23 Haziran 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29039

YNETMELK

stanbul Medeniyet niversitesinden:

STANBUL MEDENYET NVERSTES DENEYSEL VE KLNK

ARATIRMALAR UYGULAMA VE ARATIRMA

MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Medeniyet niversitesi Deneysel ve Klinik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalar, faaliyet alanlar, ynetim organlar ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Medeniyet niversitesi Deneysel ve Klinik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalar, faaliyetleri, ynetim organlar, ynetim organlarnn grevleri ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Deney Hayvanlar retim ve Aratrma nitesi: stanbul Medeniyet niversitesi Deneysel ve Klinik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin Deney Hayvanlar nitesini,

c) Genel Aratrma Laboratuvar: stanbul Medeniyet niversitesi Deneysel ve Klinik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin Genel Aratrma Laboratuvarn,

) M-HADYEK: stanbul Medeniyet niversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

d) Merkez (DEKAM): stanbul Medeniyet niversitesi Deneysel ve Klinik Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

e) Mdr: Merkezin Mdrn,

f) Rektr: stanbul Medeniyet niversitesi Rektrn,

g) niversite: stanbul Medeniyet niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Deney hayvanlar ile ilgili bilimsel aratrmalarn altyapsn oluturmak ve gelitirmek.

b) Deney hayvanlar ve/veya her trl biyolojik materyalle yrtlecek aratrma ve uygulamalar tevik etmek, desteklemek ve bu aratrma ve uygulamalar iin danmanlk hizmeti vermek.

c) M-HADYEK talebi dorultusunda eitim faaliyetlerinde bulunmak, buna ilikin altyapnn oluturulmas ve desteklenmesi iin gerekli koordinasyonu salamak.

) Aratrma ve uygulamalar iin kamu kurulular ve zel kurulularla ibirlii yapmak.

d) Mevcut deneysel modellerin uygulanmasn, gelitirilmesini, yeni deneysel modeller oluturulmasn ve patent almalarn desteklemek.

e) niversitenin vizyon ve misyonuna uygun lisans eitimini ve lisansst eitimi destekler ekilde eitim, tantm ve ulusal ve uluslararas ibirlii faaliyetlerini yrtmek.

f) Proje ve kaynak oluturmaya ilikin altaylar dzenlemek.

g) Tp bilimlerinin ve biyolojik bilimlerin sosyal bilimlerle ve kiilerle birlikteliini salayacak ortam ve ibirliklerinin organizasyonunu desteklemek.

) Trkiyede aratrmalarn hipotez aamasndan balayp temel ve klinik aratrmalar dahil bilginin rne dnmesi aamasna kadar olan srelerin hepsini birlikte kapsayan bir translasyonel aratrma merkezinin altyapsn hazrlamak.

h) Translasyonel aratrma merkezlerinde istihdam edilmek zere yardmc elemanlarn yetitirilmesi iin gerekli eitim ve uygulama faaliyetlerini desteklemek.

) Biyolojik bilimler ile mhendislik bilimleri arasnda ibirlii ortamlar ve ortak alma alanlar oluturmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalarn gerekletirmek zere aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) lgili mevzuat hkmlerine gre aratrmalarda kullanlacak denek trlerini belirlemek, retmek, salkl ve uluslararas standartlara uygun yaam ve deney alanlar oluturmak.

b) Merkezin amalarna ilikin altyapnn oluturulmas iin yenilikleri takip etmek amacyla ulusal ve uluslararas ibirlikleri oluturmak.

c) Aratrmalarn uluslararas etik standartlar ve M-HADYEK tarafndan belirlenecek standartlara uygun yrtlmesini salamak.

) Merkezin tp, eczaclk, di hekimlii, mhendislik, fen bilimleri ve benzeri ilikili bilim dallaryla ortak kullanma uygun altyapy hazrlamak.

d) Etik ve bilimsel altyap eitimlerini yapmak veya yaptrmak.

e) Kamu kurum ve kurulular veya zel kurum ve kurulularla birlikte niversite- kamu-sanayi ibirliini salayacak uygun aratrma gelitirme faaliyetlerini organize etmek.

f) Merkezin amalarna uygun iletiim ve ktphane altyap hizmetlerini gelitirmek.

g) Ulusal veya uluslararas retim yesi, renci veya yardmc personel deiimi; misafir ulusal veya uluslararas retim yesi, renci veya yardmc personel faaliyetleri iin uygun altyap ve hizmet ortamlarn oluturmak ve bu kiileri eitim ve/veya mali alardan desteklemek.

) Ulusal ve/veya uluslararas ortak projeler yapmak.

h) Yeni deneysel model ve zgn eitim-aratrma materyali oluturma faaliyetlerini organize etmek ve/veya desteklemek.

) Trkiyede bir translasyonel aratrma merkezi kurulumu iin uluslararas rnekleri incelemek ve kurulum iin her trl hazrlk faaliyetini yrtmek.

i) Ulusal ve uluslararas toplant ve organizasyonlar dzenlemek.

j) Merkezin amalarna uygun konularda niversite iinde, ulusal veya uluslararas yarmalar dzenlemek ve/veya dller vermek.

k) Merkezin rettii her trl bilimsel ve teknik aratrma sonularn, keifleri, yenilikleri, teori ve hipotezleri bilimsel rapor, blten, kitap, dergi, bror, makale, tebli, film, resim, fotoraf, slayt, multimedya rn ve benzeri eserler eklinde yaymlamak.

l) Merkezin amalarna uygun olarak kltrel miras veya varlklara ilikin gerekli koruma, gelitirme, yayma ve/veya modern bilime kazandrma faaliyetlerinde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan, deney hayvanlar ile ilgili aratrma alanlarnda yaynlar olan, dier akademik faaliyetleri yannda, laboratuvar almalarnda da tecrbesi olan niversitenin doent veya profesr unvanl retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilir.

(2) Mdrn teklifi ile Ynetim Kurulu yeleri arasndan en fazla iki kii Mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir.

(3) Mdre, grevi banda bulunmad durumlarda Mdr tarafndan belirlenen Mdr yardmclarndan biri, Mdr yardmclar da bulunmad durumda Ynetim Kurulu yelerinden biri veklet eder.

(4) Mdrn grev sresinin dolmas, alt aydan daha uzun sre iin niversite dnda tam zamanl olarak grevlendirilmesi veya herhangi bir nedenle grevinden ayrlmas durumunda Mdr yardmclarnn da grevi sona erer. Ayn usulle yeni Mdr grevlendirilinceye kadar Rektr tarafndan Ynetim Kurulu yelerinden bir retim yesi vekleten Mdr olarak grevlendirilir. Grev sresi dolan Mdr veya Mdr yardmclar yeniden grevlendirilebilirler.

(5) Mdr ayn zamanda Deney Hayvanlar retim ve Aratrma nitesinin de mdrln yapar.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi ynetmek ve temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu toplantya armak ve toplantlara bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunda alnan kararlar uygulamak.

) Merkezin idari ilerini yrtmek, gelir ve giderlere ilikin tasarrufta bulunmak, bte tekliflerini Rektrle sunmak.

d) Merkez faaliyetlerine ilikin kaynak salamaya ynelik giriimlerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yurt ii ve yurt d kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, Merkezin faaliyetlerinin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararas alanda destek ve kaynak salanmas iin giriimlerde bulunmak.

f) Yllk faaliyet programlarn ve faaliyet raporlarn hazrlayp Ynetim Kuruluna sunmak ve Ynetim Kurulunca deerlendirilen faaliyet programlarn her takvim ylnn balangcndan bir ay nce, faaliyet raporlarn ise her takvim ylnn sonunu takiben iki ay iinde Rektrle sunmak.

g) Mdr yardmclarnn grev ve faaliyetlerini dzenlemek.

(2) Mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Mdrn gzetim ve denetimi altnda Mdrn verdii grevleri yerine getirmek.

b) Veklet verildiinde Merkezi temsil etmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr yardmclar ve M-HADYEK bakan ile Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili konularda veya deney hayvanlar ile ilgili almas olan niversite retim yelerinden/elemanlarndan olmak zere toplam yedi kiiden oluur. Ynetim Kurulu yeleri; Mdrn teklifi ile Rektr tarafndan yllk sreyle grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, en az ayda bir kez, Mdrn daveti zerine, Mdr tarafndan belirlenen gndemle, ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar ye tam saysnn salt ounluu ile alnr. Ynetim Kurulu gereken hallerde ayn usulle olaanst toplanabilir.

(3) Gerektiinde Ynetim Kurulu toplantlarna, Mdr tarafndan dnce ve deneyimlerinden yararlanlmak, grleri alnmak ve Merkez faaliyetleri hakknda kendilerine bilgi verilmek zere, oy hakk olmadan Danma Kurulu yeleri davet edebilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalarna uygun faaliyetlere ilikin kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet plan ve programn belirlemek.

c) Merkezin yllk program ve bte tasarsn hazrlamak.

) Merkez tarafndan verilecek hizmetlere ilikin alma esaslarn belirlemek.

d) Translasyonel aratrma merkezi almalarn desteklemek ve takip etmek.

e) Merkez bnyesinde yeni aratrma laboratuvarlar oluturulmasna karar vermek.

f) Rektrle sunulacak yllk faaliyet programlar ve raporlarn deerlendirmek ve onaylamak.

g) Mdrn gndeme getirecei konularda karar almak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdr, Mdr yardmclar ve M-HADYEK Bakan ile niversitenin veya istekleri halinde dier niversitelerin retim yeleri/retim elemanlar veya dier kamu ve/veya zel aratrma kurulularnda alan bilim insanlar arasndan Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen oniki yeden oluur. Danma Kurulu yeleri ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu, ylda en az bir kez Mdrn daveti ile toplanr.

Danma Kurulunun grevi

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevi, Merkezin faaliyetlerine ynelik tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Demirba ve ekipmanlar

MADDE 15 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl malzeme, alet, ekipman, demirba ve aralar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Medeniyet niversitesi Rektr yrtr.