7 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29053

YNETMELK

stanbul Esenyurt niversitesinden:

STANBUL ESENYURT NVERSTES SATIN ALMA VE

HALE YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Esenyurt niversitesinin ihtiyalar dikkate alnarak her trl alm-satm, yapm, hizmet, kiralama, tama ve benzeri ilerin verimlilik ilkeleri dorultusunda, en uygun deer ve artlarla en uygun zamanda serbest piyasa koullar ierisinde temin edilmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Esenyurt niversitesi ve birimlerinin ihtiya duyduu her trl alm-satm, yapm, hizmet, kiralama, tama ve benzeri ilerin yaplmas ve yaptrlmasna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 151 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: stanbul Esenyurt niversitesi Mtevelli Heyeti Bakann,

b) Birim: stanbul Esenyurt niversitesinin eitim-retim birimleri ile idari birimlerini,

c) Genel Sekreter/ Genel Sekreterlik: stanbul Esenyurt niversitesi Genel Sekreterini/ Genel Sekreterliini,

) Mal ve hizmet: stanbul Esenyurt niversitesi iin ihtiya duyulan her trl menkul veya gayrimenkul mallar ile hak ve hizmetleri,

d) Muayene ve Kabul Komisyonu: stanbul Esenyurt niversitesi Muayene ve Kabul Komisyonunu,

e) Mtevelli Heyeti: stanbul Esenyurt niversitesi Mtevelli Heyetini,

f) Rektr/Rektrlk: stanbul Esenyurt niversitesi Rektrn/Rektrln,

g) Satn alma ve ihale: Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak her eit alm, kiralama ve yapm ilemleri ile niteliine baklmakszn bunlara benzer tm ilemleri,

) Satn Alma ve hale Komisyonu: stanbul Esenyurt niversitesi Satn Alma ve hale Komisyonunu,

h) niversite: stanbul Esenyurt niversitesini,

) Yklenici: i yapmak zere kendisiyle szleme imzalanan istekliyi

ifade eder.

KNC BLM

Satn Alma ve hale lerinde Yetkili Organlar ve

Satn Alma ve halelere likin Esaslar

Satn alma ve ihale ileriyle ilgili kii ve komisyonlar

MADDE 5 (1) niversitenin harcama yetkilisi Mtevelli Heyetidir. Mtevelli Heyeti bu yetkisini ksmen veya tamamen Bakana, Mtevelli Heyeti yelerine veya niversite personeline devredebilir.

(2) Satnalma ve hale Komisyonu; Rektrn nerisi ile Mtevelli Heyeti tarafndan grevlendirilecek en az yeden oluur. Komisyon bakann Mtevelli Heyeti belirler. Satn Alma ve hale Komisyonunun grevi; her yl Mtevelli Heyetinin belirledii tutarn zerinde olan ve Rektrlk tarafndan komisyon gndemine alnmasna karar verilen her trl satn alma ve ihalelere karar vermektir. Her yl Mtevelli Heyetinin belirledii tutarn altnda kalan veya komisyon gndemine alnmayan tm satn alma ve ihaleler Rektrlke yrtlr.

(3) Muayene ve Kabul Komisyonu; Satnalma ve hale Komisyonu tarafndan gerekletirilen almlarn tamamlanmasna mteakip, iin istenilen vasfta olduunun tespitine yetkili olarak Rektrlke grevlendirilecek en az yeden oluur. deme yaplabilmesi iin, Muayene ve Kabul Komisyonunun, uygunluk ieren karar imzalayp Rektrce onaylanmas gerekir.

(4) Komisyonlar ye tam says ounluu ile toplanr ve oy okluu ile karar verir. Ayn ye her iki komisyonda birden grev alamaz.

Satn alma ve ihale esaslar

MADDE 6 (1) Satn alma ve ihale esaslar unlardr:

a) Cari yl btesinde yer almayan kalemden harcama yaplmas, Bakan, Rektr ve/veya Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen imza sahiplerinin yetkisindedir.

b) Mal ve hizmet alm mmkn olan en uygun artlarda ilk elden yaplr.

c) Mal ve hizmet almlarnda; sadece en dk fiyat deil, istenilen kaliteyi verme yetenei, en uygun fiyat ve deme koulu, istenilen zamanda teslim ve bakm artlarn da tayan en uygun teklif tercih edilir.

) niversitenin ksa ve uzun dnemdeki ihtiyalarnn tespitinde, eitim hizmetlerinin aksamamas, ancak gereksiz mal stoklarndan da kanlmas iin niversite tarafndan gerekli tedbirler alnr.

d) artname ve szlemeler kolaylkla incelenebilir ve anlalabilir ekilde hazrlanr, ihaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet almna ait aklayc bilgiler verilir ve rekabet iin birden fazla firmann teklif vermesi salanr.

Satn alma ve ihale talepleri

MADDE 7 (1) Birimlerin satn alnmasn istedikleri mal veya hizmetin konusunu ve ihtiyacn btn zelliklerini aklayan talepler, akademik birimler tarafndan Rektrle, idari birimler tarafndan Genel Sekreterlie iletilir.

(2) Genel Sekreter gelen talepleri Rektrn onayna sunar. Rektr, talepleri inceledikten sonra iin gerei iin Satn Alma ve hale Komisyonuna veya Genel Sekretere iletir.

(3) Genel Sekreter, satn alma ve ihale taleplerini Mtevelli Heyete belirlenen yetkilendirmeler erevesinde onay makamna sunar. Onaydan sonra talep/talepler, Bte Daire Bakanlna bildirilir.

(4) Satn alma ve ihale talebi veya onay otomasyon sistemi zerinden de yaplabilir.

NC BLM

Satn Alma ve hale Usulleri ile Teslim Alma ve deme

Satn alma ve ihale usulleri

MADDE 8 (1) Satn alma ve ihalelerde aadaki usullerden biri uygulanr:

a) Dorudan satn alma usul,

b) Ak teklif usul,

c) Kapal teklif usul,

) Pazarlk usul.

(2) Satn alma ve ihalelerde en az iki teklif alnr. Dorudan satn alma usulne gre yaplan almlarda, iki teklif alnma art aranmaz.

(3) Satn alm ve ihalelerde hangi usuln uygulanacana Rektr karar verir.

(4) Satn alma ve ihalelerde, istekli veya isteklilerden alm artlar elektronik posta, faks veya mektup yoluyla temin edilir. Deerlendirme sonucunda seilen isteklilerden nihai teklif alnr ve alm sonulandrlr.

Dorudan satn alma usul

MADDE 9 (1) Alm tutarna baklmakszn aadaki hallerde dorudan satn alma usul uygulanr:

a) nceden alm yaplan mal, demirba, teknoloji ve hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun salanmas iin ilk alm yaplan kii veya kurumdan alnmas,

b) Mal ve hizmet salaycnn tek bir kii olmas durumunda yaplan almlar,

c) Ani veya olaanst durumlar nedeniyle yaplacak acil almlar,

) Konaklama ve seyahatlere ilikin almlar,

d) Gnlk ihtiya ve her trl sarf malzemeleri, yedek paralar, temizlik ileri, gda gibi olaan hizmetler, kk donanm ve yazlm almlar,

e) Fikri ve snai mlkiyet haklar almlar,

f) Her trl alanda danmanlk ve projelendirme hizmetleri almlar,

g) Alannda uzmanlam sanat, bilim insan, kii ve kurululara yaptrlan sanatsal, bilimsel ve teknik zelliklere sahip ilere ilikin mal ve hizmet almlar,

) Gayrimenkul kiralama ve satn almlar,

h) Laboratuvar sarf malzemeleri almlar,

) Sreli ve sresiz yayn almlar,

Kapal teklif usul

MADDE 10 (1) Kapal teklif usulnde, teklifler yazl olarak yaplr. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra kapatlr. Zarfn zerine teklif veren firma veya ahsn ismi, teklif verdii konu, aka yazlr. Zarfn kapanan ksm teklif veren tarafndan imzalanr. Teklif mektubunun artnameye uygun olarak hazrlanmas, istenen belge ve ek bilgilerin verilmesi gerekir. Teklif mektuplarnda teklif edilen fiyatlarn rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aka yazlmas, teklif mektuplarnn teklif veren tarafndan imzalanmas gerekir. En uygun teklif sahibi ile yeniden pazarlk yaplabilir.

Ak teklif usul

MADDE 11 (1) Ak teklif usul; nitelii itibariyle ak teklif alnmasnda fayda grlen veya kapal teklif istenilmesinin gereksiz zaman kaybna neden olaca hallerde, yazl tekliflerin ak olarak veya faks, e-posta ya da internet ortamnda alnmas suretiyle gerekletirilen satn alma usuldr. En uygun teklif sahibi ile yeniden pazarlk yaplabilir.

Pazarlk usul

MADDE 12 (1) Pazarlk usulnde, iin nitelik, zellik ve gereine gre belirlenen en az iki istekliden yazl teklif alnr. Aranan koullar tayan isteklilerle alm, satm veya kiralama artlar ve bedel zerinde pazarlk yaplr ve satn alma sonulandrlr.

Ynetmelik kapsam dndaki satn almalar

MADDE 13 (1) Ynetmelik kapsam dndaki satn almalar unlardr:

a) Akademik ve idari personel cretleri.

b) Pazarlk imknnn bulunmad byk alveri merkezlerinden yaplacak satn almlar.

c) Bedeli ne olursa olsun elektrik, telefon, internet, kablo tv, su, iletiim, reklam ve ilan, posta, kargo ve benzeri abonman szlemesine veya akaryakt, kpr, vapur, feribot, tercihli yol gibi cretleri tarifeye balanm her trl ilerle ilgili almlar.

) Sreklilik arz eden hizmet almlarnda, szleme sresi tamamland halde ie ayn yklenici ile devam edilmek istendii takdirde, szlemede belirtilen fiyat veya devresel fiyat artlar dnda bir fiyat art yaplmam olmas kaydyla, yeni bir satn alma talebi yaplmasna gerek duyulmadan yaplan hizmet almlar.

Teslim alma ve deme

MADDE 14 (1) Satn alma ve ihale konusu iler tamamlandktan sonra muayene ve kabul komisyonu toplanr, iin niteliine uygun olarak tamamlandna kanaat getirildii takdirde Rektrn onayna sunulur. Onaylanan karar tutana demeye esas olmak zere Bte Daire Bakanlna iletilir.

(2) Acil durumlarda ve/veya satn alma ve ihale komisyonu karar gerektirmeyen ilerde ise deme yaplabilmesi iin, talep sahibinin alnan mal ve hizmetin uygunluunu kontrol ederek teslim almas gerekir.

(3) Gerekli onaylar tamamlanm olan fatura, Bte Daire Bakanlna iletilerek kayd yaplr ve yklenici ile anlalm deme plan erevesinde denir.

DRDNC BLM

artname ve Szlemeler, Teminatlar ve halenin Kesinlemesi

artnameler ve szleme

MADDE 15 (1) Yaplacak almlara ilikin artnameler, bu Ynetmelik hkmlerine gre talep eden birim tarafndan hazrlanr, Rektr tarafndan onaylanr.

(2) artnamelerde aksine bir hkm bulunmadka, fiyat ve nitelik asndan en uygun teklifi veren firma ile pazarlk yaplabilir. Mutabakata varlmas halinde yklenici, Rektrlk tarafndan gerek duyulmas halinde szlemeyi imzalamaya ve eer szlemede ngrlm ise de kesin teminat yatrmaya davet edilir.

Geici teminat

MADDE 16 (1) haleye gireceklerden iin niteliine gre ve iin tahmini bedeli zerinden idarece belirlenecek oranda geici teminat alnabilir.

Kesin teminat

MADDE 17 (1) haleye gireceklerden iin niteliine gre ve iin ihale bedeli zerinden belirlenecek oranda kesin teminat alnabilir.

halenin kesinlemesi

MADDE 18 (1) Fiyat ve nitelik asndan en uygun teklifi veren firma ile yaplan grmeler neticesinde mutabakata varlmas halinde sonu, ilgili ykleniciye bildirilir. niversite tarafndan belirlenen srede ie balamayan veya szlemeyi imzalamayan, szlemede belirtilmi ise kesin teminat yatrmayan yklenici, ihaleyi kaybetmi saylr. Bu durumda alnan geici teminat iade edilmez, niversiteye irat kaydedilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Mtevelli Heyet kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Esenyurt niversitesi Mtevelli Heyeti Bakan yrtr.