7 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29053

YNETMELK

Trk-Alman niversitesinden:

TRK-ALMAN NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk-Alman niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1) rencilere ders seme ve ykml olmalar halinde ilgili mevzuat hkmleri uyarnca katk pay ya da renim cretini yatrmak suretiyle kayt yenilemeleri iin tannacak sreler akademik takvimde dzenlenir. Bu srelere ilikin deiiklikler Senato tarafndan belirlenir.

(2) Yrrlkte olan ilgili mevzuat gereince ykml olduklar halde katk payn ya da renim cretini belirtilen sre iinde yatrmayan rencilerin kaytlar yenilenmez.

(3) Belirtilen sre iinde kaytlarn yenilemeyen renciler rencilik haklarndan yararlanamaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Yabanc dil hazrlk snfna devam eden rencilerden, ilgili kurul tarafndan yaplmasna karar verilen Almanca yeterlik snavnda baarl olanlar, takip eden dnemde kaytl olduklar programda sunulan 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinde () bendinde belirtilen dersleri alabilirler. Bu dnem rencinin kaytl olduu programn normal renim sresinden saylmaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) renci, yaryl/ylbanda ncelikle alt snflarda hi almad, devamsz kald (Z ald) veya baarsz olduu (F ald) dersleri almak kaydyla bulunduu yaryl/yl derslerinden de alr. Ancak birbirini takip eden iki yaryl AGNOsu 2.00n altnda kalan renci; baarsz olduu, koullu getii ve bulunduu yaryla kadar (bulunduu yaryl hari) hi almad dersleri alarak AGNOsunu 2.00 veya zerine ykseltmek zorundadr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Eitim dilinin ngilizce olarak belirlenmedii blmlerde A2 dzeyinde ngilizce; Almanca olarak belirlenmedii blmlerde A2 dzeyinde Almanca yabanc dil seviyesini belgeleyen renci, ilgili yabanc dil derslerinden muaf tutulur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadr. Bir dersten yaryl/ylsonu snavna ve btnleme snavna girebilmek iin, derslere ve almalara %70ten az olmamak zere katlmak zorunludur. Hazrlk snflarnda devamszlk ders saati, toplam ders saatinin % 20sini aamaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) Bir dersin btnleme snav, o dersin yaryl/ylsonu snavnn bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yaplr. Bu snava yaryl/ylsonu snavna girme hakkna sahip olup da snava girmeyen veya girdii halde snavda baarsz olan renciler girebilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) Bir rencinin baar notu; o derse ait dnem ii notu ile dnem sonu notunun belirli oranlarda katksndan oluur. Dnem ii deerlendirmelerin baar notuna katks % 40tan az, % 60tan fazla olamaz. Snfn baar dzeyi, notlarn istatistiksel dalm ve snf ortalamas gz nnde bulundurularak baar notlarnn nasl elde edilecei Senato tarafndan belirlenir. Baar notu, katsaylar ve tanmlar aadaki tabloda gsterilmitir:

a)

Baar Notu Arlk/Aklama Katsay

AA Pekiyi 4,00

BA ok yi 3,50

BB yi 3,00

CB Orta st 2,50

CC Orta 2,00

DC Koullu Geer 1,50

DD Koullu Geer 1,00

FF Gemez/Baarsz 0,00

FZ Devamsz/Baarsz 0,00

G Geer/Baarl -

K Kalr/Baarsz -

Durum Notu Aklama

E Eksik -

I zinli -

M Muaf -

S Yaryl sonu snavna girmemi -

b) Ortalamaya katlan notlar aada belirtilmitir. Sz konusu notlar, rencinin bir derste/almada gsterdii baar dzeyini belirtmek iin o dersin/almann sorumlusu retim eleman tarafndan verilir. Bu notlardan;

1) AA, BA, BB, CB ve CC; geer notlar,

2) DC ve DD; koullu geer notlar (AGNOnun en az 2.00 olmas kaydyla renci bu dersi baarm kabul edilir.),

3) FF ve FZ (devam zorunluluu olan derslerde devam artn yerine getirmemi olan renciye verilen not) baarsz notu,

temsil eder.

c) Ortalamaya katlmayan notlar aada belirtilmitir:

1) G (Geer) notu, notu G veya K olarak tanmlanm olan bir dersin tamamlandn gstermek zere dersin retim eleman tarafndan verilir.

2) E (Eksik) notu, dersi veren retim elemannn kabul edecei geerli bir nedenle ders iin gerekli koullar yaryl sonunda tamamlayamayan rencilere verilir. E notunun, yaryl notlarnn son verili tarihinden itibaren bir hafta iinde harf notuna evrilmesi gerekir. Ancak, zel durumlarda bu sre en ge bir sonraki yaryln kaytlarnn balama tarihine kadar uzatlabilir ve bu sre sonunda harf notuna evrilmesi gerekir. zel durumlardaki bu ilemler dersin verildii blmn nerisi zerine ve o blmn bal bulunduu ilgili ynetim kurulu karar ile gerekletirilir. Sresi iinde harf notuna evrilmeyen E notu kendiliinden FF notuna dnr.

3) I (zinli) notu, bu Ynetmelie uygun olarak izinli saylan rencilere verilir.

4) M (Muaf) notu, mfredatta yer alan baz derslerden muaf olan rencilere verilir. Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

5) S (Yaryl sonu snavna girmemi) notu, yaryl sonu snavlarna katlamayan rencilere verilir. Bu durumdaki rencilere bu Ynetmelik hkmleri uygulanr. S notu, bir sonraki yaryln kayt sresinin balangcndan nce giderilmezse, rencinin notu FF olur. Ancak, uzayan hastalk gibi olaanst durumlarda, ilgili ynetim kurulu bu sreyi uzatabilir. Uzatlan sre, izleyen yaryln ders ekleme-brakma sresini ayorsa, renci bu yaryl iin izinli saylr.

) Notlarda herhangi bir yanllk olmas halinde, ilgili retim elemannn yanll gerekeli bir yazyla dersle ilgili faklte dekanlna en ge izleyen yaryln kayt dneminin sonuna kadar bildirmesi gerekir. Notlarn dzeltilmesine ilikin karar ilgili ynetim kurulu tarafndan verilir. Notlardaki yanllklar izleyen yaryln kayt dneminin sonuna kadar giderilmedii takdirde bu konuda niversite Ynetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Staj uygulamas ve iletmelerde uygulamal eitim yrten programlardaki mesleki uygulamalar gibi dersler G/F notlar ile deerlendirilir ve not ortalamasna katlmaz.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Trk-Alman niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/7/2013

28714