10 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29084

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)’ndan:

KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatlarında çalışan” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.