20 Haziran 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29036

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

ATIKTAN TRETLM YAKIT, EK YAKIT VE

ALTERNATF HAMMADDE TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, atklarn alternatif hammadde olarak kullanlmas, atktan tretilmi yakt hazrlanmas ve bu hazrlama tesislerinde bulunmas gereken asgari artlara ilikin teknik, idari ve uyulmas gereken genel kurallar ile atktan tretilmi yakt kullanm ve beraber yakma tesislerinde ek yakt olarak kullanlacak atklara ilikin esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Ek-4 atk listesinde ilgili stunda yer alan;

a) Atktan tretilmi yakt hazrlanmas ve bu yakt hazrlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,

b) Atktan tretilmi yakt kullanm artlarn,

c) Atklarn beraber yakma tesislerinde ek yakt olarak kullanm artlarn,

) Atklarn alternatif hammadde olarak proseste kullanmna ilikin artlar,

kapsar.

(2) Biyoktlenin ek yakt olarak beraber yakma tesislerinde kullanlmas bu Tebli kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 13 nc maddesine,

b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (i) bendine,

c) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin 5 inci maddesine,

) 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atklarn Yaklmasna likin Ynetmelie,

d) 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayl Bakanlar Kurulu Karar Eki Tehlikeli Maddeler in Yaptrlacak Sorumluluk Sigortalar Hakknda Karara,

dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Alternatif hammadde: Bir tesisin faaliyeti neticesinde oluan, mineral zellikleri dolaysyla imento fabrikalar gibi tesislerde hammaddeye katk olarak kullanlabilir zellikteki at,

b) Atktan tretilmi yakt (ATY): Ek-3te verilen zelliklere uygun, maddesel geri dnm ekonomik olmayan ambalaj atklar, belediye atklar ve sanayiden kaynaklanan atklardan retilen yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanlabilen atktan tretilmi yakt,

c) Atktan tretilmi yakt bilgi formu (ATYBF): ATYnin fiziksel ve kimyasal zelliklerini, saklama, depolama gibi koullarn gsteren bilgi formunu,

) ATY reticisi: Ek-1de verilen zelliklere uygun atklardan retilen yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanlabilen atktan tretilmi yakt hazrlayan gerek ve/veya tzel kiiyi,

d) Atk reticisi: Faaliyetleri sonucu atk oluumuna neden olan kii ve/veya atn bileiminde veya yapsnda bir deiiklie neden olacak n ileme, kartrma veya dier ilemleri yapan herhangi bir gerek ve/veya tzel kiiyi,

e) Atk ya: Orijinal kullanm amacna uygun olmayan kullanlm motor ya, anzman ya, yalama yalar, trbin ya ya da hidrolik yalar gibi sentetik yalayclar, sanayi yalar ya da madeni yalar,

f) AYY: Atklarn Yaklmasna likin Ynetmelii,

g) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

) Belediye atklar: Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmelik Ek-IV atk listesinin 20 nci blmnde tanmlanan ve ynetiminden belediyenin sorumlu olduu, evlerden kaynaklanan ya da ierik veya yapsal olarak benzer olan ticari, endstriyel ve kurumsal atklar,

h) Beraber yakma tesisi: Ana gayesi enerji retimi veya rn imal etmek olan, atklar alternatif veya ek yakt olarak kullanan veya at termal olarak bertaraf eden, atk kabul nitesi, geici depolama birimi, n ilem nitesi, atk besleme ve hava ikmal sistemleri, kazan, baca gaz artm niteleri, yakma sonucu oluan kalntlarn geici depolama ve atksularn artlmas iin tesis iinde yer alan niteler, baca, yakma ilemlerini kontrol etmek, yakma artlarn kaydetmek, izlemek iin kullanlan lm cihazlar ve sistemler de dahil olmak zere, beraber yakma tesisinde yer alan btn niteleri kapsayan her trl tesisi (ancak beraber yakma ilemi rn veya enerji retimi deil de atklarn termal olarak bertarafn hedefliyorsa yakma tesisi olarak kabul edilir),

) Biyoktle: Ahap koruyucular tatbik edilmi veya kaplama ilemine bal olarak halojenli organik birleikler ihtiva eden ve bu tr atklar ieren zellikle inaat ve ykmdan kaynaklanan ahap atklar hari olmak zere, ihtiva ettii enerjiyi kazanmak iin yakt olarak kullanlabilen tarm veya ormanclktan salanan bitkisel bir maddenin kendisini, tamam ya da bir ksmndan elde edilen tarm ve ormanclk kaynakl bitkisel atklar, gda ileme sanayiinden kaynaklanan bitkisel atklar, ham kat hamuru retiminden kaynaklanan bitkisel atklar, ie mantarn ve ahap atklarn,

i) evre lisans: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelikte dzenlenen lisans,

j) KAGLHY: evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelii,

k) Ek yakt: Ek-4 listesinin ilgili stununda yer alan, beraber yakma tesislerine ATY dnda alternatif yakt olarak ayr kabul edebilecek atklar,

l) Entegre tesis: Ayn adreste, ayn firmaya ait birden fazla tesisin iletildii faaliyetleri,

m) l mdrl: evre ve ehircilik l Mdrln,

n) Kullanc: ATY ve/veya atklar ek yakt olarak kullanan imento fabrikalar, termik santraller, kire retim frnlar, demir elik ve benzeri beraber yakma, yakma ve atktan enerji retim tesislerini,

o) Kurumsal akademik rapor: Tesisin, projesi ve artnamesine uygun olarak yapldn ve prosesini gsteren, akademik olarak deerlendirilmesi yaplan ve niversitelerin ilgili blmlerince hazrlanan blm, dekanlk veya rektrlk tarafndan onaylanm teknik raporu,

) OSB: Organize sanayi blgelerini,

p) Otomatik besleme sistemi: Otomasyon sistemi ile kontroll olarak termal prosese belirlenen miktarlarda ATY ve/veya ek yakt beslemesini salayan dzenli atk besleme sistemini,

r) SKHKKY: 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmeliini,

s) TAKY: 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmeliini,

) Tayc: Yurt ii ve yurt dnda atklarn tanmas ileminin tmn veya bir blmn gerekletiren atk tama lisans olan ya da atk tama lisansndan muaf olan gerek ve/veya tzel kiileri,

t) Ulusal Atk Tama Formu (UATF): retici ve tayc tarafndan ortak doldurulacak, retim noktasndan atk bertaraf tesisine kadar kayt ve beyanlar ieren, TAKY Ek-9da yer alan formlar,

u) Yakma tesisi: AYYde belirtilen tanma uygun veya anma sl gcnn %40tan fazlasn atktan elde eden tesisleri,

ifade etmektedir.

KNC BLM

Genel Hkmler

Genel hkmler

MADDE 5 (1) ATY retimi, ve kullanm ile ek yakt ve/veya alternatif hammadde kullanmnda insan salna ve evreye risk oluturmayacak ekilde gerekli tedbirler alnr.

(2) ATY ve ek yaktn muhtevasndaki enerji ve mineral miktar, yaktn termal prosese optimum beslenme ilemine imkn verecek ekilde olur.

(3) ATY, ek yakt ve alternatif hammaddenin fiziksel biimi, gvenli ve uygun bir ekilde tama ve stoklamaya uygun olmas zorunludur.

(4) ATY ve ek yaktn fiziksel biimi besleme sistemine uygun boyutta olmas zorunludur.

(5) imento fabrikalar, termik santraller ve demir elik fabrikalar haricinde, ATY ve ek yakt kullanacak dier tesisler, evre izin ve lisans srecine balamadan nce proses ve gaz artm sistemlerinin uygunluu iin Bakanlktan gr alrlar.

(6) ATY ve ek yakt kullanan tesisler, AYY hkmleri ile bu Tebliin altnc blmnde verilen teknik usullere uymak zorundadr.

(7) Beraber yakma tesislerinde, atk ya, sv yakt atklar, mrn tamamlam lastikler, kurutulmu artma amurlar ve alternatif hammaddeler hari olmak zere, atk besleme miktarnn bir takvim yl ierisinde 5000 ton/yl ve zerinde olmas durumunda ATY kullanlmas zorunludur.

(8) ATY hazrlama tesisleri ve kullanclar ile ek yakt kullanclar, evre Lisans almak zorundadr.

(9) Alternatif hammadde kullanacak tesisler evre lisansndan muaf olup, Bakanlka kayt altna alnr.

(10) ATY hazrlama ve alternatif hammadde kullanacak tesislerde SKHKKY hkmlerine uyulur.

(11) ATY hazrlayan ve kullanan ile ek yakt ve alternatif hammadde kullanan tesislerde 22 nci maddede grev ve sorumluluklar tanmlanan 21/11/2008 tarih ve 27061 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre Denetimi Ynetmeliinde tanmlanan evre grevlisinin haricinde tesiste srekli olarak istihdam edilecek mesul mhendisin bulunmas zorunludur.

(12) ATY kullanclar ve beraber yakma tesislerinde atk ya, sv yakt atklar ve mrn tamamlam lastik ve alternatif hammaddeler hari olmak zere atk besleme miktarnn bir takvim yl ierisinde 1500 ton/yl ve zerinde olmas durumunda otomatik besleme sisteminin kurulmas gerekir. Otomatik besleme sistemi kurmas gereken tesis iin son bir yl ierisinde fiilen kulland ATY ve/veya ek yakt miktar dikkate alnr.

(13) ATY hazrlama tesislerine atk kabul aamasnda yaplan dorulama testleri dorultusunda atk kabul edilir. lenemeyecek nitelikteki ve Ek-1deki zelliklere haiz olmayan atklar tesise kabul edilmez.

(14) ATY hazrlayan, kullanan, ek yakt kullanan ve alternatif hammadde kullanacak olan tesislerin faaliyeti sonucunda oluacak atklar ile bakiye atklar ilgili mevzuat hkmleri kapsamnda deerlendirilir.

(15) Hlihazrda kurulu ATY ve ek yakt yakabilecek tesislerin bu Tebli hkmlerine uygun ekilde ATY veya ek yakt kullanmlar, 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayl Resm Gazetede yaymlanan evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmelii gereince kapasite art olarak deerlendirilmez.

NC BLM

ATY retimi ve Kullanm

ATY hazrlanmas ve kullanmna ilikin genel ilkeler

MADDE 6 (1) ATYnin fiziksel ve kimyasal kalitesi, kullanld termal prosesin ve proses sonucu retilen malzemenin kalitesini gvence altna alacak gereksinimleri karlar.

(2) ATY hazrlamasnda, tehlike oluturmayacak ekilde birbirleriyle reaksiyona girmeyecek atklarn kullanlmas esastr. Bu atklara ilikin klavuzlar Bakanlka yaynlanr.

(3) ATY, kullancya, termal prosese ve kullanlan atklarn trne bal olarak Ek-3te verilen teknik zelliklere uygun ekilde hazrlanr.

(4) ATY hazrlama tesislerine patlayc ve radyoaktif atklarn kabul edilmesine izin verilmez. Bu tesisler, atklarn trne gre uygun bir ekilde hazrlanmasn salayacak iletim ve donatma sahip olmak zorundadr.

(5) Baka bir mevzuatla ynetimi dzenlenmi ve geri kazanmna izin verilmeyen atklar, ATY tesislerine kabul edilemez.

(6) ATY hazrlama tesisleri, evre lisans bavurusu ve yenileme aamasnda iletme planlarn hazrlamakla ve Bakanla sunmakla ykmldrler. letme plannda deiiklik gerektiren hallerde iletme plan deiiklikten itibaren bir ay ierisinde revize edilerek Bakanla sunulur.

(7) ATY kullanacak tesislerin, emisyon lmlerinde AYYde verilen ilgili emisyon snr deerlerine uyulur.

(8) ATY hazrlayan tesislerin hazrladklar ATY tehlikelilik zelliine baklmakszn sadece belediye atklarndan retiliyorsa 19 12 10 Atktan tretilmi yakt atk kodu ile snflandrlr. ATYnin, belediye at ile tehlikeli ve/veya tehlikesiz atn kartrlmas veya sadece tehlikeli ve/veya tehlikesiz atktan retilmesi halinde, hazrlanan ATY 19 12 11* Atklarn mekanik ilenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler ieren dier atklar (kark malzemeler dahil) (M) atk kodu ile snflandrlr. ATYnin sevkiyat srasnda ATYBF kullanlr.

(9) ATY hazrlayan ve kullanan tesisler, hazrlanan ve kullanlan ATY bilgilerini Bakanln evrimii ktle-denge sistemine girmekle ykmldr.

(10) SKHKKYde tanmlanan biyoktle ATY hazrlanmasnda bu Tebli hkmlerine uygun olarak kullanlabilir.

ATY hazrlama tesisi teknik zellikleri

MADDE 7 (1) ATY hazrlama tesislerinde;

a) Giri, depolama ve alma ksmlar,

b) Yangn sndrme sistemleri,

c) Konveyr ve tayc bantlarn/sistemleri, hazne ve kaplarn temizlenmesi iin temizleme sistemleri,

) Taan ve dklen atklarn toplanmas iin yeterli absorban,

d) Ntralizan,

bulunur.

(2) Tesise kabul edilecek atk ieriinde radyoaktif madde bulunup bulunmadnn tespiti maksadyla tesis giriinde radyasyon lm paneli bulunur.

(3) Herhangi bir kaza halinde derhal mdahale edilebilmesi iin bunkerler hari olmak zere nitelerin yer stne tesisi zorunludur. Sznt suyu kaann olabilecei tesis blgelerinde, sznt suyunun yer altna szmamas ve etrafndaki topra kirletmemesi iin gerekli szdrmazlk tedbirleri alnr.

(4) ATY hazrlama tesislerinin aada sralanan genel artlar salamas zorunludur:

a) Atk tr ve kapasitesine bal olmakla beraber bir ATY tesisinin atk ilemede kullanlacak toplam kapal alan 1000 m2den az olamaz. Tesis olarak kullanlacak binann, tek katl ve bina yksekliinin en az 5 m olmas ve TS EN 206-1de tanmlanan zararl kimyasal ortam evresel etkisine maruz beton karm ve zellikleri iin nerilen snr deerlerde hava srkleyici katkl en az C30/37 yksek durabiliteli beton kullanlmas zorunludur. Binann taban yzeyi en az 25 cm beton ve tutumaz malzemeden yaplr. Beton zerinde geirimsiz malzeme kullanlr.

b) ATY tesisinde, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ve bu Kanun erevesinde hazrlanan dzenleyici ilemlere uygun olarak i ortam hava kalitesini salayacak gerekli tedbirler alnr. Havalandrma sistemi, uucu bileikler, yanma sonucu ortaya kabilecek kirleticiler, mikroorganizma ve alerjenlerin, ortama verilecek emisyonlarn ve kokunun temizlenmesini salayacak ekilde kurulmas esastr.

c) Bamsz iki kapal alan arasndaki mesafenin asgari 3 m olmas zorunludur. Ayn kapal alan ierisinde yer alacak farkl faaliyetleri barndran nitelerin, birbiri ile fiziki irtibat olmayacak ekilde yaplandrlmas gerekir. ki faaliyet alan TS EN 206-1de tanmlanan zararl kimyasal ortam evresel etkisine maruz beton karm ve zellikleri iin nerilen snr deerlerde hava srkleyici katkl en az C30/37 yksek durabiliteli en az 15 cm kalnlk, 5 m ykseklikte, beton ve tutumaz malzemeden yaplm ara blme ile ayrlm olmas art aranr.

) ATY hazrlama tesisi olarak kullanlacak binann, yangnn dardan binaya girmesini engelleyici uygun bir havalandrma sistemi ile elektrik kaa ve yldrma kar topraklama sistemine sahip olmas zorunludur.

d) Tesis etraf yetkisi olmayan insanlarn tesise girilerinin engellenmesini salayacak ekilde en az 2 m yksekliinde it veya duvarla tamamen evrilerek izole edilir. Giri noktas sadece yetkili personelin denetiminde ak tutulur. Entegre tesislerde ATY hazrlama tesislerinin kurulmas durumunda bu art aranmaz.

e) ATY tesislerine yakn alanlar kolaylkla yanabilen bitkilerden arndrlr ve/veya gerekli tedbirler alnr.

f) Tesis alan, yangn gibi acil durumlarda tesis ii birimlere mdahale iin gereken tm aralarn kolayca eriilebilecei ekilde dzenlenir. Atk ilemede kullanlacak kapal alanlarda acil durum aralarnca kullanlabilecek, birbirinden mmkn olduu kadar uzaa yerletirilmi asgari iki giri kaps bulunur.

g) Tesis girii, ak ve kapal alanlar da dhil olmak zere tm birimlerde iaretlemeler ve etiketlemeler standartlara uygun olarak yaplr. Ayrca ilgili yerlere uygulama talimatlar ve uyar levhalar aslr.

) Elektrik ve mekanik altyaps, gazlarn patlama riski, yanc svlarn ve paslandrc/andrc atklarn bulunmas gz nne alnarak standartlara uygun olarak dzenlenir. Elektrik malzemesinin statik snma ve almas sonucu kard ark ortam nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek iin elektrik tesisatnda alev szdrmazlk (patlatmazlk/ex-proof) malzemesi kullanlmas zorunludur.

(5) ATY hazrlama tesisleri her yl Hazine Mstearlnca belirlenen tarife ve talimat dorultusunda mali sorumluluk sigortas yaptrmakla ykmldr.

(6) Entegre atk bertaraf tesisi iinde yer alan ATY hazrlama tesisleri ile Organize Sanayi Blgelerinde OSB ynetimi tarafndan mnhasran veya baka bir tzel veya gerek kiilik ile ortaklaa kurulan ATY hazrlama tesisleri hari, ATY hazrlama tesislerinin mlkiyetinin tesisi ileten gerek veya tzel kiiye ait veya en az 5 yl sre ile kiralanm olmas ve en az 3 yl sre ile iletilmesi zorunludur.

(7) Bu Tebli kapsamnda yrtlen faaliyetler, i sal ve gvenlii mevzuatnda yer alan ilgili hkmlere uygun olmak zorundadr.

(8) ATY hazrlama tesisinde oluan sv atklar hari olmak zere ykama ve benzeri faaliyetlerden kaynaklanan atk sular ayr olarak toplanr ve ilgili mevzuatta yer alan snr deerleri salayacak ekilde artlr. Bunkerde faaliyet esnasnda oluan sv atklar ise geri devir yaplabilir.

(9) ATY hazrlama tesislerinin alma ksmlarnda; aada sralanan asgari teknik donanma sahip olmas zorunludur:

a) Tesise gelen atn retim ncesi depolanmas ve tasnif edilmesi iin 11 inci maddede belirtilen teknik zelliklere sahip kapal bir stok sahas,

b) alma ortamnda kvlcm tespit cihaz, herhangi bir patlamaya kar kullanlacak azot dulama sistemi veya muadili cihazlar,

c) Hazrlanacak ATYde kullanlacak atn zelliine gre Ek-2de verilen ekipmanlar.

(10) ATY hazrlama tesisinde aadaki ek hizmet birimlerinin bulunmas zorunludur:

a) Kantar ve atk kabul blm,

b) Ara park,

c) Kabul edecei atklarn dorulama analizini yapabilecek donanma sahip laboratuvar,

) Tekerlek ykama nitesi,

d) dari bina,

e) Atksu artma tesisi.

(11) Atksu artma tesisi bulunmayan ATY hazrlama tesisleri 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su Kirlilii Kontrol Ynetmelii hkmlerine uygun olarak atksu altyap tesisi bulunan yrelerde kanalizasyon sistemine balant esaslarna uyulmas artyla balant iznini alr.

ATY temel zellikleri

MADDE 8 (1) ATY hazrlama tesisleri Ek-1de belirtilen zelliklere haiz Ek-4te ilgili stuna karlk gelen atk kodlarndaki atklar ATY hazrlanmasnda kullanabilirler.

(2) ATY Ek-3te verilen zelliklere uygun olacak ekilde hazrlanr.

(3) ATY hazrlayan tesislerin hazrladklar yaktn zelliklerini gsterir analizleri tesis bnyesinde kurulu bulunan laboratuvarda veya Bakanlktan yeterlik alm laboratuvarlarda gerekletirmesi gerekmektedir. Analiz sonucu dorultusunda Ek-5te format verilen ATYBF hazrlamakla ykmldr. ATYBF, her men deiikliinde veya beslenen atk karakterizasyonunda deiiklik olmas halinde yenilenir.

Atk kabul kriterleri

MADDE 9 (1) ATY hazrlama tesislerinde, tesis lisansnda belirtilen atklarn haricinde atk kabul edilmez. Dkme halinde gelen atklar hari dzgn ekilde ambalajlanmam, tehlikeli atklar iin lisansl arala tanmam ve/veya ilgili mevzuat gereince UATF dzenlenmesi gereken atklar iin form dzenlenmeden gelen atklar tesise kabul edilemez. ATY hazrlama tesisine atk kabulnden nce atklarn bileimi ile ilgili bilgi atk reticisi tarafndan salanr.

(2) ATY hazrlama tesisine kabul edilecek atklarn kimyasal ierikleri ve fiziksel zelliklerine ilikin dorulama testlerinin tesiste bulunacak laboratuvarda yaplmas zorunludur.

(3) Atklarn analizinde Ek-1de yer alan parametrelere uygunluun yan sra aadaki zellikler belirlenir:

a) Atn kayna ve atk kodu,

b) Atn net kalori deeri,

c) Kl miktar,

) Su miktar,

d) Uucu madde miktar,

e) pH deeri.

(4) Kabul edilecek atklarn, ATY hazrlama tesisi bnyesindeki veya Bakanlktan yeterlik alm laboratuvarlarca yaplacak analizler ile nc fkradaki zellikler ve Ek-1de yer alan parametrelere uygunluu belgelenir.

Atn boaltma ve ykleme ilemleri

MADDE 10 (1) Boaltma ve ykleme alannda zeminde uygun eimler oluturulmas bu alandaki yamur sular ile ykleme ve boaltma ilemleri srasndaki dklmeye kar alann evresinde szdrmaz tama kanallar ve alann byklne uygun kapasitede szdrmaz toplama ukuru bulunmas zorunludur.

(2) Boaltma ve ykleme alan, boaltma ve yklemenin gvenli yaplmasna imkn salayacak ekilde donatlr.

(3) Boaltma ve ykleme alan, tesis iinde depo alanna kolay eriilebilecek ekilde planlanr.

Atk stok sahas zellikleri

MADDE 11 (1) Alann taban yzeyi, TS EN 206-1de tanmlanan zararl kimyasal ortam evresel etkisine maruz beton karm ve zellikleri iin nerilen snr deerlerde hava srkleyici katkl en az C30/37 yksek durabiliteli en az 25 cm beton ve tutumaz malzemeden yaplr. Beton zerinde geirimsiz malzeme kullanlr. Dklmelere kar nlem alnr. Tabanda atn kanalizasyon veya yzey suyuyla temas etmesini engelleyecek ayr toplama mekanizmas gelitirilir. Sadece yangn sndrme srasnda kullanlan suyun kontroll tahliye edilecei drenaj noktalarna izin verilir.

(2) Sv atklar IBC gibi uygun ambalajlarda depolanmyor ise, bu tr atklarn depolanmasna olanak salayacak tank iftlii oluturulur ve gvenlik havuzlar ile donatlr. Kurulacak tank iftlikleri iin TS 4943 standard ile belirlenen esaslara uyulur.

DRDNC BLM

Atklarn Ek Yakt Olarak Kullanm

Atklarn ek yakt olarak kullanmna ilikin genel ilkeler

MADDE 12 (1) Beraber yakma tesislerinde, atk ya, sv yakt atklar, mrn tamamlam lastikler ve kurutulmu artma amurlar hari olmak zere, atk besleme miktarnn bir takvim yl ierisinde 5000 ton/yln altnda olmas durumunda ek yakt kullanlabilir.

(2) Ek yakt kullanacak tesisler sadece Ek-4te ek yakt stununa karlk gelen atklar ek yakt olarak tesislerine kabul edebilirler. Artma amurlarnn ek yakt olarak kullanlabilmesi iin en fazla % 25 nem ierecek ekilde kurutulmu halde tesise gelmesi ya da tesiste kurutma nitesinin bulunmas zorunludur.

(3) Ek yakt kullanacak tesislerin atk kabul kriterleri kabul edecekleri atklarn kimyasal ierikleri ve fiziksel zelliklerine ilikin dorulama testlerinin tesiste bulunacak laboratuvarda yaplmas zorunludur.

(4) Atklarn analizinde aadaki kimyasal ierikleri ve fiziksel zellikleri dikkate alnr:

a) Atn kayna ve atk kodu,

b) Atn net kalori deeri,

c) Kl miktar,

) Su miktar,

d) Uucu madde miktar,

e) Klor ierii.

BENC BLM

Alternatif Hammadde Kullanm

Alternatif hammadde kullanmna ilikin genel ilkeler

MADDE 13 (1) Alternatif hammadde kullanacak tesisler, Bakanla bu Tebliin 14 nc maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile bavuru yaparak, alternatif hammadde kullanm iin onay almakla ve Bakanla kayt olmakla ykmldr.

(2) Alternatif hammadde kullanacak tesisler Ek-4te belirtilen atk kodlar ile tanmlanan atklar alternatif hammadde olarak alabilirler.

(3) Atklarn alternatif hammadde kullanm amacyla Bakanlktan onay alm tesislere verecek iletmeler, atk beyan formunu her yl takip eden yln en ge Mart ay sonuna kadar bir nceki yla ait bilgileri ierecek ekilde Bakanlka hazrlanan evrimii program kullanarak doldurmak, onaylamak, ktsn almak ve be yl boyunca bir nshasn saklamakla ykmldr.

Bavuru ilemlerinde sunulacak bilgi ve belgeler

MADDE 14 (1) Alternatif hammadde kullanacak tesislerin, bavuru ilemlerinde aadaki bilgi ve belgeleri sunmalar zorunludur:

a) Alternatif hammaddenin reticisi olan tesisin iletiim bilgileri, tesise ilikin proses, atn prosesin hangi aamasndan kaynakland, miktar ve atk kodu.

b) Alternatif hammadde olarak tesise kabul edilecek atklarn fiziksel ve kimyasal zelliklerini gsterir analiz raporu.

c) Alternatif hammadde kullanacak tesislerin proseslerine ilikin bilgileri ve prosesin alternatif hammadde kullanmna uygun olduunu gsterir kurumsal akademik rapor.

) Alternatif hammaddenin prosesin hangi aamasnda ve ne amala kullanlaca.

ALTINCI BLM

ATY ve Ek Yakt Kullanmna Ynelik Teknik Usuller

Deneme yakmas

MADDE 15 (1) Deneme yakmas AYY 8 inci maddesi kriterlerine gre yaplr.

(2) Tesis ileticisi deneme yakmasna balamadan nce, deneme yakmas plann hazrlar ve Bakanlk onayna sunar. Deneme yakmas plan Bakanlka onaylanmadan deneme yakmas balatlamaz.

Gvenirlik aral deeri

MADDE 16 (1) Beraber yakma tesislerinde hava kirleticilerine ilikin lmler AYY Ek-3e uygun olarak yrtlr. AYY Ek-3 blmnde yer alan lm tekniklerine ilikin parametreler baznda % 95 gven aral deerleri ayr ayr belirlenmi olup, srekli bazda lm yapan cihazlarn TS EN 15267-3 ve TS EN 14181 standardna uygun olmas gerekmektedir.

(2) Sonularn dorulanmas srasnda kullanlacak gvenirlik aral deerlerinin hesaplama yntemi aadaki gibidir:

a) DD: Dzeltilmi deer (mg/Nm3).

b) BD: Bacada llen deer (mg/Nm3).

c) GA: AYY Ek-3 Gvenirlik Aral Deeri.

) DD = BD (BD * GA/100).

(3) Dzeltilmi deer AYY Ek-2de verilen snr deerin altnda ise llen deer uygun, snr deerin zerinde ise llen deer uygunsuz olarak nitelendirilir. Elde edilen sonular AYY kapsamnda deerlendirilir.

Muafiyet koullar

MADDE 17 (1) Srekli lm muafiyeti; yakma veya beraber yakma tesisinde, iletici HCl, HF ve SO2 maddelerinin emisyonlarnn belirtilen emisyon limit deerlerinden hibir art altnda daha yksek olmayacan kantlamas halinde, Bakanlka, srekli lm yerine AYY 15 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen ekilde periyodik lmlere msaade edilir. Srekli lm muafiyeti almak iin 3 ay sre ile bacada srekli lm yaplmas ve sonularn Bakanla sunulmas gerekmektedir. Srekli lmler srasnda temin edilebildii srece atklarn ek yakt olarak kullanlmalar esastr. Ancak atklarn srenin tamamnda daha nce lisanslandrlan oranda temin edilmesinin zorluu dikkate alnmakla birlikte asgari 2 tam gn boyunca lisanslandrlan oranda atk beslemesi yaplmas gerekmektedir. Rapor ierisinde, lm sresi boyunca atklarn besleme tarihleri ile yarm saatlik ortalama deerler halinde bulunmaldr. lm sonular ham, %10 O2ye gre dzeltilmi ve standartlatrlm olarak AYY EK-3de belirtilen gven aral deerleri kartlm halde ayr ayr verilmelidir.

(2) Snr deer Muafiyetleri;

a) AYY Ek-2de herhangi bir snr deer belirlenmemi parametreler iin SKHKKYde belirtilen ilgili snr deerler uygulanacaktr.

b) Beraber yakma tesislerinde SO2 ve TOK emisyon konsantrasyonlarnn belirlenen snr deerleri amasnn, atk yakmadan deil de kullanlan yakttan kaynakland emisyon lmleri ile belgelenir ise Bakanlka tesis baznda muafiyet getirilir. Bu durumda, emisyonlarn karlatrlmas maksadyla yakt ve yakt+atk besleme durumlar iin ayr ayr emisyon lm yaplr. lmler, atklar kullanlrken ve kullanlmazken yarmar saatlik ortalamalar temsil edecek ekilde toplam 8er saat boyunca yaplmaldr. Atklar, 8 saati tamamlayacak ekilde farkl gnlerde de kullanlabilir. Atklar kullanlrken ve kullanlmazken tespit edilen emisyon deerlerinin, ATY veya ek yakt kullanmndan kaynakl olarak;

1) Artt tespit edilirse, atk kullanlmazken tespit edilen deer + AYYde ilgili parametre iin belirtilen snr deerin toplam snr deer olarak uygulanr,

2) Artmad tespit edilirse, SKHKKYde belirlenen snr deerler uygulanr.

YEDNC BLM

Acil Durum ve Gvenlik nlemleri

Yangn tehisi/alglanmas ve sndrme

MADDE 18 (1) Otomatik yangn tehis ve sndrme sistemlerinin yannda, tanabilir yangn sndrclerin de mevcut olmas ve periyodik bakmlarnn yaplarak her zaman kullanma hazr bulundurulmas zorunludur.

(2) naat ve iletme esnasnda yangn tehis ve sndrme sistemlerinin yetkili bir kurum tarafndan uygunluunun dzenli bir ekilde kontrol edildiine dair belgeler Bakanla ibraz edilecek ekilde saklanr.

(3) Tesisler acil durum ynetim planlarn hazrlayarak, iletme planlar ile birlikte Bakanla sunacaktr.

(4) ATY hazrlama tesislerinde, yangn tehisi ve alglanmas durumunda blmler aras kaplarn otomatik olarak kapanaca ve yangnn sramasnn nlenecei ekilde kaplarn ve pencerelerin kendiliinden kapanaca sistemin kurulmas esastr.

Yangn sndrme srasnda kullanlan suyun ve dklm atn toplanmas

MADDE 19 (1) Depolanan/stoklanan atn depolanma ekline, ambalajnn tipine ve depolanan/stoklanan atk miktarna bal olarak yangn sndrclerin bulundurulmas ve toprak, yeralt suyu ve yzeysel suyun kirlenmesini nlemek iin ayr bir toplama sisteminin kurulmas zorunludur. Birbiriyle reaksiyona girebilecek atklar iin yangn sndrcler ve dklm atklara ait toplama sistemleri ayr tutulur. Toplama sistemi en byk depo alanna gre boyutlandrlr.

(2) Tesiste dklen atklar absorbe etmek zere kullanlacak maddeler/malzemeler yeterli miktarlarda bulundurulur. Dklm atklarn uzaklatrlmasna ilikin talimatnameler depolama alanna aslr. Bu talimatnameler, aadaki bilgileri kapsar:

a) Dknty temizlemekle sorumlu kiiler ile her bir durum iin alnacak emniyet tedbirleri,

b) Dklen atn yaylmasn engelleyecek absorbanlara ilikin bilgiler ile kullanm ekli,

c) Depo blmnn havalandrma skl,

) Dklen atk ve kullanlan absorbanlarn uzaklatrlma yntemleri.

(3) Atn tesis ierisinde toprak kirlilii oluturmas durumunda 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayl Resm Gazetede yaymlanan Toprak Kirliliinin Kontrol ve Noktasal Kaynakl Kirlenmi Sahalara Dair Ynetmelik kapsamnda gerekli i ve ilemler yaplr.

Toplu koruma, hijyen, ilk yardm ve kiisel koruma

MADDE 20 (1) Tesisin ykleme, boaltma, alma alanlarndaki alanlarn salk ve gvenliklerinin ncelikle toplu koruma nlemleriyle korunmas esastr.

(2) Tesiste alanlarn toplu koruma yntemlerinin uygulanmasyla nlenemeyen risklerden korunmas maksadyla en az aadaki uygun kiisel koruyucu donanmlara sahip olmalar ve bunlar doru ekilde kullanmalar salanr:

a) Solunum sistemi koruyucular,

b) Gz ve yz koruyucular,

c) El ve kol koruyucular,

) Ayak ve bacak koruyucular,

d) Vcut koruyucular, gvde ve karn blgesi koruyucular.

(3) Tesiste alanlarn kiisel korunma aletlerini ve kirli giysilerini brakabilecekleri, ellerini ykayabilecekleri ve du alabilecekleri bir oda tahsis edilir.

(4) Tesiste ierisinde her bir birimde gz duu ve lavabo bulundurulur. Tesis alanna mmkn olduu kadar yakn bir ilk yardm birimi kurulur.

(5) Acil durum planlarnn hazrlanmas zorunludur.

SEKZNC BLM

Lisans ve Tesisin letilmesi ile lgili Hkmler

evre izin ve lisans

MADDE 21 (1) Bu Tebliin nc ve Drdnc Blmnde yer alan asgari teknik donanma sahip tesisler, evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda evre lisans almak zorundadr.

(2) Entegre tesislerde evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda entegre lisans almak zorundadr.

Mesul mhendisin grev ve sorumluluklar

MADDE 22 (1) ATY hazrlayan ve kullanan, ek yakt ve alternatif hammadde kullanan tesislerin iletmesinde alan mesul mhendis;

a) Tesise, evre lisansnda kodlar belirtilen atklarn haricinde atk kabul edilmemesini salamak/salattrmakla,

b) lgili mevzuat gerei lisansl arala tanmas gereken atklar, tama lisans olmayan aralarla sevkiyatnda tesise kabul edilmemesini salamak/salattrmakla,

c) Tesise gelen atklarn analizini yapmak/yaptrmakla,

) letme esnasnda alan personelin baret, kulaklk, toz maskesi gibi koruyucu malzeme kullanmasn salamakla,

d) Tesisin risk tayan blmlerinde alan personelin her trl gvenliini salamak/salattrmakla,

e) Bu blmlere izinsiz olarak ve yetkili kiilerin dnda girilerin nlenmesini salamak/salattrmakla,

f) Yangn sndrme aralarnn dzenli olarak kontrolnn yaplmas, dolu ve bo olarak ayr depolanmasn, kolaylkla grlebilecek yerlere konulmasn, bulunduu yerlerin levha ile iaretlenmesini ve tplerin yerini gsteren krokinin tesis giri ve klarnda kolay grnebilecek yerlere aslmasn salamak gibi ileri yapmak/yaptrmakla,

g) Tesiste Gvenlik Talimatnamesi, itfaiye, salk kuruluu, ambulans gibi acil yardm kurulularna ait bilgilerin herkesin grebilecei yerlere aslmas, acil eylem plannn hazrlanarak, il mdrlne sunulmasn salamakla,

) Tesise radyoaktif, gaz, patlayc madde ve bulac hastalk riski olan materyallerin kabul edilmemesini salamak/salatmakla,

h) Tesise giren ve tesisten kan atklarn kodlarna gre envanterini tutmak ve esaslar Bakanlka belirlenen aylk faaliyet bilgilerini Bakanla veya Bakanln yetkilendirdii kurumlara raporlamakla,

) Herhangi bir kaza durumunda oluacak kirlilikle ilgili i ve ilemleri ilgili mevzuat dorultusunda evre grevlisi ile birlikte yrtmekle,

ykmldr.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Eitim

MADDE 23 (1) alanlarn, periyodik olarak atk ynetimi, i sal ve gvenlii ve koruma yntemleri konularnda ilgili mevzuat hkmlerine uygun kii, kurum ve kurululardan eitim almalar salanr.

dari yaptrmlar

MADDE 24 (1) Bu Teblide belirtilen artlara uyulmamas halinde, 2872 sayl evre Kanununun 15 ve 20 nci maddelerindeki yaptrmlar uygulanr.

Kurulu tesisler

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce yakma veya beraber yakma tesislerine n ilem yapan ve/veya ATY hazrlayan ve bu faaliyet iin geici faaliyet belgesi ya da evre lisans alm mevcut tesisler, bu Tebli ile belirlenen koullara bir yl ierisinde uyum salamakla ykmldr.

evre lisans bulunmayan tesisler

GEC MADDE 2 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce yakma veya beraber yakma tesislerine n ilem yapan ve/veya ATY hazrlayan ve bu faaliyet iin lisans almam tesislerin ay ierisinde lisans mracaat yapmas zorunludur.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Tebliin Ekleri