5 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29051

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No  : 3136       

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 2/7/2014 tarihli yazıda aynen; “2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102.maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi gereğince, Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.) Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Halen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678 sayılı Kanunun 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiştir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un “Oy verme süresi” başlıklı 89. maddesinde; “Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar.

Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, güneşin doğuş ve batış sürelerine ilişkin değerlendirmelere göre Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme günleri itibariyle bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar ışığında, oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin saptanması hususunda Yüksek Seçim Kurulunca gerekli kararın alınmasını takdirlerinize arz ederim.”denilmiş olmakla, konu incelenerek; 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 89. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, oy verme süresi Kurulumuzca incelenmiş, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmelere göre, Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme günü olan 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 - 17.00 olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 - 17.00 olarak belirlenmesine,

2- Bu kararın duyuru olarak TRT’de ve ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

3- Karar örneğinin;

a) İçişleri Bakanlığına,

b) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

gönderilmesine,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,

2/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI