7 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29053

YNETMELK

nn niversitesinden:

NN NVERSTES D HEKML FAKLTES ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 21/10/2013 tarihli ve 28798 sayl Resm Gazetede yaymlanan nn niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 11 inci maddesinin altnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 (1) I. II. ve III. Snf rencilerinin her yl belirli sayda pratik almay (preklinik), verilen srede baarl olarak yapmas zorunludur. Barajn tamamlayamayan renci o pratik uygulamalarndan baarsz saylr ve yl sonu snavna giremez ve o pratik uygulamay bir sonraki eitim-retim ylnda tekrar eder. lgili pratik ders ile ilgili dersin teorik ders ve ara snavlarna girmek zorundadr.

(2) Klinik uygulamalar (Stajlar); III. IV. ve V. Snflarda yaplr. Toplum az di sal ile ilgili uygulamalar snf snrlamas olmakszn yaplabilir. Bunlardan;

a) III. snflar gzlemci renci olarak, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Faklte Kurulunun belirleyecei esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Di hekimlii meslek eitimi poliklinik almalarnda hasta zerindeki uygulamal almalarn ekli, cinsi, nitelii ve says ilgili anabilim dalnn gr alnarak Faklte Kurulu tarafndan belirlenir.

b) IV. ve V. snf klinik uygulamalar (stajlar), Faklte Kurulunun belirleyecei esaslara gre yaplr.

(3) Faklte Ynetim Kurulunun nerisi, Senato onay ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazrlanan haftalk ders program, staj program ve gruplar eitim-retim yl balangcnda Dekanlk tarafndan ilan edilir.

(4) renciler, yl sonu snavna girebilmek iin snflarna gre yapmakla ykml olduklar pratik veya klinik uygulama (staj) almalarn; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen say ve trdeki devlerini eksiksiz ve baarl olarak tamamlamak zorundadr. rencilerin yapmakla sorumlu olduklar bu almalar, ilgili Anabilim Dal Bakanlklarnca hazrlanacak program gerei Faklte Kurulu karar ile eitim-retim yl banda ilan edilir.

(5) Bir renci ayn anda birden fazla staj yapamaz.

(6) Gerekli olduu durumlarda Faklte dnda herhangi bir kurumda pratik uygulamal ders ve staj yaplmas ve yine pratik uygulamal ders ve staj iin dardan renci bavurular; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar Arasnda renci ve retim Eleman Deiim Programlarna likin Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

(7) Klinik uygulamas olan derslerde baarl olan III. ve IV. snf rencileri, baarl olduklar derslerde ilgili Anabilim Dal bakanlklarnn izni ve dzenlemeleri ile ilgili kliniklerde belirlenen klinik uygulamalar yapabilirler.

(8) V. Snf rencileri, Dekanlk tarafndan grevlendirilen danman ynetiminde bir bitirme devini baar ile tamamlamak zorundadr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin beinci ve sekizinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Staj sonu snav, staj sresince rencilerin klinik yeterliliklerinin deerlendirilmesi amacyla yaplr. Klinik uygulama devleri (staj barajlar) eksiksiz ve baarl olarak tamamland takdirde staj sonu snav yaplr. IV. ve V. snf staj sonu snav ile ilgili esaslar ve staj barajlar tamamlanmadnda uyulmas gereken kurallar, Faklte Kurulu tarafndan belirlenir.

(8) Mazeret snav, Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir sebeple snava katlamayan renciler iin alan snavdr. Bu snav, ara snavlar ve btnleme iin kullandrlr. Hastalk nedeni ile snavlara giremeyen rencilerin durumlarn salk raporu ile belgelemeleri gerekir. nc dereceye kadar yaknlarnn lm, doal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen renciler de mazeret snav hakkndan faydalanr. Mazeret snavna girmeyen rencilere yeni bir mazeret snav hakk verilmez. Trkiyeyi, niversiteyi ve faklteyi temsil etmek iin grevlendirilen rencilere katlamadklar her snav iin mazeret snav hakk verilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin ikinci ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Snavlar 100 tam puan zerinden deerlendirilir. rencilerin o eitim ylnda baarl saylmalar iin en az 60 baar puanna ulamalar gereklidir. Yl sonu baar puan; yl ii puan ortalamasnn %40 ile yl sonu snav puannn %60nn toplanmas sonucunda elde edilen puandr. rencilerin baarl olabilmeleri iin yl sonu veya btnleme snavlarndan en az 60 puan alma zorunluluu vardr. Preklinik derslerinin yl sonu snavnda nce pratik snav sonra teorik snav yaplr. Bu pratik snavdan en az 60 puan alan renciler teorik snava alnrlar. Staj sonu snavndan baarl olabilmek iin en az 60 puan almak zorunludur. Dierleri baarsz saylrlar.

(3) Ders Kurullar snavlarnn puan ortalamasnn %60 ile ders kurulu yl sonu snavnn %40 toplanarak baar puan hesaplanr. Ancak, ders kurullar puan ortalamas 80 ve zerinde olan renciler dileke ile bavurmalar halinde, yl sonu snavna girmezler. Ders kurullar puan ortalamas, yl sonu snav puan olarak kabul edilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) Pratik almalardan olan laboratuar/preklinik almas, tartma, seminer, staj ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yaplr. Teorik derslerin %30undan fazlasna, pratik almalarn ise %20sinden fazlasna katlmayan renci (F1) notu alr ve o ders veya derslerin hibir snavna alnmaz. lgili dersin tekrar bir sonraki ders ylnda yaplr. Derslerde yoklama yaplmasndan retim yesi, devamszlklarn hesaplanarak takip edilmesinden renci ileri birimi sorumludur.

(2) Bu maddenin birinci fkrasndaki oranlar aldnda, mazereti Faklte Ynetim Kurulunca kabul edilen renci o ders veya derslerin hibir snavna alnmaz, mazeretli olarak baarsz saylr ve (E) notu alr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik 22/5/2014 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini nn niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/10/2013

28798