21 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29067

YNETMELK

zmir Ktip elebi niversitesinden:

ZMR KTP ELEB NVERSTES LSANSST ETM RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 13/8/2012 tarihli ve 28383 sayl Resm Gazetede yaymlanan zmir Ktip elebi niversitesi Lisansst Eitim retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (k) bendi eklenmitir.

k) Ynetim Kurulu (YK): zmir Ktip elebi niversitesi Ynetim Kurulunu,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) lan edilecek renci kontenjanlar, EABDAK tarafndan belirlenerek enstit mdrlne teklif edilir. Bu kontenjanlar EKda grlerek karara balanmak zere YKya sunulur ve Rektrlk tarafndan ilan edilir. landa programlarn adlar, son bavuru tarihi, bavuru koullar, istenen belgeler, var ise dier aklayc bilgiler yer alr. Sz konusu ilan her yaryl iin verilebilir. Snav ile ilgili tm ilemler, enstit mdrlkleri tarafndan yrtlr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) stenen koullar salayan adaylar iin EYK; ilgili EABD kurulunun nerisini de dikkate alarak her EABD iin en az , en ok yedi yeden oluan bir aday deerlendirme jrisi seer. Ayrca iki yedek ye tespit eder. Jri adaylarn bilimsel dzeylerini belirler. Adaylar, nceden duyurulan gn ve saatlerde jri tarafndan yazl ve/veya szl snava alnrlar. Snav ile ilgili tm ilemler, enstit mdrlkleri tarafndan yrtlr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasnn ilk cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

(1) rencinin alaca derslerin belirlenmesi, kayt ilemleri, dnem projeleri veya tez almalar; EABD kurulunun teklifi ve EYK karar ile atanan danman tarafndan yrtlr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yksek lisans programlarn tamamlama sresi azami yldr. Tez almasn azami sresinde tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye veya snavda baarsz olan renciye yeni bir tez konusu ve/veya danman atanr.

(3) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami dokuz yldr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yksek lisans program tezli, tezsiz ve uzaktan eitim tezli ve tezsiz olmak zere drt ekilde yrtlebilir. Bu programlarn hangi EABDde yrtlecekleri, eitim programlar ve eitim kataloglar EYKnn nerisi ile Senato tarafndan belirlenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24 (1) Tezli yksek lisans program rencileri, renimleri boyunca en az yedi adet ders, bir seminer ve tez almasn kapsayan toplam en az 90 krediyi baarmak zorundadr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) Tezli yksek lisans programnda, EABD bakanl her renci iin bir tez konusu ve tez danmann en ge ikinci yaryln sonuna kadar ilgili enstitye nerir. Tez danman nerisi ilgili EYK onay ile kesinleir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tezsiz yksek lisans ve uzaktan eitim tezli ve tezsiz yksek lisans program, en az on adet ders ve dnem projesi olmak zere toplam en az 90 krediden oluur. Dnem projesi dersi ile ilgili hususlar enstit tarafndan hazrlanarak Senatoca onaylanan esaslar ile belirlenir. renci dnem projesini ald yarylda, dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 29 (1) Doktora program, tezli yksek lisans derecesi olan renciler iin en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almas olmak zere toplam en az 180 krediden oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az ondrt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almas olmak zere toplam en az 240 krediden oluur. Lisans dersleri ders yk ve doktora kredisine saylmaz.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak artyla tezini tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden EYKca uygun bulunan rencinin mezuniyetine karar verilir.

MADDE 12 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 13 Bu Ynetmelik hkmlerini zmir Ktip elebi niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/8/2012

28383

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

25/9/2013

28776

2-

13/11/2013

28820