlk ile ilgili esaslar unlardr:

a) Ara snav/snavlarn ilgili dersin baar notuna katks % 40, yaryl sonu/ylsonu ve btnleme snavndan alnan notun baar notuna katks % 60tr.

b) Uzaktan eitim programlarnda snavlar deerlendirmede; ara snav/snavlarn ilgili dersin baar notuna katks % 20, yaryl/ylsonu ve btnleme snavlarndan alnan notun baar notuna katks % 80dir.

c) Baar notu hesaplanmasnda Senato tarafndan belirlenen bal deerlendirme sistemi esaslar uygulanr.

) rencinin baar/baarszlk durumu her yl/yaryl sonunda AGNO hesaplanarak belirlenir. AGNOsu 2.00 ve zerinde olan renci baarldr. AGNOsu 2.00n altna den renci baarszdr.

d) AGNOsu en az 2.00 olan renciler baarl saylr. Baarsz (FD), (FF) veya (DZ) olunan derslerin mezun oluncaya kadar baarlmas zorunludur.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) renciler, bulunduu yarylda (FD), (FF) ve (DZ) notu olan derslerini, tekrar verildii ilk yarylda ncelikle almak zorundadr. Ders tekrar ile ilgili dier esaslar aadaki gibidir:

a) Tekrarlanan dersler iin nceki dnemde devam art yerine getirilmise bu derslere devam zorunlu deildir.

b) Bu dersler semeli veya sonradan programdan karlan dersler ise, renciler bunlarn yerine, kaytl olduklar blmn blm kurulunca uygun grlen ve ilgili birim ynetim kurulunca onaylanan dersleri alrlar.

c) renciler, alt yaryllardan daha nce devam alnm baarsz veya devamsz olunan derslerin ders programnda akmas durumunda bu derslerden birini ilgili ynetim kurulu kararyla almayabilirler.

) Tekrarlanan derste alnan son not geerlidir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 (1) Snav yapan retim eleman akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda snav sonularn renci otomasyon sistemi vastasyla ilan eder. Notlar ilan edildii tarihte kesinleir. Dneme ait tm snav evrak dnem sonu snavndan sonra dekanla/mdrle teslim edilir. Bu evraklar be yl sreyle saklanr.

(2) Otomasyon sisteminde ilan edilen snav notlar ile ilgili maddi hata itirazlar, notlarn ilan edildii tarihten itibaren i gn iinde renci veya retim eleman tarafndan yazl olarak ilgili birime yaplr. Bavurular, maddi hata inceleme komisyonu tarafndan deerlendirilir.

(3) Komisyon; ilgili birim amirinin grevlendirecei dekan/mdr yardmcs bakanlnda toplam retim elemanndan oluur. Komisyona bilgi vermek zere dersi veren retim eleman da davet edilir. Komisyon deerlendirmelerini en ge i gn iinde bir rapor halinde ynetim kuruluna sunar; birim ynetim kurulu ilan tarihinden itibaren not deiikliini en ge be i gn iinde sonulandrr ve karar renciye tebli edilir.

(4) Bu ekilde yaplacak dzeltmelerde snfn hesaplanm olan istatistiksel deerleri sabit kalr ve ayn sabit deerler zerinden ilem yaplr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir

Mazeretler ve mazeretli saylma

MADDE 27 (1) Hakl ve geerli kabul edilebilecek mazeretler unlardr:

a) rencinin, salk kurulularndan alaca salk raporuyla belgelenmi salkla ilgili mazeretlerinin olmas durumunda, rencinin raporlu olduu gnler devamszlktan saylr.

b) niversiteyi temsilen, rencinin bu Ynetmeliin 19 uncu maddesinde belirtilen kltrel, bilimsel ve sportif faaliyetlere katlmak zere Rektrlk tarafndan grevlendirilmesi.

c) lgili birim ynetim kurulunun kabul edecei dier nedenlerin ortaya kmas.

(2) Ara snavlara katlamayan rencilerin mazeretli saylmalarna ilgili birim ynetim kurulu tarafndan karar verilir. Mazeretlere ilikin esaslar unlardr:

a) rencilerin; mazeretlerinin kabul iin hakl ve geerli nedenlerinin varl halinde, birinci fkrada belirlenen mazereti ile ilgili kantlayc belgeleri, bir dilekeyle birlikte snavlarn bitimini takip eden be i gn iinde mesai bitimine kadar birimine ulatrmalar gerekir.

b) Mazereti ilgili birimin ynetim kurulu tarafndan kabul edilen renci, mazeretinin olutuu andan bitimine kadar geen sre ierisinde snavlara giremez, bu sre iinde girdii snavlar iptal edilir.

c) rencilerin salk kurulularndan alacaklar salk raporlarnda mazeretin olutuu tarih ve saat ibaresi bulunmaldr.

) Mazeret snav bavuru dneminin zorunlu olarak almas durumunda (Ar hastalk, kaza, birinci derece yaknnn ar hastalk veya vefat, doal afetler ve bunun gibi durumlarda) birim ynetim kurulu yetkilidir.

d) Sresi iinde yaplmayan bavurular kabul edilmez.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Mazeret snavlar

MADDE 28 (1) Ara snavlara katlamayan ve mazeret bavurular kabul edilen rencilerin mazeret snavlar ilgili birim ynetim kurulunun ald karar ile ara snavlarn biti tarihinden itibaren on be gn ierisinde yaplr.

(2) Final, btnleme ve tek ders snavlarnn mazeret snavlar yaplmaz.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

renci kimlik kart

MADDE 29 (1) Kesin kayt yaptran renciye, fotorafl bir renci kimlik kart verilir.

(2) renci kimlik kartnn kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi iin, kaybn yerel veya ulusal dzeyde yaymlanan bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilann bir dileke ekinde ilgili birime sunulmas gerekir. Bu durumda azami renim sresi tamamlamam renciye yeni renci kimlik kart dzenlenir.

(3) niversiteden ayrlan, karlan, kayd silinen veya mezun olanlarn renci kimlik kartlar geri alnr ve renci sicil dosyalarnda saklanr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Ar hastalk, kaza, yaknnn vefat, doal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olaanst durumlar dnda izin bavurusu, yaryln ilk haftas iinde yaplr. Tutuklu bulunan, hakknda gyabi tutuklama karar olan ya da aranmakta olduu resm makamlarca bildirilen renciye izin verilmez.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin mlga 35 inci maddesi aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

MADDE 35 (1) niversitemize kaytl renciler Senato tarafndan belirlenen esaslara gre dier niversiteler tarafndan alan yaz okullarndan ders alabilirler.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) zel rencilere ilikin ilemler niversite Senatosunun 4/9/2013 tarihli ve 195/3 sayl kararyla kabul edilen Mehmet Akif Ersoy niversitesi zel renci Ynergesi ve mevzuat hkmlerine gre yaplr.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 39 (1) rencilerin disiplin i ve ilemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

MADDE 21 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 22 Bu Ynetmelik hkmlerini Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/11/2006

26359

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

20/8/2007

26619

2-

16/9/2008

26999

3-

5/9/2010

27693

4-

14/7/2011

27994

5-

13/5/2012

28291

6-

25/6/2013

28688

7-

9/2/2014

28908