21 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29067

YNETMELK

Siirt niversitesinden:

SRT NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Siirt niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim, retim ve snavlarla ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Siirt niversitesine bal enstitlerde yrtlen tezsiz yksek lisans, tezli yksek lisans ve doktora programlarndan oluan lisansst eitim ve retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Anabilim Dal: Yksekretim Kurulu tarafndan karlan 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve enstitde eitim program bulunan anabilim daln,

b) Anabilim Dal Akademik Kurulu: Anabilim dalnda lisansst programlarda fiilen grev alan retim yelerinden oluan kurulu,

c) Anabilim Dal Bakan: Anabilim dal bakann,

) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

d) Danman: Enstitde kaytl renciye ders, proje ve tez dnemlerinde rehberlik etmek zere enstit ynetim kurulu tarafndan atanan retim yesini,

e) Dnem Projesi: Tezsiz yksek lisans eitimi srasnda aratrlan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel bir aratrma raporu biiminde sunulmu eklini,

f) Enstit: Siirt niversitesi Rektrlne bal enstitleri,

g) Enstit Kurulu: lgili enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve ilgili enstitde eitim-retim program bulunan anabilim dal bakanlarndan oluan kurulu,

) Enstit Ynetim Kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstit kurulu tarafndan yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

h) Mdr: lgili enstit mdrn,

) renci: Lisansst eitim ve retim iin enstitye kaytl yksek lisans veya doktora rencisini,

i) Senato: Siirt niversitesi Senatosunu,

j) Seminer: Lisansst rencilerin ders dneminde, hazrladklar bilimsel bir konunun, incelenip irdelenmesine dayanan, szl olarak sunulan ve yazl bir metinden oluan almay,

k) Tez: Yksek lisans veya doktora eitiminin amacna ynelik olarak hazrlanan bilimsel almay,

l) Tez zleme Komitesi: Doktora rencisinin tez almasn izleyen komiteyi,

m) niversite: Siirt niversitesini,

n) Yaryl: Bir yaryl, eitim-retim dneminin balad gnden itibaren bir sonraki yaryln balad gne kadar geen sreyi,

o) Yeterlik Snav: Doktora rencisinin temel konular ve doktora almas ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadnn belirlendii snav,

ifade eder.

KNC BLM

Programlarn ve Derslerin Almas

Programlarn ve derslerin almas

MADDE 5 (1) Enstitler, Yksekretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansst eitim ve retim programlar dzenleyip yrtrler. Bu lisansst programlar, enstit kurulu ve Senatoda grlp kabul edildikten ve Yksekretim Kurulu tarafndan onaylandktan sonra uygulanr.

(2) Enstitler, Rektrn onayn alarak, yurt ii ve yurt dnda, dier yksekretim, aratrma kurum ve kurulularyla ibirliine ve ortak program yrtmeye karar verebilirler.

(3) Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 7 nci maddesinde tanmland gibi, lisansst programlar enstit anabilim dallar ile ayn adlar tarlar.

(4) Enstit kurulunun nerisi, Senato onay ve Yksekretim Kurulu karar ile lisansst eitim yapmak zere, mevcut fakltelerin blmlerinden farkl bir isimle disiplinler aras bir enstit anabilim dal kurulabilir. Bu anabilim dalnn bakan, enstit ynetim kurulu tarafndan yl sre ile atanr.

(5) Lisansst programlarda okutulacak derslerin almas, anabilim dal kurulunun nerisi ve enstit kurulunun onayndan sonra Senato karar ile kesinleir.

(6) Derslerin almas ile ilgili dier usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

NC BLM

renci Kabul ve Kayt

renci kabul

MADDE 6 (1) renci kabulnde takip edilecek usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 7 (1) Lisansst programlarda, Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde bilimsel hazrlk program uygulanabilir.

zel renci kabul

MADDE 8 (1) Bir lisans program mezunu olmak artyla, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci kabul artlar ve bu konudaki dier esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 9 (1) Baka bir yksekretim kurumunun edeer enstitsne bal lisansst programnda en az bir, en ok yaryln tamamlam olan ve baarsz dersi bulunmayan, ders aamasndaki renciler lisansst programlara yatay gei yoluyla kabul edilebilirler. Yatay gei ile ilgili dier esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yabanc uyruklu renci kabul

MADDE 10 (1) Yabanc uyruklu adaylarn lisansst eitim programlarna kabul artlar enstit ynetim kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir. Yabanc uyruklu rencilere bilimsel hazrlk program uygulanmaz.

Lisansst programlara kayt ve kayt yenileme

MADDE 11 (1) Bavurduklar lisansst programlarda renim yapma hakk kazanan adaylar kaytlarn, akademik takvimde belirlenen sre iinde Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaptrrlar. Kayt iin istenen belgelerin asl veya onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(2) Lisansst rencileri her yaryl banda, Senato kararlarna gre kaytlarn yenilerler.

(3) Bilimsel hazrlk retiminin birinci ylnn sonunda, bilimsel hazrlk derslerini tamamlayamayan rencilerin bu art salayncaya kadar geirdikleri sre azami sreden saylr.

(4) Lisansst eitimde kayt yenileme sreci Senato tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Eitim-retimle lgili Genel Esaslar

retim dili

MADDE 12 (1) Enstitlerde retim dili Trkedir. Ancak enstit kurulunun teklifi ve Senato karar ile belirli bir eitim ve retim programnda yer alan ders, uygulama, snav ve tez almalarnn tamam veya bir ksm yabanc dilde yaplabilir.

(2) Anabilim dallarnda, yabanc dil hazrlk snflar alabilir. Hazrlk snflarnn uygulanmasna dair dier esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Lisansst eitim ve retim programlarnn kapsam ve sresi

MADDE 13 (1) Lisansst eitim ve retim, yksek lisans ve doktora programlarndan oluur. Bunlardan;

a) Yksek lisans program tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn hangi enstit anabilim dallarnda ve nasl yrtlecei ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi, ilgili enstit kurulunun karar ve Senatonun onay ile belirlenir. Bu programlarn amac ve kapsam aada gsterilmitir:

1) Tezli yksek lisans program; en az drt yl sreli bir yksekretim kurumundan lisans diplomas veya buna edeer bir derece alm ve retim grm olanlarn, bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaya ynelik en fazla alt yaryllk bir programdr.

2) Tezsiz yksek lisans program; en az drt yl sreli bir yksekretim kurumundan lisans diplomas veya buna edeer bir derece alm ve retim grm olanlara, mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin, uygulamada nasl kullanlacan gstermeye ynelik en fazla alt yaryllk bir programdr.

b) Doktora program; lisans veya yksek lisansa dayal, rencilere bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaya ynelik, yksek lisans diplomasyla kabul edilenler iin en fazla on iki ve lisans diplomasyla kabul edilenler iin ise en fazla on sekiz yaryllk bir programdr.

(2) Lisansst retimde sreler gz ve bahar yaryl olmak zere yaryl esasna gre dzenlenir. Her yaryl, en az on drt haftadr. Akademik takvim Senato tarafndan belirlenir.

Kredi sistemi

MADDE 14 (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTSye gre dzenlenir.

(2) Bir lisansst dersin yaryl ulusal kredi deeri, bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuvar saatinin yarsnn toplamdr.

(3) AKTSde bir dersin kredisi, yksekretim yeterlilikler erevesinde yedinci ve sekizinci dzeyler iin belirlenen ve program baznda ngrlen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandrlmasna dayal haftalk renci i ykn temsil eder.

(4) AKTS kullanm ile ilgili temel esaslar enstit ynetim kurulu nerisiyle Senato tarafndan belirlenir.

Dersler ve deerlendirme

MADDE 15 (1) Lisansst programlarda derslere kayt ve devam, ders snavlar, ders tekrar, derslerden baarl saylma artlar ile dier lme ve deerlendirme esaslar Senato tarafndan belirlenir.

liik kesme

MADDE 16 (1) rencinin kaytl olduu programla iliiinin kesilmesi sadece rencinin kendi isteiyle gerekleir. Kendi isteiyle kaydn sildirmek isteyen rencinin kayd, rencinin dilekeyle ilgili enstit mdrlne bavurusu zerine enstit ynetim kurulu kararyla silinir. Bu takdirde denmi olan katk pay ve kayt giderleri iade edilmez. Kayd silinen rencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

zinli saylma

MADDE 17 (1) Lisansst eitimde rencilere verilebilecek izinler ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

BENC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 18 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama, sanat alannda sanat yaptlarn yorumlama, deerlendirme ve retme yetenei kazanmasn salamaktr.

(2) Bu program toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak artyla; en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez almasndan oluur. Seminer dersi ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) Yksek lisans programlar, yurt ii ve yurt d entegre programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlar; Senatonun teklifi ve retim yesi ve aratrc yetitirme kurulunun gr zerine Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre yrtlr.

(4) Yksek lisans programnda alnmas zorunlu derslerin bir blmn, toplam minimum kredinin %50sini amamak kouluyla, dier yksekretim kurumlarnda veya hayat boyu renme program-sokrates gibi programlar kapsamnda ibirlii yaplan yurt dndaki niversitelerde verilmekte olan derslerden de seilebilmesine; danman ve anabilim dal bakanlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulu karar verir. renci, tez almasnn bir blmn de yine sz konusu niversitelerde yrtebilir. rencinin burada alm ve baarm olduu uzmanlk alan dersleri, kredisi ykmllnden saylr ve burada geen sre de eitim-retim sresine dhil edilir.

Sre

MADDE 19 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi; azami alt yaryldr.

(2) Kredili derslerden ve seminerden baarsz olan renciler bu derslerden ve seminerden baarl oluncaya kadar ayn derslere ve seminere kayt yaptrabilirler. Seminerden iki defa baarsz olan rencinin seminer konusu deitirilir.

(3) Kredili derslerini, seminer dersini ve tez almasn azami alt yarylda baaryla tamamlayamayan renciler, ilgili dneme ait renci katk payn demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(4) Yksek lisans retiminde sre ve mezuniyet artlar Senato esaslar erevesinde belirlenir.

Tez danman atanmas

MADDE 20 (1) Tezli yksek lisans programnda, enstit anabilim dal bakanl; anabilim dal akademik kurul karar ile her renci iin bir tez danmann birinci yaryln ilk haftas iinde ilgili enstitye nerir. Tez danman nerisi ilgili enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir.

(2) rencinin ald dersleri baaryla tamamlad yaryln sonunda, tez danmannn nerisi ve anabilim dal akademik kurul karar ile her renci iin bir tez konusu ilgili enstitye nerilir. Tez konusu nerisi ilgili enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir.

(3) Danman, enstit ynetim kurulunca atand tarihten itibaren, her yarylda danman olduu renciler iin, enstit ynetim kurulunca kabul edilen ve tez konularn ieren uzmanlk alan dersi ile tez danmanln ieren tez almas derslerini aar. renciler alan bu dersleri de almakla ykmldr.

(4) Tez konusu nerisi, uzmanlk alan dersi ile tez almas dersine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 21 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir rencinin, elde ettii sonular, ilgili enstit tez yazm klavuzunda belirlenen yazm kurallarna uygun bir biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmas gerekir.

(2) Yksek lisans tez jrisi; rencinin tezini teslim ettii tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman olmak zere veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz. Jri belirlenirken iki yedek ye de seilir.

(3) renci, tezini hazrladktan sonra, renci ve danman tezin tamamlandna dair dilekelerini snav tarihinden en az otuz gn ncesinde ilgili anabilim dal bakanlna teslim eder. Anabilim dal bakanl, bavuru belgelerini, bir st yazyla enstit mdrlne iletir. renci bu aamada, jrinin ye saysnn bir fazlas sayda tezi hazrlayarak enstitye teslim eder. Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren, en ge bir ay iinde ve nceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav 45-90 dakika srer ve dinleyicilere ak olarak yaplr. Ancak snavda sadece jri yeleri soru sorabilir.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra, jri dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstitye bir tutanakla bildirilir. Ret, dzeltme ve salt ounlukla kabul durumlarnda, olumsuz oy kullanan ye ya da yelerin gerekelerini ilgili tutanaa eklemeleri gerekir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde ve takip eden dnem banda da tez almasna kayt yaptrmak koulu ile gereini yaparak, tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya azami srenin sonunda tezini teslim etmeyen rencinin tez konusu veya danman anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla deitirilerek, ilgili dneme ait renci katk payn demek kouluyla renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan haklardan yararlandrlmakszn rencilik stats devam eder.

Yksek lisans diplomas

MADDE 22 (1) Tez snavnda baarl olan rencinin, dier artlar da salamas artyla, ciltlenmi iki kopya yksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasn tez savunma snavndan itibaren en ge bir ay iinde, tez yazm klavuzunda belirtilen ekilde kurallara uygun olarak yazp danmann kabul yazsyla ilgili enstitye teslim etmesi gerekir. Bir ay ierisinde tezini yazm kurallarna uygun olarak teslim etmeyen renci, sre bitmeden nce, gerekeli mazeret dilekesiyle anabilim dal bakanl aracl ile enstit mdrlne bavurarak, en ok bir ay ek sre talep edebilir. Mazereti enstit ynetim kurulunca uygun bulunanlara, tez teslimi iin bir ay ek sre verilebilir. Bu sre sonunda da tezini teslim etmeyen rencinin mezuniyet ilemleri yaplmaz.

(2) Mezuniyetine enstit ynetim kurulunca karar verilen renciye tezli yksek lisans diplomas verilir. Yksek lisans diplomas zerinde, rencinin tamamlad enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) ki veya daha fazla yksekretim kurumu arasnda ortak yrtlen yksek lisans programlarndan mezun olan renciye ortak diploma verilir.

ALTINCI BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 23 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program, ikinci lisansst retimde de yrtlebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak artyla, en az on ders ile dnem projesi dersinden oluur. Bir yarylda en fazla on be kredi ders alnabilir. Dnem projesi dersi kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. rencinin, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmas ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermesi gerekir. lgili enstit kurulu tarafndan belirlenen esaslara bal olarak, tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir. Yeterlik snav yapld takdirde jri, tezli yksek lisanstaki esaslara uygun olarak oluturulur.

(2) Bu programla ilgili devam, ders snavlar, derslerden baarl saylma artlar, ders tekrar, kayt silme gibi hususlar, tezli yksek lisans programlarndaki esaslarla ayndr.

(3) retim elemanlar, tezsiz yksek lisans programna kayt yaptramazlar.

(4) Tezsiz yksek lisans program ile ilgili dier esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Tez danman atanmas

MADDE 24 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, ilgili anabilim dal bakanl, her renci iin, ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini birinci yaryln ilk haftas iinde ilgili enstitye nerir. Danman atanmas, enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Danman atanncaya kadar rencinin danmanln ilgili anabilim dal bakan yrtr. Dersler, danman tarafndan belirlenir ve her yaryln ilk haftasnda, ilgili anabilim dal bakanl kanalyla enstit mdrlne bildirilir.

Sre

MADDE 25 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi, en fazla alt yaryldr. Alt yaryl sonunda kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayamayan renciler ilgili dneme ait renci katk payn demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(2) Sre ve mezuniyet artlar Senato esaslar erevesinde belirlenir.

Yksek lisans diplomas

MADDE 26 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan rencinin mezuniyetine enstit ynetim kurulunca karar verilir ve tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde; rencinin tamamlad enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

YEDNC BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 27 (1) Doktora programnn amac; rencilere bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak asyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenekleri kazandrmaktr. Doktora almasnn sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirilmesi,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi

gerekir.

(2) Doktora program; tezli yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak artyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin krk iki ulusal krediden az olmamak artyla en az on drt adet ders, seminer dersi, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Seminer dersi ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) Doktora programnda alnmas zorunlu derslerin bir blmn toplam minimum kredinin %50sini amamak kouluyla, dier yksekretim kurumlarnda veya hayat boyu renme program-sokrates gibi programlar kapsamnda ibirlii yaplan yurtdndaki niversitelerde verilmekte olan derslerden de seilebilmesine, danman ve anabilim dal bakanlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulu karar verir. renci, tez almasnn bir blmn de yine sz konusu niversitelerde yrtebilir. rencinin burada alm ve baarm olduu dersleri, kredisi ykmllnden saylr ve burada geen sre de eitim-retim sresine dhil edilir.

(4) Doktora programlar, yurt ii ve yurt d entegre doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlar uygulama esaslar, Senatonun teklifi ve retim yesi ve aratrc yetitirme kurulunun gr zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

Sre

MADDE 28 (1) Doktora programn tamamlama sresi, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin on iki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on sekiz yaryldr.

(2) Kredili derslerden ve seminerden baarsz olan renciler bu derslerden ve seminerden baarl oluncaya kadar ayn derslere ve seminere kayt yaptrabilirler. Seminerden iki defa baarsz olan rencinin seminer konusu deitirilir.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn azami sre iinde tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her defasnda en az alt ay olmak zere ek sre verilebilir.

(4) Doktora retiminde sre ve mezuniyet artlar Senato esaslar erevesinde belirlenir.

Tez danman atanmas

MADDE 29 (1) Anabilim dal akademik kurulu; her renci iin, rencinin bilimsel faaliyetlerini, almak istedii alan ve danman tercihini de dikkate alarak, birinci yaryln ilk haftas iinde tez danmann enstitye nerir. Danman nerisi, ilgili enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir.

(2) Danman, enstit ynetim kurulunca atand tarihten itibaren, her yarylda danman olduu renciler iin, enstit ynetim kurulunca kabul edilen ve tez konularn ieren uzmanlk alan dersi ile tez danmanln ieren tez almas derslerini aar. renciler alan bu dersleri de almakla ykmldr.

(3) Uzmanlk alan dersi ile tez almas dersine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Yeterlik snav

MADDE 30 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin kaytl olduu programdaki temel konularda ve doktora almas ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadnn snanmasdr.

(2) Yeterlik snavlar gz ve bahar yaryllarnn sonunda olmak zere ylda iki kez yaplr. Kredilerini, seminerini tamamlayan ve enstit ynetim kurulunun belirleyecei dier artlar yerine getiren renciler yeterlik snavna girebilir.

(3) Yeterlik snavna girmek iin bavuruda bulunan renci yeterlik snavna girmedii takdirde baarsz saylr. Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr. Azami sre iinde yeterlilik snavn baaryla tamamlayamayan renciler, ilgili dneme ait renci katk payn demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(4) Doktora yeterlik snavna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile en ge bir ay iinde tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesinin oluturulmasna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 32 (1) Doktora tez nerisi savunmasna ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 33 (1) Doktora programndaki bir rencinin, elde ettii sonular Senato tarafndan kabul edilen tez yazm kurallarna uygun biimde yazmas ve tezini jri nnde szl olarak savunmas gerekir.

(2) Doktora tez jrisi, rencinin tezini teslim ettii tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden oluur. Jri belirlenirken biri baka yksekretim kurumu retim yesi olmak zere iki yedek ye de seilir.

(3) renci tezini hazrladktan sonra, renci ve danman tezin tamamlandna dair dilekelerini snav tarihinden en az otuz gn ncesinde ilgili anabilim dal bakanlna teslim eder. Anabilim dal bakanl, bavuru belgelerini, bir st yazyla enstit mdrlne iletir. renci bu aamada, tezin jri ye saysnn bir fazlas kadar kopyasn hazrlayarak enstitye teslim eder. Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren, en ge bir ay iinde ve nceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav 45 ila 90 dakika srer ve dinleyicilere ak olarak yaplr. Ancak snavda sadece jri yeleri soru sorabilirler.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra, jri dinleyicilere kapal olarak tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar ilgili anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstitye bir tutanakla bildirilir. Ret, dzeltme ve salt ounlukla kabul durumlarnda olumsuz oy kullanan ye ya da yelerin gerekelerini ilgili tutanaa eklemesi gerekir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci; takip eden dnem banda da tez almasna kayt yaptrmak artyla en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde savunur. Tezi reddedilen veya azami srenin sonunda tezini teslim etmeyen rencinin tez konusu veya danman anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla deitirilerek, ilgili dneme ait renci katk payn demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Doktora diplomas

MADDE 34 (1) Tez snavnda baarl olan rencinin, dier artlar da salamas artyla, ciltlenmi iki kopya doktora tezini ve tezin iki elektronik kopyasn tez savunma snavndan itibaren bir ay iinde, tez yazm klavuzunda belirtilen ekilde kurallara uygun olarak hazrladktan sonra danmann kabul yazsyla ilgili enstitye teslim etmesi gerekir. Bir ay ierisinde tezini yazm kurallarna uygun olarak teslim etmeyen renci, sre bitmeden nce, geerli mazeretini gerekeli olarak belirten bir dilekeyle anabilim dal bakanl aracl ile enstit mdrlne bavurarak, en ok bir ay ek sre talep edebilir. Mazereti enstit ynetim kurulunca uygun bulunanlara tez teslimi iin bir ay ek sre verilebilir. Bu sre sonunda da tezini teslim etmeyen rencinin mezuniyet ilemleri yaplmaz.

(2) rencinin, diplomaya hak kazand tarih, enstit ynetim kurulunca mezuniyetine karar verildii tarihtir.

(3) Doktora diplomas zerinde, rencinin tamamlad enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(4) ki veya daha fazla yksekretim kurumlar arasnda yrtlen ortak doktora programlarndan mezun olan rencilere ortak diploma verilir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 35 (1)Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii, Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmelii ile Yksekretim Kurulu, niversiteleraras Kurul, Senato ve ilgili enstitlerin ynetim kurullarnn kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldran ynetmelik

MADDE 36 (1) 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayl Resm Gazetede yaymlanan Siirt niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Siirt niversitesi Rektr yrtr.