17 Temmuz 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29063

KURUL KARARI

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5104 Karar Tarihi: 1/7/2014

Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunun 1/7/2014 tarihli toplantsnda; Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnda Deiiklik Yaplmasna Dair Kurul Kararna ilikin aadaki Karar alnmtr.

SIVILATIRILMI PETROL GAZLARI (LPG) PYASASINDA LSANS

BAVURUSU VE BLDRM AIKLAMALARINA LKN

KURUL KARARINDA DEKLK YAPILMASINA DAR

KURUL KARARI

MADDE 1 8/3/2012 tarih ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 3 nc maddesinde (k) bendi aadaki ekilde deitirilmitir; aadaki (r) ve (s) bentleri eklenmitir;

k) Ortaklar, Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile Yetkililer Beyan: Tzel kiiye dorudan ortak olan gerek kiilerin ad ve soyad, T.C. uyruklular iin kimlik numaras, dierleri iin varsa edeer numara, ortaklk balang tarihi, hisse oran ve sermaye tutar ile tzel kiiye dorudan ortak olan tzel kiilerin unvan, bal olduklar oda, oda sicil numaras, hisse oran ve sermaye tutar; Ynetim Kurulu Bakan ve yelerinin ad ve soyad, T.C. uyruklular iin kimlik numaras, dierleri iin varsa edeer numara ve greve balama tarihi; tzel kiiyi temsil ve ilzama yetkili kiilerin ad ve soyad, T.C. uyruklular iin kimlik numaras, dierleri iin varsa edeer numara, yetki balang tarihi ve sresi bilgilerinin beyan edildii veya bal olunan oda tarafndan bildirildii metni,

(r) Adli Sicil Belgesi: Adli sicilden son alt ay iinde alnm imzal ve mhrl sabka kaydn veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun asln

(s) Kaaklk Fiilleri Nedeniyle Mhrleme, Adli Takibat, denmemi dari Para Cezas ile Kesinlemi Mahkmiyet Hkm Bulunmadna likin Beyan: 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununa aykr fiillerden dolay;

Bavuru sahibi gerek kiiyse kendisi; tzel kiiyse ortaklar hakknda kesinlemi mahkumiyet hkm bulunmadna,

Bavuru sahibi gerek kiinin ya da tzel kiilikte dorudan pay sahiplerinin, hakknda kesinlemi mahkeme karar bulunan bir tzel kiilikte suun ilendii tarih itibaryla yzde ondan fazla paya sahip ortak, ynetim kurulu bakan ve yesi ile temsil ve ilzama yetkili kii olmadna,

Bavuruya konu tesiste gerekletii tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovuturma bulunmadna,

Bavuruya konu tesis iin dzenlenmi nceki lisans kapsamndaki faaliyetler erevesinde lisans sahibine Kurumca verilen denmemi idari para cezas bulunmadna

ilikin bavuru sahibince verilen yazl beyan.

MADDE 2 8/3/2012 tarih ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 4 nc maddesinin 6 nc fkras aadaki ekilde deitirilmi; aadaki 9, 10, 11, 12 ve 13 nc fkralar eklenmitir.

(6) Ortaklar, Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile Yetkililer Beyan gerek kiiler, dernekler ve vakflar tarafndan yaplan lisans bavurularnda aranmaz. Dernek, vakf ve kooperatifler tarafndan yaplan bavurularda, sadece ynetim kurulu bakan ve yeleri ile yetkililere ilikin bilgilere yer verilir. Bavuru sahibinin halka ak irket olmas halinde, beyanda halka ak hisselerin sahiplerine ilikin bilgilere yer verilmez, ancak halka ak hisse oran ayrca belirtilir.

(9) Adli Sicil Belgesi, tzel kii bavurularnda tzel kiiye dorudan veya dolayl ortak olan gerek kiiler iin aranr. Ancak kamu ve belediye iktisadi teebbsleri haricindeki kamu tzel kiilerin bavurularnda ve bavuru sahibinin, ikametgh Trkiye dnda bulunan yabanc lke vatanda durumundaki dorudan ve dolayl ortaklar ile yabanc devletler mevzuatna gre sermaye irketi durumundaki dorudan ve dolayl ortaklar iin Adli Sicil Belgesi aranmaz.

(10) Adli Sicil Belgesi, kooperatifler, dernekler, vakflar, halka ak anonim irketler, kamu iktisadi teebbsleri ve belediye iktisadi teebbsleri tarafndan yaplan lisans bavurularnda bavuru sahibinin sadece ynetim kurulu yelerinden istenir.

(11) Kesinlemi mahkeme kararnn lisans sahibi bir tzel kii hakknda olmas durumunda sz konusu tzel kiilikte suun ilendii tarih itibaryla; yzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan grevden ayrlm olsa bile ynetim kurulu bakan ve yeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kiiler, lisans bavurusu yapan tzel kiiliklerde dorudan pay sahibi olamaz.

12) Kovuturmaya yer olmadna dair karar veya mahkeme karar kesinleinceye kadar, fiilin ilendiinin tespit edildii tesis iin yeni lisans verilmez.

13) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezas denmeden lisansa konu tesis iin yeni lisans verilmez.

MADDE 3 8/3/2012 tarih ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde, 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan Ortaklar ve Hisse Dalm Beyan ifadeleri, Ortaklar, Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile Yetkililer Beyan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 8/3/2012 tarih ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 5 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

(j) Adli Sicil Belgesi

(k) Kaaklk Fiilleri Nedeniyle Mhrleme, Adli Takibat, denmemi dari Para Cezas ile Kesinlemi Mahkmiyet Hkm Bulunmadna likin Beyan

MADDE 5 8/3/2012 tarih ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 6 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

(h) Adli Sicil Belgesi

() Kaaklk Fiilleri Nedeniyle Mhrleme, Adli Takibat, denmemi dari Para Cezas ile Kesinlemi Mahkmiyet Hkm Bulunmadna likin Beyan

MADDE 6 8/3/2012 tarih ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 7 nci maddesine aadaki bentler eklenmitir.

() Adli Sicil Belgesi

(h) Ortaklar, Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile Yetkililer Beyan

() Kaaklk Fiilleri Nedeniyle Mhrleme, Adli Takibat, denmemi dari Para Cezas ile Kesinlemi Mahkmiyet Hkm Bulunmadna likin Beyan

MADDE 7 8/3/2012 tarih ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 8 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki bentler eklenmitir.

() Adli Sicil Belgesi

(h) Ortaklar, Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile Yetkililer Beyan

() Kaaklk Fiilleri Nedeniyle Mhrleme, Adli Takibat, denmemi dari Para Cezas ile Kesinlemi Mahkmiyet Hkm Bulunmadna likin Beyan

MADDE 8 8/3/2012 tarih ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 9 uncu maddesine aadaki bentler eklenmitir.

(g) Adli Sicil Belgesi

() Ortaklar, Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile Yetkililer Beyan

(h) Kaaklk Fiilleri Nedeniyle Mhrleme, Adli Takibat, denmemi dari Para Cezas ile Kesinlemi Mahkmiyet Hkm Bulunmadna likin Beyan

MADDE 9 8/3/2012 tarih ve 3727 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasasnda Lisans Bavurusu ve Bildirim Aklamalarna likin Kurul Kararnn 10 uncu maddesine aadaki bentler eklenmitir.

(g) Adli Sicil Belgesi

() Ortaklar, Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri ile Yetkililer Beyan

(h) Kaaklk Fiilleri Nedeniyle Mhrleme, Adli Takibat, denmemi dari Para Cezas ile Kesinlemi Mahkmiyet Hkm Bulunmadna likin Beyan

MADDE 10 Bu kararn, yrrle girdii tarihten nce yaplan bavurular bavuru tarihinde yrrlkte bulunan mevzuata gre sonulandrlr

MADDE 11 Bu Karar yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Karar hkmlerini, Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.