22 Haziran 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29038

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN

KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİ (SERİ:V, NO:130)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (III-55.2)

MADDE 1 – 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130) yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.