4 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29050

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

HAZİNE ARAZİLERİNİN TERSANE YATIRIMLARINA TAHSİSİNDE

UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/2/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.