5 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29051

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

TKETC KONSEY YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Tketici Konseyinin kurulu ve grevleri ile toplant, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 64 ve 84 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Gmrk ve Ticaret Bakann,

b) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

c) Bakan Yardmcs: Gmrk ve Ticaret Bakan Yardmcsn,

) Bakan: Konsey Bakann,

d) Genel Mdrlk: Tketicinin Korunmas ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrln,

e) Genel Mdr: Tketicinin Korunmas ve Piyasa Gzetimi Genel Mdrn,

f) Kanun: 6502 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunu,

g) Konsey: Tketici Konseyini,

) Mstear: Gmrk ve Ticaret Bakanl Mstearn,

h) Tketici rgtleri: Tketicinin korunmas amacyla kurulan dernek, vakf veya bunlarn st kurulularn,

) ye: Tketici Konseyi yesini,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu ve Grevler

Kurulu

MADDE 4 (1) Tketicinin sorunlarnn ve ihtiyalarnn belirlenmesi ile karlarnn korunmasna ilikin gerekli tedbirleri aratrmak ve Kanunun uygulanmasna ynelik tedbirlere dair grleri ncelikle ele alnmak zere ve ilgili mercilere iletmek amacyla Tketici Konseyi kurulur. Tketici Konseyi ylda en az bir kez Bakanln koordinatrlnde toplanr.

Bakan ve yeler

MADDE 5 (1) Konsey, Bakann veya grevlendirecei Bakan Yardmcs, Mstear veya Mstear Yardmcsnn bakanlnda aada saylan yelerden oluur:

a) Adalet Bakanlndan bir temsilci,

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan bir temsilci,

c) Avrupa Birlii Bakanlndan bir temsilci,

) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan bir temsilci,

d) evre ve ehircilik Bakanlndan bir temsilci,

e) Ekonomi Bakanlndan bir temsilci,

f) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlndan bir temsilci,

g) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan bir temsilci,

) Gmrk ve Ticaret Bakanlndan iki temsilci,

h) ileri Bakanlndan bir temsilci,

) Kalknma Bakanlndan bir temsilci,

i) Kltr ve Turizm Bakanlndan bir temsilci,

j) Maliye Bakanlndan bir temsilci,

k) Milli Eitim Bakanlndan bir temsilci,

l) Salk Bakanlndan bir temsilci,

m) Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan bir temsilci,

n) Hazine Mstearlndan bir temsilci,

o) Trkiye statistik Kurumundan bir temsilci,

) Trk Standartlar Enstitsnden bir temsilci,

p) Rekabet Kurumundan bir temsilci,

r) Radyo ve Televizyon st Kurulundan bir temsilci,

s) Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan bir temsilci,

) Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan bir temsilci,

t) Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumundan bir temsilci,

u) Trkiye Sigorta, Reasrans ve Emeklilik irketleri Birliinden bir temsilci,

) Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan bir temsilci,

v) Diyanet leri Bakanlndan bir temsilci,

y) Yksekretim Kurulundan bir temsilci,

z) Ankara, stanbul ve zmir Bykehir belediyelerinden birer temsilci,

aa) Trkiye Belediyeler Birliinden bir temsilci,

bb) i sendikalar konfederasyonlarndan birer temsilci,

cc) Memur sendikalar konfederasyonlarndan birer temsilci,

) Trkiye veren Sendikalar Konfederasyonundan bir temsilci,

dd) Trkiye Barolar Birliinden bir temsilci,

ee) Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birliinden bir temsilci,

ff) Trk Eczaclar Birliinden bir temsilci,

gg) Trk Tabipleri Birliinden bir temsilci,

) Trk Dihekimleri Birliinden bir temsilci,

hh) Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonundan iki temsilci,

) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinden iki temsilci,

ii) Trkiye Bankalar Birliinden bir temsilci,

jj) Trkiye Katlm Bankalar Birliinden bir temsilci,

kk) Trkiye Seyahat Acenteleri Birliinden bir temsilci,

ll) Trkiye Ziraat Odalar Birliinden bir temsilci,

mm) Trkiye Perakendeciler Federasyonundan bir temsilci,

nn) Tm Alveri Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonundan bir temsilci,

oo) Tketici derneklerinden yirmi temsilci,

) Tketici vakflarndan birer temsilci,

pp) Tketici dernei st kurulularndan ikier temsilci.

Tketici dernek temsilcilerinin seimi

MADDE 6 (1) Konseye katlacak tketici derneklerince aada yer alan bilgi ve belgelerin bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren otuz gn iinde bir defaya mahsus olmak zere Genel Mdrle verilmesi zorunludur:

a) Dernek kurucular tarafndan imzalanm, ilgili kurumlarca onayl dernek tz ve kurulu bildirimi,

b) Yazma ve tebligat almaya yetkili kii veya kiilerin ad, soyad, T.C. kimlik numaras, yerleim yerlerini ve tatbiki imzalarn gsterir yaz ve belgeler.

(2) lgili dernekler, birinci fkrann (a) ve (b) bentlerine konu bilgi ve belgelerdeki deiiklikleri, deiiklik tarihini izleyen otuz gn ierisinde; Ynetmeliin yrrle girdii tarihten sonra kurulacak olan tketici dernekleri ise birinci fkrann (a) ve (b) bentlerinde saylan bilgi ve belgeleri ilk genel kurul toplantsnn yapld tarihten itibaren otuz gn iinde Genel Mdrle bildirmek zorundadr.

(3) Konseye katlacak tketici derneklerinin, merkez ve ubelerine kaytl ye saylarn gsteren listelerin ve il veya ile mlki idare amirlii dernekler birimi tarafndan kte kaydedildiini gsteren belgelerin asln veya onayl nshalarn her yl Konseyin dzenlendii yln ilk aynn son ignne kadar Genel Mdrle yazl olarak bildirmeleri zorunludur.

(4) Tketici derneklerinin, konseye katlabilmeleri iin konseyin dzenlendii yldan bir nceki yln sonu itibariyle asgari bir yln doldurmu olmalar, halen faal tketici dernei vasfn tamalar gerekir.

(5) Bu maddenin drdnc fkrasnda belirtilen kriterleri tayan tketici derneklerinden, kaytl ye says en fazla olan ilk dernek drder, ilk dernekten sonra gelen kaytl ye says en fazla olan ilk sekiz dernek birer temsilci olmak zere toplam yirmi kii konseye katlr.

Konseyin grevleri

MADDE 7 (1) Konseyin grevleri unlardr:

a) Tketicinin ihtiyalarnn karlanmas ve karlarnn korunmasna ilikin alnacak tedbirler konusunda aratrma ve almalarda bulunmak,

b) Tketicinin sorunlarnn evrensel tketici haklar dorultusunda zlmesi amacyla alnacak tedbirler ile Kanunun uygulanmasna ynelik tedbirlere dair grleri karara balamak ve ncelikle ele alnmak zere ilgili mercilere aktarmak,

c) Tketicinin korunmas ile ilgili kanun teklifleri, ynetmelik ve tebliler hakknda gr oluturmak ve nerilerde bulunmak,

) Tketicinin korunmas alanndaki gelimeleri izlemek ve deerlendirmek,

d) Tketicinin eitilmesi ve bilinlendirilmesi amacyla yazl veya grsel materyaller hazrlanmas konusunda nerilerde bulunmak,

e) Konseye katlan tketici rgtleri temsilcileri arasndan Reklam Kurulunda grevlendirilecek yeyi semek,

f) Kurulu amalar dorultusunda dier grevleri yapmak.

Bakann grevleri

MADDE 8 (1) Bakann grevleri unlardr:

a) Konseye ve divana bakanlk yapmak,

b) Konseyin toplanma, tarih, yer ve gndemini tespit etmek,

c) Bakanla gnderilen rapor, tebli ve nerileri deerlendirerek uygun grlenleri grlmek zere Konsey gndemine almak,

) Konsey almalarnn gndeme uygun olarak verimli ve dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak,

d) Konseyin faaliyetleri ile ilgili toplant ve grmelerde Konseyi temsil etmek.

Sekretarya

MADDE 9 (1) Konseyin sekretarya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

Sekretaryann grevleri

MADDE 10 (1) Sekretaryann grevleri unlardr:

a) Konseyin almalarna esas olacak n hazrlklar yapmak,

b) Konseyin raportrlk, dosyalama ve ariv faaliyetlerini yrtmek,

c) Konseyin toplanma tarihi ile yer ve gndemini Konsey yelerine bildirmek,

) Konsey tutanaklarn dosyalamak ve alnan kararlar ilgili kurum ve kurululara iletmek,

d) Bakann veya Konseyin uygun grecei dier ileri yapmak.

NC BLM

alma Usul ve Esaslar

alma ekli

MADDE 11 (1) Konsey, Bakann ars zerine ylda en az bir kez toplanr. Bakann gerekli grmesi veya yelerin en az drtte birinin Bakana yapaca gerekeli ve yazl bavuru zerine de olaanst toplanr. Bu tr toplantlar, bavuru tarihinden itibaren en ge iki ay iinde yaplr.

(2) Konseye davet, toplant tarihinden en az bir ay nce gndem ile birlikte yelere gnderilir.

Toplant yeter says

MADDE 12 (1) Konsey, ye saysnn yarsndan bir fazlasnn katlmyla toplanr. lk toplantda yeterli ounluk salanmazsa, toplant iki ay ierisinde yaplr ve toplant yeter says aranmaz.

Oylama

MADDE 13 (1) Konsey, gndemindeki konular grerek karara balar. Kararlar, oylama annda hazr bulunanlarn oy okluu ile alnr. Oylarn eit kmas halinde Bakann oy kulland taraf ounluk saylr.

(2) Kararlarn alnmasnda ak oylama yaplr. Oylama sonucu alnan kararlar divan bakanlnca toplant tutanana geirilir.

Gndem

MADDE 14 (1) Konsey gndemi Bakan tarafndan belirlenir. Gndem maddelerinin grlmesine geilmeden nce; Konseyde temsil edilen kurululardan en az be tanesinin, bakanla yaplan yazl ve gerekeli bavurusu zerine, Konsey yelerinin kabul etmesi halinde gndeme madde eklenir.

(2) Gndemde yer verilecek hususlar unlardr:

a) Toplant divannn olumas iin bir bakan yardmcs ile toplant tutanaklarn dzenleyecek iki katip yenin seilmesi,

b) Toplant tutanaklarnn yazlmas ve imzalanmas yetkisinin divana verilmesi,

c) Konsey gndemiyle ilgili rapor, tebli ve dier belgelerin okunmas, tartlmas ve kararlarn alnmas,

) Konseye katlan tketici rgtleri temsilcileri arasndan Reklam Kurulunda grevlendirilecek yenin seilmesi,

d) Tketicinin korunmas ile ilgili dier hususlar.

Divann kuruluu ve grevleri

MADDE 15 (1) Divan; Bakan ile Konseye katlan temsilciler arasndan Konsey tarafndan seilen bir bakan yardmcs ve iki katip yeden oluur.

(2) Divan; Konseyi gndeme uygun olarak ynetmek, oy saym yapmak, gr ve neriler ile alnan kararlar aklamak, bunlarn tutanaa kaydedilmesini salamakla grevlidir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Mali hkmler

MADDE 16 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasndan kaynaklanan giderler, Bakanlk btesinden karlanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 17 (1) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tketici Konseyi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.