23 Haziran 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29039

YNETMELK

Trk Hava Kurumu niversitesinden:

TRK HAVA KURUMU NVERSTES BLG TOPLUMU UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Trk Hava Kurumu niversitesine bal olarak kurulan Trk Hava Kurumu niversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Aratrma Merkezinin grevlerine, organlarna ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Trk Hava Kurumu niversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin danma kurulunu,

b) Merkez: Trk Hava Kurumu niversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin mdrn,

) Mdrlk: Merkezin mdrlk makamn,

d) Rektr: niversitenin rektrn,

e) Rektrlk: niversitenin rektrlk makamn,

f) Senato: niversitenin senatosunu,

g) niversite: Trk Hava Kurumu niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Merkezin ynetim kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Trkiyede ve Trkiyenin ibirlii hedefinde yer alan lkelerde; Bilgi Toplumu, e-Devlet ve e-Dnm alanlarnda; kurumsal/ulusal strateji, eylem plan, yol haritas, eitim program, Bilgi Toplumu stratejisi hazrlanmasna ve uygulanmasna ynelik olarak uluslararas teknolojik aratrma ve akademik faaliyetleri gerekletirmek.

b) Bilgi Toplumu, e-Devlet, e-Dnm, bilgi teknolojileri, iyi ynetiim alanlarnda zm odakl bir merkez haline gelerek eitli disiplinlerden akademisyenlerin, kamu kurumu ve zel sektr uzmanlar ile sivil toplum kurulularnn bir arada alabilecei kurumsal, ulusal veya uluslararas projeleri yrtmek.

c) Elde ettii bilgi birikimini, ulusal ve uluslararas seviyede karar alclara, akademisyenlere, zel sektr liderlerine ve dier sosyal paydalara yayn, kitap, rapor, bror, sempozyum, altay vb. ile ulatrmak.

) Akademik programlar erevesinde, Bilgi Toplumu, e-devlet, e-dnm ve bilgi teknolojileri alanlarnda ok disiplinli uzman igc geliimine olanak salamak.

d) Kamu ile zel kurum ve kurululara danmanlk hizmeti sunmak suretiyle bilim dnyasna katk salamak.

e) Bu alanda alma yapan yerli ve yabanc aratrma merkezleri, enstitler, dernekler, vakflar, dnce gruplar, uluslararas kurulular vb. ile ibirlii yapmak ve ortak almalarda bulunmak.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Kalknma Bakanl tarafndan oluturulan Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planna ilaveten Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl tarafndan oluturulan e-Devlet Eylem Plan ile rtecek ekilde, tm kamu kurum ve kurulularnn, vermekte olduklar hizmetleri daha etkin, etkili ve verimli olarak sunabilmeleri iin bilgi teknolojilerinden en iyi ekilde faydalanmalarn salayacak ekilde, strateji, eylem plan, yol haritas ve eitim programlarndan oluan projeler gelitirerek bunlar hayata geirmek.

b) AR-GE almalar neticesinde kazanlan teorik birikimin uygulamaya geirilmesi aamasnda akademi sanayi ibirliini en st dzeyde salamak.

c) eitli bilimsel etkinlikler (seminer, sempozyum, panel, altay, beyin frtnas, konferanslar vb.), internet zerindeki faaliyetler (site, blog vb.) ve periyodik yaynlar (hakemli dergi, bltenler vb.) ile niversite birimleri/personeli/rencileri arasndaki sinerjiyi arttrmak.

) Bata Trk Hava Kurumu niversitesinin ilgili faklte, enstit ve meslek yksekokullarnn dersleri olmak zere, Bilgi Toplumu, e-Dnm, e-Devlet, iyi ynetiim ile ilgili yaplacak bilimsel aratrmalar iin akademik platform grevi yapmak.

d) Bilgi Toplumu, e-Devlet, e-Dnm ve iyi ynetiim ile ilgili niversitenin Yayn Kurulundan geen kitap, rapor vb. zgn akademik almalar, Rektrn uygun grmesi halinde basmak ve bu yaynlarn sat ile niversiteye katk salamak.

e) Ulusal ve uluslararas organizasyonlarla teknik ibirlii yaparak proje gerekletirme ve ortak aratrma olanaklar salamak.

f) niversitenin bilimsel etkinliini artrmak ve niversiteyi akademik, siyasi ve sosyal evrede akademik anlamda daha grnr hale getirmek.

g) niversitenin ilgili akademik birimleri ile koordineli olarak TBTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Kalknma Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl gibi kurumlardan destekli disiplinler aras projeler gelitirmek ve bu alanda yaplacak almalar kolaylatrmak.

) Ulusal veya uluslararas bilimsel yaynlardan elde edilen bilgilerin analiz ve deerlendirilmelerini yapmak, retilen bilgileri ulusal ve uluslararas bilimsel toplant ve yaynlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

h) niversitenin meslek yksekokulu, lisans, lisansst eitimleri ile sertifika programlarna katk salamak.

) rencilerin akademik yeterliliini artrmak, ibirlii becerilerini ve beraber alma kbiliyetlerini gelitirmek.

i) Resm veya zel sektr kurum ve kurulularna, bata Bilgi Toplumu ve e-Dnm alanlarnda olmak zere, danmanlk hizmeti vermek.

j) Rektrln belirleyecei dier konularda almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr

b) Ynetim Kurulu

c) Danma Kurulu

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan drt yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn yokluunda Mdrlk grevini kimin yrtecei nceden belirlenir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve ynetmek.

b) Merkezin amalar dorultusunda gerekli faaliyetler iin genel ereveyi belirlemek.

c) Merkezin ynetim organlarna Mdrlk yapmak.

) Srekli bir geliim plan erevesinde yeni hedefler belirlemek.

d) niversitenin birimlerinin yan sra, ulusal ve uluslararas kurulular, sivil toplum kurulular ile almalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi ak sistemini gelitirmek ve bu almalar belgelendirmek.

e) Ynetim Kurulunun gndemini belirlemek, toplantlar dzenlemek ve alnan kararlar uygulamak.

f) Merkezin ve bal birimlerin ynetim asndan dzenli ve etkin ileyii iin gerekli nlemleri almak, gerekli ynlendirme ve denetlemeleri yapmak.

g) Merkez ve bal birimlerinin alma programlarna ilikin yllk dzenlemeleri yapmak, yllk alma raporlarn oluturarak Rektrle onay iin sunmak.

) Yaynlanmas veya niversite dnda sunulmas istenen aratrma ve incelemeleri Rektrle onay iin sunmak.

h) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunun idar hizmetlerini yrtmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Rektr tarafndan grevlendirilen iki ye olmak zere toplam kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten ye tekrar grevlendirilebilir. Grevinden ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine, Rektr tarafndan yeni bir ye grevlendirilir. Ynetim Kurulu; Mdrn ars zerine en az ayda bir kez toplanr. htiya halinde Mdr, Ynetim Kurulunu toplantya arabilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ve almalar ile ilgili kararlar almak,

b) Kurul yelerinin nerilerini grmek ve karara balamak,

c) Aratrma ve proje gruplarn oluturmak, alma kurallarn belirlemek ve almalar deerlendirmek,

) Ortak almalar iin ulusal ve uluslararas kurumlarla ibirliinin ilke ve kurallarn belirlemek ve hazrlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.

d) Yllk faaliyet programn incelemek, ilgililerin grlerini alarak yeni program dzenlemelerinin yaplmasn salamak.

e) Mdr tarafndan nerilen eitim, staj ve sertifika programlar ile ilgili kararlar almak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu alanlarda ve konularda neri ve dncelerine bavurulmak amacyla, Mdrn teklifi zerine Rektrn seecei aada belirtilen gruplarn temsilcilerinden oluur:

a) Yurt d ve yurt iindeki niversitelerde Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan retim yeleri.

b) stekleri halinde, konu ile ilgili kurum ve kurulularn temsilcileri.

c) stekleri halinde, dier yurt d ve yurt iindeki niversitelerin ve konuyla ilgili merkezlerin temsilcileri.

(2) Ynetim Kurulu yeleri Danma Kurulunun doal yeleridir.

(3) Danma Kurulunda; Ynetim Kurulu yelerinden baka, birinci fkrada belirtilen kurulularn temsilcilerinden en fazla on ye bulunur. Bu yeler; Mdr tarafndan belirlenir ve Rektr tarafndan Danma Kurulunda bir yllna grevlendirilir. Sresi biten ye yeniden Danma Kurulu yesi olarak grevlendirilebilir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunca hazrlanacak yllk alma plan, aratrma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili gr bildirmek.

b) Aratrma, gelitirme ve uygulama almalar konusunda nerilerde bulunmak.

c) Tamamlanm ve yrtlen almalar deerlendirmek.

) Ylda en az bir defa toplanarak Merkezin almalar hakknda deerlendirmeler yapmak, yeni almalar konusunda gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Demirba ve ekipman

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trk Hava Kurumu niversitesi Rektr yrtr.