18 Austos 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29092

YNETMELK

Gediz niversitesinden:

GEDZ NVERSTES YABANCI DL HAZIRLIK SINIFI ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gediz niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Snf Koordinatrl tarafndan yrtlen yabanc dil hazrlk eitimi ve retimi ile snavlarda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gediz niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Snf Koordinatrl tarafndan yrtlen yabanc dil hazrlk eitimi ve retimi ile snavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modlleri: Avrupa Birlii lkelerinde kabul edilen kiisel dil becerilerine ait seviyeleri,

b) FCE: First Certificate in English Snavn,

c) Hazrlk Snf Koordinatrl: Gediz niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Snf Koordinatrln,

) Hazrlk Snf: Gediz niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Snf Koordinatrl tarafndan yrtlen yabanc dil hazrlk eitiminin verildii snf,

d) IELTS: International English Language Testing System Snavn,

e) MBN: Modl Baar Notunu,

f) MBSN: Modl Bitirme Snav Notunu,

g) MN: Modl i Notunu,

) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

h) Rektr/Rektrlk: Gediz niversitesi Rektrn/Rektrln,

) Senato: Gediz niversitesi Senatosunu,

i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Snavn,

j) niversite: Gediz niversitesini,

k) YDS: Yabanc Dil Snavn,

l) Ynetim Kurulu: Gediz niversitesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retime likin Esaslar

Hazrlk eitim ve retiminin amac

MADDE 5 (1) Hazrlk eitim ve retiminin amac; niversitenin lisans ve lisansst programlarna yeni kabul edilen rencilerin yabanc dil yeterliklerini lmek, hazrlk eitimine alnan rencilerin yabanc dil bilgi ve becerilerini gelitirmek, dinlediini ve okuduunu anlayabilecek, dndn yazl ve szl olarak ifade edebilecek, kayt olduklar eitim ve retim programlarnn yabanc dilde verilen derslerini ve ngrd konularda yazlm bilimsel yaynlar takip edebilecek ve aratrma yapabilecek seviyeye karmaktr.

ngilizce seviye tespit ve yeterlilik snavlar ile muafiyet

MADDE 6 (1) niversiteye kayt olan renciler, seviye tespit snavna tabi tutulurlar. Bu snavdan 100 tam puan zerinden en az 70 alan renciler ngilizce yeterlilik snavna girmeye hak kazanrlar. Seviye tespit snavndan 70in altnda alan renciler baarsz kabul edilerek, hazrlk snfnda seviyelerine uygun modle yerletirilir.

(2) ngilizce yeterlilik snavndan baarl olabilmek ve kayt olunan programda eitime balayabilmek iin 100 tam puan zerinden en az 70 almak gerekir. Bu snavdan en az 80 alan renciler C1 modlnden, en az 90 alan renciler ise C2 modlnden baarl kabul edilir. Yeterlilik snavndan 70in altnda alan renciler baarsz kabul edilerek, hazrlk snfnda seviyelerine uygun modle yerletirilir. Bu snavn, tek veya ok aamal olarak yaplmasna Ynetim Kurulu karar verir. Yeterlilik snav dnem ba, dnem ortas ve dnem sonunda yaplr.

(3) TOEFL IBT snavndan en az 70, akademik IELTS snavndan en az 6.0, YDS snavndan en az 70, FCE snavndan en az C Pass ve ayrca Yksekretim Kurulunun kabul ettii dier uluslararas snavlardan bunun edeeri bir puan aldn belgeleyen renciler ile baka bir niversitenin hazrlk programn baaryla tamamladn belgeleyen renciler ve en az son ylnda ngilizcenin anadil olduu bir lkede orta renimlerini o lke vatandalarnn devam ettii eitim kurumlarnda tamamlayan renciler B2 modln bitirmi kabul edilirler. Bu snavlarn ve hazrlk snf baar belgelerinin geerlilii yapldklar veya tamamlandklar tarihten itibaren yldr. sterlerse bu renciler ngilizce yeterlilik snavna girebilirler ve en az 80 almalar durumunda C1 modln, en az 90 almalar durumunda ise C2 modln baarm kabul edilirler. TOEFL IBT snavndan en az 80, akademik IELTS snavndan en az 6.5, YDS snavndan en az 75 ve ayrca Yksekretim Kurulunun kabul ettii dier uluslararas snavlardan bunun edeeri bir puan alanlar C1 modlnden; TOEFL IBT snavndan en az 85, akademik IELTS snavndan en az 7.0, YDS snavndan en az 80 ve ayrca Yksekretim Kurulunun kabul ettii dier uluslararas snavlardan bunun edeeri bir puan alanlar C2 modlnden baarl kabul edilir. En az B2 modln bitirmi kabul edilen renciler kayt olduklar programlarda eitim ve retime balarlar.

Modl baarsnn deerlendirmesi

MADDE 7 (1) Hazrlk snfnda yaplan yabanc dil eitiminin mfredat niversitenin akademik program ihtiyalar esas alnarak A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modllerine gre dzenlenir. Bir st modle devam edebilmek iin nceki modllerin baarlm olmas veya baarlm saylmas gerekir.

(2) Haftalk ve aylk snavlarn ortalamasnn %30u, derse katlm notu ortalamasnn %10u ve renci dev dosyas notu ortalamasnn %20si alnarak hesaplanan modl ii notu (MN) ile modl bitirme snav notunun (MBSN) %40nn toplam, modl baar notunu (MBN) oluturur.

(3) rencinin modl bitirme snavna girebilmesi iin, MNin 100 zerinden en az 60 olmas ve modl baaryla bitirebilmek iin MBSNnin 100 zerinden en az 60 olmas n arttr. rencinin bir modl baar ile bitirebilmesi iin MBNnin 100 zerinden en az 70 olmas gerekir.

(4) Bir modlde en az iki defa renim grp devam artn yerine getiren, fakat Modl Bitirme Snavnda (MBS) baarsz olan renciler, o modln MBSsine her eyrekte girebilirler. MBSlerin herhangi birinden en az 70 alnmas halinde o modl baarlm saylr.

Hazrlk snfnda baar

MADDE 8 (1) Hazrlk snfnda baarl olabilmek iin rencinin en az B2 modln bitirmesi gerekir. B2 modl; gz veya bahar yaryllar ile 7/7/2013 tarihli ve 28700 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gediz niversitesi Yaz retimi Ynetmelii hkmleri erevesinde yaz dnemlerinde bitirilebilir. Bitirilen modle ait MBN, hazrlk snf baar notu olarak belirlenir. Ancak B2 modln birinci veya nc eyrekte bitiren renciler C1 modln ikinci veya drdnc eyrekte; C1 modln birinci veya nc eyrekte bitiren renciler de C2 modln ikinci veya drdnc eyrekte hazrlk snfnda almak zorundadr.

(2) B2 modln iki dnem arasnda bitiren renciler blm derslerini ikinci dnemden itibaren almaya balayabilir. Hazrlk snfnda C1 modln bitirenler ENGL101 dersinden, C2 modln bitirenler ise ENGL102 dersinden muaf tutulur. TOEFL IBT snavndan en az 80, akademik IELTS snavndan en az 6.5, YDS snavndan en az 75 ve ayrca Yksekretim Kurulunun kabul ettii dier uluslararas snavlardan bunun edeeri bir puan alanlar ENGL101 dersinden; TOEFL IBT snavndan en az 85, akademik IELTS snavndan en az 7.0, YDS snavndan en az 80 ve ayrca Yksekretim Kurulunun kabul ettii dier uluslararas snavlardan bunun edeeri bir puan alanlar da ENGL102 dersinden muaf tutulur.

(3) Asgari %30 arlkl ve %100 ngilizce retim yaplan programlara kaytl renciler, ilk iki yarylda yabanc dil hazrlk snfn baaryla bitiremedikleri takdirde, talepleri zerine SYM tarafndan niversitede ya da baka bir niversitede retim dili Trke olan edeer bir programa, edeer programn bulunmamas halinde yakn programlardan birine yerletirilir. Ancak bunun iin kayt yaptrd yl itibaryla rencinin niversiteye giri puannn, yerletirilecei programa kayt yaptrmak iin aranan taban puanndan dk olmamas gerekir.

Zorunlu ngilizce dersleri

MADDE 9 (1) Asgari %30 arlkl ve %100 ngilizce retim yaplan programlara kaytl renciler, hazrlk snfnda C1 modln baaryla bitirmi veya bitirmi sayldklar belgelere sahip iseler, blmlerinde 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi gereince okutulan zorunlu ngilizce derslerinden ENGL101 dersinden; hazrlk snfnda C2 modln baaryla bitirmi veya bitirmi sayldklar belgelere sahip iseler, ENGL102 dersinden muaf olurlar. C1 modlnn MBNsi ENGL101 dersinin, C2 modlnn MBNsi ENGL102 dersinin notu olarak geer. ngilizce yeterlilik snavndan, TOEFL IBT, akademik IELTS, YDS ve ayrca Yksekretim Kurulunun kabul ettii dier uluslararas snavlardan gerekli puanlar alanlarn ENGL101 ve ENGL102 derslerinin notlar ise, aldklar puanlarn ilgili faklte/MYO ynetim kurulu kararyla dntrlmesi suretiyle transkriptlerine ilenir.

(2) Zorunlu hazrlk snf uygulanmayan, ancak ngilizce okutulan semeli derslere yer verilen blm ve programlara kaytl renciler; istee bal olarak devam ettikleri hazrlk snfnda B1 modln baaryla bitirdikleri ya da muafiyet snavndan en az 50, YDSden 50 veya Yksekretim Kurulunun bu snavlara edeerliini kabul ettii uluslararas snavlardan bu puana edeer bir puan aldklar takdirde, 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin () bendi gereince okutulan zorunlu ngilizce derslerinin tamamndan muaf tutulurlar. rencilerin notlar, aldklar puanlarn ilgili faklte/MYO ynetim kurulu kararyla dntrlmesi suretiyle transkriptlerine ilenir.

(3) renciler, istekleri halinde muaf olduklar bu dersleri alabilir. Bu durumda ilgili yarylda aldklar baar notu esas alnr.

ngilizce okutulan dersler

MADDE 10 (1) Zorunlu hazrlk snf uygulanmamakla birlikte ngilizce okutulan semeli derslere yer verilen blm ve programlara kaytl renciler; bu Ynetmelik hkmleri erevesinde hazrlk snfn baaryla getikleri veya muaf olduklar takdirde ngilizce okutulan bu dersleri alabilir.

Eitim sresi ve devam

MADDE 11 (1) Haftalk ders saat yk 20den ve bir yarylda 260 saatten az olmamak zere Hazrlk Snf Koordinatrlnce belirlenir. Her modln sonunda yaplan modl bitirme snavna girebilmek iin derslerin %90na devam edilmesi zorunludur. Hakl ve geerli nedenler olmadan devam artn yerine getirmeyen renciler o modl iin baarsz saylr.

(2) Salk sebebiyle alnan raporlar devamszlk iin kullanlamaz. Ancak uzun sreli tedavi gerektiren hallerde uzman doktor ya da heyet raporu hazrlk snf koordinatrlnn onayyla devamszlk iin mazeret olarak geerli olur.

Snav sonucuna itiraz

MADDE 12 (1) renciler, snav sonularna ilandan itibaren iki i gn iinde Hazrlk Snf Koordinatrlne yazl olarak bavurarak maddi hata itiraznda bulunabilir. tiraz zerine yaplan inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da gr alnarak gerekli dzeltme yaplr ve itiraz Koordinatrn nerisi, Ynetim Kurulunun kararyla sonuca balanr.

Mazeretler

MADDE 13 (1) rencilerin seviye tespit snav, final snav ve ara snavlarda mazeretli saylmalarna, hakl ve geerli nedenlerin varl durumunda, Hazrlk Snf Koordinatrlnn nerisi zerine Ynetim Kurulu tarafndan karar verilir.

(2) Mazeretlerle ilgili her trl bavuru, kantlayc belgelerle (salk raporu, birinci derece aile yakn vefat, trafik kazas ve benzeri) beraber mazeretin bitim tarihinden itibaren en ge iki i gn iinde Hazrlk Snf Koordinatrlne yaplr. Bu sre getikten sonra mazeret bavurular ileme konulmaz.

(3) Mazeretleri nedeniyle seviye tespit snav, final snav veya herhangi bir ara snava katlmayan ve mazeretleri kabul edilen renciler iin mazeret snav alr.

zinli saylma

MADDE 14 (1) Geerli nedenleri olan hazrlk snf rencileri, eitim retim tarihinin balangcndan itibaren bir ay ierisinde mracaatlar halinde bir veya iki yaryl iin Ynetim Kurulu kararyla rencilik haklar sakl tutularak izinli ayrlabilir. zinli geen sreler renim sresine dahil edilmez. Ancak bu durumdaki renciler ilgili yaryl renim cretinin 1/3n demekle ykmldr.

(2) zinli saylan renciler, bir sonraki yaryln banda yaplan ngilizce seviye tespit snavna yeni rencilerle birlikte girebilir. Snavda baarsz olan, asgari %30 arlkl ve %100 ngilizce renim yaplan blm rencileri hazrlk snfna devam ederler.

zel renciler

MADDE 15 (1) niversite rencileri ile renci olmayan dier kiiler, Hazrlk Snf Koordinatrlnce uygun grlmesi ve Ynetim Kurulu kararyla belirlenen renim cretini demek kaydyla zel renci olarak hazrlk snfnda yabanc dil eitimi alabilir. zel renciler belirlenen btn kurallara uymak zorundadr.

(2) Bu statdeki rencilere diploma verilmez. Ancak bunlara renci leri Daire Bakanl tarafndan, sz konusu derslerden baarl olmak iin aranan koullar yerine getirdikleri takdirde durumlarn gsteren bir belge verilir. zel renciler, niversitenin herhangi bir blm veya programna kaytl olmamalar durumunda niversitenin rencisi saylmaz ve renci haklarndan yararlanamazlar.

(3) niversitenin yabanc dil hazrlk snf zorunlu olmayan blm ve programlarnn rencileri, istee bal olarak hazrlk snfna devam etmek istedikleri takdirde, Faklte dekanlklarna ve MYO mdrlklerine bavururlar. Bavurusu kabul gren rencilerin rencilik haklarnn iki yaryl sakl tutulmasyla ilgili olarak, rencinin kaytl olduu faklte veya Meslek Yksek Okulunun ynetim kurulu karar alnr. Bu durumdaki rencilerden, rencilik haklarnn sakl tutulmas sebebiyle deyecekleri lisans/nlisans yaryl cretleri talep edilmez. Burslu veya cretli renciler, hazrlk snf cretini tam olarak derler. stee bal hazrlk snf okuyan renciler, izinli sayldklar birinci yaryln sonunda isterlerse lisans/nlisans eitimlerine kaytl olduklar faklte veya Meslek Yksek Okulunun ynetim kurulu karar ile geri dnebilirler. stee bal hazrlk snfn baaryla tamamlayan rencilere baar belgesi verilir.

Yatay ve dikey geiler

MADDE 16 (1) Asgari %30 arlkl ve %100 ngilizce retim yaplan blmlere yatay ve dikey geile kayt yaptran renciler hakknda bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik, 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gediz niversitesi Lisans retim ve Snav Ynetmelii ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yaz okulu

MADDE 18 (1) Gediz niversitesi yabanc dil hazrlk snf yaz okulu program yl iinde uygulanan modl programnn esaslarna gre dzenlenir. Modllerden baarl olmak iin gerekli hususlar ayn ekilde uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 19 (1) 13/10/2010 tarihli ve 27728 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gediz niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Snf Eitim retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gediz niversitesi Rektr yrtr.