5 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29051

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

TS 11827 YERLER-YANGIN SNDRME CHAZLARINA BAKIM VE DOLUM

HZMET VEREN YERLER N KURALLAR STANDARDI LE

LGL TEBL

(TEBL NO: MSG-MS-2014/8)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, TS 11827 (Nisan 2014) Standardnn uygulamaya konulmasna ilikin hususlar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 3 (1) TS 11827 (Nisan 2014) Standard; elde ve/veya araba ile tanabilen yangn sndrme cihazlarna bakm ve dolum hizmeti veren i yerlerinin yapsal zellik, iletmecilik, teknik donanm ve alanlar ile ilgili genel kurallarn kapsar.

Not -Standard metninde yangn sndrme cihazlarna bakm ve dolum hizmeti veren i yeri ifadesi yerine i yeri ifadesi kullanlmtr.

Uygulamaya konma

MADDE 4 (1) TS 11827 (Mart 2011+T2 2014)n tadili ve ikinci bask olarak hazrlanan, TSE Teknik Kurulunun, 29/4/2014 tarihli toplantsnda kabul edilerek yaymna karar verilen TS 11827 (Nisan 2014) Yerleri Yangn Cihazlarna Bakm ve Dolum Hizmeti Veren Yerler in Kurallar standard kapsamnda hizmet veren iyerleri iin zorunlu olarak uygulamaya konulmutur.

Uyma zorunluluu

MADDE 5 (1) TS 11827 (Nisan 2014) standard kapsamnda hizmet veren iyerlerinin bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

Temin

MADDE 6 (1) TS 11827 (Nisan 2014) Standard, TSE merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. letiim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulalabilir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 7 (1) 17/5/2013 tarih ve 28650 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yerleri-Yangn Sndrme Cihazlarna Bakm ve Dolum Hizmeti Veren-Genel Kurallar Tebli (TS 11827) (Tebli No: MSG-MS-2013/10) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli yaym tarihinden onbe gn sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.