18 Austos 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29092

YNETMELK

Balkesir niversitesinden:

BALIKESR NVERSTES YENLENEBLR ENERJ ARATIRMA GELTRME

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Balkesir niversitesine bal olarak kurulan Balkesir niversitesi Yenilenebilir Enerji Aratrma Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik Balkesir niversitesi Yenilenebilir Enerji Aratrma Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (BAYEAGUM): Balkesir niversitesi Yenilenebilir Enerji Aratrma Gelitirme Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: niversite Rektrn,

d) niversite: Balkesir niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, alma Alanlar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; yenilenebilir enerji ile ilgili akademik almalar yapmak, projeler gelitirmek, kurs ve seminerler dzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracl ile niversitenin kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve uluslararas kurulularla ilikilerinin gelitirilmesine katkda bulunmaktr.

Merkezin alma alanlar ve grevleri

MADDE 6 (1) Merkezin alma alanlar ve grevleri unlardr:

a) Yenilenebilir enerji alannda yaplan almalar takip etmek, niversite ve Trkiyedeki enerji konusundaki AR-GE faaliyetlerinin merkez bir koordinasyon ierisinde yrtlmesine yardmc olmak.

b) lkemizde enerji politikalarnn oluturulmasna katkda bulunmak amacyla almalar yapmak; srdrlebilir kalknmann salanmas iin srdrlebilir enerji temininin salanmas konusunda projeler yrtmek.

c) Enerji ve evre ilikileri konusunda gerekli aratrmalarda bulunmak ve enerji kullanmndan kaynaklanan evre kirliliinin azaltlmas konusunda almalar yapmak.

) Yenilenebilir enerjiler konusunda gerekli aratrmalarda bulunmak ve yeni projeler gelitirilmesine katkda bulunmak.

d) Petrol, kmr, doal gaz, odun ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarnn daha verimli ve etkin kullanlmasnn salanmas ynnde almalar yapmak.

e) Enerji konusunda dokmantasyon merkezi oluturarak, ulusal ve uluslararas kurulularn kaynaklara eriebilmesi iin olanak salamak.

f) niversite ile enerji tketiminin youn olduu sanayi, turizm, tarm, salk ve evre sektrlerinin ibirliini salamak ve glendirmek.

g) niversitede enerji konusunda yaplan aratrmalar desteklemek ve ynlendirmek; ulusal veya uluslararas sempozyum, konferans ve seminerler dzenlemek; kamuoyunu enerji konusunda bilinlendirmek, aydnlatmak ve bilgilendirmek.

) Gerek kamu gerekse zel sektrn enerji ile ilgili isteklerini projelendirmek, verilen projeleri deerlendirmek ve sonulandrmak; bilimsel faaliyetlerin yrtlmesini salamak.

h) Enerji konusunda alan ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirliini gelitirmek, ortak almalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alveriinde bulunmak.

) niversitenin ilgili birimleri/blmleri ile ibirlii yaparak enerji konusunda her dzeyde renci, retim eleman ile dier personelin eitimlerinde yardmc olmak.

i) Enerji konusunda gerekli laboratuar ve birimleri kurmak, gelitirmek.

j) niversitede ilgili blmler arasnda enerji konusunda yaplan aratrma ve gelitirme almalarn ynlendirici ve birletirici dzenlemeler yapmak.

k) niversitede veya yurt iindeki ve yurt dndaki dier niversitelerde, enstitlerde ve aratrma merkezlerinde enerji konusunda yaplan aratrmalar izlemek, bu konularda bilgi edinmek, yaplacak lisans ve lisansst almalarda destek salamak.

l) Balkesir ve evresindeki yerel enerji kaynaklarnn aratrlmas ve bu kaynaklardan yararlanlmas konusunda yaplacak almalarn koordinasyonunu salamak.

m) Enerji uygulamalar konusunda, ilgili bakanlk ve kamu kurum ve kurulularyla ibirlii yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

c) Danma Kurulu

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Ynetim Kurulu yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi biten mdr tekrar grevlendirilebilecei gibi grev sresi dolmadan ayn ekilde grevden alnabilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden, gelitirilmesinden dorudan Rektre kar sorumludur ve ayn zamanda Ynetim Kurulunun bakandr.

(2) Mdrn kendisine yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan nerecei en ok iki kii mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmclarndan birisini vekil brakr. Greve vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunda onaylanm ekliyle Rektre sunmak.

e) Danma Kurulunun oluumunu salamak ve bu kurulu toplantya armak.

f) Yurt iinde ve yurt dnda eitim-retim, aratrma, uygulama, iletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve zel sektr kurum ve kurulularyla ve/veya kiilerle ibirlii yaparak, amacna uygun ve alma alanna giren konularda karlkl yardmlamay gerekletirmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; niversitenin Mhendislik Fakltesi Makine Mhendislii blmnden iki, Jeoloji Mhendislii blmnden bir, Elektrik Elektronik Mhendislii blmnden bir ve dier blmlerdeki retim elemanlar arasndan grevlendirilecek bir olmak zere toplam be retim eleman ile Mdrden oluur. Ynetim Kurulunun bakanln Mdr yapar.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Grevden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak iin yeni ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda bir, iin gerektirdii durumlarda daha sk toplanr ve Merkezin almalarn gzden geirerek ilgili konularda karar alr. Ynetim Kurulu; salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte belirlenen amalar dorultusunda Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yllk faaliyet raporu ile yllk alma programn grerek hazrlamak.

c) Aratrma ve yayn konularnda kararlar almak.

) Merkezin almalar iin gerekli geici alma gruplarn ve komisyonlar kurmak ve grevlendirmek iin Rektrn onayna sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idar plan ve programlarn hazrlamak.

e) Merkezin alma alanna giren dier konularda kararlar almak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun nerisi zerine, enerji konusunda almalar bulunan kamu ve zel sektr kurum ve kurulu temsilcileri ve uzmanlar arasndan istekleri halinde, yllk sre ile Rektr tarafndan grevlendirilen kiilerden oluur. Bu yelerin grev sreleri ve yeniden grevlendirilmeleri, Ynetim Kurulu yeleri ile ayn ekilde olur. Danma Kurulu Mdrn ars zerine toplanr.

(2) Danma Kurulunun grevi; Ynetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danmanlk yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak gr bildirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Demirba ve ekipman

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Balkesir niversitesi Rektr yrtr.