21 Haziran 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29037

TEBL

Maliye Bakanlndan:

MAL SULARI ARATIRMA KURULU GENEL TEBL

(SIRA NO: 12)

1. Konu

31/5/2013 tarihli ve 28663 sayl Resm Gazete'de yaymlanarak yrrle giren Terrizmin Finansmannn nlenmesi Hakknda Kanunun Uygulanmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin (Ynetmelik) 14 nc maddesinde malvarlnn dondurulmas kararlarnn yerine getirilmesinden Mali Sular Aratrma Kurulu Bakanlnn (Bakanlk) sorumlu olduu dzenlenmitir.

Ynetmeliin 15 inci maddesinde ise dondurulmasna karar verilen malvarlnn, mlkiyeti ilgili gerek veya tzel kiide kalmak zere, Ynetmelikte dzenlenen esaslar erevesinde Bakanln izniyle ynetileceine ilikin hususlar yer almaktadr. Ayrca Ynetmeliin 16 nc maddesinde, anlan hususlara ilikin Bakanln grev ve yetkileri belirtilmitir.

Bu Tebliin konusunu, malvarlklarnn dondurulmas kararlarnn gereinin, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayl Terrizmin Finansmannn nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun) ve Ynetmelik hkmlerine uygun olarak nezdinde malvarl bulunduran ya da malvarl kayd tutan kii, kurum ve kurulularca (uygulayclar) yerine getirilmesi ve dondurulan malvarlklarnn Bakanlka verilecek izin kapsamnda Kanun hkmlerine uygun olarak ynetilmesine ilikin aklamalar oluturmaktadr.

2. Uygulayclarn Ykmllkleri

2.1. Bakanla Bildirim Yaplmas

Bakanlk malvarlnn dondurulmas kararlarn;

a) Tanmazlarn dondurulmasn salamak zere, tapu ktne erh verilmesi talebiyle Tapu ve Kadastro Genel Mdrlne,

b) Kara, deniz ve hava ulam aralarnn dondurulmasn salamak zere bunlarn kaytl bulunduu sicillere erh verilmesi talebiyle Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl ve ileri Bakanlnn ilgili birimlerine ve Sivil Havaclk Genel Mdrlne,

c) Her trl hesap, hak ve alacaklarn dondurulmasn salamak zere banka veya dier mal kurumlara,

) irketteki ortaklk paylarnn dondurulmasn salamak zere, ilgili irket ynetimi ve irketin kaytl bulunduu ticaret sicil mdrl ile Gmrk ve Ticaret Bakanlna,

d) Gerekli grd ilgili gerek ve tzel kiiler ile kamu kurum ve kurulularna,

bildirir.

Bakanlka bildirimde bulunulan uygulayclardan; nezdinde malvarl bulundurmayanlar ya da malvarl kayd bulunmayanlar buna ilikin bilgiyi, malvarl ya da malvarl kayd bulunanlar ise dondurma ileminin yapldna ve dondurulan malvarlna ilikin bilgileri, resmi talebin kendilerine ulamasn takiben yedi gn iinde kendilerine yaplan bildirimde kullanlan tebli yntemini kullanarak Bakanla bildirirler.

Nezdinde malvarl bulunduunu ya da malvarl kayd tuttuunu Bakanla bildiren uygulayclar, dondurma kararnn kaldrlmas halinde, bu kararn uygulandna dair bilgiyi de yukarda belirtilen usul ve esaslar dhilinde Bakanla iletirler.

Bu kapsamda asgari olarak aadaki bilgiler ile gerekli grlen dier bilgiler Bakanla iletilir:

a) Tanmazlar iin tapu senedinde yer alan bilgiler ile var ise tanmaz zerindeki dier erh ve kaytlar,

b) Kara, deniz ve hava ulam aralar iin ilgili sicillerinde yer alan kayt bilgileri ile var ise bunlar zerindeki dier erh ve kaytlar,

c) Banka ve dier mali kurumlardaki malvarlklar iin i ilikisinin tr, mteri/hesap numaras, hak ve alacaklarn miktar/tutar ya da bakiyesi,

) irketlerdeki ortaklk paylar iin, irketin unvan, vergi kimlik numaras, ortaklk paylar ve ortakla ilikin dier kayt ve erhler.

2.2. Yz Yze Olmayan Sistemlerin Engellenmesi

Finansal kurulular tarafndan malvarl dondurulan kii, kurulu veya organizasyonlara ait tm kredi ve banka kartlar bloke edilir, bunlarn kullandklar internet bankacl veya yz yze olmayan dier tm sistemlere eriimler engellenir.

2.3. Mterek Hesaplarn Dondurulmas

Malvarl dondurma kararna konu kii, kurulu veya organizasyonlarn nc kiiler ile mtereken sahip olduklar hesaplarn tamam dondurulur. Dondurulan hesaplarn dier hissedarlar bu hesaplar zerindeki haklarn ve bunlarn dayanana ilikin bilgi ve belgeleri Bakanla bildirirler. Hakknda malvarlnn dondurulmas karar verilen kii, kurulu veya organizasyonlar, mterek hesaplarn dier hissedarlarna olan borlarn Bakanlka izin verilmesi halinde banka hesab zerinden derler.

2.4. Malvarlnda Art Meydana Gelmesi

Dondurulan malvarlnda herhangi bir art meydana gelmesi hlinde, bu artlar da malvarlnn dondurulmas hkmlerine tabidir. Bu nedenle dondurulan malvarlklarndan elde edilecek faiz, kar pay, temett ve dier her trl gelirlere Bakanln izin verdii haller dnda eriim mmkn deildir.

rnek 1

Resm Gazetede yaymland tarihte hakknda malvarlnn dondurulmas karar verilen kiinin XYZ bankasnda malvarl bulunmad hususu banka tarafndan yedi gn ierisinde Bakanla bildirilmitir. Daha sonraki bir tarihte XYZ bankasna malvarl dondurulan kiinin ismine havale/EFT gelmitir. Bu durumda, gelen havale/EFT tutar dondurulur ve durum ivedilikle Bakanla bildirilerek Bakanln talimatna gre hareket edilir.

rnek 2

Resm Gazetede yaymland tarihte hakknda malvarlnn dondurulmas karar verilen kiinin XYZ bankasnda sfr bakiyeli bir hesabnn bulunduu bakaca bir malvarl bulunmad hususu banka tarafndan yedi gn ierisinde Bakanla bildirilmitir. Daha sonraki bir tarihte malvarl dondurulan kiinin XYZ Bankasndaki hesabna bir havale/EFT gelmesi durumunda ise hesaptaki bu art malvarlnn dondurulmas hkmlerine tabi tutularak yedi gn ierisinde Bakanla bildirilir.

rnek 3

Resm Gazetede yaymland tarihte hakknda malvarlnn dondurulmas karar verilen kiinin XYZ bankasnda vadeli mevduat hesab bulunduu banka tarafndan yedi gn ierisinde Bakanla bildirilmitir. Dondurma kararndan sonra bu hesaba ilikin olarak ileyen faiz de hesaba ilave edilir ve dondurma hkmlerine tabi tutulur.

2.5. Dondurma leminin Gerekletirilmesinde Tereddtl Haller

Uygulayclar, Bakanlar Kurulu dondurma kararlar eklerinde yaymlanan ve Bakanln internet sitesinde de gncel haline yer verilen listedeki bilgilerin kendilerinde bulunan bilgiler ile elemesi halinde ilgili kii, kurulu ve organizasyonlara ait malvarlklarn dondururlar.

Listede bulunan bir kiinin ayrt edici bilgisi (doum tarihi, doum yeri, pasaport veya ulusal kimlik numaras gibi) bulunmamas halinde ise bu kiinin ismiyle veya kulland/bilinen dier adlaryla eleenlerin malvarlklar dondurulur.

Dier taraftan, malvarl dondurulan kii tarafndan kendisinin Birlemi Milletler Gvenlik Konseyi (BMGK) Karar ile listelenen kii olmad, isim benzerlii, yanl veya eksik kimlik bilgileri ve benzeri sebebiyle hatal dondurma ilemi yapld iddia edilmesi durumunda itirazn gerekeleriyle birlikte yazl olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Bakanla yaplmas gerekmektedir. Bakanlk tarafndan itirazn uygun grlmesi halinde durum, ilgili uygulayclara ivedilikle bildirilerek hatal dondurma ileminin dzeltilmesi salanr.

3. Dondurulan Malvarlklarna Eriim

3.1. Genel Hususlar

Dondurulmasna karar verilen malvarl zerindeki tasarruf yetkisi ancak Bakanln verecei izin ile kullanlabilir. Bakanlka izin verilen haller dnda, malvarl dondurulanlar bu malvarlnn ortadan kaldrlmasna, tketilmesine, dntrlmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara ynelik ilemlerde bulunamazlar. Uygulayclar da bu tr ilemlerin gerekletirilmesini salayamaz ve kolaylatramazlar.

Hakknda malvarl dondurma karar verilmi olanlar tm hak, alacak ve borlar ile dier malvarl deerlerini ve bunlarn dayanana ilikin bilgi ve belgeleri; bunlardan alaca veya bunlara borcu olanlar ise, alacak veya borcun miktar ile dayanana ilikin bilgi ve belgeleri, Bakanln internet sitesinde yaymlanan formlar doldurmak suretiyle kararn Resm Gazetede yaymland tarihten itibaren en ge otuz gn iinde elektronik ortamda ve yaz ile Bakanla bildirirler.

Dondurulan malvarlklarna eriim prosedrlerinin dzenlendii BMGKnn 1452 (2002) sayl Kararnda; sz konusu prosedrlerin 1267 ve 1373 sayl BMGK Kararlar ve bunlarn mteakip kararlar uyarnca dondurulan malvarlklarna uygulanaca ngrlmektedir. Bu nedenle Bakanlk, 1267 ve 1373 sayl BMGK Kararlar uyarnca dondurulan malvarlklarna eriime izin verirken, BMGKnn 1452 (2002) sayl karar ile mteakip kararlarnda ngrlen prosedrleri de gzetecektir.

3.2. Dondurulan Malvarlklarna Eriimin Amac

Dondurulan malvarlklarna ilikin olarak Bakanlk;

a) Malvarl dondurulan gerek kiinin ve bakmakla ykml olduu yaknlarnn asgari geimlerini salamak zere; gda, kira, konut kredisi, salk, eitim, sigorta primi, avukatlk ve mahkeme masraflar gibi temel harcamalarn yaplmasna,

b) Ticari iletmeler ve dier tzel kiilerin faaliyetlerine devam etmelerini ve mevcut durumlarnn korunmasn temin etmek zere; mal ve hizmet alm satm ile bakm, iletim, onarm giderleri, defter ve belgelerde kaytl borlar, kira, kredi, kayym hizmeti, sigorta primi, avukatlk creti, cret ve maa gibi zorunlu demelerin gerekletirilmesine,

c) Malvarln ynetime ilikin Bakanlka talep edilen bilirkii, yeminli mali mavir, ekspertiz vb. raporlara ilikin cretlerin denmesine,

) Dondurma karar ncesinde domu olan borlarn malvarl dondurulanlar tarafndan ilgililere denmesine

izin verebilir. Bakanlk verecei izinlerde malvarl deerinin korunmas hususunu da dikkate alr.

3.3. Dondurulan Malvarlklarndan Yaplacak Zorunlu demeler

Kanunun 13 nc maddesinin nc fkras gereince dondurulan malvarlndan denmesi gereken vergi, resim, har, kira, sosyal gvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliindeki kurululara yaplacak her trl zorunlu demelerin izne tabi tutulabilecei hkme balanm olup bu kapsamda sz konusu yaplacak demeler de Bakanlk izniyle yaplacak ilemler kapsamna alnmtr.

Ancak finansal kurulular nezdinde bulunan hesaplardan yaplacak vergi ve fon gibi her trl kaynaktan kesintiler ilgili finansal kurulu tarafndan izne tabi olmakszn yaplr.

3.4. Dondurulan Malvarlklarna Eriim zni Verilmesi

3.4.1. Gerek Kiiler Bakmndan

3.4.1.1. Genel Hususlar

zin bavurular, Bakanln internet sitesinde yaymlanan formlar ve tevsik edici belgelerin Bakanla tevdi edilmesi suretiyle gerekletirilir.

Bakanlk asgari geim dzeyine ilikin bir belirlemede bulunmak iin; beyanlar, izin bavurular kapsamnda kendisine intikal eden bilgi ve belgeleri ve gerektiinde ilgili kurum ve kurululardan temin edecei dier bilgi ve belgeleri dikkate alarak malvarlklarna eriime izin verebilecektir. Verilecek izin kapsamnda Bakanlk, 1452 (2002) sayl BMGK Kararnda ve mteakip kararlarnda ngrlen izin prosedrlerini de gzetir.

Malvarl dondurulan gerek kiinin ve bakmakla ykml olduu yaknlarnn asgari geimlerini salamak zere Bakanlk tarafndan belirlenen tutarda yllk izin belgesi verilebilir. Verilen izin kapsamnda gerekletirilen ilemler uygulayclar tarafndan ivedilikle Bakanla bildirilir.

Gerek grlen hllerde verilen iznin kapsam veya sresi deitirilebilir veya verilen izin iptal edilebilir. Deiiklik veya iptal karar, izin kararnn bildirilmesinde uygulanan usul ve esaslara uygun olarak Bakanlka ilgili taraflara bildirilir.

Ayrca Bakanlk tarafndan belirli koullar veya snrlar dhilinde bir defaya mahsus veya sreli olarak da izin verilebilir.

3.4.1.2. Banka veya Dier Finans Kurumlarndaki Hesaplarn Kullanlmas

Banka veya dier finans kurumlarndaki hesaplar zerindeki tasarruf yetkisinin kullanlmas bakmndan gerek kiiler iin Bakanlka izin belgesi dzenlenir. zin belgesinde, ilem yaplabilecek banka/finansal kurulu ad, ubesi ve hesap bilgileri belirtilir.

Bakanlk tarafndan bu kapsamda dzenlenen izin belgelerinin bir nshas malvarl dondurulan kiiye verilir. Dier nsha ise nezdinde malvarl bulunduran ya da malvarl kayd tutan kuruma Bakanlka intikal ettirilir.

zin belgesi alan kiiler ancak izin belgesinin asln ilgili kuruma ibraz ederek ilem yapabilirler. lgili kurum, kendisine mracaat eden kiinin ilemini yapmadan nce ibraz edilen izin belgesini kendisindeki nsha ile karlatrarak teyidini yapar.

Malvarl dondurulan kii tarafndan, izin belgesi olmakszn veya izin belgesinde belirtilen ilemler dnda bir ilemin gerekletirilmesi iin talepte bulunulmas halinde, talebe konu ilem gerekletirilmez ve durum banka/finansal kurum tarafndan ivedilikle Bakanla bildirilir.

Banka/finansal kurumlarca kiinin talebine gre izin belgesinde belirtilen koullar dhilinde topluca veya paralar halinde nakit olarak deme yaplr. Paralar halinde yaplan demelerde izin belgesinde belirlenen tutarn almamas iin banka/finansal kurumlar gerekli tedbirleri alrlar.

zin verilmesi halinde; vergi, resim, har, kira, sosyal gvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliindeki kurululara yaplacak zorunlu demeler ilgili kuruluun banka hesabna yaplr. Bu izin kapsamnda kiiye nakden deme yaplamaz. demeye ilikin masraflar dondurulan hesaptan karlanr.

Ayrca, asgari geim iin verilen miktarn nemli bir blmn tekil eden gda haricindeki kira, konut kredisi, salk, eitim, sigorta primi, avukatlk ve mahkeme masraflar gibi hususlarda gerekletirilecek demeler de banka hesaplar zerinden yaplr.

3.4.2. Gerek Kii Dnda Kalanlar Bakmndan

3.4.2.1. Genel Hususlar

ahs iletmeleri, ticaret irketleri, tzel kiiler veya tzel kiilii haiz olmayan kurum ve kurulular Bakanln internet sitesinde yaymlanan formlar doldurmak suretiyle yapacaklar izin bavurularnda;

a) Son iki yla ilikin mali tablo, defter, belge ve kaytlar,

b) Bir yl ierisinde yapmalar gereken demeleri aylk dnemler itibaryla gsterir tablo ile bu demeleri tevsik edici belge ve kaytlar,

c) zin kapsamnda ilem yaplacak banka hesap bilgilerini,

) Tzel kiiyi temsile yetkili kiinin kimlik belgesinin rneini,

Bakanla ibraz ederler. htiya halinde belgelerin deerlendirilmesine ilikin olarak yeminli mali mavir, bamsz deneti veya Bakanlka uygun grlecek dier birimler tarafndan dzenlenecek raporlar Bakanlka talep edilebilir.

Bakanlk izin bavurusunun deerlendirilmesi srasnda BMGKnn 1452 (2002) sayl karar ile mteakip kararlarnda ngrlen prosedrleri de gzetir. Bu kapsamda Bakanlk tarafndan uygun grlmesi halinde, tasarruf yetkisinin kullanlmas iin harcama tutar ve dnemlerini ieren izin belgesi dzenlenir.

Ayrca Bakanlk tarafndan belirli koullar veya snrlar dhilinde bir defaya mahsus veya sreli olarak da izin verilebilir.

3.4.2.2. Banka veya Dier Finans Kurumlarndaki Hesaplarn Kullanlmas

zin belirli koullar veya snrlar dhilinde bir defaya mahsus ya da sreli olarak verilebilir. Bakanlka dzenlenen izin belgesinin bir nshas bavuru sahibine verilir. Bir nshas ise izin kapsamnda ilem yaplacak olan hesabn bulunduu banka/finansal kurulua Bakanlk tarafndan intikal ettirilir. zin belgesinde, ilem yaplabilecek banka/finansal kurulu ad, ubesi ve hesap bilgileri belirtilir.

lgili banka/finansal kurulu, izin belgesi ile kendisine mracaat eden kiinin ilemini yapmadan nce; izin belgesinin asl zerinden kendindeki nsha ile teyidini yapar. zin belgesi kapsamnda yaplacak tm ilemler banka hesaplar zerinden yaplr. Tzel kiiyi temsile yetkili kiiye nakden deme yaplamaz.

Malvarl dondurulan ahs iletmeleri, ticaret irketleri, tzel kiiler veya tzel kiilii haiz olmayan kurum ve kurululara dondurma kararnn Resm Gazetede yaymland tarihten itibaren yaplacak her trl deme, ancak bunlara ait bir banka hesabna yaplabilir. Bu kapsamda malvarl dondurulan ahs iletmeleri, ticaret irketleri, tzel kiiler veya tzel kiilii haiz olmayan kurum ve kurulular, faaliyetlerinin devamn temin etmek zere mal ve hizmet alm satm yaparken veya alacaklarnn tahsilini yaparken nakit kabul edemezler. Bunlar tarafndan yaplacak tm tahsilatlar pos cihazlar kullanlarak ya da banka hesaplar zerinden yaplabilir.

ahs iletmeleri, ticaret irketleri, tzel kiiler veya tzel kiilii haiz olmayan kurum ve kurulular, izin kapsamnda gerekletirdikleri ilemler ile Bakanlka istenen mali tablo, bilgi ve belgeleri kendilerinden istenen ekil, kapsam ve srelerde Bakanla bildirir.

Bakanlk, gerek grd hllerde malvarlna eriim erevesinde verdii iznin kapsamn veya sresini deitirebilir veya izni iptal edebilir. Deiiklik veya iptal karar, izin kararnn bildirilmesinde uygulanan usul ve esaslara uygun olarak Bakanlka ilgili taraflara bildirilir.

3.4.3. Kymetli Evrak zerindeki Tasarruf Yetkisinin Kullanlmas

Malvarl dondurulan kii, kurulu veya organizasyonlar kymetli evrak zerindeki tasarruf yetkisini ancak bu kymetli evraka ilikin olarak Bakanlka dzenlenen izin belgesi ile birlikte kullanabilirler.

Malvarl dondurulan kii, kurulu veya organizasyonlara kararn Resm Gazetede yaymland tarihten sonra finansal kurulular tarafndan ek karnesi verilemez. Bu tarihten nce verilmi olan ek karnelerine ilikin bilgiler, resmi talebin kendilerine ulamasn takiben yedi gn iinde finansal kurulular tarafndan kendilerine yaplan bildirimde kullanlan tebli yntemi kullanlarak Bakanla bildirilir. Yine bu tarihten sonra malvarl dondurulan kii tarafndan izin belgesi olmakszn kendi namna veya hamiline dzenlenmi bir ekin finansal kurulu nezdinde tahsile verilmesi halinde ek denmez ve durum Bakanla bildirilir.

Malvarlnn dondurulmas kararndan sonra malvarl dondurulan kii tarafndan karara aykr olarak yaplan her trl ilem hkmszdr.

3.4.4. Kiralk Kasa Mevcutlar zerindeki Tasarruf Yetkisinin Kullanlmas

Kiralk kasa mevcutlar zerindeki tasarruf yetkisinin kullanlmasna Bakanlka izin verilmesi halinde; kiralk kasa, malvarl dondurulan kii ile banka grevlisi ve Bakanlka grevlendirilen kiinin nezaretinde alr. Muhteviyat tutanakla tespit edilir. Kiralk kasa ierisindeki malvarlndan Bakanlk izni erevesinde kiiye verilecek olan ksm alnarak kalan ksm kasada muhafaza edilir. Kasa muhteviyat ile alnan ksma ilikin tespitler bir tutanaa balanarak taraflarca imzalanr ve Bakanla intikal ettirilir.

3.4.5. Tanrlar, Tanmazlar veya irketlerdeki Ortaklk Paylar zerindeki Tasarruf Yetkisinin Kullanlmas

Malvarl dondurulan kii, kurulu veya organizasyon; tanr, tanmaz veya irketlerdeki ortaklk paynn sat ilemleri iin, sat bedeli ve alcya ilikin vatandalk numaras, vergi kimlik numaras, isim, unvan ve adres bilgileri ile birlikte Bakanln internet sitesinde yaymlanan formlar doldurmak suretiyle izin bavurusu yapar.

Bakanlk gerek grmesi halinde malvarlnn satna ilikin izin bavurusunda ileme konu malvarlnn gerek deerini tespit edebilmek amacyla malvarl dondurulanlardan ekspertiz, bilirkii ya da benzeri bir rapor talep edebilir.

Bakanlk, bavuruyu uygun grmesi halinde dzenleyecei izin belgesinin bir nshasn alcya, bir nshasn satcya, bir dier nshasn ise nezdinde malvarl bulunduran ya da malvarl kayd tutan kurulua gnderir. zin belgesinde demenin yaplaca banka hesabna ilikin bilgilere de yer verilir.

lgili kurulu, izin belgesi ile kendisine mracaat eden kiinin ilemini yapmadan nce; izin belgesinin asl zerinden kendindeki nsha ile teyidini yapar ve izin belgesinde belirtilen banka hesabna alc tarafndan bedelin yatrlm olduunu tevsik eden dekontun asln alr. Teyidi mteakiben devre ilikin ilemler gerekletirilerek ilgili evrakn bir rnei Bakanla gnderilir.

Malvarl dondurulanlar tanr ve tanmazlarn kiraya verilmesi ve benzeri hak tesisleri iin, Bakanln internet sitesinde yaymlanan formlar doldurmak suretiyle izin bavurusunda bulunabilirler. zin bavurusunda tanr veya tanmazn kiraya verilecei kiinin vatandalk numaras, vergi kimlik numaras, isim, unvan ve adres bilgileri ile kira bedeline yer verilir.

Bakanlk gerek grmesi halinde malvarlnn kiralanmasna ilikin izin bavurusunda ileme konu malvarlnn gerek deerini tespit edebilmek amacyla malvarl dondurulanlardan ekspertiz, bilirkii ya da benzeri bir rapor talep edebilir.

Bakanlk, bavuruyu uygun grmesi halinde dzenleyecei izin belgesinin bir nshasn bavuruda bulunan kiiye, bir nshasn da kiralayan kiiye gnderir. zin belgesinde demenin yaplaca hesaba ilikin bilgilere yer verilir.

Malvarl dondurulan kii, kurulu veya organizasyon; szleme metninin bir rnei, szleme gereince karlk olarak denmesi gereken para ve sair malvarl deerine, deme takvimine, demenin yaplaca banka hesabna ilikin bilgileri, hakkn tesis edildii tarihten itibaren en ge on be gn iinde Bakanla verir. Bu kapsamda yaplacak her trl deme, ancak bu kiilere ait izin belgesinde belirtilen banka hesabna yaplabilir.

Bakanlk, gerek grd hllerde malvarl zerindeki tasarruf yetkisinin kullanlmas ynnde verdii iznin kapsamn veya sresini deitirebilir veya izni iptal edebilir. Deiiklik veya iptal karar, izin kararnn bildirilmesinde uygulanan usul ve esaslara uygun olarak Bakanlka ilgili taraflara bildirilir.

4. Denetim ve Ceza

Kanunun 15 inci maddesinde;

(1) Bu Kanun hkmlerine gre malvarlnn dondurulmasyla ilgili alnan kararn gereini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gsteren kiilere, fiil daha ar bir cezay gerektiren baka bir su oluturmad takdirde, alt aydan iki yla kadar hapis veya adli para cezas verilir.

(2) Birinci fkra kapsamnda malvarlnn dondurulmasyla ilgili alnan kararn gereini yerine getirmeyen kiinin, bir tzel kiinin organ veya temsilcisi olmas veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tzel kiinin faaliyeti erevesinde grev stlenmi bulunmas hlinde ayrca bu tzel kiiye on bin liradan yz bin liraya kadar idari para cezas verilir.

hkm yer almaktadr.

Nezdinde malvarl bulunduran ya da malvarl kayd tutan kii, kurum ve kurulularn dondurma kararna uygun hareket edip etmedii ve dondurulan malvarlnn ynetiminin ilgililerince Kanun hkmlerine uygun olarak yerine getirilip getirilmedii, gerektiinde ilgili defter, belge ve kaytlar zerinde aratrma ve incelemelerde bulunmak suretiyle Bakanlka denetlenir. Bakanlk denetim grevini, denetim elemanlar ve Bakanlkta istihdam edilen maliye uzmanlar vastasyla yerine getirir.

Kanun hkmlerine gre malvarlnn dondurulmasyla ilgili alnan kararn gereinin yerine getirilmemesi veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gsterilmesi halinde yukarda belirtilen cezalar uygulanr.

Tebli olunur.