19 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29065

YNETMELK

Recep Tayyip Erdoan niversitesinden:

RECEP TAYYP ERDOAN NVERSTES KARADENZ STRATEJK

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Recep Tayyip Erdoan niversitesine bal olarak kurulan Karadeniz Stratejik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Recep Tayyip Erdoan niversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (KAMER): Recep Tayyip Erdoan niversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Recep Tayyip Erdoan niversitesi Rektrn,

d) niversite: Recep Tayyip Erdoan niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Karadenize snr olan lkeler ve evre lkeleriyle Trkiye arasnda siyas, ekonomik, kltrel ibirliinin gelitirilmesine katk salamak amacyla bilimsel aratrmalar ve almalar yapmak, eitli projeler ve alan aratrmalaryla bilgi birikimi oluturmak ve bu bilgi birikiminin sz konusu lkeler ve Trkiyedeki ilgili kurulularla paylamn salamak,

b) Trkiyenin tarihi ve corafi zellikleri gz nnde bulundurulmak suretiyle deien dnya koullarnda sz konusu lkelerle siyas, ekonomik, kltrel ilikilerin nitelik ve boyutlaryla ilgili inceleme ve aratrmalar yapmak,

c) Sz konusu lkelerin kresel ve blgesel alanlarda oynadklar roller gz nnde bulundurularak bu lkelerin Trkiye ile siyas, ekonomik, kltrel ilikilerinin mevcut durumu ve gelecekte nasl bir seyir izleyecei konusunda aratrma ve incelemeler yapmak,

) Dou Karadeniz blgesi ve bu blgenin doal bir uzants niteliindeki Kafkasya ile ilgili konularda gerekli almalar yapmak ve stratejiler gelitirmek,

d) Merkezin ilgi alanna giren konularda aratrma ve uygulama projeleri tasarlamak, gelitirmek, uygulamak ve deerlendirmek,

e) Rize li ve Karadeniz Blgesiyle ilgili; tarihi, sosyal, kltrel, iktisadi, siyasi, evresel ve fen bilimleri ile ilgili konularda aratrmalar, incelemeler, istatistiksel ve etnografik saha almalar yapmak, stratejiler gelitirmek ve uygulamak,

f) Merkezin ilgi alanna giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararas resmi ve zel kurum ve kurulular ile Merkezin amac dorultusunda ibirliinde bulunmak, ortak aratrmalar ve almalar dzenlemek, uygulama ve aratrma projeleri hazrlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamann takibini yapmak ve bu amala gerektiinde geici ya da srekli alma gruplar ve komisyonlar oluturmak,

g) niversitenin akademik birimleri ile disiplinler aras projeler gelitirmek ve bu alanlarda yaplacak almalar projelendirmek,

) alma alanlar ile ilgili konularda kamu kurum ve kurulular ile zel kurululara danmanlk hizmeti vermek,

h) Grev alan ile ilgili konularda ulusal ve uluslararas konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantlar dzenlemek veya dzenlenmesine katkda bulunmak,

) niversitede faaliyet alan ile ilgili blgesel ve kresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve renciler yetitirmek, bu amala eitim ve aratrmaya ynelik kurslar ve programlar dzenlemek ve sertifikalar vermek,

i) Yurtii ve yurtd niversiteler, akademiler ve enstitler ile retim eleman, aratrmac ve lisansst renci deiimini salamak,

j) Bilimsel aratrma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yaymlamak,

k) lgili mevzuat erevesinde ilgili kamu kurum kurulular ve niversitelerin ilgili birimleri ile ortak eitim-retim, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak,

l) Aratrma ve eitim almalarn i blm erevesinde yrtmek zere Merkezin alma alanlarnda alt birimler ve proje gruplar oluturmak,

m) Stratejik aratrmalar arivi kurulmasn ve gelitirilmesini salamak,

n) niversite tarafndan verilecek merkezin kurulu amacna uygun dier grevleri yapmak.

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr; Merkezin amalar konusunda aratrma, uygulama ve eitim deneyimi bulunan niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir biimde yrtlmesinden, Merkezin btn etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve sonularnn alnmasndan Rektre kar sorumludur.

(2) Mdr, niversite retim yeleri arasndan en ok iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr grevi banda olmad zaman yardmclarndan birini vekil brakr. Mdrlk grevine veklet alt aydan fazla srerse, yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

c) Ynetim Kuruluna ve Merkezin birimlerine ye grevlendirilmesi iin Rektre neride bulunmak,

) Ynetim Kurulu gndemini hazrlamak,

d) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

e) Ynetim Kurulunca hazrlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakknda Rektre bilgi vermek,

f) Merkezin personel ihtiyacn tespit ederek Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak,

g) Merkez birimleri arasnda koordinasyon ve ibirliini salamak,

) Merkez bnyesinde alan personelin grevlerini ve Merkezde yaplan ileri ilgili mevzuata gre denetlemek,

h) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar dhil yedi yeden oluur. Mdr ve mdr yardmclar dnda dier drt ye niversite retim yeleri arasndan Mdrn gr alnarak Rektr tarafndan grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Ynetim Kurulu yelii sona eren yeler tekrar grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars ile toplanr. Ynetim Kurulu, gerekli grd durumlarda geici alma gruplar kurabilir ve bunlarn grevlerini dzenler.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Merkezin ynetimi ile ilgili konularda Mdre yardmc bir organ olan Ynetim Kurulunun grevleri unlardr;

a) Merkezin almalar ve ynetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Proje gruplarnn kurulu ve alma usul ve esaslarn belirlemek,

c) niversitede faklte ve yksekokul blmleri arasnda ibirliini gerektiren almalarn yrtlmesini salamak amacyla protokoller dzenlemek,

) Mdrn hazrlayaca yllk alma raporunu deerlendirmek ve deerlendirme sonularn rapor halinde niversite Ynetim Kuruluna sunmak,

d) Mdrn ve Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek bir sonraki yln alma programn hazrlamak,

e) Yurtii ve yurtd kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn esaslarn tespit etmek,

f) Mdr tarafndan hazrlanan bte nerisini incelemek ve onaylamak,

g) Merkezin eitim programlarna katlanlara verilecek sertifikalar konusunda esaslar belirlemek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; gerek grld takdirde ve istekleri halinde Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan onaylanan, Merkezin amac dorultusunda alma yapan kii ve kurum temsilcilerinden olmak zere alt kiiden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Danma Kurulu; ylda en az bir defa toplanarak, Merkezin almalarn deerlendirir ve yeni almalar konusunda gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirir. Danma Kurulu toplantlarnda ounluk art aranmaz.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Ara gere ve demirba

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamnda alnan her trl alet, donanm ve demirbalar Merkez hizmetlerine ve gerektiinde niversitenin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 16 (1) 21/12/2009 tarihli ve 27439 sayl Resm Gazetede yaymlanan Recep Tayyip Erdoan niversitesi Karadeniz Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Recep Tayyip Erdoan niversitesi Rektr yrtr.