13 Austos 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29087

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRKYE TARIM HAVZALARI RETM VE DESTEKLEME MODELNE

GRE YA AY RETCLERNE 2014 YILI YA AY RN N

FARK DEMES DESTE YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2014/37)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Kararda belirtilen Dou Karadeniz, oruh ve Orta Karadeniz havzalarnda desteklemeye esas 2014 yl retim sezonunda retilen ve sat yaplan ya ay yaprana verilecek fark demesi desteine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan ay Tarm Alanlarnn Belirlenmesi ve Bu Alanlarda ay Tarm Yapan reticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve retime izin verilen ay alanlarnda ay letmeleri Genel Mdrl (AY-KUR) tarafndan dzenlenip kontrolleri yaplan ruhsatl ay alanlarnda 2014 yl retim sezonunda ya ay yapra reterek satn yapan ruhsatl reticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2014 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) ay tarm alan: ay Tarm Alanlarnn Belirlenmesi ve Bu Alanlarda ay Tarm Yapan reticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve ay retimine izin verilen ay alanlarn,

c) AY-KUR: ay letmeleri Genel Mdrln,

) Kararname: 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayl Kararnameyi,

d) zel sektr iletmeleri: Ruhsatl reticilerden ya ay almn yapan ve satn ald ya ay ticaret borsalarnda tescil ettiren ticari firmalar/iletmeleri,

e) Ruhsatl aylk alan: Ruhsatnamede belirtilen ve zerinde ay tarm yaplan alan,

f) Ruhsatl retici: ay tarm alanlarnda ay tarm yapan gerek ve tzel kiileri,

g) retim sezonu: 26/4/2014-31/12/2014 tarihleri arasn,

ifade eder.

deme yaplacak reticiler

MADDE 5 (1) demeler; ruhsatl retici olup Kararnameden nceki ya ay rn destekleme demelerine ilikin kararnameler dorultusunda ya ay rn destekleme demelerinden faydalanmak iin kamu ve/veya zel sektr iletmelerine bavuruda bulunan ve 2014 yl retim sezonunda da reticilii devam eden ruhsatl reticiler ile ilk defa 2014 yl retim sezonunda ya ay yapra reterek satn yapan, ruhsatl reticilere yaplr.

deme miktar

MADDE 6 (1) 5 inci maddede belirtilen ruhsatl reticilere 2014 yl ya ay rn iin fark demesi destei yaplr. Fark demesi destei kilogram bana, 12 kuru olarak belirlenmitir.

Finansman ve demeler

MADDE 7 (1) Bakanlk, 2015 Mali Yl Btesinin ilgili harcama kaleminden, T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrl tarafndan, dorudan reticilere deme yaplmak zere AY-KURa kaynak aktarr. Bu Tebliin uygulanmasyla ilgili olarak stlendii hizmetlerden dolay reticilere denen destek tutarnn % 0,1i orannda hizmet komisyonu AY-KURa, % 0,2si orannda hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrlne Bakanlk tarafndan ayrca denir.

(2) Fark demesi destei, T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrl tarafndan, Bakanln ilgili kuruluu olan AY-KUR aracl ile reticilere denir.

(3) demeler, AY-KURa kaynak aktarlmasn mteakip, ruhsatl reticilerin kaytl olduu AY-KUR fabrikalarnn anlamal olduu bankalardaki retici adna nceden alm bulunan hesaplara yaplr.

(4) Ruhsatl reticinin kaytl olduu AY-KUR fabrikasnn anlamal olduu bankada adna alm hesab bulunmayan reticilere deme yaplmaz. deme hesap almas halinde yaplr.

Grevli kurum ve kurulular

MADDE 8 (1) 2014 yl ya ay rn fark demesi destei, AY-KUR ve Bakanlk tarafndan yrtlr.

Bavurular

MADDE 9 (1) Ruhsatl retici olup, Kararnameden nceki ya ay rn destekleme demelerine ilikin kararnameler dorultusunda ya ay rn destekleme demelerinden faydalanmak iin kamu ve/veya zel sektr iletmelerine bavuruda bulunan ve 2014 yl retim sezonunda da reticilii devam eden ruhsatl reticilerin belgeleri, 2014 yl fark demesi destei iin de geerlidir. Kamu ve zel sektr iletmeleri tarafndan, bu reticilere 2014 yl retim sezonunda sattklar ya ay miktar zerinden, retici bavurusu olmakszn 2014 yl fark demesi destei dzenlenir. Ancak kamu ve/veya zel sektr iletmelerine 2014 yl retim sezonunda sattklar ya ay nedeniyle, bu fark demesi desteinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yl farkl zel sektr iletmelerine ya ay satan ruhsatl reticiler, 26/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar ifti belgesi ve ek-1de yer alan bavuru dilekesi ile birlikte T.C. kimlik numarasn beyan ederek ya ay sattklar kamu ve/veya zel sektr iletmelerine bavururlar. Bavuru dilekesi ve ifti belgesinin ya ay satlan tm kamu ve zel sektr iletmelerine verilmesi zorunludur.

Fark demesi desteine esas ya ayn satn alnmas, tescili, onay ve icmallerin hazrlanmas

MADDE 10 (1) Kamu ve zel sektr iletmeleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereince mstahsil makbuzu veya fatura ile onayl ya ay tahakkuk bordrosu dzenlemek suretiyle ruhsatl reticilerden satn aldklar ya ay rn miktarn ticaret borsalarnda tescil ettirirler. Fark demesi desteine esas ya ay miktarlarnn; ticaret borsalarnca tescil edilmesi, mstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onayl ya ay tahakkuk bordrosu dzenlemek sureti ile satn alnmas esastr.

(2) Tescil edilen miktar dorultusunda fark demesi desteinden faydalanacak olan ruhsatl reticiler iin, bavuru tarihinin bitimini mteakip 10 gn iinde AY-KUR ek-2ye, zel sektr iletmeleri ek-3e gre retici baznda icmaller dzenler.

(3) Kamu ve zel sektr ya ay iletmelerince dzenlenen bu icmaller 10 gn ierisinde ticaret borsalarnda onaylattrlr.

(4) Ticaret borsalar 2014 yl retim sezonunda kendilerine tescil ettirilen ya ay miktarlarn fark destei demelerinin kontrol amacyla AY-KURa iletme baznda bildirir.

(5) zel sektr iletmeleri, retici baznda hazrladklar icmallerin (ek-3) ticaret borsalarnda onayn mteakip, AY-KUR fabrikas baznda fark demesi desteine esas toplam ya ay miktarn gsteren ek-4te yer alan icmali hazrlar ve onaylar. Hazrlanan icmal (ek-4), borsa onayna gerek olmakszn AY-KURa iki suret olarak gnderilir. Teslim edilen icmalin bir sureti, AY-KUR tarafndan zerine Grlmtr ibaresi konularak ilgili zel sektr iletmesine gnderilir.

(6) zel sektr iletmeleri tarafndan dzenlenen retici bazndaki icmaller (ek-3), ticaret borsalarnda onayn mteakip, gn ierisinde ek-4te yer alan icmal ile birlikte AY-KURa ait retici kaytlarnn bulunduu ay fabrikalarna teslim edilir.

(7) AY-KURa ait ay fabrikalarnca, zel sektr iletmeleri tarafndan gnderilen retici icmallerindeki ya ay miktarlar ile kendi icmallerindeki ya ay miktarlar 10 gn iinde retici baznda birletirilir ve reticilerin 2014 yl retim sezonunda satm olduu toplam ya ay miktarlar belirlenir. Buna gre retici baznda ya ay rn fark demesi destek tutarlarn gsteren retici baznda icmal (ek-5) hazrlanr.

Fark demesi desteine esas retici icmallerinin hazrlanmasnda dikkat edilecek hususlar

MADDE 11 (1) Ticaret borsalarna tescil ettirilmeyen miktarlar ile mstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onayl ya ay tahakkuk bordrosu dzenlenmeden satn alnan ya aylar iin, fark demesi destei demesi yaplmaz.

(2) Mstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onayl ya ay tahakkuk bordrosu hangi ruhsatl retici adna dzenlenmi ise fark demesi destei icmali de mutlak surette o ruhsatl retici adna dzenlenir.

(3) AY-KUR fabrikalar tarafndan dzenlenecek olan icmal (ek-2), reticilerin T.C. kimlik numarasna gre hazrlanr. Birden fazla ruhsat olan reticilerin fark demesi desteine esas ya ay miktarlar tek bir czdanda T.C. kimlik numaras zerinden birletirilmek suretiyle dzenlenir.

(4) zel sektr iletmeleri tarafndan dzenlenen icmal (ek-3), borsada tescil yapt isme gre hazrlanr. zel sektr iletmeleri; fark demesi destei icmallerini (ek-3), reticinin kaytl olduu AY-KUR fabrikas baznda hazrlar. zel sektr iletmeleri kendisine ya ay satan reticinin birden fazla AY-KUR fabrikasna kaytl olmas durumunda, her bir fabrika iin ayr olmak zere o reticinin kaytl olduu toplam fabrika says kadar icmal hazrlar.

(5) zel sektr iletmeleri tarafndan, AY-KUR fabrikas adna hazrlanacak olan icmalde (ek-3) bir reticiye ait destekleme bilgileri yalnzca bir satrda belirtilir. Ayn retici iin birden fazla satrda destekleme bilgileri belirtilmez.

(6) zel sektr iletmeleri tarafndan hazrlanacak olan icmalde (ek-3), Ruhsat No. ve Czdan No. stunlarna reticinin AY-KUR kaytlarnda yer alan ruhsat numaras ile czdan numaras yazlr. Hibir ekilde ad, soyad ve baba adlarnda ksaltma yaplmaz. cmallerde T.C. kimlik numaras belirtilmeyen reticilere deme yaplmaz. Fark demesine esas icmaller bilgisayar ortamnda hazrlanr ve icmallerin her sayfas yetkililer tarafndan imzalanr.

Ask ilemleri

MADDE 12 (1) AY-KUR fabrikalar tarafndan retici baznda hazrlanan, reticilerin 2014 yl retim sezonunda satm olduu toplam ya ay miktarlarna gre hesaplanan destek tutarlarn gsteren retici icmalleri (ek-5), AY-KURa ait ay fabrikalarnda 10 gn sreyle askya karlr. Askya karma, indirme, tarih ve saati tutanaa balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak herhangi bir itiraz deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

(2) AY-KURa ait ay fabrikalar tarafndan icmallerin askda kalma sresi zarfnda maddi hatalara ilikin olarak yaplan yazl itirazlar, ask sresi ve bu srenin bitiminden itibaren 10 gn ierisinde deerlendirilir. Ask sresince yaplan itirazlarn deerlendirilmesi sonucunda icmallerde dzeltme yaplm ise icmaller yeniden dzenlenir. Dzenlenen icmallerdeki destek tutarlar AY-KUR tarafndan denek tahsisi iin Bakanla bildirilir.

(3) zel sektr iletmelerince dzenlenen icmallerin (ek-3 ve ek-4) karlatrlmas yaplr. Tespit edilen hatalar, ilgili iletmeye bir yaz ile bildirilerek birlikte dzeltilmesi salanr.

(4) zel sektr iletmeleri tarafndan AY-KUR fabrikalarnda reticilik kayd bulunmayan reticiler adna icmal dzenlenmi ise bu reticilerin fark demesi desteinden yararlanamayacaklar ilgili zel sektr iletmelerine yaz ile bildirilir.

Fark demesi desteinden yararlanamayacak olanlar

MADDE 13 (1) Mcbir sebepler, fark demesi desteinden faydalanacak kiinin lm, yangn, deprem ve sel gibi tabi afetler dnda aadaki reticiler fark demesi desteinden yararlanamazlar.

a) 9 uncu maddede belirtilen sre ierisinde istenilen belgelerle bavuruda bulunmayan reticiler,

b) Ask listelerinde ismi bulunmayan veya ask sresi sonuna kadar hatal kaytlarn dzeltilmesi iin yazl bavuruda bulunmayan reticiler,

c) Ruhsatsz reticiler,

) retim sezonundan nce ruhsatl reticilii sona erenler,

d) Kamu kurum ve kurulular.

Denetim, haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 (1) Ya ay rn fark demesi destei demelerinin denetimini salayacak tedbirleri almaya Bakanlk yetkilidir. Bu amala yaplacak almalarda gerektiinde dier kamu kurum ve kurulular ile ziraat odalar ve ticaret borsalarnn hizmetlerinden yararlanlr.

(2) lgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolnden ve kendi hazrladklar belgelerden sorumludurlar. Bu ykmll yerine getirmeyerek haksz yere demeye neden olanlar ile haksz yere demelerden yararlanmak zere sahte veya ierii itibariyle gerek d belge dzenleyen ve kullananlar hakknda gerekli cezai, hukuki ve idari ilemler yaplr.

(3) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte, anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebli ile belirlenen destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Sorumluluk

MADDE 15 (1) Kamu ve zel sektr ya ay iletmeleri, satn aldklar ya ay yapra karl, 213 sayl Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereince mstahsil makbuzu veya fatura ile onayl ya ay tahakkuk bordrosu dzenleyerek reticiye vermek zorundadr. Bu belgelerin retici tarafndan be yl saklanmas zorunludur.

(2) Kamu ve zel sektr ya ay iletmeleri dzenledikleri bilgi ve belgelerin doruluundan sorumludurlar. rn teslim edildii halde, rn karl belge vermeyen ya ay iletmeleri hakknda, 213 sayl Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarnca ceza kovuturmas ve dier kanun ilemler yaplr.

(3) Kamu ve zel sektr iletmeleri fark demesi destei ile ilgili olarak yaplan tm bilgi ve belgelerin suretlerini kontrol amacyla muhafaza ederler.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 16 (1) 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Tarm Havzalar retim ve Destekleme Modeline Gre Ya ay reticilerine 2013 Yl Ya ay rn in Fark demesi Destei Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2013/56) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri