21 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29067

YNETMELK

Siirt niversitesinden:

SRT NVERSTES VETERNER FAKLTES ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Siirt niversitesi Veteriner Fakltesinde uygulanan kayt, eitim-retim ve snavlarla ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Siirt niversitesi Veteriner Fakltesinde uygulanan kayt, eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danman: rencilerin eitim-retim ve dier sorunlaryla ilgilenmek iin Dekan tarafndan grevlendirilen retim elemann,

b) Dekan: Siirt niversitesi Veteriner Fakltesi Dekann,

c) Ders kredisi: Bir dersin baaryla tamamlanabilmesi iin, rencinin yapmas gereken almalarn tmn, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel alma, snavlar, devler, ktphane almalar, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri almalar ifade eden deeri,

) Faklte: Siirt niversitesi Veteriner Fakltesini,

d) Faklte Kurulu: Siirt niversitesi Veteriner Fakltesi Kurulunu,

e) Faklte Ynetim Kurulu: Siirt niversitesi Veteriner Fakltesi Ynetim Kurulunu,

f) GANO: Genel arlkl not ortalamasn,

g) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk Dili ve Yabanc Dil derslerini,

) Senato: Siirt niversitesi Senatosunu,

h) niversite: Siirt niversitesini,

) VEHP: Veteriner hekimlii intrn program, Veteriner Fakltesinde eitim-retimin dokuzuncu ve onuncu yaryllarnda uygulanan program,

i) YANO: Yaryl arlkl not ortalamasn,

ifade eder.

KNC BLM

Eitim-retim ile lgili Esaslar

Eitim-retim sresi ve dnemleri

MADDE 5 (1) Fakltede eitim-retim dnemleri yaryl esasna gre dzenlenir, gz ve bahar yaryllarndan oluur. Fakltede eitim-retim sresi, be yldr.

(2) Fakltenin eitim-retim dnemleri; her bir yaryl en az ondrt haftadan oluan birinci, ikinci, nc, drdnc, beinci, altnc, yedinci ve sekizinci yaryl derslerini ve dokuzuncu ve onuncu yaryl VEHP derslerini kapsar.

Eitim-retim program ve haftalk ders programlarnn dzenlenmesi

MADDE 6 (1) Faklte eitim-retim programnda yer alacak derslerin yaryllara dalm ve yaplacak deiiklikler, anabilim dal/dallarnn ve ilgili blmn nerisiyle Faklte Kurulu tarafndan dzenlenir ve Senatoca karara balanr.

(2) lgili birimlerde; teorik ve uygulamal zorunlu dersler, semeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar almalar ve inceleme, gezi, dev, bireysel alma, snava hazrlanma, alan ve ktphane almalar, mezuniyet-bitirme tezi, proje ve benzeri etkinlikler yer alabilir.

(3) Eitim-retim programlarnda yer alacak zorunlu teorik ve uygulamal derslerin yaryllara dalm, yaplacak deiiklikler, blm/anabilim dalnn nerisiyle ilgili kurullarca dzenlenerek Senatonun onayna sunulur. Semeli dersler blm/anabilim dalnn nerisi, ilgili kurullarn karar ve Senatonun onayyla alr veya kaldrlr. Eitim programlarnda grev alacak retim elemanlar ile ders ve uygulama izelgeleri her yaryln banda ilgili kurullarca dzenlenerek ilan edilir.

(4) Eitim-retim programndaki toplam ders kredisi AKTSne ve Yksekretim Kurulunca diploma dzeyi ve alan iin yksekretim yeterlilikler erevesine gre belirlenen kredi aralna uygun olarak 300dr.

(5) Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi, Trk Dili ve yabanc dil dersleri, btn renciler iin verilen zorunlu ortak derslerdir. Ayrca renciler istee bal olarak beden eitimi ve gzel sanat dallarndaki derslerden birini semeli ders olarak alabilirler. Btn bu dersler en az iki yaryl olarak programlanr ve uygulanr.

(6) Haftalk teorik ve uygulama ders saatleri ve saylar Faklte Kurulu tarafndan dzenlenir ve Dekanlka haftalk program yaplarak ilan edilir. Gerekli durumlarda Faklte Kurulu karar ile dersler cumartesi ve pazar gnleri de yaplabilir.

Akademik takvim

MADDE 7 (1) Fakltenin bir sonraki eitim-retim ylna ait akademik takvimi, en ge mays ay iinde Faklte Kurulu tarafndan belirlenerek Senatoya sunulur.

Kayt artlar ve ilemleri

MADDE 8 (1) Faklteye kayt iin aadaki artlar aranr:

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) O retim ylnda Faklteye ilgili mevzuat hkmlerine gre kayt hakk kazanm olmak.

c) Kayt iin SYM klavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

(2) Faklteye kayt hakk kazanan adaylarn kayt iin bizzat bavurmalar gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat bavuramayan adaylar, noter vekletnamesini haiz vekilleri aracl ile kayt yaptrabilirler.

(3) Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversitece onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(4) Kesin kayt yaptran rencilerin sunduu bilgi ve belgelerin doru olmad anlalrsa ilgili ynetim kurulu tarafndan kaytlar iptal edilir. Sz konusu ahslara verilen diploma dhil tm belgeler iptal edilerek haklarnda gerekli kanuni ilem yaplr.

Kayt yenileme ve dondurma

MADDE 9 (1) renci her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sre iinde 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen artlar yerine getirerek kaydn yeniletmek, ders kaydn yaptrmak ve danmanna onaylatmak zorundadr.

(2) Birinci snfa yeni kayt yaptran renci, ayn zamanda birinci yaryl programnda yer alan derslere kaydn yaptrm olur.

(3) Akademik takvimde belirtilen srelerde 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen artlar yerine getirmeyen ve kaydn yeniletmeyen renci, o yaryl rencilik haklarndan yararlanamaz, derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre, 2547 sayl Kanunda belirtilen eitim-retim sresinden saylr. Ancak, sresi iinde kaydn yeniletmeyenlerden hakl ve geerli mazereti olan rencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli ge kayt sresi ierisinde mazeretini belirten dileke ile bavurmas kaydyla, kaydnn yenilenmesine Faklte Ynetim Kurulu karar verir.

(4) Kaydn dondurmak isteyen rencinin, hakl ve geerli mazeretini bildirmesi ve belgelemesi halinde, Faklte Ynetim Kurulu karar ile kayd bir veya iki yaryl iin dondurulur.

NC BLM

Dersler, Snavlar ve Not Deerlendirmeleri

Ders trleri

MADDE 10 (1) Fakltenin eitim-retim programnda aada belirtilen dersler okutulur:

a) Zorunlu dersler; Faklte Kurulu tarafndan belirlenen ve rencinin mutlaka almakla ykml olduu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi, Trk dili ve yabanc dil dersleridir. Bu dersler ile ilgili dzenlemeler ve ilemler Senato kararlar dorultusunda yaplr.

c) Semeli dersler; rencinin alan iinden veya dndan istei dorultusunda seerek ald derslerdir. renci bu dersleri, semeli ders ad altnda alm olan dersler arasndan seer. renci semeli dersleri, retim plannda yer alan sayda ve derslerin yer ald yaryllarda almak ve baarmakla ykmldr. Anabilim dallar tarafndan nerilen semeli derslerden hangilerinin alaca Faklte Kurulunda grlerek Senatoca kararlatrlr. Semeli dersler yabanc dilde de alabilir.

) VEHP eitimi; rencilerin veteriner hekimlik nosyonu ile ilgili teorik bilgileri tamamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarn salamak amacyla verilen eitimdir. VEHP ile ilgili hususlar Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde dzenlenir.

Staj

MADDE 11 (1) Fakltenin eitim-retim programnda altnc yaryln tamamlayan renciler dokuzuncu yaryln balangcna kadar, ders ve snav dnemlerinin dnda, Faklte iinde, baka bir kurumda veya mesleki alma alanlarnda toplam 40 i gn staj yaparlar. Staj ile ilgili hususlar Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde dzenlenir.

(2) renciler staj sonunda hazrlayacaklar bir raporu Dekanla sunarlar. Dekanlk tarafndan oluturulan staj komisyonu bu raporlar inceler ve yapacaklar deerlendirme sonucunda renciyi baarl (G) veya baarsz (K) olarak deerlendirir. Baarsz olan renciler staj tekrarlamak ve deerlendirmeyi baarmak zorundadr.

Derslere devam

MADDE 12 (1) renci teorik derslere ve uygulamalarna devam etmek zorundadr. Teorik derslerin % 30undan, uygulamalarn % 20sinden fazlasna devam etmeyen veya uygulamalarda baarl olamayan renci o dersin final snavna alnmaz. Tekrarlanan teorik derslerde nceki dnemlerde devam artn yerine getiren renci, ara snavlara girmek kaydyla bu derslere devam etmeyebilir. Ancak, uygulamas olan bir dersi tekrar eden renci, o dersin uygulamasna yeniden devam etmek zorundadr. Devam durumu, dersi veren retim yesi tarafndan, final snavlar ncesinde ilan edilir ve otomasyon sistemine girilir. Devam denetimi Dekanlka belirlenen esaslar erevesinde yaplr.

Ders alma

MADDE 13 (1) Ders alma ile ilgili esaslar unlardr:

a) renci, yaryl banda ncelikle alt snflarda hi almad, devamsz kald veya baarsz olduu dersleri almak kaydyla, n artl dersler hari, bulunduu yaryl derslerinden de alr. renci, bulunduu yaryldan alaca derslerin saysna, alt snflardan baarsz ve devam etmek zorunda olduu dersler ve ders programn dikkate alarak, danman ile birlikte karar verir.

b) Bir rencinin bir dnemde alabilecei ders toplam haftada 40 saati geemez.

c) Kayt dondurma, uzaklatrma veya baarszlk nedeniyle dnem kaybeden veya ders kayd yaptrmayan renciler renimlerine kaldklar yaryldan devam ederler, bir st yaryldan/yldan ders alamazlar.

) Programdan kaldrlan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten baarsz olan renci, o dersten muaf saylr.

d) renciler Faklte Ynetim Kurulunun uygun grd hallerde ulusal ve uluslararas renci deiim programlar ile renimlerine baka niversitelerde devam edebilirler. Ayrca renciler, eitim programlarnda yer ald takdirde yaygn semeli dersler havuzunda bulunan ayn veya baka birimlerin blm/programlarnda yer alan dersleri alabilirler.

e) Baz dersleri almak iin Faklte Kurulunca n art belirlenebilir.

Snav trleri, uygulanmas ve deerlendirilmesi

MADDE 14 (1) Snavlar; ara snav, final snav, btnleme snav, tek ders snav, muafiyet snav ve mazeret snavlardr. Sz konusu snavlara ilikin esaslar unlardr:

a) Ara snav: Her ders iin en az bir ara snav yaplr. Ara snavlarn say, kapsam, biim ve deerlendirme esaslar Faklte Kurulunca belirlenir. Ara snavlarn hangi tarihte ve nerede yaplaca, snav tarihinden en az iki hafta nce Dekanlka tespit ve iln edilir. Ayn gnde bir yaryl programnda yer alan derslerden en ok ikisinin ara snav yaplr.

b) Final snav: Bir dersin final snav, o dersin tamamland yaryl sonunda yaplr. Final snavna, devam zorunluluunu yerine getiren ve uygulamas olan derslerin uygulamalarndan baarl olan renciler girebilir.

c) Btnleme snav: Btnleme snavna, final snavna girme hakkna sahip olup da snava girmeyen veya girdii halde yeterli baary salayamayan renciler girebilir. Btnleme snav final snav yerine geer ve ders baar notunun belirlenmesinde ayn ekilde deerlendirilir. Btnleme snavlar, final snavlarnn bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yaplr.

) Tek ders snav: Mezuniyetleri iin tek dersi kalan rencilere, dileke ile bavurmalar halinde btnleme snavlarn takiben bir ay iinde Faklte Ynetim Kurulu kararyla tek ders snav hakk tannr. renciler daha nce alnmam ya da devam art yerine getirilmemi bir dersten tek ders snavna giremez. Tek ders snavnda ara snav art aranmaz ve 100 zerinden en az 60 alan renci baarl saylr.

d) Muafiyet snav: Zorunlu yabanc dil hazrlk snf bulunmayan birimlere yeni kaydolan renciler iin retim yl banda ortak zorunlu yabanc dil dersinden muafiyet snav alabilir. Bu snav ile ilgili esaslar, Senato tarafndan belirlenir.

e) Mazeret snav: Mazeret snav hakk, mazereti nedeniyle ara snavlara giremeyen rencilere tannr. Bunun dnda baka hibir snav iin mazeret snav hakk verilmez. Ara snavlara giremeyen rencilerden hakl ve geerli mazeretleri Faklte Ynetim Kurulu tarafndan kabul edilenler, ara snav haklarn ayn yaryl iinde Dekanlk tarafndan iln edilen gn, yer ve saatte kullanrlar. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

(2) Birinci fkrada saylan snavlar; yazl, szl, yazl-szl veya uygulamal olarak yaplabilir. Snavlarn hangi ekilde yaplacana ve uygulama, proje ve benzeri almalarn nasl deerlendirileceine ilgili anabilim dalnn/dallarnn gr alnarak, Faklte Kurulu karar verir.

(3) Snavlarn yaplaca yer ve tarihler Dekanlk tarafndan belirlenir ve snavlardan en az onbe gn nce iln edilir. renciler snava iln edilen gn, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek dier belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadr. Gerekli durumlarda Faklte Ynetim Kurulu karar ile snavlar cumartesi ve pazar gnleri de yaplabilir.

(4) Ara snav sonularnn final snavlar balamadan en az onbe gn nce, final snav sonularnn ise o dersin btnleme snavndan bir hafta ncesine kadar iln edilmesi ve otomasyon sistemine girilmesi gerekir. retim elemanlar ayn sreler iinde snav evrakn da idareye teslim etmek zorundadr.

(5) Snavlara ilikin belge ve tutanaklar Dekanlka en az iki yl saklanr.

Snav notuna itiraz

MADDE 15 (1) Snav sonular renci ileri otomasyonuna ilenip ilan edildikten sonra maddi hata dnda not deitirilmez.

(2) renci, snav sonularna; sonularn ilanndan itibaren be i gn ierisinde Dekanla/ilgili birim mdrlne maddi hata ynnden itiraz edebilir. Bu itiraz zerine, snav evrak, ders sorumlusu tarafndan incelenir, maddi hata varsa dzeltilir. tiraz sonucunun en ge be i gn ierisinde sonulandrlp, ilgili birim tarafndan yazl olarak ilgili renciye ve renci ileri daire bakanlna bildirilmesi zorunludur.

(3) Dersin sorumlusu olan retim yesi veya retim eleman; snav notunda maddi hata olduunu tespit etmesi halinde dileke ile ilgili birime mracaat ederek, snav sonularnn ilanndan itibaren en ge be i gn ierisinde bildirmesi gerekir. lgili birim not dzeltme ilgili dilekeleri bir st yaz ile renci ileri daire bakanlna bildirir. Bu tarihten sonra not dzeltmeleri yaplamaz.

Snavlarda kopya

MADDE 16 (1) Snavlarda kopya ekenler, kopyaya teebbs edenler veya yardm edenler ile snav evraknn incelenmesi srasnda kopya ektii veya yardm ettii tespit edilen renciler o snavdan sfr (0) alm saylr ve haklarnda, ilgili mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

Ders baar notu

MADDE 17 (1) Ders baar notu; rencinin ara snav ile yaryl sonu snavlarnda aldklar puanlarn birlikte deerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonu rencinin akademik baar durumunu gsterir. rencinin bir dersi baarm saylmas iin; yaryl sonu veya btnleme snavlarnda en az 60 puan almak kouluyla, ara snavlarnn ortalamasnn %40' ile yaryl sonu veya btnleme snav sonularnn %60'nn toplamnn en az 60 puan olmas gerekir. Mezuniyet baar derecesi aadaki ekilde belirlenir:

a)

Szel derece Baar puanlar Baar notu (harfle)

Pekiyi 90-100 A

ok iyi 80-89 B

yi 70-79 C

Orta 65-69 D

Geer 60-64 E

Baarsz 0-59 F

Arlkl not ve arlkl not ortalamalar

MADDE 18 (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alnan notun katsaysnn arpm o dersin arlkl notudur.

(2) YANO; rencinin o yaryl kaydolduu tm derslerin arlkl notlarnn toplamnn ayn derslerin kredi toplamna blnmesi ile elde edilir. Blme ilemi virglden sonra iki basamak yrtlr. Sonularda virglden sonraki nc hane beten kkse sfra, be veya daha bykse artrlm ekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. YANO her yaryl iin o yaryl sonunda hesaplanr.

(3) GANO; rencinin Fakltede eitim-retime balamasndan itibaren ald btn derslerin arlkl notlarnn toplamnn ayn derslerin kredi toplamna blnmesi ile elde edilir. GANO hesaplamasnda rencinin tekrar ettii derslerden ald son harf notu dikkate alnr. GANO her yaryl sonunda yeniden hesaplanr. rencilerin muaf tutulduklar dersler GANO hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

(4) rencinin mezun olmaya hak kazand tarih itibariyle genel arlkl not ortalamas mezuniyet arlkl not ortalamasdr.

Baar denetimi ve ders tekrar

MADDE 19 (1) Bir dersten, A, B, C, D, E notlarndan birini alan renci o dersi baarm saylr.

(2) Herhangi bir dersten baarsz olan renci ya da dersi almas gereken yarylda almayan renci bu dersi ald ilk yarylda almak zorundadr.

DRDNC BLM

Eitim-retim Sreleri, renimi Bitirme ve Diplomalar

Eitim-retim sresi

MADDE 20 (1) renciler Fakltedeki renimlerini 2547 sayl Kanunun 44 nc maddesi ile belirlenen azami renim sresi olan dokuz yl iinde bitirmek zorundadr. Bu sre ierisinde renimlerini tamamlayp mezun olamayan renciler 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen artlar yerine getirmek kouluyla renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder. renim sresinin hesaplanmasnda kayt dondurma sreleri dikkate alnmaz, ancak niversiteden sreli uzaklatrma cezas alan rencilerin bu sreleri retim sresinden ve devamszlktan saylr.

Kayt silme ve sildirme

MADDE 21 (1) rencinin aada belirtilen durumlarda niversite ile iliii kesilir:

a) lgili mevzuat hkmlerine gre niversiteden karma cezas alm olmak.

b) renci tarafndan yazl olarak Faklteden kaydnn silinmesi talebinde bulunulmas.

Kayt dondurma

MADDE 22 (1) lgili birim ynetim kurulu karar ile renciye bir yaryl veya bir retim yl sreyle izin verilebilir. Bu ekilde izin alan renci, derslere devam edemez ve rencilik haklarndan yararlanamaz. zni biten renci, ayrld yaryl bandan itibaren renciliine devam eder. Kayt dondurulan sre ile ilgili olarak, daha nce katk pay denmi ise iade edilmez.

(2) rencinin kaydnn dondurulabilmesi iin hakl ve geerli nedenlerin bulunmas gerekir. Hakl ve geerli nedenler unlardr:

a) Salk sorunu nedeniyle renimine ara vermek zorunda kalmas ve bunu niversite hastaneleri veya dier salk kurulularndan alnacak salk raporu ile belgelendirmesi.

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendinin nc paragraf uyarnca, eitim-retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime Yksekretim Kurulu kararyla ara verilmesi.

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir yazyla belgelenmi olmas kouluyla, doal afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas.

) Anne, baba, karde, e veya ocuunun lm ya da ar hastal halinde bakacak baka kimsesinin bulunmamas nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda olduunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim ynetim kurulunca kabul edilebilir olmas.

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen rencinin, ilgili ynetim kurulunun izniyle eitim ve retimine ara vermesi.

e) Genel hkmlere gre kesinlemi bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre yksekretim kurumundan sreli olarak karma cezas dndaki hallerin bulunmas.

f) rencinin askerlik tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas sureti ile askere alnmas.

g) rencinin tutukluluk hali.

) lgili birim ynetim kurulu tarafndan mazeret olarak kabul edilecek dier hallerin ortaya kmas.

Yatay ve dikey geiler, ift anadal ve yandal eitimi

MADDE 23 (1) Faklteye yaplacak yatay ve dikey geiler, Faklte ile niversitenin dier birimlerinin blm veya programlar arasndaki geiler, ift anadal ve yandal eitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yandal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik ve Senato kararlarna gre yaplr. Yatay ve dikey gei ile gelen rencilerin intibaklar Faklte Ynetim Kurulunca yaplr.

Diplomalar

MADDE 24 (1) Bir rencinin Faklteden mezun olabilmesi iin, eitim-retim programnda ngrlen mezuniyeti iin gerekli olan dersleri alm ve baarm olmas, stajn tamamlam olmas gerekir. Fakltenin eitim-retim programnn ilk iki ylnda, ilk drt yarylnda ngrlen tm dersleri baar ile tamamlayan renciye, Faklteden ayrlmak istemesi halinde, n lisans diplomas verilir. n lisans diplomas almak iin yaplacak bavurular herhangi bir sre ile snrl deildir.

(2) Fakltenin eitim-retim programnda ngrlen tm dersleri bu Ynetmelik hkmlerine gre alarak baaryla tamamlayan renciler veteriner fakltesi diplomas ve diploma eki almaya hak kazanrlar.

(3) Diplomalarn ekli ve zerinde yer alacak bilgiler Rektrlke dzenlenir. Diplomalar Rektr ve Dekan tarafndan imzalanr ve Rektrlke souk damga ile mhrlenir.

(4) Diplomalar hazrlanncaya kadar isteyen rencilere, geici mezuniyet belgesi verilebilir.

Mezuniyet tarihi ve derecesi

MADDE 25 (1) rencilerin mezuniyet tarihi, o snav dnemindeki snavlarn son gndr. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan renciler; tek ders snavnda baarl olduu veya bu almalarn tamamlanarak kabul edildii tarihte mezun olurlar. Tek ders snavnda baarl olan renciler hari, mezuniyetleri bir sonraki akademik yla taan rencilerin o yaryla ilikin olarak 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde ngrlen artlar yerine getirmesi gerekir.

Yaryl onur rencileri

MADDE 26 (1) Bir yaryl sonunda, daha nce hi disiplin cezas almam olmak kaydyla, o yaryl sonuna kadar almas gereken tm dersleri alarak baarl olan ve YANOsu A olan renciler, yaryl yksek onur rencisi; B olan renciler ise yaryl onur rencisi olarak tanmlanr. renciye o yaryl sonunda Dekanlka yaryl yksek onur/onur rencisi olduunu gsterir bir belge verilir.

Diploma onur rencileri

MADDE 27 (1) Faklteden mezun olmaya hak kazanan, hi disiplin cezas almam ve mezuniyet arlkl not ortalamas A olan renciler diploma yksek onur rencisi olarak; B olan renciler ise, diploma onur rencisi olarak tanmlanr. renciye, diplomas ile birlikte diploma yksek onur/onur rencisi olduunu gsterir bir belge verilir ve diploma ekinde belirtilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayl Resm Gazetede yaymlanan Siirt niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Siirt niversitesi Rektr yrtr.