21 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29067

YNETMELK

Kastamonu niversitesinden:

KASTAMONU NVERSTES STN YETENEKLLER ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kastamonu niversitesine bal olarak kurulan Kastamonu niversitesi stn Yetenekliler Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Kastamonu niversitesi stn Yetenekliler Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu niversitesi stn Yetenekliler Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkez Mdrn,

) Mdr yardmcs: Merkez mdr yardmcsn,

d) Rektr: Kastamonu niversitesi Rektrn,

e) niversite: Kastamonu niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Trkiyede, Trke konuan lkelerde ve dier lkelerdeki stn yetenekli rencilerin bilim insan olarak yetimelerine katk salamak iin, eitli alanlarda zenginletirilmi, farkllatrlm ve bireyselletirilmi eitim programlar, bilim ve doa kamplar, yaz ve k bilim okullarnda etkinlikler dzenlemek.

b) stn yeteneklilere ynelik lke leinde stratejik bilgi retmek, bilimsel aratrmalar yapmak, yaplanlar deerlendirmek ve bilgi merkezi oluturmak.

c) stn yeteneklilerin eitimi ile ilgili politikalar oluturmak, mevcut politikalar deerlendirmek ve gncelletirmek.

) stn yeteneklilerin eitimi, istihdam ve beyin gc ilikilerini incelemeye planlamaya ve uygulamaya katkda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) ncelikle Trkiyede stn yetenekli ocuklara eitim veren kurum ve kurulularda, okul ncesi, ilk ve ortaretim kurumlarnda grev yapan retmenlere stn yeteneklilerin eitimi konusunda dzenlenecek programlar kapsamnda eitim vermek.

b) Trkiye ile dier lkeler arasnda uluslararas dzeyde stn yetenekli renciler iin bilim ve doa kamplar, yaz ve k bilim okullarnda etkinlikler, liderlik programlar ve dier toplantlar dzenlemek.

c) stn yeteneklilik konusunda uzmanlar bir araya getirip ylda veya iki ylda bir ulusal veya uluslararas katlml kongre, panel, seminer, altay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler dzenlemek; yurt iinden ve yurt dndan uzman bilim adamlarn davet etmek, stn yeteneklilerin eitimi ile ilgili uluslararas ibirlii yapmak ve uluslararas projelere katlmak.

) stn yeteneklilerin tanlanmasna ynelik ara ve yntemleri ile ilgili gelitirme, uygulama ve deerlendirme almalarn koordine etmek ve desteklemek.

d) stn yeteneklilerin eitimlerine ynelik bilimsel nitelikteki almalar yakndan takip ederek bilimsel dergi ve haber blteni karmak.

e) niversite bnyesinde ilgili blm ve anabilim dalnn almas ve gelitirilmesi hususundaki almalara destek vermek.

f) Trkiyenin bilim politikasna katkda bulunmak iin ilgili kamu kurum ve kurulular bata olmak zere stn yetenekli rencilerle ilgili almalar yrten sivil toplum kurulular ile ortak almalar, projeler planlamak ve uygulamak.

g) stn yetenekli rencilerin, konusunda uzman niversite retim elemanlarnn niversitelerde vermi olduu kurumsal ve uygulamal derslere katlmas iin ortam hazrlamak ve yaz dnemlerinde niversitelerde staj yapma frsat oluturmak.

) niversitedeki akademisyenler ile ilgili eitim kurumlarnn, birlikte alacaklar projeleri oluturmak ve gerekletirmek.

h) stn yetenekli rencilere yetenekleri dorultusunda bilimsel almalar yapmalarn salayacak imknlar oluturarak, zellikle disiplinler aras almalardaki kazanmlarla sorunlar zmeye ya da ihtiyac karlamaya ynelik eitli projeler gerekletirmelerine frsat hazrlamak ve sunmak.

) Sanat ve spor alanlarnda stn yetenekli rencilere yetenekleri dorultusunda alma ortamlar sunmak.

i) stn yetenekli rencilere uluslararas platformlarda kendilerini gelitirmelerine yardmc olacak dil kurslar dzenlemek.

j) stn yetenekli rencilerin retken ve sorun zen bireyler olarak yetimelerine imkan salamak zere zenginletirilmi, farkllatrlm ve bireyselletirilmi eitim programlar dzenlemek.

k) stn yetenekli rencilere yetenek alanlarnn gelitirilmesinin yannda, sosyal ve duygusal geliimlerini bir btnlk ierisinde ele alacak ortamlar hazrlamak ve sunmak.

l) stn yetenekli bireylere sahip aileleri destekleyici, gvenlerini artrc, evre ile uyumlu, kendisi ile bark olma bilinci kazandrmak ve bu ailelere psikolojik ve sosyolojik bakmdan destek olacak eitim programlar oluturmak.

m) stn yetenekli ocuklara zg renme modelleri gelitirerek bunlar yaynlamak ve uygulanmasna katkda bulunmak.

n) Yurt iinde ve dnda eitime alnmayan stn yetenekli ocuklarn takibini yapmak ve onlar eitim kamplar ve benzeri organizasyonlarla hayata hazrlamak.

o) stn yeteneklileri, gerektiinde burs ve kredi alabilecei kurum ve kurulularla bir araya getirmek, yeteneklerine gre onlara bilimsel alma ortam hazrlamak.

) rgn eitim dnda kalan stn yetenekli bireylerin i alanlarndaki ihtiyaca ynelik olarak teknik bulu ve aralar gelitirebilmelerine imkn salamak ve onlar bu konuda desteklemek.

p) stn yetenekli ocuklarn yeteneklerini tespit edici almalar ve rehberlik faaliyetlerini desteklemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

c) Danma Kurulu

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere ve Mdrn gr alnarak iki kii, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn yntemle mdr yardmcsn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve idari ileri yrtmek.

b) Ynetim Kurulunun gndemini hazrlamak, kararlar Rektrle sunmak ve uygulamak.

c) Ynetim Kurulunun alm olduu kararlar Rektrle sunmak.

) Merkezin verimli almasn ve ilgili birimler arasndaki koordinasyonu salamak.

d) Merkezde grev yapacak eitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacn belirlemek ve grevlendirmelerle ilgili nerileri Rektrle sunmak.

e) niversite dndaki dier resm veya zel kurum ve kurululardan, ihtiya duyulan alanlarda ilgili bilim insan, aratrmac, uzman, eitimci, idari ve teknik personelin grevlendirilmesi iin Rektrle teklifte bulunmak.

f) Merkezde grevli veya grevlendirilecek personelin hizmet ii eitim amac ile yurt ii ve yurt dnda grevlendirilmesini Rektrle nermek.

g) Merkezin ihtiya duyduu maddi imkanlar salama konusunda ilgili kii, kurum ve kurulular ile iletiim kurmak.

) Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporlarn hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

h) Merkezin plan dhilinde yapaca bilimsel almalar bata olmak zere her trl alma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, alma gruplarn oluturmak, alma ve faaliyetleri ynlendirmek.

Mdr yardmcsnn grevleri

MADDE 10 (1) Mdr yardmcsnn grevleri unlardr:

a) Gerektiinde Mdre veklet etmek.

b) Koordinasyon ilerinde Mdre yardmc olmak.

c) Merkezin her trl eitim, retim, ynetim ve renci ilerini yrtmek.

) Mdr tarafndan verilen grevleri yerine getirmek.

(2) Mdr yardmcs Merkezin amacna uygun olarak ileyiinden Mdre kar sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve Danma Kurulunun nerisi zerine yl iin Rektr tarafndan grevlendirilen en az drt retim elemanndan oluur. Ynetim Kurulu en fazla on iki yeden oluur. Grev sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden yelikten ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak zere ayn yntemle yeniden grevlendirme yaplr.

(2) Ynetim Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Ynetim Kurulu iki ayda bir defa olaan, gerektiinde olaanst olarak Mdr tarafndan toplantya arlr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr, oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili almalar dzenlemek.

b) Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek uygulanmas konusunda kararlar almak.

c) Merkezin btesini yapmak, her trl harcamaya karar vermek.

) Deiik bilim alanlarna yatkn stn yetenekli ocuklarn eitimine ilikin olarak hazrlanan projeleri kamu kurum ve kurulular ile dier kurumlara sunarak hayata geirilmelerini salamak.

d) Uygulamal ve teorik bilim kamplarn; ilgili kamu kurum ve kurulular ile birlikte yrtmek.

e) Eitim programlarna alnacak stn yetenekli ocuklarn tanlanmasnda kullanlacak lme ve deerlendirme aralar ile renci saysn belirlemek.

f) Merkeze bal bilimsel aratrma biriminin alma usul ve esaslarn belirlemek.

g) Merkeze bal dzenli olarak yaynlanabilecek bilimsel dergi iin hakem kurulunu oluturmak.

) Merkezin amalar dorultusunda olan dier faaliyetleri planlamak.

h) Mdrn getirecei dier konular grp karara balamak.

) Yllk faaliyet raporlarn grerek Rektre sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 13 (1) Danma Kurulu; Mdr, konuyla ilgili niversitenin faklte dekanlar, enstit mdrleri, ana bilim dal bakanlarndan ve niversitede grevli retim elemanlar, istekleri halinde Merkezin alma alanlarna katkda bulunabilecek resmi veya zel sektr kurum ve kurulularnn temsilcileri ile bu konuda nemli hizmetler vermi olan kiiler arasndan Mdrn nerisi zerine, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen konuyla ilgili uzmanlardan oluur. Sresi dolmadan grevlerinden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak iin ayn yntemle yenileri grevlendirilir. Sresi biten ye tekrar grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda en az bir kez toplanr. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Danma Kurulunda kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 14 (1) Danma Kurulunun grevi; Merkezin hazrlad her trl aratrma, eitim, alma ve faaliyet plan ve projelerini deerlendirmek, bunlarn uygulama ve gelitirilmeleri ynnde gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kastamonu niversitesi Rektr yrtr.