19 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29065

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

(2) Bu tarife ve talimat, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesi, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi ve 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, ticari amaçlı yolcu taşıyan tüm deniz araçları için uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12 nci maddesi ile Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teminat tutarları

MADDE 3 – (1) Yolcuların gemi kazası sonucu ölmesi veya yaralanması ya da eşyalarının hasara uğraması durumlarına ilişkin asgari teminat tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

(2) Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri teminat tutarları, yolcu dışındaki üçüncü şahıslara verilen zararlar için de uygulanır.

 

Asgari Teminatlar (¹)(²)

 

A.      Maddi Teminat

B.     Ölüm, Sakatlık ve Tedavi Giderleri  Teminatı

 

Bagaj Başına

Araç Başına

Kaza Başına (³)

Kişi Başına

Kaza Başına

a) Yolcu sayısı 13’ten az olan deniz araçları

1.125 SDR

6.350 SDR

Yolcu/Araç Kapasitesi

X

1.125/6.350 SDR

125.000 SDR

Yolcu Kapasitesi

X

125.000 SDR

b) Yolcu sayısı 13 veya daha fazla olan deniz araçları

2.250 SDR

12.700 SDR

Yolcu/Araç Kapasitesi

X

2.250/12.700 SDR

250.000 SDR

Yolcu Kapasitesi

X

250.000 SDR

(¹) SDR: Uluslararası Para fonu (IMF) tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv birimi olan Özel Çekme Hakkı anlamına gelmektedir.

(²) Yolcu Kapasitesi: Deniz aracının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesi anlamına gelmektedir. İlgili ruhsatta yaz ve kış için farklı yolcu sayıları belirtilmiş ise, bunlardan büyük olan dikkate alınır.

(³) Poliçe düzenlenirken teminat tutarlarının hesaplanmasında, yolcu taşıyan gemiler için yolcu kapasitesi, araç taşıyan gemiler için araç kapasitesi, hem araç hem yolcu taşıyan gemiler için ise teminat tutarı yüksek olan dikkate alınır. 

 

Maddi teminat limiti ve muafiyet

MADDE 4 – (1) Maddi teminatın azami limitinde Türk Ticaret Kanununun 1263 üncü maddesinde belirtilen limitler dikkate alınır ve poliçeye, aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen limitleri geçmemek üzere muafiyet konulabilir.

Primlerin belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Sigorta primleri, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak Türkiye’de su araçları sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

Geçerli sigorta sözleşmeleri

MADDE 6 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen poliçelerin yanı sıra, Bayrak Devleti Uygulamaları Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilebilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketlerine Dair Yönerge kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca ilan edilmiş “Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketleri Listesi”nde bulunan yabancı bir kulüp veya sigortacı tarafından bu Tebliğdeki limitlere uygun düzenlenmiş olan poliçeler de geçerli kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.