16 Temmuz 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29062

DANITAY KARARI

Dantay kinci Daire Bakanlndan:

Esas No: 2014/1050

Karar No: 2014/2594

Kanun Yararna Temyiz steminde Bulunan: Dantay Basavcl-ANKARA

Davac: Dilek evikler Durmaz

Vekili: Av. Mehmet Aslan

slice Mah. Fatih Cad. Beylerce Han Kat: 4-UAK

Daval: Afin Kaymakaml-KAHRAMANMARA

stein zeti: Edirne Blge dare Mahkemesi'nin 25.9.2013 gnl, E:2013/1519, K:2013/1535 sayl kararnn, Dantay Basavcl tarafndan 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 51. maddesi uyarnca kanun yararna bozulmas istenilmektedir.

Dantay Tetkik Hakimi: zgr Metin

Dncesi: Dantay Basavclnn kanun yararna temyiz isteminin kabul ile Edirne Blge dare Mahkemesi'nce verilen kararn, 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 51. maddesi uyarnca hkmn sonularna etkili olmamak zere kanun yararna bozulmas gerektii dnlmektedir.

Dantay Basavcs: Mevlt etinkaya

Dncesi: Kahramanmara li, Afin lesi, Arta ztrk Lisesinde 657 sayl Yasa'nn 4/B maddesi uyarnca szlemeli statde retmen olarak grev yapmakta iken, anlan Yasann 4/A maddesi uyarnca Van li, Merkez, Vali Haydar Bey Lisesine kadrolu olarak atanan davac tarafndan, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluun denmesi istemiyle yapt bavurunun reddine ilikin ilemin iptali ve yolluun yasal faiziyle birlikte denmesine hkmedilmesi istemiyle alan davann; sre am ynnden reddine dair anakkale dare Mahkemesinin 2.7.2013 gnl, E:2013/430, K:2013/431 sayl kararna yaplan itirazn reddine ve kararn onanmasna ilikin Edirne Blge dare Mahkemesince verilen 25.9.2013 gnl, E:2013/1519, K:2013/1535 sayl kararn yrrlkteki hukuka aykr olduu ileri srlerek davac vekili tarafndan kanun yararna bozulmasnn istenmesi zerine konu incelendi:

2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 51'inci maddesinde, "nitelii bakmndan yrrlkteki hukuka aykr bir sonucu ifade eden" kararlarn kanun yararna temyiz olunabilecei belirtilmitir.

2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 7'nci maddesinin 1'inci fkrasnda, dava ama sresinin zel kanunlarnda ayr sre gsterilmeyen hallerde Dantay'da ve idare mahkemelerinde altm gn olduu hkm getirilmi; 10'uncu maddesinde, "lgililerin, haklarnda idari davaya konu olabilecek bir ilem veya eylemin yaplmas iin idari makamlara bavurabilecekleri, altm gn iinde bir cevap verilmezse istein reddedilmi saylaca, ilgililerin altm gnn bittii tarihten itibaren dava ama sresi iinde konusuna gre Dantay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava aabilecekleri''; 11'inci maddesinde de, "lgililer tarafndan idari dava almadan nce, idari ilemin kaldrlmas, geri alnmas, deitirilmesi veya yeni bir ilem yaplmasnn st makamdan, st makam yoksa ilemi yapm olan makamdan idari dava ama sresi iinde istenebilecei, bu bavurmann ilemeye balam olan idari dava ama sresini durduraca, altm gn iinde bir cevap verilmezse istein reddedilmi saylaca, istein reddedilmesi veya reddedilmi saylmas halinde dava ama sresinin yeniden ilemeye balayaca ve bavurma tarihine kadar gemi srenin de hesaba katlaca" hkmne yer verilmitir.

Dosyann incelenmesinden; davacnn atanmas nedeniyle yolluk verilmesi istemiyle yapt bavurunun reddi zerine alan davada, davacnn 4.6.2010 tarihli ilemle atand okulda, harcrahnn denmemesi zerine srekli grev yolluuna ilikin dava amas ya da 2577 sayl Kanun'un 11'inci maddesi uyarnca idareye bavurmas gerekirken, bu sre geirildikten ok sonra anlan atama ileminden kaynaklanan yolluun verilmesi istemiyle idareye yaplan 1.3.2013 tarihli bavurunun reddine ilikin ilemin iptali istemiyle 22.5.2013 tarihinde alan davann sre am nedeniyle esasn inceleme olana bulunmad gerekesiyle, sre am ynnden reddine karar verildii anlalmaktadr.

Yolluk denmesine neden olan ilemin hukuki sebebi genellikle atama, nakil veya geici grevlendirme ilemlerinden biri olmakla birlikte, yolluun denmesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyumazln domas, yolluk konusunda bir ilemin tesis edilmi olmas kouluna baldr. Yolluk konusundaki ilem ise yollua hak kazandran atama, nakil veya geici grevlendirme ilemiyle birlikte, atama, nakil veya grevlendirmenin "yolluklu veya yolluksuz" olduunun ilemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebilecei gibi yollua hak kazand iddiasnda olan kiinin yolluk talebiyle bavurusu zerine de tesis edilebilir.

Atama, nakil veya geici grevlendirme ilemiyle birlikte tesis edilmi bir yolluk ileminin varl halinde, dava ama sresi, yolluksuz ibaresi yer alan ilemin tebli tarihine gre; yolluk konusunda asl ilemde denip denmeyecei hususunda bir ibare konulmam ya da ayr bir ilem kurulmam olmas halinde dava ama sresi, 2577 sayl Kanun'un 10. maddesinde ngrld gibi ilgili tarafndan yneltilecek bir bavuru zerine oluacak ak veya zmni bir ret ilemine gre hesaplanacaktr.

Davacnn, naklen atanmasna ilikin ilemde "yolluksuz" ibaresi bulunmadna gre, bu ilemden doan yolluunun tarafna denmesi iin yapt bavuru 2577 sayl Yasa'nn 10'uncu maddesi kapsamnda olup, bu bavuru zerine kurulan ilemin iptali istemiyle alan davann sresinde olduu aktr.

Bu nedenle, Edirne Blge dare Mahkemesinin, yrrlkteki hukuka aykr sonular ifade ettii ak bulunan 25.9.2013 gnl, E:2013/1519, K:2013/1535 sayl kararnn, 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarnca, kanun yararna bozulmasnn uygun olaca dnlmektedir.

TRK MLLET ADINA

Hkm veren Dantay kinci Dairesi'nce iin gerei dnld:

Dava; Kahramanmara li, Afin lesi, Arta ztrk Lisesinde 657 sayl Yasa'nn 4/B maddesi uyarnca szlemeli statde retmen olarak grev yapmakta iken, anlan Yasann 4/A maddesi uyarnca Van li, Merkez, Vali Haydar Bey Lisesine kadrolu olarak atanan davacnn, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluunun denmesi istemiyle 1.3.2013 tarihinde yapt bavurunun reddine ilikin 28.3.2013 gnl, 1759 sayl ilemin iptali ve yolluun hak edi tarihinden itibaren iletilecek yasal faiziyle birlikte denmesine hkmedilmesi istemiyle almtr.

anakkale dare Mahkemesi Hakimi tarafndan verilen 2.7.2013 gnl, E:2013/430, K:2013/431 sayl kararla; davacnn greve balama tarihi itibariyle srekli grev yolluu denmediini rendiinin kabul gerekeceinden, 2577 sayl Kanunun 7 ve 11. maddeleri uyarnca greve balad 15.6.2010 tarihinden itibaren 60 gnlk dava ama sresi iinde ya dorudan dava amas ya da bu sre iinde idareye bavurup bavurusunun reddi zerine kalan dava ama sresi iinde dava amas gerekirken bu sreler geirildikten sonra yaplan bavurunun reddi zerine alan davann esasnn incelenmesi olanann bulunmad gerekesiyle davann sre am nedeniyle reddine hkmedilmi, itiraz zerine davaya bakan Edirne Blge dare Mahkemesi'nin 25.9.2013 gnl, E:2013/1519, K:2013/1535 sayl kararyla da, sz konusu karar onanmak suretiyle kesinlemitir.

Edirne Blge dare Mahkemesi'nin 25.9.2013 gnl, E:2013/1519, K:2013/1535 sayl kararnn hukuka aykr olduu belirtilerek kanun yararna bozulmasnn istenilmesi zerine Dantay Basavcl "yrrlkteki hukuka aykr bir sonucu ifade eden" szkonusu kararn, 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 51. maddesi uyarnca kanun yararna bozulmasn istemektedir.

2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun "Kanun Yararna Bozma" balkl 51. maddesinde, "1. Blge idare mahkemesi kararlar ile idari ve vergi mahkemelerince ve Dantayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden gemeden kesinlemi bulunan kararlardan nitelii bakmndan yrrlkteki hukuka aykr bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlklarn gsterecei lzum zerine veya kendiliinden basavc tarafndan kanun yararna temyiz olunabilir.

2. Temyiz istei yerinde grld takdirde karar, kanun yararna bozulur. Bu bozma karar, daha nce kesinlemi olan mahkeme veya Dantay kararnn hukuki sonularn kaldrmaz.

3. Bozma kararnn bir rnei ilgili Bakanla gnderilir ve Resm Gazetede yaymlanr. hkm yer almaktadr.

2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 7'nci maddesinin 1'inci fkrasnda, dava ama sresinin zel kanunlarnda ayr sre gsterilmeyen hallerde Dantay'da ve idare mahkemelerinde altm gn olduu ve bu srenin idari uyumazlklarda yazl bildirimin yapld tarihi izleyen gnden balayaca hkm getirilmi; 10'uncu maddesinde, ilgililerin, haklarnda idari davaya konu olabilecek bir ilem veya eylemin yaplmas iin idari makamlara bavurabilecekleri, altm gn iinde bir cevap verilmezse istein reddedilmi saylaca, ilgililerin altm gnn bittii tarihten itibaren dava ama sresi iinde konusuna gre Dantay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava aabilecekleri; 11'inci maddesinde de, ilgililer tarafndan idari dava almadan nce, idari ilemin kaldrlmas, geri alnmas, deitirilmesi veya yeni bir ilem yaplmasnn st makamdan, st makam yoksa ilemi yapm olan makamdan idari dava ama sresi iinde istenebilecei, bu bavurmann ilemeye balam olan idari dava ama sresini durduraca, altm gn iinde bir cevap verilmezse istein reddedilmi saylaca, istein reddedilmesi veya reddedilmi saylmas halinde dava ama sresinin yeniden ilemeye balayaca ve bavurma tarihine kadar gemi srenin de hesaba katlaca hkmne yer verilmitir.

Yolluk denmesine (hak kazanlmasna) neden olan ilemin hukuki sebebi genellikle atama, nakil veya geici grevlendirme ilemlerinden biri olmakla birlikte, yolluun denmesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyumazln domas, yolluk konusunda bir ilemin tesis edilmi olmas kouluna baldr. Yolluk konusundaki ilem ise yollua hak kazandran atama, nakil veya geici grevlendirme ilemiyle birlikte, atama, nakil veya grevlendirmenin "yolluklu veya yolluksuz" olduunun ilemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebilecei gibi yollua hak kazand iddiasnda olan kiinin yolluk talebiyle bavurusu zerine de tesis edilebilir. Doal olarak sz edilen asl ilemle birlikte tesis edilmi bir yolluk ileminin varl halinde, yani yolluklu veya yolluksuz ibaresinin ilemde yer almas halinde dava ama sresi, yolluksuz ibaresi yer alan ilemin tebli tarihine gre; yolluk konusunda asl ilemde denip denmeyecei hususunda bir ibare konulmam ya da ayr bir ilem kurulmam olmas halinde dava ama sresi, 2577 sayl Kanun'un 10. maddesinde ngrld gibi ilgili tarafndan yneltilecek bir bavuru zerine oluacak ak veya zmni bir ret ilemine gre hesaplanacaktr.

Dosyann incelenmesinden; Kahramanmara li, Afin lesi, Arta ztrk Lisesinde 657 sayl Yasa'nn 4/B maddesi uyarnca szlemeli statde retmen olarak grev yapmakta iken, anlan Yasann 4/A maddesi uyarnca Van li, Merkez, Vali Haydar Bey Lisesine kadrolu olarak atanarak yeni grev yerine 15.6.2010 tarihinde balayan davacnn, bu atama ileminden dolay alamad srekli grev yolluunun denmesi iin Bayrami Atatrk Lisesi Mdrl'ne yapt 1.3.2013 gnl bavurusunun Afin Kaymakaml, le Milli Eitim Mdrl'nn 28.3.2013 gnl, 1759 sayl ilemi ile reddi zerine baklmakta olan davann ald anlalmaktadr.

Her ne kadar anakkale dare Mahkemesi'nce, davacnn atand yerde greve balad 15.6.2010 tarihinin, kendisine yolluk denmediini rendii son tarih olarak kabulnn gerekmekte olduu belirtilerek ve yaplan hesaplama sonucu dava sre am ynnden reddedilmi ise de, dava konusu olayda bavuru ncesinde davacya tebli edilmek suretiyle kendisine yolluk verilmeyeceine ilikin bir ilemin mevcut olmamas karsnda; yolluk denmesi talebiyle sonradan yaplan bavuru, 2577 sayl Kanun'un 10. maddesi kapsamnda yaplm bir bavuru nitelii tadndan, bu konuda kan uyumazlkta atand yerde greve balama tarihinin dava ama sresi iin balang olarak alnmasna hukuken olanak bulunmamaktadr.

Kald ki, uyumazlk konusu olayda, dava konusu ilemin yasal dayanaklarn oluturan ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayl Bakanlar Kurulu karar ile yrrle konulan Szlemeli Personel altrlmasna likin Esaslarn 4. maddesinde yer alan; Szlemeli personele geici grev yolluu dnda harcrah denemez. ibaresi ile buna paralel olarak yrrle konulan Milli Eitim Bakanl'nn 2006/58 sayl Genelgesi'nin 11. maddesinde yer alan; Szlemeli retmenlere srekli grev yolluu denmeyecektir. ibaresinin Dantay kinci Dairesi'nin 28.2.2011 gnl, E:2010/5994 sayl kararyla yrtmesinin durdurulmu olmas nedeniyle oluan yeni hukuki durum karsnda, davacnn srekli grev yolluunu alabilmek iin, 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 10. maddesi kapsamnda idareye her zaman bavurabilecei de aktr.

Bu nedenle, Edirne Blge dare Mahkemesi'nin, yrrlkteki hukuka aykr sonular ifade ettii ak bulunan 25.9.2013 gnl, E:2013/1519, K:2013/1535 sayl kararnda hukuki isabet grlmemitir.

Aklanan nedenlerle; Dantay Basavclnn kanun yararna temyiz isteminin kabul ile Edirne Blge dare Mahkemesi'nce verilen 25.9.2013 gnl, E:2013/1519, K:2013/1535 sayl kararn 2577 sayl dari Yarglama Usul Kanunu'nun 51. maddesi uyarnca hkmn sonularna etkili olmamak zere kanun yararna bozulmasna; kararn birer suretinin Dantay Basavclna, Afin Kaymakaml ile davacya gnderilmesine ve bu kararn Resm Gazetede yaymlanmasna, 26.3.2014 tarihinde oybirliiyle karar verildi.