4 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29050

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 30/6/2014

KARAR NO   : 2014/56

KONU             : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 291 ve 292 no.lu parseller

                            İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/5/2014 tarih ve 4029 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü sınırları içerisinde yer alan 153.000,00 m² yüzölçümlü 291 no.lu parsel ile 97.000,00 m² yüzölçümlü 292 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı, İbadet Yeri, Park, Meydan, Trafo ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Niğde İl Özel İdaresine gönderilmesine karar verilmiştir.

 

İmar Planı