17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

YNETMELK

Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanlndan:

TRKYE BURSLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Trkiye Cumhuriyeti Devleti tarafndan uluslararas rencilere verilen ve Trkiye Burslar olarak adlandrlan burslara ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Trkiye Burslarnn stratejik ama ve hedeflerini, burs programlarn ve srelerini, rencilerin ve ilgili kurumlarn ykmllklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayl Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanuna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aday: Trkiye Burslar kapsamndaki burs programlarna bavuran uluslararas rencileri,

b) Aratrma bursu: Bir doktora programna kaytl ve yeterlii gemi veya bir doktora programn tamamlam adaylara aratrma programlar iin verilen bursu,

c) Bakanlk: Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanlnn merkez ve yurtii ve yurtdnda kurulacak dier birimlerini,

) Burs programlar: Uluslararas renciler Deerlendirme Kurulu tarafndan amac, kapsam, alma alanlar, blmleri, seim artlar ve dier hususlar belirlenen burs programlarn,

d) Bursluluk taahhtnamesi: rencilerin ykmllklerini ve bursluluk artlarn belirten ve burslandrlmaya uygun bulunan adaylar tarafndan imzalanan belgeyi,

e) D Temsilcilik: Yurtdnda bulunan Trkiye Cumhuriyeti Bykelilik ve Bakonsolosluklarn,

f) Kurul: 5978 sayl Kanunla oluturulan Uluslararas renciler Deerlendirme Kurulunu,

g) demeler: Uluslararas renciler Deerlendirme Kurulu tarafndan miktarlar belirlenen ve burs programlar kapsamndaki rencilere verilen veya renciler adna yaplan aylk burs, barnma destei, renim katk pay demeleri, Trke dil retimi demeleri, salk sigortas demeleri ve salanan ulam giderleri ile Kurul tarafndan belirlenen dier demeleri,

) renci: Trkiye Burslar kapsamnda Trkiyede eitim grmesi ve aratrma yapmas uygun grlen yabanc uyruklu uluslararas rencileri,

h) Sekretarya: Bakanlk Uluslararas renciler Daire Bakanln,

) Trkiye Burslar: Trkiye Cumhuriyeti tarafndan uluslararas rencilere verilen burs programlarnn genel adn,

i) YK: Yksekretim Kurulu Bakanln,

j) YURTKUR: Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrln,

ifade eder.

KNC BLM

Stratejik Ama ve Hedefler

Stratejik ama

MADDE 5 (1) Trkiye Burslarnn amac, Trkiyenin uluslararas alanda gelitirdii kltrel, siyasal ve ekonomik ilikilerin uluslararas renciler tarafndan tesis edilecek balar ile glendirilmesi, lkemizin kltr ve medeniyeti ile yksekretim alannda salad birikimin kresel dzeyde paylamnn salanmas, yksekretim kurumlarmzn uluslararaslamasna nitelikli uluslararas rencilerle katk sunulmasdr.

Hedefler

MADDE 6 (1) Trkiye Burslarnn hedefleri aada belirtilmitir:

a) Trkiyenin kamu diplomasisi faaliyetlerini desteklemek.

b) lkemizin yksekretiminin uluslararaslamasna katk salamak.

c) Kamuoyunda uluslararas renci farkndaln artrmak.

) Uluslararas rencilerin akademik, sosyal ve mesleki geliimlerine katk salamak.

d) Uluslararas rencilere Trke retiminin gelitirilmesine ynelik almalar tevik etmek.

e) Trkiye Mezunlar ann oluturulmasn ve koordinasyonunu salamak.

f) Nitelikli, rekabet edebilen ve eitliliklere karlk verebilen burs programlar gelitirmek.

g) Burs programlarnn amalar ile uyumlu nitelikli rencileri semek.

NC BLM

Burs Programlar ve Sreler

Burs programlar

MADDE 7 (1) Trkiye Burslar; amac, kapsam, sresi, uygulama usul ve esaslar Kurul tarafndan belirlenen eitli burs programlarndan oluur.

(2) Burs programlar; Trke dil retimi, nlisans, lisans, lisansst ve aratrma burs programlarndan bir veya birden fazlasn kapsar.

(3) Ama, kapsam, hedef, izleme ve deerlendirme yntemi, uygulama usul ve esaslar, sre ve dier hususlar ieren burs program Sekretarya tarafndan Kurula sunulur. Burs programlar, Kurul onayndan sonra yrrle girer.

(4) Yeni burs program oluturulmasna, mevcut programlarn deitirilmesine veya sona erdirilmesine Kurul karar verir.

(5) Bakanlk, ilgili kurumlarla tamamnn veya belirli blmlerinin ibirlii erevesinde yrtlmesi gereken burs programlaryla ilgili olarak protokol yapabilir.

Burslarn kapsam

MADDE 8 (1) Trkiye Burslar kapsamnda rencilere sunulacak imknlar, burslarn stratejik ama ve hedeflerine ulalabilmesini temin edecek ekilde Kurul tarafndan belirlenir.

(2) lgili burs program kapsamnda eitim, barnma, ulam, salk harcamalar, aylk burs demesi gibi imknlardan hangisi veya hangilerinin rencilere sunulacana, sunulacak miktara ve niteliine Kurul tarafndan karar verilir.

Trkiye Burslarnn temel sreleri

MADDE 9 (1) Trkiye Burslar aada belirtilen temel srelerden oluur:

a) Planlama.

b) Tantm.

c) Bavuru.

) Seim ve yerletirme.

d) ntikal ve kayt.

e) Trke retimi.

f) Sosyal ve kltrel rehberlik.

g) Akademik ve mesleki rehberlik.

) Bursluluk ilemleri.

h) Mezun koordinasyon.

) Raporlama.

Planlama

MADDE 10 (1) Trkiye Burslar kapsamnda tahsis edilecek lisans, lisansst, aratrma ve Trke dil burs kontenjan adedi, YK ve ilgili kamu kurumlarnn grleri dikkate alnarak yllk olarak Kurul tarafndan belirlenir.

(2) Burs programlarna tahsis edilen kontenjanlarn dalm, Trkiye Burslarnn stratejisiyle uyumlu olarak Sekretarya tarafndan yaplr.

(3) Bakanlk, Trkiye Burslarna tahsis edilen kontenjanlarn blm, program, alan ve dzeylerine gre lke ve blgelere dalmn d temsilcilikler, kamu kurumlar ve bunlarn yurtd tekilatlarnn grleri ile niversiteler, aratrma merkezleri, ulusal ve uluslararas kurulularn raporlarn deerlendirerek belirler.

(4) kili anlamalar erevesinde muhatap lkelere taahht edilen kontenjanlar uygun grlen burs program kapsamnda deerlendirilebilir.

Tantm

MADDE 11 (1) Trkiye Burslar, ilgili burs programlarnn ama ve hedeflerine uygun olacak ekilde yurtiinde ve yurtdnda srekli tantm stratejisiyle, yerinde veya uzaktan tantm metotlaryla tantlr.

(2) Tantmn temel hedefi Trkiye Burslarnn uluslararas marka deerini oluturmak suretiyle ilgili burs programlarnn hedefledii nitelikli rencilerin Trkiyeye gelmelerini tevik etmektir. Tantm stratejisi kapsamnda Trk Yksekretiminin uluslararaslamasna katk salamak hedefi de gzetilir.

(3) Tantm stratejisi, yntem ve aralar Bakanlk tarafndan tespit edilerek kamu ve zel sektr ibirlii ierisinde uygulanr.

Bavuru

MADDE 12 (1) Trkiye Burslarna bavurular, baarl rencilerin Trkiyeyi tercih etmelerine yardmc olacak ekilde, doru zaman ve yntemle alnr. Bavurular herkese ulalabilir bir ekilde, kolay ve anlalabilir bir yntemle elektronik ortamda alnr.

(2) Elektronik ortamda bavurunun mmkn olmad durumlarda elden bavuru alnmas Bakanln teklifi ve Kurul bakannn onay ile mmkndr.

(3) Burs programlarna yalnzca yabanc uyruklular bavurabilir. Trk vatandalar ile ifte vatandalklarndan biri Trk vatandal olanlar ya da herhangi bir sebeple Trk vatandaln kaybetmi olanlar, Trkiye Burslarndan faydalanamazlar.

Seim ve yerletirme

MADDE 13 (1) Adaylar arasndan yaplacak seim, adaylarn akademik yetenek, ilgi ve bilgi dzeyi, sosyal becerisi, varsa ulusal ve uluslararas dlleri gibi hususlar deerlendirmek amacyla, bavurulan lke, bavuru says ve benzeri hususlar dikkate alnarak bavuru belgeleri zerinden yaplacak n eleme, yazl snav ve/veya szl snav gibi yntemlerden uygun olanlar bir araya getirilmek suretiyle yaplr. Seim srecinde kullanlacak ana yntem ve varsa bunun istisnalar Bakanln teklifi, Kurul Bakannn onay ile belirlenir.

(2) Yaplan seim almalar sonucunda adaylarn alm olduklar puanlar ve yapm olduklar tercihler dikkate alnarak baarl bulunan adaylar Bakanlk tarafndan Kurul Bakannn onayna sunulur. Kurul Bakan tarafndan onaylanan liste, Bakanlk tarafndan nerilen programlara yerletirilmek zere YKe gnderilir.

(3) YK tarafndan yaplan yerletirme ilemleri kesindir.

(4) Kazanan adaylara Trkiye Burslar kapsamnda ykmllklerini ve bu ykmllklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptrmlar ieren ve Bakanlka hazrlanan bursluluk taahhtnamesi imzalatlr.

ntikal ve kayt

MADDE 14 (1) Trkiye Burslarna hak kazanan adaylarn, Trkiyeye gelmeden nce yapmalar gereken ilemler ile ulam ve Trkiyede yapacaklar ilemlerin sorunsuz bir ekilde tamamlanmas iin gereken her trl tedbir Bakanlka alnr. lgili kamu kurumlar nezdinde renciler adna yaplacak ilemler, gerekli grlmesi halinde Bakanlk tarafndan yrtlr.

(2) Trkiye Burslarna hak kazanan adaylar niversite, Trke retim merkezi ve yurt kayd ile vize/ikamet izni iin gerekli olan evrak hazrlayarak sresi ierisinde bavurularn yapar.

Trke retimi

MADDE 15 (1) renciler, ilk yl Trke retimine tabi tutulurlar. Ancak adaylardan Bakanlk tarafndan talep edilen dzeyde Trke bilen ve bu durumu geerli bir belge ile belgelendirenler bu eitimden muaf tutulurlar.

(2) Bakanlk ve ilgili kurumlar adaylarn yerletirildikleri blm ve programlar gz nnde bulundurarak dzeyleri iin gerekli seviyede Trke renmeleri hususunda her trl tedbiri alr.

Sosyal ve kltrel rehberlik

MADDE 16 (1) Trkiye Burslar ama ve ilkelerine uygun sosyal ve kltrel rehberlik faaliyetlerinin gelitirilmesi ve eitlendirilmesi iin, Bakanlk ilgili kamu kurum ve kurulular, niversiteler, yerel ynetimler ve sivil toplum kurulular ile egdm halinde alarak gerekli faaliyetleri yrtr.

(2) Sosyal ve kltrel rehberlik faaliyetleri, rencinin ihtiyalarn dikkate alan bir anlayla yrtlr.

(3) Sosyal ve kltrel rehberlik faaliyetleri kltrel deer ve varlklarmzn doru bir ekilde tantlmas esasna dayanr. Ayrca bu faaliyetler kapsamnda, rencinin kendisini ve kltrn anlatabilecei frsatlar da oluturulur.

(4) Bakanlk, oryantasyon programlar, kltr gezileri, renci bulumalar, sanat ve spor faaliyetleri gibi etkinlikler dzenler veya dzenlenmesine yardmc olur. Bu tr faaliyetlerin egdm ierisinde sistematik olarak dzenlenmesi tevik edilir.

Akademik ve mesleki rehberlik

MADDE 17 (1) rencilere eitimlerinin yan sra, kiisel geliimlerine yardmc olmak, akademik ve mesleki bilgi ve tecrbelerini gelitirmek, mezuniyet sonrasnda baarl olmalarn ve lkelerinde ihtiya duyulan alanlarda bilgi sahibi olmalarn salamak amacyla destekleyici eitimlerin verilmesi iin Bakanlk, ilgili kamu kurum ve kurulular, mesleki kurulular, i dnyas ve sivil toplum kurulular ile gerekli almalar yapar. Bu amala, sertifika programlar, staj programlar, kurslar, seminerler gibi etkinlikler dzenlemek veya dzenlenmesine yardmc olmak, ayrca bu tr faaliyetlerin yaplmasn tevik etmek amacyla her trl tedbir alnr.

Bursluluk ilemleri

MADDE 18 (1) Bursluluk srecinin balangcndan sonuna kadar geen sre ierisinde rencinin bursluluk durumunu ilgilendiren her trl uygulama, ak ve anlalr bir ekilde dzenlenir ve rencilerin kolayca ulaabilecei bir ortamda sunulur. Bakanlk veya ilgili kamu kurumlar rencinin bursluluk durumunu etkileyen her trl bilgi ve belgenin dorudan kaynandan temin edilmesine ynelik tedbirleri alr.

(2) dari srelerin etkin bir ekilde yrtlmesi amacyla, rencinin vize, ikamet tezkeresi, kayt, demeler, izin ve benzeri ilemlerine ilikin her trl tedbir Bakanlk ve ilgili kamu kurumlar tarafndan alnr.

Mezun koordinasyonu

MADDE 19 (1) Bakanlk ve ilgili kamu kurumlar, mezunlarla ilikilerin devamlln salamak zere ibirlii halinde gerekli almalar yapar.

(2) Mezunlarn kendi aralarnda ve Bakanlkla iletiimin devamn salayacak her trl faaliyet Bakanlk ve ilgili kurumlar tarafndan gerekletirilir veya desteklenir. Mezunlar bir araya getirecek sivil toplum yaplanmalar tevik edilir.

Raporlama

MADDE 20 (1) 9 uncu maddede belirtilen temel sreler kapsamnda Bakanlk, ilgili kamu kurum ve kurulular ile ilgili sivil toplum kurulular tarafndan yaplan her trl faaliyet, belirlenmi zamanlarda ve yntemle Sekretaryaya bildirilir. Sz konusu faaliyetler Sekretarya tarafndan deerlendirilir ve Kurul tarafndan onaylanmasn mteakiben kamuoyuna sunulmak zere yllk olarak raporlanr.

DRDNC BLM

Ykmllkler ve Egdm

Kurumsal ykmllkler

MADDE 21 (1) Bakanlk; Kurul adna Trkiye Burslarna ilikin i ve ilemlerin koordinasyonu ve yrtlmesinden sorumlu olup Trkiye Burslar kapsamnda burslandrlarak yerletirilmesi yaplan rencilerin bilgilerini gerektiinde, Dileri Bakanl, ileri Bakanl, YURTKUR ve YK bata olmak zere ilgili kurumlarla paylar. Sz konusu kurumlar rencilerle ilgili ilemlerde bu bilgileri esas alrlar.

(2) Dileri Bakanl; burs programlarnn duyurulmas, bavuru, snav ve deerlendirme srecine ilikin gerekli destein salanmas, kazanan adaylara ait belgelerin tasdik edilmesi, dosyalarn ilgili kurumlara gnderilmesi, adaylarn vize/ikamet izni ilemlerinin yaplmas, burslu rencilerin lkelerinde bulunduklar esnada belirli bir sreliine ya da srekli olarak renimlerine devam etmelerine engel tekil eden bir durumun olmas halinde sunulan bilgi ve belgelerin ilgili kurumlara gnderilmesi ilemlerinden sorumludur.

(3) ileri Bakanl; burs kazanan adaylarn vize/ikamet izni ilemlerinin yrtlmesi ve yabanclarla ilgili mevzuata dair dier ilemlere ilikin gerekli dzenlemelerin yaplmasndan sorumludur.

(4) YK; niversitelerdeki kontenjan ve blmlerin bildirilmesi, adaylarn niversitelere yerletirilme ilemlerinin ve uygulamaya ilikin dier akademik ilemlerin yrtlmesinden sorumludur.

(5) niversiteler; rencilerin kayt ve akademik ilemlerinin yrtlmesinden ve uluslararas renci ofisleri araclyla rencilerin akademik, sosyal ve kltrel ihtiyalarnn karlanmasndan sorumludur.

(6) lgili kamu kurum ve kurulular Trkiye Burslusu rencilerin muhatap olduu srelerin kolaylatrlmas konusunda gerekli tedbirleri alr.

Egdm

MADDE 22 (1) Kurul tarafndan Trkiye Burslar uygulamalar erevesinde alnan kararlar, Bakanln egdmnde ilgili kurumlar tarafndan ibirlii ierisinde yerine getirilir.

(2) Bu amala Sekretarya tarafndan istenilen bilgi ve belgeler, zamannda ve doru bir ekilde gnderilir.

rencilerin ykmllkleri

MADDE 23 (1) Adaylar, bavuru ve evraklarn teslimi aamasnda verdikleri btn bilgi ve belgelerin doruluundan sorumludur.

(2) renciler, Bakanlk tarafndan istenilen bilgi ve belgeleri zamannda ve doru bir ekilde gndermekle ykmldrler.

(3) renciler, renimlerini kesintisiz ve baaryla tamamlamak iin gerekli zeni gstermekle ykmldrler.

(4) renciler eitim grdkleri retim kurumlarnda devam zorunluluuna ilikin kurallara uymak zorundadrlar.

(5) rencilerin burs aldklar sre ierisinde Trkiyede kalmalar esastr.

(6) renciler Trkiye Cumhuriyeti kanunlarna, eitim grdkleri retim kurumlar disiplin hkmlerine ve barndklar yurtlarn kurallarna uymak zorundadrlar.

(7) rencilerin, lkelerinde bulunduklar esnada renimlerine devam etmelerine engel tekil eden bir durum olduunda bu durumu gecikmeksizin ilgili d temsilcilie bildirmeleri ve durumlarn kantlayan belgeleri temsilcilie sunmalar gerekir.

(8) renciler 11/4/2013 tarihli ve 6458 sayl Yabanclar ve Uluslararas Koruma Kanunu kapsamndaki ykmllklerine uygun hareket ederler.

(9) renciler Kurul ve Sekretarya tarafndan yaplan dzenlemelere uymakla ykmldrler.

(10) rencinin Trkiyedeki renimini tamamladktan sonra alt ay ierisinde lkesine dnmesi esastr.

BENC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kurul Bakan yrtr.