15 Austos 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29089

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS BEBEK FORMLLER TEBL

(TEBL NO: 2014/31)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; salkl bebeklerin tketimine ynelik bebek formllerinin, tekniine uygun ve hijyenik ekilde retim, hazrlama, ileme, etiketleme, muhafaza, depolama, tama ve piyasaya arz ile ilgili artlar ve rn zelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, zel beslenme amacyla, yaamlarnn ilk aylar boyunca bebeklerin beslenmesinde kullanm uygun olan bebek formllerini ve bebek stn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli,

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak,

b) 2006/141/EC sayl Bebek Formlleri, Devam Formlleri ve 1999/21/EC sayl Direktifte Deiiklik Hakknda Komisyon Direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Bebek: On iki ayn altndaki ya grubunu,

c) Bebek Forml: Bebeklerin yaamlarnn ilk aylar boyunca, uygun tamamlayc beslenme ile tanncaya kadar zel beslenme ihtiyalarn karlayan rnleri,

) Pestisit kalnts: Bebek formllerinde, bir bitki koruma rnnn metabolitlerini ve paralanma rnlerini veya reaksiyonu sonucu oluan rnlerini de kapsayan kalntlar,

ifade eder.

rn zellikleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin zellikleri aada verilmitir:

a) Bu Tebli kapsamndaki rnler, anne st ile beslenemeyen normal salkl bebeklerin zel beslenme gereksinimlerini karlamak amacyla retilir.

b) Bu Tebli kapsam dndaki hibir rn, salkl bebeklerin yaamlarnn ilk aylarnda beslenmeleri iin uygun olduklar izlenimi verecek ekilde piyasaya arz edilmez.

c) Bebek forml, Ek-1in 2 nci maddesinde yer alan protein kaynaklarndan ve doumdan itibaren bebeklerin zel beslenmesi iin uygunluu genel kabul grm bilimsel verilerle kantlanm dier gda bileenlerinden retilir. Bu bileenlerin uygunluu bilimsel erevede Bakanlka belirlenir.

) Bebek formllerinin temel bileimi Ek-1e uygun olur. Ek-1in 2.1 inci maddesinde yer alan inek st veya kei st proteinlerinden retilmi ve protein ierii 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) ile 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) arasndaki bebek formllerinin bebeklerin zel beslenme amacna uygunluu, bilimsel erevede Bakanlka deerlendirilir.

Ek-1in 2.2 nci maddesinde yer alan protein hidrolizatlarndan retilmi ve protein ierii 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) ile 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) arasndaki bebek formllerinin bebeklerin zel beslenme amacna uygunluu, bilimsel erevede Bakanlka deerlendirilir. Bunlar Ek-7deki deerlere uygun olur.

d) Bebek formllerindeki faydalanlabilen her bir esansiyel ve yar esansiyel amino asit miktarlar Ek-2de verilen anne st proteinine eit veya daha fazla olur.

e) Bu Tebli kapsamnda yer alan tketime hazr rnler dnda, bebek formllerinin kullanma hazr hale getirilmesinde sadece su kullanlr.

f) Bebek formllerinin retiminde aadaki besin gelerine ihtiyac karlamak amacyla yalnzca Ek-3te listelenen;

1) Vitaminler,

2) Mineral maddeler,

3) Amino asitler ve dier azot ieren bileikler,

4) Dier besin geleri,

kullanlabilir.

g) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler;

1) Bebeklerin salna zarar verecek miktarda herhangi bir madde iermez,

2) Her bir pestisit kalnt seviyesi Ek-4te yer alan pestisitlere ait kalntlar hari, en fazla 0,01 mg/kg olur.

3) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin retiminde kullanlacak tarmsal rnlerde Ek-5te belirtilen pestisitler kullanlmaz. Ancak tarmsal retimde kullanlmad halde analiz sonucunda belirlendii takdirde, kalnt limitinin 0,003 mg/kg amamas durumunda bu pestisitler kullanlmam olarak deerlendirilir.

(2) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (g) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen limitler, retici tarafndan verilen kullanm talimatna gre hazrlanan veya dorudan tketime hazr olarak sata sunulan bebek formllerine uygulanr.

(3) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde, 26/3/2010 tarihli ve 27533 sayl Resm Gazetede yaymlanan Biyogvenlik Kanunu gereince genetik yaps deitirilmi organizma (GDO) ve rnlerinin kullanlmas yasaktr.

Katk maddeleri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerde kullanlan katk maddeleri, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur. Bu rnlerde, ham maddeden veya dier bileenlerden tanan ancak bebek formllerinde kullanmna izin verilmeyen katk maddeleri bulunmaz.

Aroma vericiler ve aroma verme zellii tayan gda bileenleri

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerde aroma vericiler ve aroma verme zellii tayan gda bileenleri kullanlmaz.

Bulaanlar

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki bulaanlarn miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bulaanlar Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Hijyen

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda Hijyeni Ynetmelii ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Veteriner ilalar tolerans dzeyleri

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlerde bulunabilecek veteriner ilalar kalnt dzeyleri, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Hayvansal Gdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Snflandrlmas ve Maksimum Kalnt Limitleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin ambalajlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Etiketleme

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

(2) Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliindeki kurallarn yannda Anne St Muadillerinin Pazarlanmasyla lgili Uluslararas Yasa (Mama Kodu) erevesinde belirlenen aada belirtilen kurallara da uyulur:

a) Bebek formlleri eer tamamen inek st veya kei st proteinlerinden retilirse "bebek st" ifadesi,

b) rnn, doum sonrasnda anne style beslenemeyen bebeklerin zel beslenmesi iin uygun olduuna dair ifade,

c) Tketime hazr rnn 100 mLsinin ierdii protein, ya ve karbonhidrat ile yararlanlabilen enerjinin kcal ve kJ olarak saysal deerleri, Ek-1de belirtilen her bir mineral ve vitamin ile ilave edilmesi halinde kolin, inositol ve karnitinin ortalama saysal deerleri,

) rnn uygun hazrlama ve saklama talimat,

d) rnn uygun olmayan hazrlama, saklama eklinin sala zararl olacana dair uyar,

etikette yer alr.

e) Tketime hazr rnn 100 mLsinde 12 nci maddenin ikinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda yer almayan ancak Ek-3te yer alan besin gelerinin ortalama saysal deerleri etikette yer alabilir.

f) Bebek formllerinin etiketi, anne style beslenmeyi engellemeyecek ve rnn uygun kullanm hakknda gerekli bilgiyi salayacak ekilde dzenlenir. rn etiketinde "insana zde", "anne gibi", "adapte" veya benzeri kelimelerin kullanm yasaktr.

g) "Uyar" veya edeer bir balk altnda;

1) Anne style beslemenin stn olduu,

2) Bebek formlnn sadece anne st ile beslemenin mmkn olmad durumlarda ve yetkili salk alannn nerisi zerine kullanlmas gereken bir rn olduu,

etikette ayrca belirtilir.

) Ambalaj ve/veya etiket zerinde bebek resimleri, her trl fotoraf, izgi ve resim dahil bebek formllerinin kullanmn zendiren bir yaz/resim bulunmaz. Bu kstlamalar rnn ekli ve grn iin de geerlidir. Ancak, rnn bebek forml olduunun kolayca anlalmasn salayan ve hazrlama eklini gsteren grafikler etikette yer alabilir.

h) Bebek formllerinin etiketinde Ek-6daki koullar salamak artyla sadece bu ekte bulunan beslenme ve salk beyanlar yer alabilir.

) Bebek formlleri, tketicilerin bu tip rnleri aka birbirinden ayrt edilebilmesini mmkn klacak ve bylece bebek formlleri ve Trk Gda Kodeksi Devam Formlleri Tebliinde tanmlanan devam formlleri arasnda herhangi bir karklk riskini nleyecek ekilde etiketlenir.

i) 12 nci maddenin ikinci fkrasnn (f), (g), (), (h) ve () bentlerinde yer alan ifadelere ayn zamanda;

1) rnn tantmnda; zellikle bebek formllerinin ekli, grnts veya ambalaj, kullanlan ambalaj materyali ve son tketiciye sat veya datm noktasndaki sergilenme eklinde,

2) Reklamnda,

uyulur.

j) Bebek formllerinin tantm bilimsel yaynlar ile bebek bakmna zgn yaynlarla snrldr. Bu tantm 12 nci maddenin ikinci fkrasnn (f), (g), (), (h) ve () bentlerine uygun olarak yaplr ve sadece bilimsel bilgiler ile rnn doasndan kaynaklanan doru bilgileri ierir. Bu tantmlarda, biberonla beslemenin emzirmeye eit veya daha stn olduunu ima edecek veya buna yol aacak bir ifade yer almaz.

k) rnlerin piyasaya arznda; tantm, rnek datma ya da sat annda bebek formllerinin satn tevik edici direkt olarak tketiciye ynelik ikna edici zel grseller, indirim kuponlar, dller, zel satlar, zararna ve bal satlar gibi herhangi dier promosyonlar yapmak yasaktr.

l) Bebek forml retici ve datclarnn; genel halka veya gebe kadnlara, annelere veya onlarn aile fertlerine, cretsiz veya dk cretli rnler, rnekler veya dier promosyon hediyeleri, dorudan veya salk sistemi ve salk alanlar yoluyla dolayl olarak salamas yasaktr.

Tama ve depolama

MADDE 13 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin tanmas ve depolanmas, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinin gdalarn tanmas ve depolanmas ile ilgili hkmlerine uygun olur.

Numune alma ve analiz metotlar

MADDE 14 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerden Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alnr ve ulusal veya uluslararas kabul grm analiz metotlar uygulanr.

zel hkmler

MADDE 15 (1) Bu Teblideki hkmlere uymayan gdalar bebek forml olarak sata sunulmaz veya tantlmaz. Ayrca;

a) Bebeklerin beslenmesiyle ilgili olarak bebek sahibi anne, gebe kadnlar ve bu alanla ilgili kiileri bilgilendirmek iin;

1) Emzirmenin yararlar ve stnl,

2) Annenin beslenmesi, emzirmeye hazrlanmas, emzirmenin salanmas ve srdrlmesi,

3) Biberonla ksmi beslemenin emzirme zerine olas olumsuz etkisi,

4) Emzirmeme karar verildiinde tekrar emzirmeye geri dnn zorluu,

5) Gerekli durumlarda bebek formllerinin uygun kullanm

ile ilgili yazl veya grsel bilgi ve eitim materyali salanr.

b) reticiler ve datclar tarafndan bilgilendirme veya eitim amal ara gerelerin veya materyallerin ba sadece gerekli durumlarda ilgili birimlerin talebi zerine ve Salk Bakanlnn yazl izni veya belirledii talimatlar dorultusunda yaplabilir. Bu ara gere veya materyaller ba yapan firmann isim ve logosunu tayabilir. Ancak, bebek formllerinin tescilli bir markasn ifade edemez ve sadece salk hizmetleri sistemi yoluyla datlabilir.

c) Kurum ve kurulular tarafndan kurum ii kullanm veya darya datm iin bebek formllerinin ba veya dk cretle sat, sadece bu rnlerle beslenen bebeklere ve gerek duyulduu srece yaplmak zere bu kurum ve kurulular tarafndan yaplabilir veya datlabilir.

dari yaptrm

MADDE 16 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 17 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden itibaren, 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bebek Formlleri Teblii yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri 1/8/2015 tarihine kadar bu Tebli hkmlerine uyum salarlar.

(2) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri, bu Tebli hkmlerine uyum salayana kadar 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bebek Formlleri Teblii hkmlerine uyarlar.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebli Ekleri