5 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29051

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLIININ YURT DII TEKLATINA SREKL

GREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Mill Eitim Bakanlnn yurt d tekilat kadrolarna srekli grevle atanacaklarn seimi, atanmas ile grev ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Mill Eitim Bakanlnn yurt d tekilat kadrolarna srekli grevle atanacak eitim maviri ve eitim ataelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 31 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakan: Mill Eitim Bakann,

b) Bakanlk: Mill Eitim Bakanln,

c) Eitim ataesi: Yurt dnda Trkiye Cumhuriyeti Bakonsolosluklar nezdindeki yurt d ihtisas birimlerinden eitim ataeliklerinde srekli olarak grevlendirilen ve eitim ataesi kadrolarnda bulunan diplomatik staty haiz personeli,

) Eitim maviri: Yurt dnda Trkiye Cumhuriyeti Bykelilikleri nezdindeki yurt d ihtisas birimlerinden eitim mavirliklerinde srekli olarak grevlendirilen ve eitim maviri kadrolarnda bulunan diplomatik staty haiz personeli,

d) Misyon efi: Diplomatik temsilciliklerin, bykeli, daimi temsilci, temsilci, eli, ortaeli, maslahatgzar unvanlarndan birini tayan en st yneticisi ile bakonsolosu,

e) Mstear: Mill Eitim Bakanl Mstearn,

f) Okul: Eitim ibirlii ve ikili anlamalar erevesinde Mill Eitim Bakanlnca yurt dnda alan okullar ile eitim-retim faaliyetleri Mill Eitim Bakanl uhdesinde veya gzetiminde yrtlen okullar,

g) Yurt d tekilat: Trkiye Cumhuriyeti bykelilikleri ve bakonsolosluklar nezdindeki eitim mavirlikleri ve eitim ataeliklerini,

ifade eder.

KNC BLM

Atanacaklarda Aranacak artlar

Genel artlar

MADDE 5 (1) Yurt d tekilatna srekli grevle atanacak personelde aranacak genel artlar unlardr:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesi ile 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen artlar tamak.

b) Aylksz izinli geen sreler hari, atanlan tarih itibaryla en az bir yldr fiilen Bakanlk merkez veya tara tekilatnda ya da niversitelerde alyor olmak.

c) Grevlendirmenin yaplaca lkenin resm dilini veya Almanca, Franszca ya da ngilizce dillerinden birini bilmek. Yabanc dil bilgisi yeterlilii iin Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan son yl ierisinde en az yetmi puan alm olmak veya lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip bulunmak.

) Aylktan kesme veya daha ar bir disiplin cezas almam olmak.

d) Hizmetin gerektirdii temsil yeteneine sahip olmak.

(2) Birinci fkrann (c) bendinde belirtilen dillerin resm dil olarak konuulduu lkelerde, Yksekretim Kurulunca denklii kabul edilen lisans, yksek lisans veya doktora eitimini tamamlayanlar, resm dili Trke ve lehesi olan lkelere grevlendirilecekler ile Bakanlkta daire bakan ve zeri grevlerde fiilen bulunmu olanlarn yurt d tekilatna srekli grevle atanmalarnda, birinci fkrann (b) bendinde belirtilen hizmet sresi ve ayn fkrann (c) bendinde belirtilen yabanc dil art aranmaz.

zel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki kadrolardan;

a) Eitim maviri kadrolarna atanabilmek iin genel artlarn yannda aadaki alt bentlerde belirtilen artlardan en az birini tamak gerekir:

1) Bakanlkta; Mstear, Talim ve Terbiye Kurulu Bakan, Mstear Yardmcs, Genel Mdr, Rehberlik ve Denetim Bakan, Strateji Gelitirme Bakan, Talim ve Terbiye Kurulu yesi, I. Hukuk Maviri, Daire Bakan, l Mill Eitim Mdr ve Bakanlk Maviri kadrolarnda fiilen grev yapm olmak.

2) retim yesi olarak grev yapyor olmak.

3) Mill Eitim Uzman, Deneti ve Hukuk Maviri kadrolarnda fiilen grev yapyor olmak.

b) Eitim ataesi kadrolarna atanabilmek iin genel artlarn yannda bu maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen kadrolarda veya Maarif Mfettii, l Mill Eitim Mdr Yardmcs ya da le Mill Eitim Mdr kadrolarnda fiilen grev yapm olmak arttr.

NC BLM

Atama ve Eitim

Atama

MADDE 7 (1) Eitim maviri veya eitim ataesi kadrolarna atamalar, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayl Bakanlklar ve Bal Kurulularda Atama Usulne likin Kanunun 4 nc maddesine gre Dileri Bakannn da imzasnn bulunduu mterek kararla yaplr.

(2) Haklarnda ceza soruturmas veya kovuturmas ya da aylktan kesme veya daha ar bir cezay gerektirecek disiplin soruturmas alanlarn yurt d greve atanmalar, soruturma veya kovuturma sonucuna kadar ertelenir.

Atananlarn grev sreleri

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre atanan eitim maviri ve eitim ataelerinin yurt d grev sreleri yldr. Bu sre hizmetin gerektirdii hallerde Bakan onayyla bir katna kadar uzatlabilir.

(2) Grev sresi sona erenler, Bakanlka durumlarna uygun kadrolara atanrlar.

Atamaya engel haller

MADDE 9 (1) Devletin gven ve itibarna glge drenler, yurt iinde veya yurt dnda ykc ve blc rgtlerle ibirlii yapanlar ile haklarnda bu grevlere atanmaya engel tekil edecek sulardan mahkmiyet karar verilmi olanlar yurt dnda grevlendirilemezler.

(2) Bu Ynetmelik hkmlerine gre atananlar, yurt ii greve dnmelerinin zerinden en az iki yl gemeden yeniden atanamazlar.

(3) Yurt d greve, sre uzatmalar hari en fazla iki kez atanlabilir.

Atananlarn yurt ii greve dndrlmeleri

MADDE 10 (1) Eitim maviri ve eitim ataesi kadrolarnda grev yapmakta olanlardan;

a) Haklarnda bu Ynetmelik kapsamndaki grevlere atanmalarna engel olacak nitelikteki bir sutan kovuturma veya soruturma alanlardan, kovuturma veya soruturma sonucunda su iledii sabit olanlar,

b) Bu Ynetmelikte ngrlen nitelikleri tamadklar sonradan anlalanlar,

c) Bakanlka belirlenecek performans deerlendirmesine gre grevlerinde baarl olmad veya Devlet memurluu ve yurt dndaki temsil grevi ile badamayan davran ve faaliyetlerde bulunduu tespit edilenler,

bu Ynetmelikte belirtilen sre beklenmeksizin yurt iinde durumlarna uygun greve dndrlr. Bu kiiler, bu Ynetmelik kapsamndaki grevlere tekrar atanmak zere bavuruda bulunamaz.

Personelin eitimi

MADDE 11 (1) Eitim maviri ve eitim ataesi kadrolarna atananlar, atand grevin gereklerine uygun hizmet ii eitime tbi tutulur.

(2) Eitimin kapsam ve hizmet ii eitime ilikin dier hususlar Avrupa Birlii ve D likiler Genel Mdrlnce belirlenir.

DRDNC BLM

Grevler ve Sorumluluklar

Grevler ve sorumluluklar

MADDE 12 (1) Eitim maviri, ilgili mevzuatla kendisine verilen grevlerin, yapaca i blm izelgesine gre, kendisine bal personel vastasyla yaplmasndan ve eitim mavirlii adna temsil ve arlama grevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) Eitim ataesi, eitim mavirinin yapt i blmne uygun olarak kendisine verilen grevleri yerine getirmekle ykmldr. Eitim mavirinin geici olarak grevden ayrlmas hlinde ona misyon efinin onay ile eitim ataelerinden birisi vekalet eder.

(3) Eitim maviri ve eitim ataesinin balca grevleri unlardr:

a) Grev alanndaki hizmetlerin daha iyi yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak, gerektiinde ilgili makamlara teklifte bulunmak.

b) Yurt d tekilat bnyesindeki gerekli i blmnn yaplmasn, yazma ve ilemlerin hzl, dzgn ve doru bir ekilde yrtlmesini, gerekli kayt, defter ve dosyalarn dzenli tutulmasn ve arivlenmesini salamak.

c) Grev alannda bulunan, Bakanlka alan her derece ve trdeki okullarda ders kitaplar ve dier ara-gerelerin zamannda temini iin gerekli tedbirleri almak.

) Okullarda ve dier eitim kurumlarnda yaplan snavlar ile Yksekretim Kurulu tarafndan yaplan snavlarn zamannda ilgili kurumlara duyurulmasn, snav yerlerinin tespitini ve snavlarn salkl bir ekilde yaplmasn salamak.

d) Grev alannda bulunan okullar ile Trkiye Trkesi Eitim-retim Merkezleri ve dier eitim kurumlarnda grevli eitim personeli iin personel dosyas tutmak, bu konuda Bakanlk ile koordinasyonu salamak, mevcut ynetici ve retmen saylarn ve gelecek retim yl iin gerekli ihtiyac ilgili makamlara zamannda bildirmek.

e) Okullar ve dier eitim kurumlarnda grevli ynetici ve retmenlerin stn baarl olanlarn tespit etmek, taltif edilmeleri iin ilgili makamlara teklifte bulunmak.

f) Grev alannda bulunan okul ve dier eitim kurumlarnda grevli ynetici ve retmenlere gerektiinde yetkisi kapsamnda bulunan disiplin cezalarn vermek.

g) lgili lke ve kurulularla eitim alannda ilikileri gelitirmek.

) lgili lke makamlar ile imzalanan ikili anlamalar, protokoller, mutabakat zabtlar ve daimi komisyon toplantlarnn gerekletirilmesini, alnan kararlarn uygulanmasn izlemek ve deerlendirmesini yapmak.

h) lgili kanun ve ynetmeliklerle belirlenen eitimin amalarnn okul ve dier eitim kurumlarnda gerekletirilmesini salamak.

) Ortak Trk Dili ve Trk Tarihi alanlarndaki almalarn yaygnlatrlmasn ve yararl bir ekilde yrtlmesini salamak.

i) renim grmek zere ilgili lkeye giden Trk rencilerle ilgili her trl ilemleri yrtmek, istatistiklerini tutmak, lke yetkilileri nezdinde sorunlarnn zm ynnde giriimlerde bulunmak.

j) renim grmek zere ilgili lkeden lkemize gelecek rencilerle ilgili olarak seim, snav, denklik ve benzeri i ve ilemleri yrtmek.

k) Okullarda ve dier eitim kurumlarnda uygulanan eitim programlarnn hazrlanmasn ve gelitirilmesini salamak, uygulamada karlalan aksaklklarn giderilmesi iin ilgili makamlar nezdinde giriimlerde bulunmak ve zmlenmeyen hususlarda Bakanla rapor sunmak.

l) Bakanlka alan Trkiye Trkesi Eitim-retim Merkezlerinde yaplan almalarn gelitirilmesini, denetlenmesini, merkezlerin daha verimli almas iin gerekli tedbirlerin alnmasn ve ilgili makamlara bildirilmesini salamak.

m) Okullar ve dier eitim kurumlarnn alma takvimini hazrlatmak ve uygulanmasn salamak.

n) Okullardan ve dier eitim kurumlarndan gelen bte tekliflerini incelemek, deerlendirmek ve gerekli denein salanmas iin ilgili makamlara teklifte bulunmak.

o) Yurt d tekilatna ayrlan deneklerin mevzuata uygun olarak datm ve sarf ilemlerini yapmak, bu konudaki ilemleri denetlemek.

) renim amacyla lkemizden ilgili lkeye giden rencilerle ilgili istatistiki bilginin toplanmasn, deerlendirilmesini salamak, bunlarla ilgili formlar kaytlara uygun ekilde doldurmak, ilgili makamlara bildirmek.

p) Okullara ve dier eitim kurumlarna devam eden rencilerle ilgili istatistik bilgileri toplamak, deerlendirmek ve ilgili makamlara bildirmek.

r) Yurt d tekilatnn yrtt hizmetlerin abuk ve verimli yrtlmesini salamak iin aratrma ve planlama yapmak.

s) lgili lkenin eitim sistemini incelemek, gelime ve deimeleri izlemek, rapor olarak Bakanla sunmak.

) Okullar ve dier eitim kurumlarn belli bir plan iinde denetlemek veya denetlenmesini salamak, eksiklikleri ve aksaklklar gidermek iin gerekli tedbirleri almak.

t) Gerekli grldnde ynetici ve retmenlerle ilgili inceleme ve soruturma yapmak veya Bakanlmz yetkililerince yaplmasn salamak iin teklifte bulunmak.

u) renim grmek zere ilgili lkeye giden Trk rencilere ynelik rehberlik ve danmanlk hizmetlerini yerine getirmek.

) lkemizin ve dier lkelerin ayn konumdaki grevlileri ile paralel almalarda bulunarak varsa zararl faaliyetleri nlemek zere gerekli tedbirleri almak, milli menfaatlerimizi daima n planda tutmak, ilgili lkenin eitim-retim kurumlaryla temas kurarak incelemeler yapmak suretiyle tespit ve tekliflerini Bakanla sunmak.

v) lgili mevzuatla ve Bakanlka verilen dier grev ve sorumluluklar yerine getirmek.

BENC BLM

Koordinasyon, Kurallar ve likiler

Eitim maviri ve eitim ataelerinin koordinasyon kuraca makamlar

MADDE 13 (1) Eitim maviri ve eitim ataesi kadrolarna atananlar, misyon efine baldr.

(2) Eitim maviri ve eitim ataesi, bilgi toplanmas, deerlendirilmesi ve alnacak tedbirlerin tespit ve uygulanmasnda misyon efinin verecei talimatlara gre hareket eder.

(3) Eitim maviri ve eitim ataesi, grevli olduu misyonda veya ayn lkedeki dier misyonlarda bulunan grevliler ile koordineli olarak alr ve greviyle ilgili olarak gerekli inceleme ve aratrmalar yapar.

(4) Grevden ayrlan personelin dn iin hareket tarihi ve yolu, nceden misyon efi tarafndan Bakanla bildirilir.

Eitim maviri ve eitim ataelerinin uyaca kurallar

MADDE 14 (1) Eitim maviri ve eitim ataesi kadrolarna atananlar aadaki kurallara uymak zorundadr:

a) Yabanc devletler, milletleraras kurumlar ve bunlarn temsilcilikleriyle yapt temaslarda mill karlar savunmak.

b) Yabanc lkelerde Trk milletinin onur ve itibarnn korunmas hususunda azam titizlik ve duyarlk gstermek.

c) Grev yerinde Devletin vakar ve erefine uygun hareket etmek.

) Yurt dndaki ilikilerinde Devletimizin temsilcisi olduunu ve herhangi bir konuya ilikin dncelerinin Trk Hkmeti ve Trk Devletinin dncesi gibi deerlendirilebileceini gz nnde bulundurarak grev ve yetki d aklamalardan saknmak, Devletimizin ve milletimizin menfaatlerini her eyin stnde tutmak.

d) Resm ve zel yaam ile yabanclarla ilikilerinde dikkatli ve itinal davranmak.

e) Grev yaplan lkenin resm kurumlar ve vatandalar ile ilikilerde misyon efinin talimatna uygun olarak davranmak.

f) Resm ilere ait temaslarn misyon efinin bilgisi dhilinde yrtmek.

(2) Eitim maviri ve eitim ataesi kadrolarna atananlar, grevine balamadan nce grevlendirildii yerdeki d temsilcilikleri ziyaret eder.

(3) Eitim maviri ve eitim ataeleri, mill ve din bayramlarda d temsilcilikler ve asker ataelikler tarafndan tertiplenen resm kabul ve davetlere katlr.

(4) Personel, yabanc lke personeli ve aileleri ile gerek resm, gerek zel yaantlarndaki ilikilerinde, lkemize ve milletimize kar sevgi ve saygy salamakla ykmldr.

Grevli bulunulan lkenin resm makamlar ile ilikiler

MADDE 15 (1) Eitim maviri ve eitim ataeleri, grevli bulunduu devletin personeli ile karlkl sayg ve nezaket kurallar erevesinde iliki kurar.

(2) Eitim maviri ve eitim ataeleri, grevli bulunduu lkenin resm makamlarna bal olduu misyon eflii araclyla gnderecei resm yazlarda, bulunduu lkenin resm dilini veya bu mmkn olmad takdirde ngilizce, Almanca veya Franszca dillerinden birini kullanr.

Grevli bulunulan lkenin halk ile ilikiler

MADDE 16 (1) Eitim maviri ve eitim ataeleri, grevli bulunduu lkenin halkna kar her zaman dostluk ve samimiyet erevesinde hareket eder ve iyi ilikiler kurar.

(2) Eitim maviri ve eitim ataeleri, yerel politikalara ve politikaclara, sosyal ve din cemaat ve topluluklara kar tarafsz davranr; yerel halkn rf, adet, inan ve deerlerine kar saygl olur.

ALTINCI BLM

Rapor Verme Usulleri

Rapor

MADDE 17 (1) Eitim maviri ve eitim ataeleri, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayl Kamu Kurum ve Kurulularnn Yurtd Tekilat Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen grevler ile Bakanlka verilen grevlere ilikin edindikleri bilgileri deerlendirerek ulatklar sonular er aylk raporlar halinde hazrlar. Bu raporlar Bakanla ve Dileri Bakanlna misyon eflii araclyla gnderilir.

Yurda dnte rapor verme

MADDE 18 (1) Yurt d srekli grevi sona eren eitim maviri ve eitim ataeleri, yurt d grevde iken hazrlad raporlar dorultusunda zet bir rapor hazrlayarak grevinin sona erdii tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde Bakanla verir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin ileri

MADDE 19 (1) Eitim maviri ve eitim ataelerinin disiplin ilemleri 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Disiplin Kurullar ve Disiplin Amirleri Hakknda Ynetmelie gre yrtlr.

zin ileri

MADDE 20 (1) Eitim maviri ve eitim ataelerinin izinleri blge ve grev artlar esas alnarak misyon efi tarafndan planlanr ve misyon efinin uygun gryle Bakanln onayna sunulur.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 21 (1) 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanlnn Yurt D Tekilatna Srekli Grevle Atanacak Personel Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.