26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin  Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in EK I’inde yer alan “KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ”ne “64. fasıl” eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 10/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.