7 Austos 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29081

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 5/8/2014

KARAR NO : 2014/B-K-52

KONU : Maliye Hazinesi adna kaytl stanbul/Maltepe/Cumhuriyet Mah.

Tahta Kpr mevkii 1306 ada 40 parsel no.lu tanmazn sat.

zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl yetki devrine istinaden zelletirme daresi Bakanlnca,

1. YKnn 25/11/2013 tarih, 2013/181 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi (Hazine) adna kaytl stanbul ili, Maltepe ilesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tahta Kpr mevkii, 1306 ada, 8 numaral parselin ifraz ile oluan 1306 ada, 40 numaral parselde bulunan 420,13 m2 yzlml tanmazn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

Hazine adna kaytl, stanbul ili, Maltepe ilesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tahta Kpr mevkii, 1306 ada, 40 parsel numaral tanmazn; 1.305.000.- (Birmilyonyzbebin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Cengiz naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Cengiz naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 1.295.000 (Birmilyonikiyzdoksanbebin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Aydn AYDOANa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Aydn AYDOANn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereklerinin ve sata konu tanmazn devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

karar verilmitir.