18 Haziran 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29034

YNETMELK

Radyo ve Televizyon st Kurulundan:

RADYO VE TELEVZYON ST KURULU UZMAN YARDIMCILII GR VE

YETERLK SINAVLARI LE UZMANLIA ATAMA, YETTRLME,

GREV, YETK VE ALIMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 16/6/2011 tarihli ve 27966 sayl Resm Gazetede yaymlanan Radyo ve Televizyon st Kurulu Uzman Yardmcl Giri ve Yeterlik Snavlar ile Uzmanla Atama, Yetitirilme, Grev, Yetki ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin ad RADYO VE TELEVZYON ST KURULU UZMANLII YNETMELݔ olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun 43 nc ve geici 2 nci maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ek 40 nc ve ek 41 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) YDS: SYM tarafndan yaplan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b), () ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) niversitelerin en az drt yllk renim veren faklte ve yksek okullar ile denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt dndaki eitim kurumlarnn; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat ile iletiim fakltelerinden veya fakltelerin Trk dili ve edebiyat, sosyoloji, psikoloji, tarih, matematik ve istatistik blmleri ile elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, yazlm, elektronik ve haberleme mhendisliinden mezun olmak,

) st Kurul tarafndan ilanda belirtilen dillerin birinden, SYM tarafndan yaplan YDSden asgari (D) dzeyinde ya da dil yeterlii bakmndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye sahip olmak,

d) Giri snavnn yapld yln ocak aynn birinci gn itibaryla 35 yan doldurmam olmak,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) YDS belgesi veya YDS belgesine sahip olmayanlar iin yabanc dil yeterlii bakmndan YDSye denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan belgenin asl veya bilgisayar ktsnn noterce veya st Kurulca onayl rnei,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Snava hazrlk almalar ve giri snavna ar

MADDE 8 (1) Giri snav hazrlk almalar Daire Bakanlnca yrtlr. Daire Bakanl, bavuru iin ngrlen sre ierisinde yaplan mracaatlar inceleyerek adaylarda aranan artlarn mevcut olup olmadn tespit eder. Aranlan nitelikleri tayan adaylardan, KPSSden st Kurul tarafndan snav ilannda belirtilen puan trlerinden en yksek puan alan adaydan balamak zere yaplan sralamada, atama yaplacak uzman yardmcs kadro saysnn drt katna kadar aday giri snavna girmeye hak kazanr. Alanlar itibariyle son sradaki adaylarla ayn puana sahip olan adaylar da giri snavna katlabilir.

(2) Giri snavna katlmaya hak kazanan adaylarn ad-soyadlar ve KPSS puanlar ile snavn yaplaca yere ve zamana ilikin bilgileri st Kurulun resmi internet sayfasnda ve ilan panolarnda snav tarihinden en az bir hafta nce ilan edilir. Ayrca, bu bilgiler elektronik posta ve/veya ksa mesaj yoluyla adaylara iletilir. Bunun dnda herhangi bir bildirim yaplmaz ve ilannn st Kurulun resmi internet sayfasnda yaymland tarihte bildirim yaplm saylr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Giri Snav Komisyonu; st Kurul Bakan veya st Kurul Bakan Vekilinin bakanlnda; st Kurul yeleri, bakan yardmclar, birim amirleri, daire bakan yardmclar ve st Kurul uzmanlar arasndan st Kurul tarafndan belirlenecek be kiiden oluur. Asil yelerin herhangi bir nedenle snav komisyonuna katlamamalar halinde, tespit srasna gre komisyon almalarna katlmak zere ayrca iki yedek ye belirlenir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) st Kurulda istihdam edilecek uzman yardmclar, kadro ve ihtiya durumuna gre st Kurulca uygun grlecek tarihlerde bu Ynetmelikte belirlenen esaslar erevesinde yaplacak szl snav ile meslee alnrlar.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Szl snav, Giri Snav Komisyonunun ynetimi ve denetiminde yaplr. Snav esnasnda kimlik tespitinde kullanlmak zere, yannda resmi makamlarca verilmi ve geerlilii kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar snava alnmaz.

(2) Szl snav, adaylarn;

a) st Kurulun faaliyet alanndaki giri snav duyurusunda belirtilen konulara ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei, muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden deerlendirilerek, ayr ayr puan verilmek suretiyle gerekletirilir.

(3) Adaylar, komisyon tarafndan, ikinci fkrann (a) bendi iin elli puan, dier bentlerde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Bunun dnda szl snav ile ilgili her hangi bir kayt sistemi kullanlmaz. Szl snavda baarl saylabilmek iin, komisyon bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin ikinci fkrasnn nc cmlesi ve son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tez konusunun ve tez danmannn belirlenmesi

MADDE 19 (1) Uzman yardmclar; st Kurulda aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari olmak zere, adaylkta geen sre dahil iki yllk hizmet sresini tamamlamalarna mteakip, birim amirlerinin gr ve nerileri dorultusunda; st Kurulun grevleri, hedefleri, stratejileri ve faaliyet alanndaki gelimeler paralelinde iki adet tez konusu nerisi hazrlar. Tez nerisinde, tez konusu olacak almann amac, nemi, yntemi, varsaymlar, bilgi toplama aralar, muhtemel kaynakas, alma plan varsa ekleri hakknda bilgiler verilir. Birimlerce tercih srasna gre Daire Bakanlna bildirilen tez konular, son bildirim tarihinden itibaren bir hafta iinde st Kurul Bakannn onayna sunulur. st Kurul Bakan, tez konularn bir hafta iinde onaylar veya geri gnderir. Tez konularnn geri gnderilmesi halinde birim amirleri, tez konularn bir hafta ierisinde st Kurul Bakannn nerileri dorultusunda yeniden belirleyerek onaya sunulmasn salar. Bu ekilde belirlenen tez konular uzman yardmclarna tebli edilmek zere Daire Bakanlnca birimlere bildirilir.

(2) Tez konusu, belirlendikten ay iinde, uzman yardmcsnn talebi ve tez danmannn nerisi dorultusunda bir defaya mahsus olmak zere ayn usulle deitirilebilir.

(3) Tez konusu ile birlikte, uzman yardmclarna tez hazrlama srecinde rehberlik etmek ve gerekli ynlendirmelerde bulunmak, ayrca tezin bilimsel tez yazm kurallarna ve seilen konunun niteliine uygunluunu temin etmek maksadyla st Kurul Bakannn onay ile birer tez danman belirlenir. Tez danmanlarnn, 21 inci maddede belirtilen unvanlarda olmalar ve 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen nitelikleri tamalar arttr.

(4) nc fkra kapsamnda belirlenecek tez danmanlar; uzman yardmcs ile giderilmesi mmkn grlmeyen bilimsel ya da kiisel fikir ayrl iinde olmas, hastalk veya uzun sreli ehir d veya yurtd grevinin bulunmas, i yknn fazla olmas veya emekli olmas gibi durumlarda; uzman yardmcsnn talebi, danmann uygun gr ve Daire Bakanlnn gerekeli nerisi zerine st Kurul Bakannca bir defaya mahsus olmak zere deitirilebilir. Ancak tez savunmasnda, tezi hakknda dzeltme karar verilen uzman yardmclar, zorunlu haller dnda danman deiiklii talebinde bulunamazlar.

(5) Gerekli grlmesi halinde, uzman yardmclarna tez hazrlamaya balamadan nce Daire Bakanlnn koordinasyonunda uzmanlk tezi yazm klavuzu ve tez hazrlama srecinde dikkat edilecek hususlara ilikin eitim verilebilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin nc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, ayn maddenin drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Oniki aylk srenin hesabnda aylksz izin ile toplam ay aan hastalk izni ve refakat izni sreleri dikkate alnmaz.

(4) Sresi iinde tezlerini sunmayan uzman yardmclarna tezlerini sunmalar iin alt ay amamak zere ilave sre verilir.

(5) Geerli mazereti olmakszn belirtilen sreler iinde tezini teslim etmeyen uzman yardmclar, bu unvanlarn kaybederek, st Kurulda durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Tez Deerlendirme Komisyonlar ile Yeterlilik Snav Komisyonlar, st Kurul Bakan, st Kurul Bakan Vekili veya st Kurul yelerinin herhangi birinin bakanlnda; uzman yardmcsnn bal olduu birim amiri ile bakan yardmclar, birim amirleri, daire bakan yardmclar ve st Kurul uzmanlar arasndan belirlenecek be asil ve ayn dzeyde belirlenecek iki yedek yeden oluur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(3) Tez Deerlendirme Komisyonu tarafndan tezin ve savunmann baarl bulunmas ancak baz maddi dzeltmelerin yaplmasnn talep edilmesi halinde uzman yardmcsna iki ay gememek zere sre verilir. Verilen srenin bitimine mteakip bir ay iinde komisyon talep edilen dzeltmelerin yaplp yaplmadn deerlendirir. Komisyonun talep edilen dzeltmelerin yaplmadn tespit etmesi halinde tez baarsz saylr.

(4) Bir bakasnn almalarndan ksmi veya tamamyla iktibas edilen, referans verilmeden alnt yaplan ve/veya ierik ve sonular asndan tekrarlanan tezler Tez Deerlendirme Komisyonunca baarsz kabul edilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tez savunmasnda baarl bulunan uzman yardmclar, aylksz izin ile toplamda ay aan hastalk ve refakat izni hari olmak zere, st Kurulda fiilen en az yl almak kaydyla yeterlilik snavna girmeye hak kazanrlar.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24 (1) Yeterlilik snavnda baarl bulunan uzman yardmclar, yardmclk dneminde alnm olmas kaydyla YDSden asgari (C) dzeyinde veya dil yeterlilii bakmndan bunlara denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeyi, yeterlik snavndan itibaren en ge iki yl ierisinde ibraz etmeleri halinde st Kurul uzmanlna atanrlar.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayanlar, ikinci defa hazrladklar tezleri kabul edilmeyenler, yabanc dil yeterlik artn yerine getirmeyenler ile ikinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar ile sresi iinde yabanc dil yeterlilii artn yerine getirmeyenler, uzman yardmcs unvann kaybederler ve st Kurulda meslek personeli dndaki durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

MADDE 19 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 20 Bu Ynetmelik hkmlerini Radyo ve Televizyon st Kurulu yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/6/2011

27966

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

8/10/2011

28078