15 Austos 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29089

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS DEVAM FORMLLER TEBL

(TEBL NO: 2014/32)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; devam formllerinin, tekniine uygun ve hijyenik ekilde retim, hazrlama, ileme, etiketleme, muhafaza, depolama, tama ve piyasaya arz ile ilgili artlar ve rn zelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; zel beslenme amacyla, sadece anne ve ocuk beslenmesi zerinde uzmanlam tarafsz bir salk alan tarafndan bebein byme ve geliim ihtiyalarna dayanarak farkl bir ay nerilmedii takdirde, alt aydan itibaren bebeklerin zel beslenme amalarn karlayan devam formllerini ve devam stn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak,

b) 2006/141/EC sayl Bebek Formlleri, Devam Formlleri ve 1999/21/EC sayl Direktifte Deiiklik Hakknda Komisyon Direktifine uygun olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Bebek: On iki ayn altndaki ya grubunu,

c) Kk ocuk: On iki ay-otuz alt ay aras ya grubunu,

) Devam forml: zel beslenme amacyla, sadece anne ve ocuk beslenmesi zerinde uzmanlam tarafsz bir salk alan tarafndan bebein byme ve geliim ihtiyalarna dayanarak farkl bir ay nerilmedii takdirde alt aydan itibaren bebeklerin giderek eitlenen diyetlerindeki balca sv almn oluturan rnleri,

d) Pestisit kalnts: Devam formllerinde, bir bitki koruma rnnn metabolitlerini ve paralanma rnlerini veya reaksiyonu sonucu oluan rnlerini de kapsayan kalntlar

ifade eder.

rn zellikleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin zellikleri aada verilmitir:

a) Devam forml, temel olarak Ek-1in 2 nci maddesinde yer alan protein kaynaklarn ve doumdan itibaren bebeklerin zel beslenmesi iin uygunluu genel kabul grm bilimsel veriler tarafndan kantlanm dier gda bileenlerini ierir. Bu bileenlerin uygunluu bilimsel erevede Bakanlka belirlenir.

b) Devam formlnn temel bileimi Ek-1e uygun olmaldr.

Ek-1in 2.2 nci maddesinde yer alan protein hidrolizatlarndan retilmi ve protein ierii 1,8 g/100 kcal (0,45 g/100 kJ) ile 2,25 g/100 kcal (0,56 g/100 kJ) arasndaki devam formllerinin bebeklerin zel beslenme amacna uygunluu, bilimsel erevede Bakanlka deerlendirilir. Bunlar Ek-7deki deerlere uygun olmaldr.

c) Devam formllerindeki faydalanlabilen her bir esansiyel ve yar esansiyel amino asit miktarlar Ek-2de verilen anne st proteinine uygun olmaldr.

) Devam formllerinin retiminde, aadaki besin gelerine ihtiyac karlamak amacyla yalnzca Ek-3de listelenen;

1) vitaminler,

2) mineral maddeler,

3) amino asitler ve dier azot ieren bileikler,

4) dier besin geleri,

kullanlabilir.

d) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler;

1) Bebek ve kk ocuklarn salna zarar verecek miktarda herhangi bir madde iermemelidir,

2) Her bir pestisit kalnt seviyesi Ek-4de yer alan pestisitlere ait kalntlar hari, 0,01 mg/kg amamaldr,

3) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin retiminde kullanlacak tarmsal rnlerde Ek-5de belirtilen pestisitler kullanlamaz. Ancak tarmsal retimde kullanlmad halde analiz sonucunda belirlendii takdirde, kalnt limitinin 0,003 mg/kg amamas durumunda bu pestisitler kullanlmam olarak deerlendirilir.

e) Devam formllerinin beslenme referans deerleri Ek-6ya uygun olmaldr.

(2) Bu Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen limitler, retici tarafndan verilen kullanm talimatna gre hazrlanan veya dorudan tketime hazr olarak sata sunulan devam formllerine uygulanr.

(3) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde, 18/03/2010 tarihli ve 5977 sayl Biyogvenlik Kanunu gereince genetik yaps deitirilmi organizma (GDO) ve rnlerinin kullanlmas yasaktr.

Katk maddeleri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde kullanlan katk maddeleri, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur. Bu rnlerde, ham maddeden veya dier bileenlerden tanan ancak devam formllerinde kullanmna izin verilmeyen katk maddeleri bulunamaz.

Aroma vericiler ve aroma verme zellii tayan gda bileenleri

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerde aroma vericiler ve aroma verme zellii tayan gda bileenleri kullanlamaz.

Bulaanlar

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki bulaanlarn miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bulaanlar Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Hijyen

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda Hijyeni Ynetmelii ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Veteriner ilalar tolerans dzeyleri

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerde bulunabilecek veteriner ilalar kalnt dzeyleri, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Hayvansal Gdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Snflandrlmas ve Maksimum Kalnt Limitleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin ambalajlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Etiketleme

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

(2) Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliindeki kurallarn yannda aada belirtilen kurallara da uyulur:

a) Devam formlleri eer tamamen inek st veya kei st proteinlerinden retilirse "devam st" ifadesi,

b) rnn, sadece alt ayn zerindeki bebeklerin zel beslenmesi amacyla ve diyetinin bir paras olarak kullanma uygun olduuna, yaamnn ilk alt ay boyunca anne st yerine kullanlmamas gerektiine ve alt aydan farkl bir ayda tamamlayc beslenmeye balama kararnn sadece anne ve ocuk beslenmesi zerinde uzmanlam tarafsz bir salk alan tarafndan bebein byme ve geliim ihtiyalarna dayanlarak yaplabileceine dair ifade,

c) Tketime hazr rnn 100 mLsinin ierdii protein, ya ve karbonhidrat ile yararlanlabilen enerjinin kcal ve kJ olarak saysal deerleri, Ek-1de belirtilen her bir mineral ve vitamin ile ilave edilmesi halinde kolin, inositol ve karnitinin ortalama saysal deerleri,

) rnn uygun hazrlama ve saklama talimat,

d) rnn uygun olmayan hazrlama, saklama eklinin sala zararl olacana dair uyar

etikette yer almaldr.

e) Tketime hazr rnn 100 mLsinde bu Tebliin 12 inci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda yer almayan, ancak Ek-3te yer alan besin gelerinin ortalama saysal deerleri,

f) Tketime hazr rnn 100 mLsindeki vitamin ve minerallerin saysal deerlerinin yan sra Ek-6da yer alan beslenme etiketlemesinde kullanlacak referans deerlerini karlama yzdesi (%)

etikette yer alabilir.

g) Devam formllerinin etiketi, anne style beslenmeyi engellemeyecek ve rnn uygun kullanm hakknda gerekli bilgiyi salayacak ekilde dzenlenmelidir. rn etiketinde "insana zde", "anne gibi", "adapte" veya benzeri kelimelerin kullanm yasaktr.

) Devam formlleri, tketicilerin bu tip rnleri aka birbirinden ayrt edilebilmesini mmkn klacak ve bylece devam formlleri ve Trk Gda Kodeksi Bebek Formlleri Tebliinde tanmlanan bebek formlleri arasnda herhangi bir karklk riskini nleyecek ekilde etiketlenmelidir.

h) Bu Tebliin 12 inci maddesinin ikinci fkrasnn (g) ve () bentlerinde yer alan ifadelere ayn zamanda;

1) rnn tantmnda; zellikle devam formllerinin ekli, grnts veya ambalaj, kullanlan ambalaj materyali ve son tketiciye sat veya datm noktasndaki sergilenme eklinde,

2) Reklamnda da,

uyulmaldr.

Tama ve depolama

MADDE 13 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin tanmas ve depolanmas, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinin gdalarn tanmas ve depolanmas ile ilgili hkmlerine uygun olur.

Numune alma ve analiz metotlar

MADDE 14 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerden Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alnr, ulusal veya uluslararas kabul grm analiz metotlar uygulanr.

zel hkmler

MADDE 15 (1) Bu Teblideki hkmlere uymayan gdalar devam forml olarak sata sunulamaz veya tantlamaz.

dari yaptrm

MADDE 16 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 17 (1) 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Devam Formlleri Teblii (Tebli No: 2008/53) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri 1/8/2015 tarihine kadar bu Tebli hkmlerine uymak zorundadr.

(2) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri, bu Tebli hkmlerine uyum salayana kadar 17 nci madde ile yrrlkten kaldrlan tebli hkmlerine uymak zorundadr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebli Ekleri