5 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29051

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII ZEL RETM KURUMLARI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Mill Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) ve (l) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (n) ve (o) bentleri eklenmitir.

g) Kurum: Okul ncesi eitim, ilkokul, ortaokul, ortaretim yabanc, aznlk ve zel eitim okullarndan Genel Mdrlke belirlenerek internet sayfasnda yaynlanan standartlara ve zel Okullar Deerlendirme Ynergesine gre grubu belirlenen okullar, milletleraras zel retim kurumlar, eitli kurslar, uzaktan retim yapan kurulular, motorlu tat srcleri kurslar, hizmet ii eitim merkezleri, renci ett eitim merkezleri, zel eitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri zel retim kurumlarn,

l) cretsiz okutulacak renci ve kursiyer: Bir retim yl veya dnem iinde cretsiz renim gren renci ve kursiyeri,

n) Dnm program: 14/3/2014 tarihi itibariyle Kanun hkmlerine gre dershane veya renci ett eitim merkezi olarak faaliyet gstermekte iken 1/9/2015 tarihine kadar zel retim kurumuna dnmek isteyenlerin bavuru srelerinin, deerlendirme kriterlerinin, kurucularn dnmek istedikleri okul ve kurum ile dnm tamamlayacaklar sreye ilikin taahhtlerinin yer ald program,

o) Temel Lise: Kanunun geici 5 inci maddesi kapsamnda dnm programna alnan kurumlarn kurucular tarafndan alan ve faaliyetleri 2018-2019 eitim retim ylnn sonuna kadar devam eden ortaretim zel okullarn,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn () bendinde yer alan belirlendii ibaresinden sonra gelmek zere genel kurul veya ibaresi eklenmi, (d), (h) ve (i) bentleri ile drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi, () bendinde yer alan Anadolu salk meslek lisesi ibaresi Mesleki ve teknik Anadolu lisesi salk hizmetleri alan ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasna (o) ve () bentleri eklenmitir.

d) Binann kurum alacak kat veya katlar iin ayr ayr, okul ve zel eitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanlacak binalarn ayrca baheleri iin de adet 35x50 cm veya A3 ebadnda ktlara izilmi yerleim plan ve CDsi

h) Kurum binas kurucuya ait ise tapu senedinin mill eitim mdrlnce onayl rnei; kurum binas kiralk ise binann tapu senedi rnei ile bavuru tarihi itibariyle okullarda retim sresi kadar, dier kurumlarda da en az bir yllk kira szlemesinin asl veya mill eitim mdrlnce onayl rnei, Tapu ktnde konut olarak kaytl bir ana tanmazn bamsz blmlerinde alacak anaokullarnn bahe kullanm iin kat malikleri kurulu muvafakat belgesi. (Belgede her kat sahibi veya vekillerinin ayr ayr muvafakatlerine ilikin imzalar ile binann ka daireli olduu ve imzalarn kat sahibi veya vekillerine ait olduuna ilikin apartman yneticisinin imzas bulunur.)

i) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi salk hizmetleri alan aacaklarn, rencilerinin beceri eitimi/staj almas/yaz uygulamalarn yapabilecekleri; okulla ayn il snrlar ierisinde, okula kara yolu ile uzakl 30 kmyi gemeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarna esas tekil eden meslek gruplarna gre grevli salk personeli saylarnn da belirtildii hastane/hastanelerle yapacaklar, en az 10 yl sreli ve il salk mdrlnce onayl protokol.

o) Dnm programna alnan kurumlardan dnm programna alndna ilikin Genel Mdrlke dzenlenecek Dnm Program Kabul Formu (Ek-14).

) Dnm programna alnan ve mevcut binalarnda veya farkl binalarda okul amak amacyla bavuran kurucular 2018-2019 eitim retim yl bitimine kadar okul binalarn Genel Mdrlke belirlenerek internet sayfasnda yaynlanan standartlara uygun hale getireceine veya standartlara uygun baka bir binaya nakil yapacana ilikin noter onayl dnm taahhtnamesi.

(4) Gerek ve tzel kiiler tarafndan Kanun kapsamnda belirtilen faaliyetlerin Kanuna gre yetkili makamlardan kurum ama izni alnmadan veya her ne ad altnda olursa olsun eitim ve retim sunmak amacyla yrtlen faaliyetlerin izinsiz yapldnn tespiti hlinde sz konusu yerler 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayl l daresi Kanunu hkmleri uyarnca valilike kapatlr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci ve ikinci fkras aadaki ekilde, altnc fkrasnda yer alan bir ibaresi birer eklinde deitirilmi, nc fkrasnda yer alan (EK-3) ibaresinden sonra gelmek zere ve (EK-3/A) ibaresi eklenmi ve aadaki yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fkralar eklenmitir.

(1) Yaplan mracaatn; bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen artlara, kurum alacak binann ve blmlerinin kurumun trne ve gruplarna gre Genel Mdrlke belirlenerek internet sayfasnda yaynlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayl Resm Gazetede yaymlanan Umuma Ak Yerler ve kili Yerler ile Resm veya zel retim Kurumlar Arasndaki Uzaklklarn Belirlenmesine Dair Ynetmelik hkmlerine uygun olup olmadn incelemek zere il mill eitim mdrlnce en az iki maarif mfettii, maarif mfettii says be ve daha az olan illerde ise bir maarif mfettii ile bir ube mdr grevlendirilir.

(2) Maarif mfettilerince grevlendirme onay tarihinden itibaren en ge 15 gn iinde dzenlenen inceleme raporunda, kurumun almasnda bir saknca bulunmadnn belirtilmesi hlinde, okullara ilikin dosya be i gn iinde Bakanla gnderilir. Dier kurumlara ise valilike be i gn iinde kurum ama izni ile i yeri ama ve alma ruhsat (EK-2) ve (EK-2/A) dzenlenir.

(7) Okullarn gruplar, Genel Mdrlke belirlenen bina standartlarna gre bir yllk geici sre iin belirlenerek kurum ama izninde (EK-3/A) belirtilir. Bir yllk sre iinde Genel Mdrlke belirlenen ve internet sayfasnda yaynlanan zel Okullar Deerlendirme Ynergesine gre Genel Mdrlke veya maarif mfettilerince yaplan denetim sonucunda dzenlenecek rapor dorultusunda valiliin uygun gr de dikkate alnarak hazrlanan sertifikaya gre okulun grubu belirlenerek kurum ama izni (EK-3/B) yeniden dzenlenir.

(8) Dnm programna alnan ve mevcut binalarnda veya farkl binalarda 2018-2019 eitim retim yl bitimine kadar faaliyetlerini srdrecek olan okullarn 1/9/2015 tarihine kadar kurum ama izni ile i yeri ama ve alma ruhsatn alm olmalar gerekir.

(9) Dnm programna alnan kurumlardan okul iin dzenlenen kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsatn ald tarih itibari ile mevcut kurumlarnn kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsatlar iptal edilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurumlara, 1739 sayl Kanunda belirtilen Trk mill eitiminin genel ve zel amalar ile temel ilkeleri dorultusunda kurumun amacna, eitim programna ve dzeyine uygun, belli bir anlam tayan ve Trke ad verilir. Yabanc ve milletleraras okullar hari, dier kurumlara lke, millet, yabanc kurum ve kurulu adlar verilemez.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesine aadaki nc ve drdnc fkralar eklenmitir.

(3) Dnm srecinin bitiminde dnme talebinde bulunduklar rgn eitim kurumunun haiz olmas gereken artlar karlayamayan kurumlarn kurum ama izni ile i yeri ama ve alma ruhsat iptal edilerek faaliyetlerine son verilir.

(4) Geici kapatma cezalar okullarda ders yl bitiminden, dier kurumlarda ise verildii ay izleyen ayn birinci i gnnden itibaren uygulanr. Geici kapatma cezas verilen kurumlar bu sre ierisinde eitim retim faaliyeti ve renci/kursiyer kayd yapamazlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlm, nc, drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Akam liselerinde hafta ii saat 17.00den sonra retim yaplr. Okulda cumartesi gnleri de retim faaliyeti yaplmas halinde buna ilikin haftalk alma saatlerini gsteren izelgeler, valilikten izin alnarak uygulanr.

(4) zel renci ett eitim merkezleri, kurslar, hizmet ii eitim merkezleri ve uzaktan retim yapan kurulular yllk alma takvimlerini ve haftalk alma saatlerini gsteren izelgelerini ve eitim personelinin listesini valilie gnderir.

(5) Dnm programna alnan ve mevcut binalarnda veya farkl binalarda 2018-2019 eitim retim yl bitimine kadar faaliyetlerini srdren okullar dndaki tm okullarda normal retim yaplr ve retim seviyesine gre dengi resm okullardaki ders saati sresi uygulanmas esas alnr. Bakanlka uygun grlmesi hlinde farkl uygulamalar da yaplabilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (b), (c) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve aadaki ikinci fkra eklenmitir.

b) lkokul, ortaokul, ortaretim okulu ve zel eitim okulu kullanm hakknn tamam okula ait bahe ierisinde ve mstakil olan binalarda alr.

c) Okullar,

1) Bahesi bulunan inaat ruhsat/yap kullanma izin belgesi okul binas olarak alnan mstakil binalarda ya da bahe ierisinde tamam okul olarak kullanlan ayn binann birbirine geii olmayan farkl bloklarnda okulncesi eitim, ilkokul, ortaokul, fen ve sosyal bilimler liseleri ile dier ortaretim kurumlarndan sadece biri,

2) Bahesi bulunan ve mstakil binalarda; okulncesi eitim, ilkokul ve ortaokul ya da ortaokul ve ortaretim okulu veyahut birden fazla ortaretim okulu (fen ve sosyal bilimler liseleri hari) birlikte,

3) Genel Mdrlke belirlenerek internet sayfasnda yaynlanan standartlara uygun llerde bahesi bulunmayan okulncesi eitim, ilkokul, ortaokul veya Anadolu lisesinden sadece biri en az 250 m2 bahesi bulunan mstakil binalarda,

4) Dnm programna alnan kurumlardan faaliyetleri 2018-2019 eitim retim ylnn sonuna kadar devam edecek olan okul ncesi eitim, ilkokul, ortaokul ve temel lise trnden sadece biri mevcut binalarnda veya farkl binalarda

alabilir. Yukardaki artlar dikkate alnarak okullar standart alanlarna gre gruplandrlr.

) zel eitim ve rehabilitasyon merkezleri bahesi bulunan ve mstakil binalarda, dier kurumlar ise btn birimleri ayn binann birbirine bitiik daire veya bitiik alt ve st katlarnda ya da bitiik binalarn birbirine balantl ayn katlarnda yahut ayn bahe ierisinde tamam kuruma ait binalarda olmas gerekir.

(2) Binann zemin katnn dnda birden fazla kat bulunan kurumlarda veya binann zemin kat dnda kurum alacak binalarda asansr bulunmas gerekir. Asansrn engelliler iin Trk Standartlar Enstitsnn belirledii standartlara uygun olmas zorunludur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnda geen Okul ncesi eitim kurumlar ibaresi Dnm programna alnan ve mevcut binalarnda veya farkl binalarda alan okullar ile okul ncesi eitim kurumlar ibaresi olarak ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Ayn kurucuya ait kurumlardan sadece okullarn belirli blmleri birlikte kullanlabilir. Ayn kurucu tarafndan farkl seviyelerde okullarn ayn binada almak istenmesi durumunda; giri-k, merdiven, oyun bahesi, tuvalet ve lavabolar her okul iin ayr dzenlenir. Ancak, ilkokul ve ortaokul veya ortaokulla ortaretim okulunun ayn binada almak istenmesi durumunda; tuvalet ve lavabolar her okul iin ayr ayr dzenlenir. Ayn katta birden fazla okul alamaz. Milletleraras okullar dier okullarla ayn binada bulunamaz. Ayn binada ayn kurucu tarafndan baka bir okul alabilmesi iin kurucu veya kurucu temsilcisi bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a), (d), (e), (g), (), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerle mracaat eder. Bu Ynetmeliin 6 nc maddesine gre valilike gerekli inceleme yaplarak almas uygun grlen okullara ilikin bavurular, ekleriyle birlikte kurum ama izni ile i yeri ama ve alma ruhsat verilmek zere Bakanla gnderilir. Bakanlka almas uygun grlen okullara, be i gn iinde yine Bakanlka kurum ama izni ile i yeri ama ve alma ruhsat verilir. Bu sre, valilik teklifinin Genel Mdrlk evrakna giri kayt tarihinden itibaren hesaplanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurumuna program ilavesi yaptrmak isteyen kurucu veya kurucu temsilcisi;

a) Dileke,

b) Kurumun son yerleimini gsteren adet 35x50 cm veya A3 ebadnda ktlara izilmi yerleim plan ve CDsi,

c) Okullar dndaki kurumlara ilave edilecek retim programnn onayland Talim ve Terbiye Kurulu kararnn tarih ve says,

) Programa ait ara ve gere listesi,

d) Okullara ilave edilecek her program iin en az drt derslik ve uygulama derslikleri,

e) Grevlendirilecek eitim personeline ilikin alma izin tekliflerinin yaplacana dair kurucunun yazl beyan ile valilie bavurur.

(3) Yaplan inceleme sonucunda program ilavesinde saknca bulunmadnn belirtilmesi hlinde, okullar dndaki kurumlara be i gn iinde valilike program ilavesi yaplarak kurum ama izni ile i yeri ama ve alma ruhsat (EK-2) dzenlenir. Okullarda ise hazrlanan dosya be i gn iinde Bakanla gnderilir. Bakanlka okullara be i gn iinde kurum ama izni (EK-3/A) dzenlenir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin altnc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi sekizinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

a) Kurucu temsilcisi deiikliine ait genel kurul veya ynetim kurulu karar,

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan (EK-2) veya (EK-3) ibareleri (EK-2) ve (EK-2/A) veya (EK-3), (EK-3/A) ve (EK-3/B) olarak deitirilmitir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19 (1) Kurum binalar, kurulularna esas olan eitim ve retim hizmetleri dnda baka bir amala kullanlamaz. Ancak, eitim ve retim faaliyetlerinin yaplmad zamanlarda cretli veya cretsiz, ksa sreli geici ve Kanun kapsamna girmeyen eitim ierikli kltrel faaliyetler kaymakamlktan veya valilikten izin alnarak yaplabilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci, ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve nc fkra eklenmitir.

(1) Kurucunun veya kurucu temsilcisinin kademeli kapatma talebi zerine ya da Bakanlka hakknda kademeli kapatma karar verilen okul, kararn verildii tarihi takip eden retim ylndan itibaren ve ilk snfndan balamak zere okulun mevcut rencileri normal sresi iinde mezun oluncaya veya nakil ve dier nedenlerle ayrlncaya kadar kademeli olarak kapatlr.

(2) Hakknda Bakanlka kademeli kapatma karar verilen okulun, kapatlmam snflarna naklen renci alnabilir.

(3) Bakanlka srekli kapatma karar verilen okullar hakknda kademeli kapatma uygulanamaz.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Her kurumun bir mdr tarafndan ynetilmesi esastr. Ancak, bir kurucuya ait ayn bina veya kampste bulunan (Dnm programna alnan ve mevcut binalarnda veya farkl binalarda 2018-2019 eitim retim yl bitimine kadar faaliyetlerini srdren okullar hari);

a) Okul ncesi eitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul,

b) Ortaokul ile lise,

c) Birden fazla ortaretim okulu

bir mdr tarafndan ynetilebilir. Ynetimleri birletirilen okullarda her kurum veya ksm iin ayr ayr mdr yardmclar grevlendirilir. Bir kurucuya ait ayn il snrlar ierisinde bulunan okullarn eitim ve retim dndaki ynetim ve organizasyon planlamas iin kurucu tarafndan ihtiyaca gre personel grevlendirilebilir.

(4) Birden fazla kurumu bulunan kurucu, kurumlar arasndaki koordinasyonu ve kurumlarda eitim retimin kaliteli olarak srdrlmesi, renci/kursiyerlerin en iyi ekilde yetitirilmesini salamak zere, en az lisans mezunu olup kamu veya zel sektrde iki yldan az olmamak kaydyla yneticilik grevi yapm olanlardan genel mdr ve genel mdr yardmcs grevlendirebilir. Yabanc okullar ve milletleraras zel retim kurumlar dndaki kurumlarda grevlendirilen genel mdr ve genel mdr yardmclarnn Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmas gerekir. Genel mdr ve genel mdr yardmclar, kurumlarda yrtlen tm i ve ilemlerden kurum mdr ile birlikte sorumludur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin iki, drt ve be numaral alt bentleri ile () bendinin nc alt bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

2) Ayn bina veya kampste bulunan okullar dnda dier okullarda istee bal olarak mdr yardmcs,

4) zel eitim okullarnda kontenjana baklmakszn, ilkokullarda renci says 250 ve daha fazla, ortaokul ve ortaretim okullarnda renci says 150 ve daha fazla olanlara rehber retmen,

5) lkokul, ortaokul ve ortaretim okullarnda renci saysnn 500 ve daha fazla olmas halinde ikinci rehber retmen,

3) Kurumun faaliyet gsterecei sosyal, kltrel, sanatsal veya sportif alanlarn her biri iin ayr ayr retmen, uzman retici ve/veya usta retici,

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan eitim personelinin ibaresinden sonra gelmek zere ve dier personelin ibaresi eklenmi, drdnc, altnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Okullarda grevli retmenler ile ders saati cretli olarak grevlendirilen uzman reticiler haftada en fazla aylk karl 20 saat, ders saati cretli 20 saat olmak zere toplam 40 saate kadar ders okutabilir. Mesleki ve teknik liseler ile okul ncesi eitim kurumlarnda ise retmenler ile ders saati cretli olarak grevlendirilen uzman reticilerin toplam haftalk ders saati says dengi resm rgn eitim kurumunda eitim personelinin girebilecei aylk karl ve ders saat cretli girebilecei toplam ders saati saysn geemez. Okul ncesi eitim kurumlarndan derslik says ten az olan okullarda okul ncesi retmenliine kaynak tekil eden fakltelerden mezun olan okul mdr tam gn ders okutabilir.

(6) Okullarda grevli yneticiler haftada 6 saat aylk karl, 6 saat ders saati cretli olmak zere toplam 12 saat, dier kurumlarda grevli yneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilir.

(7) Kurumlarda, hizmet satn alnmas yntemiyle istihdam edilen personelde bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde yer alan sulardan mahkm edilmemi olma art aranr. Hizmet satn alnan iletme tarafndan kurumda istihdam edilen personelin belgeleri en ge gn ierisinde kurum ynetimine teslim edilir ve kurum ynetimince saklanr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn () bendinin (1) numaral alt bendi ile ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve altnc fkra eklenmitir.

1) Alannda eitim aldna ilikin Bakanlka kabul edilen belge veya sertifikas ile lisans mezunu olduuna ilikin belgenin Trke tercmesiyle aslnn noter onayl rnekleri,

(2) n izin belgesi iin istenen belgeler, kurum yetkilisince mill eitim mdrlne gnderilir. Valiliklerce artlar tad anlalanlarn be i gn ierisinde n izin talepleri Bakanla gnderilir. Bakanlka artlar tayanlara be i gn iinde n izin belgesi dzenlenerek ilgili valiliklere gnderilir. Yabanc uyruklu retmen ve uzman reticinin yurt dndan alnm lisans ve lisansst diploma veya diploma yerine geen belgesinin denkliine ilikin Yksekretim Kurulundan alnm belge istenir. Ancak retmenin lkesinin resmi makamlarndan retmen olduuna ilikin resmi belgenin Trke tercmesiyle aslnn noter onayl rnekleri olmas halinde Yksekretim Kurulundan alnm denklik belgesi istenmez. Yabanc uyruklu usta reticiye ait diploma veya diploma yerine geen belgeler, Genel Mdrlke Yksekretim Kuruluna gnderilerek ilgilinin mezun olduu yksekretim kurumunun tannp tannmad konusunda bilgi istenir.

(3) Yabanc uyruklu usta reticinin diplomasna sahip olduu yksekretim kurumunun, Yksekretim Kurulu tarafndan tannmadnn bildirilmesi durumunda, Bakanlk, alma izninin iptali iin durumu alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna bildirir. Ayrca gerei ilgili valilikten istenir.

(6) Yabanc uyruklu eitim personeline artlarn tad sadece bir alanda ve bir kurumda grev verilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) lkokullarda snf retmenlii esas olmakla birlikte zel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler iin alan retmenleri de grevlendirilebilir. lkokul drdnc snflarda snf retmeni bulunmas artyla ayrca alan retmenleri de grevlendirilebilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Okul ncesi eitim kurumlarnda grevlendirilen usta reticiler ile dier okullarda ders saati cretli olarak grevlendirilen uzman reticiler bamsz olarak derse girebilir. Okullarda grevlendirilen usta reticiler ise dersin retmeniyle birlikte haftada 40 saate kadar derse girebilirler.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi, nc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve nc fkrasnn (b) bendinde yer alan veya ilkretim okulu ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

b) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde yer alan sulardan mahkm edilmemi olduuna dair yazl beyan,

a) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde yer alan sulardan mahkm edilmemi olduuna dair yazl beyan,

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve () bendinde yer alan veya kaymakamlktan geici olur veya ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

b) Kurumlarda grev yapan ynetici ve rehber retmen dndaki eitim personeline, baka kurumlarda da ders saati cretli olarak grev verilebilir. Eitim personelinin toplam ders saati says kurumlarda 40 saati geemez. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile okul ncesi eitim kurumlarnda ise eitim personelinin toplam haftalk ders saati says asl grevli aylk cretli olarak alt kurumun dengi resm rgn veya yaygn eitim kurumunda eitim personelinin girebilecei ders saati saysn geemez.

c) Eitim personeli olarak grev yapma nitelik ve artlarn tayan ve herhangi bir kurumda almayanlara kurumlarda haftada 40 saati, mesleki ve teknik liseler ile okul ncesi eitim kurumlarnda ise dengi resm okul retmenlerinin haftada girebilecei ders saati kadar cretli olarak grev verilebilir. Eitim personeli olma nitelik ve artlarn tayan ve zel sektrde alanlara i yerlerinin izni ile haftada on saati gememek zere cretli ders grevi verilebilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde yer alan sulardan mahkm edilmemi olduuna dair yazl beyan,

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin nc fkras ile altnc fkrasnda yer alan veya geici olurun ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ayrl onay dzenlenenlere alt ay gemeden ayn kurumda grev verilmez.

(3) Zorunlu sebeplerle mdrln boalmas hlinde kurucunun teklifi de dikkate alnarak yeni mdr teklifi yaplncaya kadar kurumda mdrlk veya mdr yardmcl yapma nitelik ve artlarn haiz biri, valilike mdrle vekleten grevlendirilir. Veklet sresi aydan fazla olamaz ve bu sre uzatlamaz. Vekleten grevlendirilenler, veklet ettikleri personelin haftada girebilecei ders saati kadar derse girebilirler.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin beinci ve altnc fkralar yrrlkten kaldrlm, nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve aadaki yedinci ve sekizinci fkralar eklenmitir.

(3) Okullar dndaki dier kurumlarda, Bakanlka onaylanan retim programlar uygulanr. Kurslarda ortaretime veya yksekretime giri snavlarna hazrlk niteliinde eitim verilemez. Kurslar ve hizmet ii eitim merkezlerinde dzenlenecek 20 ders saatini gemeyen kurs faaliyeti dndaki dier etkinliklerin programlar, mill eitim mdrlnce uygun bulunmas durumunda gerekletirilir.

(4) Kurslar, uzaktan retim kurumlar ve hizmet ii eitim merkezlerinde renci ve kursiyer baarsnn tespitine ilikin esaslar Bakanlka belirlenir. Kurslar, uzaktan retim kurumlar ve hizmet ii eitim merkezlerinde snavlarda baar gsterenlere Bakanlmz Milli Eitim Bakanl Biliim Sistemlerinde (MEBBS) dzenlenen Kurs Bitirme Belgesi (EK-6) dzenlenir.

(7) Okullarda haftalk ders izelgesinde belirtilen saatler dnda ve/veya cumartesi gnleri kendi rencileri iin valilik izni ile derslere takviye kurslar alabilir.

(8) renci ett eitim merkezlerinde, rencilerin geliim dzeyleri, ilgileri dikkate alnarak haftalk eitimlerinin en az yzde ellisi sosyal, kltrel, sanatsal veya sportif alanlarda verilir.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki nc fkra eklenmitir.

(1) Okullarda snf mevcutlar; okul ncesi eitimde 20, organize sanayi blgelerinde alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 30, dier okullarda ise 24ten fazla olamaz.

(3) Kanunun ek birinci maddesi kapsamnda eitim ve retim destei verilebilmesi iin e-okulda o derslikte en az 12 renci kaytl olmas gerekir.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) zel okullarda Bakanlar Kurulu kararyla tespit edilen Trk vatandalarnn gnlk yaamlarnda geleneksel olarak kullandklar farkl dil ve lehelerde eitim ve retim yaplabilir. Bu okullarda:

a) Farkl dil ve lehelerde okutulacak dersler Bakanlka belirlenir.

b) Okulun seviyesine gre Bakanlka onaylanan dersler ve retim programlar ile haftalk ders datm izelgeleri uygulanr.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesinin birinci fkras, ikinci fkrasnn ilk paragraf ile (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ikinci fkrasna aadaki (d) bendi, drdnc fkrasna aadaki cmle ve aadaki on birinci fkra eklenmi, dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmi ve altnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Okullardan, kayt blgesi art dnda dengi resm okullarn tabi olduklar ynetmelik hkmlerini uygulayacaklar, ayrca kurum ynetmelii dzenlemezler. Ortaretim okullarna renci kayd ve nakli bavuru ncelik srasna gre veya ortaretime yerletirmeye esas puana gre yaplr.

Dengi resm okullarn tabi olduklar ynetmelik hkmlerinden farkl uygulama yapmak isteyen okullar, Bakanlk tarafndan onayl kurum ynetmeliklerine gre kayt ve nakil ilemlerini gerekletirirler. Ortaretim okullarna ncelikle ayn kurucunun ortaokulundan mezun olanlar, bavuru ncelik sras veya ortaretime yerletirmeye esas puanlarna gre yerletirilir. Bu durumdaki okullar tarafndan hazrlanarak Bakanla sunulacak kurum ynetmelik taslaklarnda;

c) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin salk hizmetleri alannda her snf dzeyindeki renci says, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasnn (i) bendinde belirtilen protokolde yer alan hastanede grevli meslek gruplarna gre salk personeli saylarnn yarsn geemez. Ayrca, her asl grevli aylk cretli alan/dal dersleri retmeni iin dokuzuncu snflar hari en fazla iki ubeye renci kayd yaplabilir.

d) Temel liselerin dokuzuncu snfna, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirenlerin kayd yaplr. Dokuzuncu ve dier snflarna ise ayn veya farkl program uygulayan ortaretim okullarndan renci nakil ve geileri yaplr.

Dnm program kapsamnda alan ortaokullar ile temel liselerin her snf dzeyinde kaytl renci says toplam kontenjann yzde otuzunu geemez. Okuldaki toplam renci says da kurum kontenjanndan fazla olamaz.

(11) zel retim kurumlarnn renci ve kursiyer kaytlar MEBBSte oluturulan elektronik modller zerinden yaplr.

(9) renci ett eitim merkezlerine 12 ya ve altndaki rencilerin kaydnda; T.C. kimlik numaras, renci belgesi veya kurumca onayl rnei istenir.

MADDE 29 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesinin bal Merkezi ortak snavlar olarak deitirilmi ve birinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurumlar, Kanunun 12 nci maddesinde yer alan hkmlere uygun olarak renci ve kursiyer cretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacaklar Bakanlka belirlenerek Genel Mdrlk internet sayfasnda yaymlanan zel szlemelerinde salayacaklarn belirttikleri eitim ve retim imknlarna, gelimelerine imkn verecek yatrm ve hizmetler ile dier iletme giderlerine gre tespit ederler. Ancak, okullarn ara snflarnn eitim creti bir nceki eitim retim ylnda ilan edilen eitim cretine (Y.-FE+TFE)/2 oranna en fazla % 5 orannda art yaplarak belirlenir.

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin 54 nc maddesinde yer alan yetitirme ibaresi takviye olarak deitirilmitir.

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin 55 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan Dershaneler, ibaresi yrrlkten kaldrlm ve aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Kurumlarda eitim creti kurum adna alan ve Bakanla/valilie bildirilen banka hesap numarasna yatrlarak tahsil edilir. zel retim kurumlar tarafndan renci ve kursiyerden alnan renim cretleri MEBBSte oluturulan elektronik modllere ilenir.

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin 56 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkrasnn (a) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Aada belirtilen sebeplerden bir veya birkann olumas hlinde kurumdan ayrlanlara dzenlenen faturada belirtilen tutar zerinden ayrl tarihinden sonraki gnlere ve saatlere isabet eden denmi cretleri iade edilir.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesinin birinci fkras ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurumlar, kurumda okuma hakkn kazananlardan Kanunun 13 nc maddesinde belirtilen harp veya vazife malul saylanlarn ilk ve orta renim andaki ocuklar ile haklarnda koruma, bakm veya barnma karar verilen ocuklara ncelik verilir.

(3) Kurumlara, cretsiz okutmakla ykml olduklar renci ya da kursiyer bavurusu olmamas veya bavuranlarn says kontenjandan az olmas hlinde, durumlar 58 inci maddeye uygun olanlarn bavurular salanarak cretsiz okuma hakkndan yararlandrlr. Bunun mmkn olmamas hlinde de cretsiz okuyacak renci ve kursiyerler kurum tarafndan belirlenir.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurumlarda cretsiz veya indirim uygulanarak okumak iin bavuracak renci ve kursiyerlerden, okullarda cretsiz okuyacak Kanunun 13 nc maddesinde belirtilen harp veya vazife malul saylanlarn ilk ve orta renim andaki ocuklar ile haklarnda koruma, bakm veya barnma karar verilen ocuklar dndaki rencilerin bir nceki snfn gemi ve davran notunun tam olmas artlar aranr.

(2) Kanunun 13 nc maddesinde belirtilen harp veya vazife malul saylanlarn ilk ve orta renim andaki ocuklar ile haklarnda koruma, bakm veya barnma karar verilen ocuklardan, ayrca Kanunun 13 nc maddesinde belirtilen harp veya vazife malul saylanlarn mensubu olduu kurumdan alnacak harp veya vazife malul olduunu gsterir belge istenir.

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin 59 uncu maddesine aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(4) zel retim kurumlarnda cretsiz okuma hakk kazanan renci ve kursiyerler MEBBSte oluturulan elektronik modllere ilenir.

MADDE 37 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan okul ve dershanelerde ibaresi okullarda olarak deitirilmi ve ayn fkrann son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 38 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Okullar, cretsiz okuma hakkn kazanan Kanunun 13 nc maddesinde belirtilen harp veya vazife malul saylanlarn ilk ve orta renim andaki ocuklar ile haklarnda koruma, bakm veya barnma karar verilen ocuklar, okulun renim sresince cretsiz okutur.

MADDE 39 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve aadaki beinci fkra eklenmitir.

(3) Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dnda burslu renci/kursiyere maddi ykmllk getirecek herhangi bir belge dzenlenemez.

(5) Kurumda, renimi sresince burslu olarak okutulan renci veya kursiyerler baars devam ettii srece bu haktan yararlandrlr. Herhangi bir ekilde kurumdan ayrlan burslu rencilerden renim grd sre iin cret talep edilemez.

MADDE 40 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) zel retim kurumlarnda burslu okuma hakk kazanan renci ve kursiyerler MEBBSte oluturulan elektronik modllere ilenir.

MADDE 41 Ayn Ynetmeliin 64 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 64 (1) zel retim kurumlarndaki eitim personeli, dier personel, renci ve kursiyerlerin klk ve kyafetlerinin sade ve temiz olmas gerekir.

MADDE 42 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesine aadaki ikinci, nc ve drdnc fkralar eklenmitir.

(2) zel retim kurumlar, kurum ama izni ile iyeri ama ve alma ruhsat aldklar tarihten itibaren en ge 1 yl ierisinde denetlenir. Bu denetim, kurumun alnda inceleme raporunu dzenleyen maarif mfettilerince yaplamaz.

(3) zel Okullar Deerlendirme Ynergesine gre yaplan denetimler sonucunda durumunda deiiklik olduu tespit edilen okullarn gruplar durumuna uygun grupla deitirilir.

(4) Dnm programna alnan okullar ve dier zel retim kurumlar maarif mfettilerince her yl denetlenir.

MADDE 43 Ayn Ynetmeliin Ek-1 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Austos ibaresi Temmuz olarak deitirilmi ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Bir eitim ve retim yl iin verilecek eitim ve retim desteinin % 35i Kasm, % 35i ubat ve % 30u da Haziran aylarnda okula denir.

MADDE 44 Ayn Ynetmelie aadaki ek madde eklenmitir.

Kanunun Ek-1 inci maddesi kapsamnda eitim ve retim destei

EK MADDE 2 (1) Kanunun Ek-1 inci maddesine gre her yl Temmuz aynda Maliye Bakanl ile mtereken hazrlanacak olan teblide illere gre belirlenen saydaki renciler iin (Ek-10) de yer alan okul trleri ve gruplarna gre eitim ve retim destei verilebilir. Teblide; her bir renci iin verilebilecek eitim retim destei tutar resmi okullarda renim gren bir rencinin okul ncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir buuk katn gememek zere, bir nceki yln verileri esas alnarak belirlenir.

(2) Eitim ve retim destei, okul ncesi eitim kurumlarnda renim gren rencilerden yalar 48-66 ay arasnda olmak zere en fazla bir eitim-retim yl sresince, dier okullarda ise okulun retim sresi kadar verilir. Nakil yoluyla gelen renciler iin ise eitim ve retim destei sresi okulun kalan retim sresinden fazla olamaz.

(3) Eitim ve retim desteinden yararlanmak isteyen okullar ve renciler Austos aynn ilk haftas ierisinde, MEBBSte oluturulan modl zerinden mracaat ederler. Eitim ve retim destei verilecek okullar ve asil renciler ile bu renci saysnn yzde onu kadar yedek renci, Eyll aynn ilk i gnne kadar Ek-11 ve Ek-12deki formlara gre tespit edilir. Eitim ve retim desteinden yararlanacak okullar ve renciler Genel Mdrlk internet sayfasnda duyurulur.

(4) Eitim ve retim desteinden yararlanacak renciler, MEBBSte oluturulan modl zerinden tercihlerine uygun okula yerletirilir.

(5) rencinin, eitim ve retim desteinden yararlanabilmesi iin, Eyll aynn son i gnne kadar okula kaydnn veya naklinin yaplm olmas gerekir. le ayrlan eitim ve retim destei alacak renci saysnn tamamnn kullanlmamas durumunda, ailesi salk veya zorunlu bir nedenle nakil olan renciler eitim ve retim desteinden yararlandrlabilir.

(6) Eitim ve retim destei verilecek rencinin uzun sreli tedavi grdn salk raporu ile belgelendirenler hari olmak zere bulunduklar snfta snf tekrar yapmam olmas gerekir.

(7) Bu Ynetmeliin Ek-1 inci maddesi kapsamnda eitim retim destei verilen okullar ile cretsiz veya burslu okutulan renciler iin eitim ve retim destei verilmez.

(8) Tespit edilen okullarn dersliklerine gre eitim ve retim destei verilebilecek renci saylar, okulun Eyll aynn nc i gn dersliklerinde kaytl olan renci saylar esas alnarak belirlenir.

(9) Ek-11 ve Ek-12deki formlara gre yaplacak deerlendirmede eitlik olmas durumunda, derslik dzeyinde bo kontenjan fazla olan okullar, rencilerde ise ncelikle bir nceki yln yl sonu baar puan yksek olan, eitliin bozulmamas durumunda zrsz devamszl az olan tercih edilir. Eitliin yine bozulmamas halinde ise ya kk olan renci tercih edilir.

(10) Sz konusu eitim ve retim desteini sunan ve yararlananlardan gerek d beyanda bulunmak suretiyle fazladan demeye sebebiyet verenler hakknda Kanunun Ek-1 inci maddesi hkmleri uygulanr.

(11) Bir eitim ve retim yl iin verilecek eitim ve retim desteinin % 35i Kasm, % 35i ubat ve % 30u da Haziran aylarnda okula denir.

MADDE 45 Ayn Ynetmeliin geici 4 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 46 Ayn Ynetmelie aadaki geici maddeler eklenmitir.

Dnm programna bavuru, deerlendirme, programa alnma, programdan karlma

GEC MADDE 5 (1) 14/3/2014 tarihinde faal olan dershaneler ile renci ett eitim merkezleri kurucularndan isteyenler dnm programna bavurabilecektir.

(2) Bavurular, kurucu/kurucu temsilcisi tarafndan, 2/6/2014 tarihinden itibaren Bakanlka belirlenen dnemler halinde 1/9/2015 tarihine kadar MEBBSte oluturulan Dnm Program Modl zerinden yaplr. Ayn ilde ve bir baka dershanenin ubesi niteliinde olmakszn faaliyet gsteren birden ok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurduklar irket tzel kiilii adna yetkili genel kurul veya ynetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi mracaat eder.

(3) Modl zerinden onaylanan bavurular, Genel Mdrlkte oluturulan inceleme ve deerlendirme komisyonunca Dnm Program Deerlendirme Formuna (Ek-13) gre deerlendirilerek, her bir kurum iin Dnm Program Deerlendirme Puan oluturulur. Ayn ilde ve bir baka dershanenin ubesi niteliinde olmakszn faaliyet gsteren birden ok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurduklar irket tzel kiilii adna yaplan bavurunun Dnm Program Deerlendirme Puan, yeni tzel kiilii oluturan kurumlardan en yksek olannn puandr. Genel Mdrlke yaplan inceleme sonucunda uygun grlen ve dnm programna alnan kurumlar iin Dnm Program Kabul Formu (Ek-14) dzenlenir.

(4) Dnm Programna alnan kurumlarn kurucu/kurucu temsilcilerinden bavuru esnasnda gerek d bilgi ve belge sunduu tespit edilenler hakknda Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur. Bu kurumlar dnm programndan kartlr. Bu kurumlarn kurucularna 5 yl gemeden tekrar kurum ama veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmez.

(5) Dnm programna bavuru ve dier i ve ilemler Bakanlka yaynlanan 5580 sayl Kanun Kapsamnda 14/3/2014 Tarihinde Faal Olan Dershaneler ile renci Ett Eitim Merkezlerinin Dnm Bavuru ve Uygulama Klavuzunda belirlenir.

(6) Bir araya gelip yeni bir irket tzel kiilii oluturarak dnm programna bavurmak zere ayn ilde ve bir baka dershanenin ubesi niteliinde olmakszn faaliyet gsteren birden ok dershanenin kurucular iin 22 nci maddenin birinci fkrasnn birinci cmlesinde yer alan hkm uygulanmaz.

(7) Dnm programna bavuran kurumlarn dnmeyi taahht ettikleri kurum, rgn eitim kurumu deilse Kanunda n grlen desteklerden yararlanamaz.

GEC MADDE 6 (1) Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce kuruma kaytlar yaplan ve cretleri tahsil edilen renciler hakknda 55 inci maddenin nc fkras hkm uygulanmaz.

GEC MADDE 7 (1) Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce kurum ama izni ile i yeri ama ve alma ruhsat alan kurumlarn kontenjan deiikliini gerektiren herhangi bir bavurusu olmamas durumunda 51 inci maddenin ikinci fkrasnn (c) bendi hkm uygulanmaz.

GEC MADDE 8 (1) Okullarda, 2014-2015 retim ylnda Pazar gnleri kendi rencileri iin valilik izni ile derslere takviye kurslar alabilir.

MADDE 47 Ayn Ynetmelikte geen il eitim denetmeni ibareleri maarif mfettii, il eitim denetmenleri ibareleri maarif mfettileri, il eitim denetmenlerince ibareleri maarif mfettilerince olarak deitirilmi ve mill eitim denetileri ibareleri Ynetmelik metninden kartlmtr.

MADDE 48 Ayn Ynetmeliin eki (Ek-1), (Ek-2), (Ek-3), (Ek-5), (Ek-7) ve (Ek-8) ekteki ekilde deitirilmi ve (Ek-2/A), (Ek-3/A), (Ek-3/B), (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13) ve (Ek-14) eklenmitir.

MADDE 49 Ayn Ynetmeliin 71 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 71 (1) Bu Ynetmeliin 46 nc maddesinin drdnc ve yedinci fkralar, 51 inci maddesinin on birinci fkras, 55 inci maddesinin nc fkras, 59 uncu maddesinin drdnc fkras ve 63 nc maddesinin nc fkras 1/9/2014 tarihinde, dier maddeleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 50 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 51 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz