17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

YNETMELK

Babakanlk (Diyanet leri Bakanl)tan:

DYANET LER BAKANLII GREV VE ALIMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Diyanet leri Bakanl merkez, tara ve yurt d tekilatnn grevleri ile alma usul ve esaslarn belirlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Diyanet leri Bakanl merkez, tara ve yurt d tekilatna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Amir: Bakan, Bakan yardmcs ve birimlerin en st yneticisini,

b) Bakanlk: Diyanet leri Bakanln,

c) Bakan: Diyanet leri Bakann,

) Birim: Bu Ynetmelikte saylan grevleri yerine getiren Bakanlk merkez, tara ve yurt d tekilatnda yer alan birimleri,

d) Birim amiri: Bakanlk merkez, tara ve yurt d tekilatlarndaki birimlerin en st yneticilerini,

e) Cami grevlileri: Baimam-hatip, uzman imam-hatip ve imam-hatip ile bamezzin ve mezzin-kayymlarn,

f) Din grevlileri: Bavaiz, uzman vaiz, vaiz, murakp, Kuran kursu bareticisi, Kuran kursu uzman reticisi, Kuran kursu reticisi ve cami grevlilerini,

ifade eder.

KNC BLM

Amirlerin Ortak Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Amirlerin ortak grevleri

MADDE 4 (1) Bakan, bakan yardmcs, kurul bakan, birim amiri ve daire bakan, amiri bulunduu kurum, birim veya daire iin tespit edilen grevlerin zamannda ve tam olarak yaplmasn salamann yannda, aadaki grevleri de yerine getirmekle ykmldr.

a) Amiri bulunduu kurum, birim veya dairenin i srelerini belirleyerek grevlerin etkili, verimli, amacna ve mevzuata uygun bir ekilde yrtlmesini ve gerekli egdm salamak.

b) Harcama yetkilisi olarak yapmas gereken ilemleri yrtmek.

c) Ynetiminde bulunan personel arasnda grev dalm yapmak ve onlarn uyum ierisinde almasn salayacak tedbirleri almak.

) Bakanln stratejik plannda yer alan ama ve hedefler dorultusunda almalar yapmak.

d) Amiri bulunduu kurum ve birimin grev alan ile ilgili performans ltlerini belirlemek, plan, program ve projeler yapmak, teklifler hazrlamak.

e) Hizmetlerin amacna uygun bir ekilde ve verimli olarak yrtlebilmesi iin gerekli ara, gere ve her eit imkan temin etmek.

f) Ynetiminde bulunan personele eitlik ve adalet lleri iinde davranmak, personelin performansn lmek.

g) Ynetiminde bulunan personelin almalarn ve yrtlen hizmetleri denetlemek, grevleri ile ilgili konularda rehberlik etmek, kusur ve noksanlklarn tespiti halinde gereini yapmak.

) Biriminde grevli kariyer kadrolarnda bulunan uzman ve uzman yardmclarnn uzmanln gerektirdii bilgi, beceri ve birikimi kazanmalar, temsil kabiliyetlerini ve tecrbelerini artrmalar iin gerekli almalar yapmak.

h) Grev alan ile ilgili konularda amirlerince verilen dier grevleri yapmak.

Amirlerin yetki ve sorumluluklar

MADDE 5 (1) Bakanlk merkez, tara ve yurt d tekilatlarnn her kademesinde grev yapan amirler; ykml bulunduu hizmet ve grevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek ve yrtmekten sorumludur.

(2) Birim amirleri, sorumluluklar devam etmek kaydyla snrlarn aka belirtmek ve yazl olmak artyla yetkilerinden bir ksmn alt kademelerinde bulunan personele devredebilir. Yetki devri uygun aralarla ilgililere duyurulur.

NC BLM

Bakanlk Makam

Merkez tekilat

MADDE 6 (1) Bakanlk merkez tekilat; 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanuna ekli (I) sayl Cetvelde saylmtr.

Bakanlk makam

MADDE 7 (1) Bakanlk Makam; Bakan ve bakan yardmclarndan oluur.

Bakan

MADDE 8 (1) Bakann grevleri unlardr:

a) Bakanl temsil etmek.

b) Bakanlk hizmetlerinin etkin ve verimli bir ekilde sunulmas iin gerekli tedbirleri almak.

c) Bakanln grev alanna giren konularda meydana gelen gelimelere ve ihtiyalara gre birimlere grev vermek ve bunlarn almalarn denetlemek.

) Bakanlk hizmetleri ve Bakanln faaliyet alanlar ile ilgili ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

d) Hizmetlerin dzenlenmesi ve yrtlmesi iin gerekli egdm salamak ve bunlar denetlemek.

e) Kaynaklarn etkin ve verimli olarak kullanmn salamak.

f) Bakanln strateji, hedef ve performans kriterlerini belirleyerek uygulanmasn salamak.

Bakan yardmclar

MADDE 9 (1) Bakan yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Bakanln grevlerini yrtmede Bakana yardmc olmak.

b) Gerektiinde Bakana vekalet etmek.

c) Bakann verecei dier grevleri yapmak.

DRDNC BLM

Srekli Kurullar

Din ileri yksek kurulu bakanl

MADDE 10 (1) Din leri Yksek Kurulu Bakanl, 29/5/2013 tarih ve 28661 sayl Resm Gazetede yaymlanan Diyanet leri Bakanl Din leri Yksek Kurulunun alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte belirtilen grevleri yerine getirir.

Mushaflar inceleme ve kraat kurulu bakanl

MADDE 11 (1) Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Btn kraat imamlarnn okuyularn esas alan, Resm-i Osmani ve Aliyyl Kari ya da dier hat tarzlarnda hattat tarafndan veya bilgisayar ortamnda yazlan, hat gzellii ve insicam zellii tayan Mushaf, cz, mealli Mushaf ve Kuran- Kerim metinlerinin, sesli veya grntl Kuran- Kerim yaynlarnn hatasz ve eksiksiz basm ve yaymn salamak zere kontrol etmek, uygun grlenleri onaylamak, mhrlemek veya rapor etmek.

b) Hatal ve noksan olarak baslan veya nternet, TV, radyo ve benzeri ortamlarda yaymlanan mushaf ve czler ile sesli veya grntl Kuran- Kerim yaynlarn tespit etmek ve bunlarn hatasz olmas konusunda almalar yapmak.

c) Mhr gvenliini salamaya ynelik almalar yapmak.

) Kraat ilmi ile ilgili almalar yapmak ve ariv oluturmak, bu hususta eitim merkezleri ve bnyesinde kraat anabilim dal bulunan ilahiyat faklteleriyle ibirlii yapmak.

d) Kuran- Kerimin imlas ve kraati ile ilgili sorular cevaplandrmak.

e) Reisl-Kurraln etkin hale getirilmesi iin gerekli almalar yapmak.

f) Hafzlk tespit, tashih-i huruf, aere, takrib ve tayyibe snavlar ve Kuran yarmalarnda grev almak.

g) lgili birimlerle ibirlii ierisinde ulusal ve uluslararas Kuran- Kerim okuma yarmalar dzenlemek.

) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

BENC BLM

Hizmet Birimleri

Din hizmetleri genel mdrl

MADDE 12 (1) Din Hizmetleri Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Cami ve mescitlerdeki irat hizmetlerinin usulne uygun olarak etkin ve verimli bir ekilde yrtlmesini salamak, bununla ilgili i ve ilemleri takip etmek.

b) Cami ve mescit dndaki yerlerde panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri dini programlar ile ilmi toplantlar dzenlemek ve mftlklerce dzenlenen sz konusu etkinliklere ilikin rapor hazrlamak.

c) Mftlklerce radyo, televizyon ve dier yayn kurulular vastasyla toplumu din konusunda aydnlatmak amacyla dzenlenen etkinliklere ilikin i ve ilemleri takip etmek ve rapor hazrlamak.

) Bakanlka uygun grlen yerlere vaaz ve irat ekipleri gndermek, bununla ilgili i ve ilemleri yrtmek.

d) Bakanlk vaizlerinin, vaaz ve irat programlarn hazrlamak ve ilemlerini yrtmek.

e) Mftlklerce hazrlanarak Bakanla gnderilen hutbe metinlerini incelemek.

f) Gerektiinde rnek vaaz ve hutbe metinleri hazrlamak.

g) htida edenlerle ilgili ilemleri takip etmek ve kaytlarn tutmak.

) Kutlu Doum Haftasyla ilgili i ve ilemleri yrtmek.

h) lgili birimlerle ibirlii ierisinde vaizlerin kariyer sistemine gre yetimeleri konusunda almalar yapmak.

) rat hizmetlerinde bulunan personelin verimliliini artrmaya ynelik almalar yapmak ve mftlklerce bu amala yaplan i ve ilemleri takip etmek.

i) rat hizmetleriyle ilgili olarak gerektiinde ilgili birim, kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

j) Cami ve mescitlerin ibadete almas, ynetilmesi ve cami hizmetlerinin yrtlmesiyle ilgili i ve ilemleri takip etmek.

k) Dini gn ve gecelerde programlar dzenlemek ve programlarn radyo ve televizyonlarda yaynlanmasyla ilgili i ve ilemleri yrtmek.

l) Olaanst hallerde sunulacak din hizmetleriyle ilgili almalar planlamak ve yrtmek.

m) htiya duyulan camilerde dini danmanlk brolarnn almasyla ilgili alma yaplmasn salamak ve bununla ilgili i ve ilemleri takip etmek.

n) Camiler ve Din Grevlileri Haftasyla ilgili i ve ilemleri yrtmek.

o) lgili birimlerle ibirlii ierisinde cami grevlilerinin kariyer sistemine gre yetimeleri konusunda almalar yapmak.

) Belediye cenaze tekilat bulunmayan yerlerde cenaze tehiz ve tekfin ilerini yapmak.

p) Aile, kadn, genlik ve ocukla ilgili dini konularda toplumu aydnlatmaya ynelik almalar yapmak.

r) htiya duyulan yerlerde aile ve dini rehberlik brolarnn almasn ve bu brolarn koordineli olarak almasn salamak.

s) Aile ve dini rehberlik brolarnda grevli personele ihtiya duyduklar donanm kazandracak eitimlerin verilmesini salamak.

) lgili kurumlarla ibirlii yaparak sevgi evleri, yetitirme yurtlar, kadn konuk evleri gibi sosyal hizmet kurumlarnda din hizmeti sunulmasn salamak.

t) Ailenin korunmas ve glendirilmesi hususunda toplumsal farkndalk oluturmak amacyla dini, sosyal ve kltrel ierikli etkinlikler dzenlemek/dzenlenmesini salamak.

u) Aile sorunlarnn zmne ynelik dini danmanlk ve rehberlik hizmeti sunulmasn salamak.

) Aile konulu yazl ve grsel materyaller hazrlanmasn salamak.

v) Grev alan ile ilgili ulusal ve uluslararas birim, kurum ve kurulularla ibirlii yaparak ortak almalar yrtmek.

y) Toplumun milli ve manevi deerlerinin canl tutulmasna ynelik sosyal ve kltrel ierikli almalar yaplmasn salamak.

z) slam dinine mensup farkl dini yorum evreleri, dini-sosyal teekkller ve geleneksel dini-kltrel oluumlarla ilgili almalar yapmak.

aa) Dini bayramlar ile Ramazan aynda eitli sosyal ve kltrel ierikli faaliyetler planlamak ve yrtmek.

bb) lgili birim, kurum ve kurulularla ibirlii yaparak namaz vakitleri ile dini gn ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun iin gerekli almalar yrtmek.

cc) Kurban ibadetinin usulne uygun ekilde yerine getirilmesi iin gerekli almalarn yaplmasn salamak.

) Helal gda konusunda ilgili kamu kurum ve kurulular ile yrtlecek i ve ilemleri koordine ve takip etmek.

dd) Kble tespiti ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, mftlklerce belirlenen personele kble tespiti konusunda eitim destei vermek.

ee) Engellilere ynelik din hizmetlerinin planlanmas ve yrtlmesini salamak.

ff) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri, ocuk eitim evi, huzurevi, salk kurulular ve benzeri yerlerde bulunan vatandalara din hizmeti sunulmasn salamak.

gg) Sosyal ve kltrel ierikli din hizmetleri konusunda ilgili personeli bilgilendirmeye ynelik almalar yapmak.

) htiya duyulan yerlere okuma salonlar almasn salamak, bununla ilgili ileri yrtmek.

hh) Toplumsal huzuru tehdit eden terr, iddet, madde bamll gibi olumsuzluklarn nlenmesi hususunda ilgili kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak.

) Sosyal ve kltrel ierikli din hizmetlerinin yaygnlatrlmas ve verimliliinin artrlmas amacyla almalar yapmak, gerektiinde niversiteler, ilgili birim, kurum ve kurulularla ibirliine gitmek.

ii) Bakanlk Tasavvuf Musikisi Korosu ile ilgili ileri yrtmek.

jj) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

Eitim hizmetleri genel mdrl

MADDE 13 (1) Eitim Hizmetleri Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Kuran- Kerim okumak, anlamn renmek, hafzlk yapmak, din eitimi almak isteyenler iin kurslar amak ve almasn salamak, buralarda yrtlecek eitim-retim hizmetlerini dzenlemek.

b) Yatl renciler iin yurt ve pansiyonlar amak, buralarda kalan rencilerin iae ve ibate giderlerinin karlanmasn salamak ve yurt ve pansiyonlarn ynetimi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

c) Kuran kurslarnn al, eitime ara verme ve kapanlaryla ilgili i ve ilemleri yapmak.

) lgili birimlerle ibirlii ierisinde Kuran kursu reticilerinin kariyer sistemine gre yetimeleri konusunda almalar yapmak.

d) Yaygn din eitiminde uygulanacak eitim programlarn, okutulacak ders kitaplarn ve yardmc eitim materyali ihtiyacn belirlemek ve hazrlanmas hususunda ilgili daire ile ibirlii yapmak.

e) Yaygn din eitimi kapsamnda dzenlenen gndzl ve yatl Kuran kurslar, yaz Kuran kurslar ve camilerde Kuran retimi kurslar ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

f) Yaygn din eitiminde etkinlik ve verimlilii artrmak amacyla projeler retmek, uygulanmasn salamak, istatistiki bilgileri derlemek ve deerlendirmek.

g) Hafzlk eitimi ve hafzlk tespit snavlar ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

) renciler arasnda Kuran- Kerimi gzel okuma, anlama, dini bilgiler, hafzlk ve benzeri yarmalar dzenlemek.

h) Kuran kurslar iin bina, ara-gere gibi ihtiyalar ile retici ve dier personel ihtiyacn tespit etmek, temini iin gerekli almalar yapmak.

) Yurt dndan gelen rencilerin Kuran kurslarnda eitilmeleri ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

i) Bakanlk personelinin hizmette etkinlik ve verimliliklerini artrmak iin hizmet ii eitim kurslar dzenlemek.

j) lgili birimlerle ibirlii yaparak Bakanlk personelinin hizmet ii eitim ihtiyalarn belirlemek.

k) Kariyer kadrolarnda bulunan Bakanlk personelinin ihtiya duyulan uzmanlk alanlarna gre yetitirilmelerine ynelik eitim vermek.

l) Personelin adaylk, grevde ykselme, yabanc dil ve benzeri eitiminde uygulanacak programlarn hazrlanmas hususunda ilgili daire ile ibirlii yapmak.

m) Hizmet ii eitim programlarnn uygulanmasn salamak.

n) Bakanlk personeli iin hizmet ii eitim stratejilerini ve eitime ncelikle alnacak personeli belirlemek, uygulanmakta olan programlarn etkinlik ve verimliliini lmek, geri bildirimler elde etmek, ylsonu hizmet ii eitim faaliyet raporlarn hazrlamak.

o) Bakanlk merkez ve tara tekilatnn hizmet ii eitim ihtiyalar dorultusunda yllk eitim plann hazrlamak.

) Eitim merkezlerinin alaca yerlerin belirlenmesi ve al ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

p) Eitim merkezlerinin bina, ara-gere ve benzeri ihtiyalar ile eitim grevlisi ve personel ihtiyacn tespit etmek, temini iin gerekli almalar yapmak.

r) zel olarak aere, takrib ve tayyibe alannda eitim alanlarn yetkinliini tespit ederek bunlara belge vermek.

s) l/ile mftlklerince dzenlenen hizmet ii eitim kurslarna katlacak personelin belirlenmesinde esas alnacak kriterler ile uygulanacak program ve benzeri hususlar tespit etmek, bu kurslardaki eitim-retim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yrtlmesi iin gerekli tedbirleri almak.

) Eitim merkezlerinde dzenlenen eitimlere giri, dnem ve bitirme snavlar ile ilgili ilemleri yrtmek ve eitimlerden yararlananlarn belgelerinin dzenlenmesini ve bilgilerin ilgili programlara girilmesini salamak.

t) Din hizmetleri snfnda alan personelin Kuran- Kerimi usulne uygun ekilde okumalarn gelitirmek amacyla almalar yapmak.

u) Bakanlk personelinin yabanc dil ve mesleki bilgilerini gelitirmeleri iin almalar yapmak, gerektiinde kurs amak veya bu hususlarda alacak kurslara eleman gndermek, bu konularda ilgili kurum/kurulularla i birlii yapmak.

) Hizmet ii eitimde ihtiya duyulmas halinde hizmet satn alnmas ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

v) Hizmet ii eitim faaliyetlerinde dzenlenen raporlar derlemek, nerileri deerlendirmek, etkinlik ve verimlilii artrmak iin gerekli tedbirleri almak.

y) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

z) Kuran- Kerim okumak, anlamn renmek, hafzlk yapmak ve din eitimi almak isteyenler iin eitim ve retim programlar hazrlamak veya hazrlatmak.

aa) Hizmet ii eitim faaliyetlerinde ihtiya duyulan eitim ve retim programlar hazrlamak veya hazrlatmak.

bb) Yaygn din eitimi ve hizmet ii eitim programlarna uygun ders notlar veya ders kitaplar, yardmc eitim materyalleri hazrlamak veya hazrlatmak.

cc) Uygulanan eitim-retim programlar, ders notlar ve dier eitim materyallerini geri bildirimler, deien, gelien artlar ve ihtiyalar dorultusunda gncellemek ve gelitirmek.

) Yaygn din eitimi ve hizmet ii eitim faaliyetlerinde ihtiya duyulan eitim ve retim programlarnn gelitirilmesi, eitim materyallerinin hazrlanmas hususlarnda ilgili birim, kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, ihtiya halinde hizmet satn almak.

dd) Eitim Kurulu ile Kuran Eitim ve retimi Kurulunun sekretarya ilerini yrtmek, alnan kararlar ilgili birimlere bildirmek.

ee) Bakanlk personelinin eitim seviyelerini ykseltmek, hizmetteki etkinlik ve verimliliklerini artrmak amacyla ilgili kurum/kurulularla almalar yapmak.

ff) Uygulanan programlarn ve yaplan faaliyetlerin etkinlik ve verimliliini lmek amacyla alan aratrmalar yapmak veya yaptrmak.

gg) E-eitim uygulamalarn gelitirmek zere ilgili kurum, kurulu ve birimlerle gerekli almalar yapmak.

) Dini yksek ihtisas merkezlerinin alaca yerlerin belirlenmesi ve al ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

hh) Bakanln grev alan ile ilgili konularda hizmet iinde personelin bilgisini artrmak ve uzmanlamasn salamak amacyla ihtisas kurslar dzenlemek.

) Dini yksek ihtisas merkezlerinin eitim stratejilerini ve ihtisas eitimine alnacak personelin kriterlerini belirlemek.

ii) Dini yksek ihtisas merkezlerinde uygulanmakta olan eitim faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliini lmek, geri bildirimler elde etmek ve faaliyetler hakknda rapor hazrlamak, verimlilii artrmak iin gerekli almalar yapmak.

jj) htisas eitimlerine giri, dnem ve bitirme snavlar ile ilgili ilemleri yrtmek.

kk) Dini yksek ihtisas merkezleri iin bina, ara-gere gibi ihtiyalar ile eitim grevlisi ve personel ihtiyacn tespit etmek, temini iin gerekli almalar yapmak.

ll) htisas eitiminden yararlananlarn belgelerini dzenlemek ve bilgilerini arivlemek.

mm) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

Hac ve umre hizmetleri genel mdrl

MADDE 14 (1) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Hac ibadetinin dini esaslara uygun olarak, salk ve gvenlik artlar iinde yaplmas iin gerekli tedbirleri almak.

b) Hac kaytlar, hacca gideceklerin belirlenmesi ve hac seyahati ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

c) Hac adaylarnn Mekke-i Mkerreme, Medine-i Mnevvere, Cidde ve Meair iskan ve intikalleriyle ilgili i ve ilemlerini yrtmek ve ihtiya duyulan yerlerde rehberlik ve irtibat brolar amak.

) Hac organizasyonunda grevlendirilecek personelin grevlendirilmesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

d) Bakanlk yurt d tekilatnca dzenlenen hac organizasyonlarnn Suudi Arabistandaki i ve ilemlerini yrtmek.

e) lkemiz hac kontenjannn 11/10/2011 tarihli ve 2011/2347 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Hac ve Umre Seyahatleri ile lgili lerin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Kararda belirlenen oranda Bakanlk ve acentelere taksimini iller baznda yapmak.

f) Hacda vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dnemeyenlerin i ve ilemlerini takip etmek.

g) Suudi Arabistan hac mevzuatn takip etmek ve gerekli protokolleri hazrlamak.

) Hac organizasyonunun yurt ii ve yurt d safahat ile ilgili ariv ve dokmantasyon oluturmak ve yllk hac raporunu hazrlamak.

h) Umre programlar dzenlemek, umre ibadetinin dini esaslara uygun olarak, salk ve gvenlik artlar iinde yaplmas iin gerekli tedbirleri almak.

) Umre kaytlar, kafile planlamalar ve uak programlaryla ilgili i ve ilemleri yapmak.

i) Suudi Arabistanda ibirlii yaplacak umre irketlerini belirlemek.

j) Umreye giden vatandalarmzn Mekke-i Mkerreme, Medine-i Mnevvere ve Cidde iskan ve intikalleriyle ilgili i ve ilemleri yrtmek.

k) Umre organizasyonlarnda grevlendirilecek personelin grevlendirilmesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

l) Bakanlk yurt d tekilatnca dzenlenen umre organizasyonlarnn Suudi Arabistandaki i ve ilemlerine yardmc olmak.

m) Umrede vefat eden veya herhangi bir sebeple kafilesi ile yurda dnemeyenlerin i ve ilemlerini takip etmek.

n) Umre organizasyonlarnn yurt ii ve yurt d safahat ile ilgili ariv ve dokmantasyon oluturmak ve yllk umre raporunu hazrlamak.

o) Hac ve umreye gidecek vatandalar ve grevlilerin eitimleri ile ilgili i ve ilemleri yapmak, yurt iinde ve yurt dnda kurs, seminer, konferans ve toplantlar dzenlemek ve uygulamay takip etmek.

) Hac ve umre organizasyonlarnda grevlendirilecek personelin snav ve seimini yapmak.

p) Hac ve umrenin bir eitim sreci ve ibadet olma zelliini dikkate alarak ilgili birimlerle ibirlii ierisinde eitim ve irat stratejileri belirlemek, irat plan ve programlar hazrlamak.

r) Hac ve umre ile ilgili yazl ve grsel yaynlar hazrlamak/hazrlatmak, bunlarla ilgili ariv oluturmak.

s) Hac ve umre organizasyonlar hakknda verilen raporlar deerlendirmek ve gereini yapmak.

) Hac ve umre organizasyonuyla ilgili yurt iinde ve yurt dnda yaplacak toplant, ziyaret ve dier etkinliklerle ilgili i ve ilemleri yrtmek.

t) Hac ve umre hizmetlerinden yararlanan vatandalarn memnuniyetlerinin llmesi ve deerlendirilmesini salamak.

u) Hac ve umreye gidecek vatandalarmz ile hac ve umrede grevlendirilecek personelin eitimleri iin ilgili birimlerle ibirlii yaparak eitim merkezleri almasn salamak ve bu merkezlerdeki eitim faaliyetlerini planlamak ve yrtmek.

) Bakanlklararas Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun sekretarya ilerini yrtmek ve alnan kararlarn uygulanmasn takip etmek.

v) Hac ve umre iin gerekli olan her trl mal ve hizmet alm, malzemelerin muhafazas ve datm ile ilgili i ve ilemleri yrtmek, gerektiinde bu konularda Trkiye Diyanet Vakf ile i birlii yapmak.

y) Hac ve umre hizmetleriyle ilgili her trl tahsilat, harcama ve muhasebeletirme i ve ilemlerini takip etmek.

z) Hac ve umre seyahatleri iin gerekli ulam aralarn temin etmek.

aa) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Mdrl emrinde kullanlan tatlar ile ara ve gerelerin hizmete hazr halde bulundurulmasn salamak.

bb) Hac ve umre yolcularnn eyalarnn lkemize nakline ilikin yurt iinde ve yurt dnda yrtlen hizmetlerle ilgili i ve ilemleri yapmak.

cc) Suudi Arabistana gnderilecek ambulans, ila, tbbi ve dier malzemeler ile bunlar gtrecek ara ve personelin i ve ilemlerini takip etmek.

) Seyahat acentelerince dzenlenen hac ve umre organizasyonlarnda grevlendirilecek Bakanlk personelinin tespit, planlama ve datmn yapmak.

dd) Seyahat acentelerince yatrlacak teminat ve hizmet bedellerinin takibini yapmak ve bu konuda Trkiye Diyanet Vakf ile ibirlii yapmak.

ee) Seyahat acentelerinin uymas gereken usul ve esaslar belirleyerek Bakanlklararas Hac ve Umre Kuruluna sunmak.

ff) Seyahat acenteleri hakknda hazrlanan denetim raporlarn deerlendirmek ve Bakanlklararas Hac ve Umre Kuruluna sunmak.

gg) Suudi Arabistanda kullanlan demirba eyalarn, her yl saymn yaptrmak ve korunmasn salamak.

) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

Din yaynlar genel mdrl

MADDE 15 (1) Din Yaynlar Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Bakanln yayn politikalar dorultusunda ihtiya duyulan basl eserleri hazrlamak/hazrlatmak; gerek ve elektronik ortamda yaymlanmas ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

b) Toplumu din konusunda aydnlatmak, birlik ve btnle, toplumsal kaynama ve huzura katk salamak, ayrca aile ve genlii tehdit eden zararl akm ve faaliyetlere kar toplumu bilinlendirmek amacyla yaynlar hazrlamak/hazrlatmak, gerektiinde bunlar cretsiz olarak datmak.

c) Bakanlka hazrlattrlan veya kiiler tarafndan yaymlanmas talebi ile Bakanla gnderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yaymlanmas hususunda karar vermek; dini bakmdan daha teferruatl incelenmesi gereken eserleri Din leri Yksek Kuruluna sevk etmek.

) Kurum ve kurulular ile ahslardan gelen cretsiz yayn taleplerini deerlendirmek, uygun grlenleri imkanlar lsnde karlamak.

d) Basm yaplacak eserlerin tashih ve tasarmn yapmak/yaptrmak ve baslmasn salamak.

e) Basl dini yaynclk alanndaki gelimeleri takip etmek, Bakanln basl yaynlar iin ksa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluturmak.

f) Bakanlka yaymlanan basl eserlerin arivini oluturmak.

g) Bakanln basl yaynlarnn tantm iin Din Yaynlar Dner Sermaye letmesi ile birlikte almalar yapmak.

) Diyanet takviminin hazrlanmas ve baslmas iin gerekli i ve ilemleri yrtmek.

h) Toplumu din konusunda aydnlatmak, Bakanlk personelinin mesleki adan gelimesine katk salamak, okul ncesi ve okul andaki ocuklar bilgilendirmek, yurt ii ve yurt dnda yaayan vatandalarmzn dini ve milli kimliklerini koruyabilmelerine destek olmak ve Bakanlk faaliyetlerini tantmak amacyla periyodik olarak dini, ilmi, edebi, ahlaki, kltrel ve benzeri konularda yaz, fotoraf ve resimlerin yer ald sreli yaynlar hazrlamak.

) Sreli dini yaynclk alanndaki gelimeleri takip etmek, Bakanln sreli yaynlar iin ksa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluturmak.

i) Sreli yaynlarn hazrlanma ve incelenme srelerini takip etmek ve zamannda baslmasn salamak.

j) Sreli yaynlarn tantm iin Din Yaynlar Dner Sermaye letmesi ile birlikte almalar yapmak.

k) Bakanlk ktphanesini ktphanecilik ilkelerine gre dzenlemek ve ynetmek.

l) Ktphanecilik alanndaki gelimeleri takip etmek; yurt ii ve yurt dnda bulunan ktphanelerle ibirlii yapmak.

m) Bibliyografya ve toplu kataloglar oluturmak.

n) Tarihi ve sanat deeri olan eserlerin korunmas ve okuyucularn bunlardan istifade edebilmesi iin gerekli tedbirleri almak.

o) Onarlmas gereken yazma eserlerin tamirini yapmak/yaptrmak.

) Yurt iinde ve yurt dnda neredilen ve Bakanlk ktphanesinde bulunmasnda fayda grlen basl, sesli ve grntl eserlerin, ilgili birimlerle ibirlii yaplarak satn alnmasn salamak.

p) Bakanlk ktphanesi iin ihtiya duyulan sreli yaynlara abone olmak.

r) Ktphane aacak tekilat birimlerine rehberlik etmek ve imkanlar lsnde destek vermek.

s) Kaybolan ve satn alma yoluyla temin edilemeyen eserlerin tazmin ve terkin ilemlerini yapmak.

) Bakanln yayn politikalar dorultusunda yabanc dil ve lehelerde eserler hazrlamak/hazrlatmak; Trkeden yabanc dil ve lehelere, yabanc dil ve lehelerden Trkeye eserler tercme etmek/ettirmek, bunlarn gerek ve elektronik ortamda yaymlanmas ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

t) Yabanc dil ve lehelerde Bakanlka hazrlattrlan veya kiiler tarafndan yaymlanmas talebi ile Bakanla gnderilen eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yaymlanmas hususunda karar vermek; dini bakmdan daha teferruatl incelenmesi gereken eserleri Din leri Yksek Kuruluna sevk etmek.

u) lkemizin milli ve manevi deerlerinin yurt ii ve yurt dnda tantmna ynelik eitli dil ve lehelerde basl, sreli, sesli, grntl ve benzeri yaynlar hazrlamak/hazrlatmak, yaymlamak ve gerektiinde cretsiz datmak.

) Farkl dil ve lehelerde yaynlar hazrlamak/hazrlatmak zere tercme brosu oluturmak, gerekli personel istihdamn salamak.

v) Yabanc dillerde ihtiya duyulan yayn materyallerini temin etmek zere almalar yapmak ve ariv oluturmak.

y) Yabanc dil ve lehelerde hazrlanan Bakanlk yaynlarnn tantm hususunda almalar yapmak.

z) Toplumu din konusunda aydnlatmak, milli birlik ve beraberlie katk salamak, Bakanlk faaliyetlerini tantmak ve Bakanlk personelinin eitimine katkda bulunmak amacyla televizyon ve radyo yayn yapmak, her eit sesli ve grntl yayn ve program hazrlamak/hazrlatmak; ihtiya halinde bunlar cretsiz datmak; gerektiinde hizmet satn almak.

aa) Bakanlka hazrlattrlan veya yaynlanmas talebi ile Bakanla gnderilen sesli ve grntl eserleri komisyon marifetiyle incelemek ve yaynlanmas hususunda karar vermek, dini bakmdan daha teferruatl incelenmesi gereken eserleri Din leri Yksek Kuruluna sevk etmek.

bb) Bakanlka hazrlanan/hazrlattrlan sesli ve grntl yaynlarn radyo ve televizyonlarda yaynlanmas ile ilgili ileri yrtmek.

cc) Toplumu din konusunda aydnlatmak, milli birlik ve beraberlie katk salamak iin radyo ve televizyonlarda yaynlanmak zere belgesel, drama, izgi film ve benzeri programlarn hazrlanmas, kayt ve ekimlerinin yaplmas iin gerekli her trl almay yrtmek ve bu konuda TRT ve dier yayn kurulular ile ibirlii yapmak.

) Sesli ve grntl dini yaynclk alanndaki gelimeleri takip etmek, Bakanln sesli ve grntl yaynlar iin ksa, orta ve uzun vadeli hedef ve projeler oluturmak.

dd) Sesli ve grntl yaynlar iin ariv oluturmak.

ee) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

D ilikiler genel mdrl

MADDE 16 (1) D likiler Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Yurt dnda yaayan soyda, dinda ve vatandalarmzn dini ihtiyalarn belirlemek, din grevlisi taleplerini deerlendirmek ve onlara din hizmeti sunulmasn salamak; Mslman lke ve topluluklarn din hizmetleri alanndaki taleplerine ortak kararlar veya protokoller dorultusunda yardmc olmak.

b) Bakanln yurt dndaki kadrolarna srekli grevle atanacak personel ile szlemeli veya geici sreli grevlendirilecek personelin snavlar, seimi, planlanmas, grevlendirilmesi, gnderilmesi, grev sresinin uzatlmas ve geri ekilmesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

c) Yurt dnda Ramazan ay, Kurban Bayram, Kutlu Doum Haftas, Camiler ve Din Grevlileri Haftas ve benzeri zamanlar ve etkinlikler iin planlanan grevlilerin belirlenmesi ve grevlendirilmeleri ile ilgili ileri yrtmek.

) Bakanlk hizmet alan ile ilgili olarak yurt dnda inceleme ve aratrma yapacak, grme ve toplantlara katlacak kii ve heyetlerin seimi ve grevlendirilmeleri ile ilgili ilemleri yapmak; bu lkelerden Bakanla gelen kii ve heyetlerin i ve ilemlerini yrtmek ve onlara rehberlik etmek.

d) Yurt dnda vatandalarmz tarafndan kurulan ve Bakanlkla ibirlii iinde olan dernek, birlik, vakf ve benzeri kurulular ile yurt dnda mslman topluluklarca oluturulan dini kurulularn almalarn takip etmek ve deerlendirmek.

e) Yurt dnda yaayan vatanda, soyda ve dindalarmzn karlat dini sorunlar ile yurt dnda Bakanlka sunulan hizmetlerde karlalan sorunlarn zmne ynelik almalar yapmak.

f) Yurt dna gtrlecek hizmetlerde verimlilii artrmak amacyla ilgili kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak, gerektiinde protokoller hazrlamak ve uygulamak.

g) Yurt dnda toplanacak yardmlarla ilgili gerekli koordinasyonu salamak.

) Avrasya slam uras Tekilat, Afrika Dini Liderler Zirvesi ve Balkan lkeleri Dini dare Bakanlar toplantlarn dzenlemek, alnan kararlarn gereklemesi iin almalar yapmak.

h) Yurt dnda bulunan slami kurum ve kurulularn yaplar, faaliyetleri ve hizmet alanlarn incelemek ve deerlendirmek, ilikileri gelitirmek ve ortak almalar yapmak.

) Yurt dndaki vatanda, soyda ve dindalarn dini yayn ihtiyalarn tespit etmek ve bunlarn karlanmas iin kurum ve birimler aras koordineyi salamak ve gerekli almalar yapmak.

i) Bakanlk yurt d tekilatnn raporlarn ve yllk eylem planlarn inceleyerek gereini yapmak ve arivlemek.

j) Trk Kltr Varln Koruma Projesi kapsamnda Bakanlka yaplacak i ve ilemleri yrtmek.

k) Yurt dndaki Karde ehir Projesi almalarn yrtmek.

l) Yurt dnda bulunan ve tarihi miras saylan ariv belgeleri, kitap, risale ve yazma eserler hakknda bilgi toplamak ve ilgili kurum ve kurulularla paylamak.

m) Bakanlk yurt d tekilatnda bulunan tanr mal kayt ve kontrol ilerini yrtmek.

n) Yurt dna atanan veya grevlendirilen personelin bu grevlere gitmeden nce eitim ihtiyalarn belirlemek, eitim planlarn hazrlamak, eitimleri amacyla ilgili birim, kurum ve kurulularla ibirlii yaparak yabanc dil kurslar ile mesleki ve kltrel konularda kurs ve seminerler dzenlemek; bu alanlarda Bakanlka hizmet satn alma suretiyle yaplacak ileri koordine etmek ve yrtmek.

o) Birimde grevli personelin yurt d hizmet alanlarnda yetitirilmesi ve uzmanlamas iin gerekli program ve projeleri hazrlamak.

) Yurt dndaki camilerde yrtlen Kuran- Kerim ve dini bilgiler kurslarndaki eitim-retimi yaygnlatrmak, programlarn ve eitim-retim materyallerini gelitirmek amacyla gerekli almalar yapmak.

p) Vatandalarmzn bulunduu lkelerin rgn eitim-retim kurumlarndaki slam din dersleri ile ilgili uygulama ve gelimeleri takip etmek ve neriler sunmak.

r) slam diniyle ilgili yurt dnda eitim veren kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak.

s) lkemizdeki Kuran- Kerim kurslar, eitim merkezleri, imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakltelerinde eitim grmek iin yurt dndan gelen rencilerle ilgili i ve ilemleri, Bakanlk adna ilgili kurum ve kurulularla koordine etmek ve bu rencilere rehberlik yapmak.

) Din eitimi amacyla yurt dndan lkemize getirilen rencilere uygulanan eitim programlar hususunda ilgili kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak.

t) lkemize gelen soyda ve dinda din grevlileri iin ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yaparak Trk dili ve mesleki bilgiler kurslar dzenlemek.

u) Yurt dndaki vatanda ve soydalarmzn din eitimi, aile, kadn, genlik ve benzeri konularda projeler gelitirmek ve yrtlen projeleri desteklemek.

) slam lkeleri ve Mslman topluluklarla ilikilerin gelitirilmesi ve glendirilmesi maksadyla projeler gelitirmek, toplant ve etkinlikler dzenlemek, alnan kararlarn gerekletirilmesi iin gerekli almalar yapmak.

v) Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonunun yurt dnda yaplacak i ve ilemlerini yrtmek.

y) Yurt dnda bulunan dini eserlerin yapmna ve restorasyonuna katk salanmasna ynelik i ve ilemleri yrtmek.

z) Dier dinlerin mensuplar, kurum, kurulu ve topluluklaryla ilikiler kurmak, bu erevede ortaya kan yaklamlar izlemek ve deerlendirmek.

aa) Farkl din mensuplar arasnda bar ve hogr kltrn yaygnlatrmay amalayan ulusal ve uluslararas etkinlikler dzenlemek, yurt iinde ve yurt dnda dzenlenen etkinliklere temsilci gnderilmesi ile ilgili ileri yrtmek.

bb) slam dini ve dier dinlerle ilgili yurt dndaki gelimeleri, ilmi almalar ve yaynlar takip etmek ve deerlendirmek, gerekli grlen yaynlar temin etmek.

cc) Yurt dndaki vatanda ve soydalarmza ynelik proselitizm, ayrmclk ve rklkla ilgili gelimeleri takip etmek, bu konudaki bilgi, belge ve ikayetleri deerlendirmek.

) lkemizdeki dier dinlere mensup topluluklarn dini, kltrel, sosyal ve kurumsal yaplarn aratrmak ve bunlarla ilikileri gelitirmeye ynelik almalar yapmak.

dd) Avrupa Birlii ile ilikiler erevesinde Bakanln grev alanna giren konularda almalar yapmak.

ee) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

nsan kaynaklar genel mdrl

MADDE 17 (1) nsan Kaynaklar Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Bakanlk personelinin planlanmas ve personel politikasyla ilgili almalar yapmak.

b) Bakanlk personelinin atamaya ilikin i ve ilemleri ile grev ve grev yeri deitirme ilemlerini yrtmek.

c) Bakanln kadro ihtiyacn belirlemek.

) Kadrolarn iptal, ihdas, deiiklik, vize, tenkis, datm ve benzeri ilemlerini yapmak.

d) Camilerin kayt, gruplandrma ve grup deiiklii ilemlerini yapmak.

e) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesi kapsamnda istihdam edilen personelin pozisyonuna ilikin ilemleri yrtmek.

f) Kadro karl szlemeli statdeki personelin szleme ile ilgili ilemlerini yrtmek.

g) Bakanlk personelinin atama veya yer deitirme taleplerinden uygun grlenleri elektronik ortamda onaylamak.

) Mevzuatta istisna edilenler dnda Bakanlk merkez tekilatnca yaplacak snavlarla ilgili i ve ilemleri yrtmek.

h) Hizmetine ihtiya duyulan personelin merkez, tara ve yurt d geici grevlendirmelerini yapmak.

) Bakanlk kadrolarna dier kamu kurum ve kurulularndan naklen atanmayla ilgili ilemleri yrtmek.

i) Bakanlk personelinden ihtiya duyulanlar hakknda ariv aratrmas ve gvenlik soruturmas ilemlerini yapmak.

j) Atama ve Yer Deitirme Kurulu karar gereince Bakanlk personelinin il ii ve il d yer deitirme, greve son verme, grevden ekilmi saylma ve benzeri ilemlerini yapmak.

k) Dosyas Bakanlk merkezinde bulunan personelin adaylklarnn kaldrlmas, kademe ilerlemesi, derece ykselmesi ve intibak ilemleri ile kademe ilerlemesine hak kazanamayanlara ilikin ileri yrtmek.

l) Dosyas Bakanlk merkezinde bulunan personelin eitli sosyal gvenlik kurumlarnda geen hizmetlerinin emekli mktesebinde deerlendirilmesi ilemlerini yrtmek.

m) Dosyas Bakanlk merkezinde olan personelin askere gidi ve greve dnne ilikin ilemleri yapmak.

n) Ya haddi sebebiyle emekliye ayrlacaklar tespit etmek, dosyalar Bakanlk merkezinde tutulan personelden emekliye ayrlan veya vefat edenlerin ilemlerini yapmak ve bunlarn dul ve yetimlerine yaplacak maa tahsis ilemlerini yrtmek.

o) Dosyas Bakanlk merkezinde bulunan personelin askerlik, fahri hizmet ve dier borlanmalar ile ilgili ilemlerini yrtmek.

) Nakdi tazminat deme ve vazife malull ayl balama ile ilgili ilemleri yrtmek.

p) Dosyas Bakanlk merkezinde bulunan personele hizmet belgesi dzenlenmesi ilemlerini yapmak.

r) Personele kurum sicil numaras verilmesi ile ilgili ilemleri yapmak.

s) Dosyas Bakanlk merkezinde bulunan personelin zlk dosyalarn dzenlemek, tescilini yapmak, muhafaza etmek ve devir ilemlerini yrtmek.

) Kademe ve derece ilerlemesine esas olmak zere, son sekiz yl iinde ceza almayan ve terfiye hak kazanan personel listesini ilgili daire bakanlna bildirmek.

t) Personel ve performans deerlendirme formlarnn doldurulmasn temin etmek.

u) Bakanlk personelinin kurum dna grevlendirilmesi veya atanmasna ilikin muvafakat ilemlerini yapmak.

) Personelin mal bildirimi ile ilgili beyanlarn incelemek ve deerlendirmek.

v) Dosyas Bakanlk merkezinde bulunan personelin hususi damgal pasaportlar ve yabanc dil tazminat ile ilgili ileri yapmak.

y) Hizmet ve alma belgesi dzenlemek ve arivde aratrma yapmak isteyenlere ilikin ilemleri yapmak.

z) Bakanlk merkez personelinin kimlik kart ile ilgili ileri yapmak.

aa) Mahkeme kararlar, Saytay ilamlar ve icra mdrlklerinden gelen yazlarn ilgililere ulamasn salamak.

bb) 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu erevesinde talepte bulunan personele zlk dosyasndaki bilgi ve belgeleri hazrlamak ve vermek.

cc) Bakanla ifahi olarak veya dileke, faks, e-mail ve benzeri vastalarla intikal eden her trl ikayeti deerlendirip, gerei yaplmak zere mahalline veya Rehberlik ve Tefti Bakanlna havalesini salamak.

) Bakanla intikal eden ikayet evrakndan 3071 sayl Dileke Hakknn Kullanlmasna Dair Kanuna uygun olmayan veya inceleme sonucu iddialarn aslsz olduu anlalanlarla ilgili hfz ilemlerini yapmak.

dd) Yaplan inceleme/soruturma sonucu dzenlenen raporlar ile genel tefti, cevapl ve zel tefti ve performans raporlarn deerlendirmek, teklif edilen disiplin cezalarna ilikin savunma ve tecziye ilemleri ile ilgili yazmalar yapmak.

ee) Haklarnda il d nakil, grev deiiklii, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 98/b maddesine veya 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 25 inci maddesine gre grevine son verilme teklifleri yaplan personelin dosyalarnn Atama ve Yer Deitirme Kurulunda grlmesi, kararlarn yazlmas ve ilgili yerlere intikali ile ilgili ilemleri yrtmek.

ff) Bakanlka verilen uyarma ve knama cezalarna itiraz ile il mftleri ve Bakanlk merkez personeli hakknda kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas teklifini ieren dosyalarn Merkez Disiplin Kuruluna sevki, grlmesi, alnan kararlarn yazlmas ve ilgili yerlere gnderilmesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

gg) Gvenlik soruturmas sonucu haklarnda ariv kayd bulunan personelin durumlarnn Deerlendirme Komisyonuna sevki, grlmesi, alnan kararlarn yazlmas ve ilgili yerlere gnderilmesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 125/E maddesine gre devlet memurluundan karma cezas teklifini ieren dosyalarn Yksek Disiplin Kuruluna sevki, grlmesi, alnan kararlarn yazlmas ve ilgili yerlere gnderilmesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

hh) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanuna gre personel hakknda yaplan n inceleme sonucu soruturma izni verilip verilmemesi ile ilgili i ve ilemleri takip etmek ve yrtmek.

) 657 sayl Kanun ve Bakanlk mevzuat erevesinde personele baar belgesi, stn baar belgesi ve dl verilmesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

ii) Bakanlk personelinin etkinliini ve verimliliini artrmak ve eitim ihtiyalarnn belirlenmesi hususunda almalar yapmak.

jj) 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar ve Toplu Szleme Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan i ve ilemleri yapmak ve bu Kanun gereince Bakanlkta oluturulan Kurum dari Kurulunun sekretarya hizmetlerini yrtmek.

kk) Bakanlk personelinin etik kltrnn gelitirilmesi konusunda almalar yapmak.

ll) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim hizmetleri genel mdrl

MADDE 18 (1) Ynetim Hizmetleri Genel Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Bakanlk aralarnn sevk ve idaresi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

b) Bakanlk merkez hizmet binalarnn temizlii ile ilgili ileri yrtmek; baheler ile otoparklarn temizlik, bakm ve dzenini salamak.

c) Bakanlk telefon santralini iletmek, fotokopi, cilt yapm ve benzeri hizmetleri yrtmek.

) Bakanln genel evrak ve ariv ilerini dzenlemek ve yrtmek.

d) Bakanlk merkez yerlekesi ierisinde yer alan hizmet binalaryla ilgili koruma ve gvenlik tedbirlerinin alnmas, yrtlmesi ve buralara giri ve klarn dzenlenmesine ilikin ilemleri yrtmek.

e) Nbeti memurluu, mracaat memurluu ve gvenlik hizmetlerini yrtmek.

f) Bakanlk sivil savunma, seferberlik ve sava hazrlklar ile afet ve acil durum hizmetlerini zel mevzuatn verdii yetkiye gre planlamak ve yrtmek.

g) Bakanlk merkez personelinin mesaiye geli ve gidileriyle ilgili servis hizmetlerini yrtmek.

) Bakanln genelini ilgilendiren mal ve hizmet almlaryla ilgili i ve ilemleri yrtmek.

h) Hizmet binalarnn kiralanmasyla ilgili i ve ilemlerini yrtmek.

) Satn alnan veya hibe yoluyla edinilen tanr mallarn kayt, muhafaza, takip, saym ve terkinini yapmak.

i) Resmi mhrlerle ilgili i ve ilemleri yrtmek.

j) Cami ve mescitlerdeki teberrukat eyalar ile ilgili ilemleri yrtmek.

k) l ve ile mftlkleri ile dini yksek ihtisas ve eitim merkezi mdrlklerinde bulunan tatlarla ilgili ilemleri yrtmek.

l) Bakanlk tatlarnn bakm ve onarmlar, sigorta ve muayene ilemlerini yrtmek.

m) Bakanlk hizmetlerinde kullanlan mallarn bakm ve onarmlar ile gayri maddi hak almn salamak.

n) Mlkiyeti kamu kurum ve kurulular ile Hazineye ait tanmazlar zerindeki cami, mescit ve Kuran kurslarnn mtemilatnda bulunan yerlerden Bakanlka iletilmesi veya ilettirilmesi ngrlen yerlerin ilgili mevzuat dorultusunda iletilmesi, ilettirilmesi ve kiraya verilmesiyle ilgili i ve ilemlerini takip etmek.

o) Bakanlk birimlerine mal ve hizmet almlaryla ilgili konularda teknik destek salamak.

) lgili mevzuat gerei cami hizmetlerinde kullanlmak zere verilen grev kyafetlerinin tasarmn yapmak veya yaptrmak ve bu kyafetlerin satn alma ve datm ilerini yrtmek.

p) Bakanlk merkez binalarndaki oda, salon, depo ve benzeri kapal alanlarla ilgili yerleim planlarn hazrlamak ve ilgili birimlerle koordine ierisinde uygulanmasn takip etmek.

r) Kurum iin gerekli her trl teknik, donanm ve alt yap hizmetlerini planlamak, gelitirmek, kurmak, iletmek, yenilemek, mevcut alt yaplarn gvenliini ve srekliliini salamak zere gerekli nlemleri almak.

s) Bakanlk hizmetleri iin gerekli olan tesis, bina ve arsa ihtiyalarn tespit etmek ve plan ve programlarn hazrlamak.

) Bakanln hizmetleri iin ihtiya duyulan arsa ve binalarn tahsis ve kamulatrma ilemlerini yrtmek.

t) Bakanlk hizmet binalar, eitim merkezi, Kuran kursu, sosyal tesis ve benzeri yerlerin yatrm tekliflerini hazrlamak ve yatrm deneklerini planlamak, gnderilen deneklerin usulne uygun harcanp harcanmadn takip etmek.

u) Cami, Kuran kursu, hizmet binas ve dier dini tesislerin estetik, fonksiyonel ve gvenli bir ekilde inas iin almalar yaparak teknik ynden kontroln salamak, tip projeler hazrlamak, hazrlatmak ve kontrol etmek.

) Bakanlk hizmetlerinde kullanlan binalarn bakm ve onarmlarn yapmak veya yaptrmak.

v) Bakanlk hizmetleri iin ina edilen binalarn ihale, yapm ve kontrol ilerini yrtmek.

y) Bakanlka yaptrlacak binalar ile cami ve Kuran kursu binalarnn zemin ettlerini yaptrmak, hazrlanan zemin ett raporlarn kontrol etmek ve gerektiinde sondaj, laboratuar ve benzeri almalar takip etmek.

z) Bakanlk merkez hizmet binalarnn elektrik, shhi tesisat, klima, kalorifer, asansr gibi tesisatn bakm ve onarmn yapmak/yaptrmak ve iletilmesi hususunda gerekli hizmetleri yrtmek.

aa) Dernek, vakf, birlik, kurum, kurulu, sandk ve benzeri teekkllere Bakanlk btesinden yaplacak yardmlar ile ilgili ileri yrtmek.

bb) Gerek ve tzel kiiler tarafndan yaptrlacak olan cami, Kuran kursu, eitim merkezi, hizmet binas ve lojman gibi tesislerin projelendirilmesi ve yapmyla ilgili konularda bilgi vermek, gerektiinde teknik yardmda bulunmak.

cc) Camiler ve Bakanlka kullanlan binalarn yap gvenliklerinin aratrlmasna dair almalar yapmak veya yaptrmak.

) Bakanlk hizmetlerinde kullanlan ve tabii afetlerde hasar gren binalar kontrol etmek, rapor hazrlamak.

dd) Bakanla tahsisli arsalar zerine yaptrlacak olan cami, Kuran kursu ve sair binalarla ilgili mftlkler ile gerek ve tzel kiiler arasnda yaplacak protokolleri takip etmek.

ee) Bakanln sosyal ve kltrel faaliyetlerini yrtmek, Diyanet evi ve benzeri sosyal tesislerin kurulmas ve iletilmesini salamak.

ff) Bakanlka dzenlenen yardm kampanyalarn organize etmek.

gg) Ayni ve nakdi balarn kabuln ve balarn zel bir hesapta toplanmasn salayarak mnhasran dini hizmetler iin sarf edilmesini temin etmek, Bakanlk onay ile kabul edilecek artl balarda arta riayeti salamak.

) Doal afete maruz kalan, ar hastalk, kaza, lm ve benzeri durumlarda yardma muhta hale den personel veya yaknlarna yaplacak her trl yardm faaliyetlerini planlamak ve yrtmek.

hh) Bakanlk yemekhanesi, kafeterya, ay oca ve benzeri yerlerde verilen sosyal hizmetleri dzenlemek ve yrtmek.

) Lojmanlarn 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Konutlar Ynetmelii hkmlerine gre tahsisi ile ilgili hizmetleri yrtmek.

ii) Bakanlk personelinin salk hizmetleri ile ilgili i ve ilemlerini yrtmek.

jj) Bakanlk merkezine i takibi iin veya ziyareti olarak gelen vatandalarmzn istek ve taleplerini deerlendirip ilgili birimlerle grmelerini salamak.

kk) Kan ba, aa dikimi, gezi, sportif aktiviteler gibi sosyal faaliyetleri yrtmek.

ll) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

Rehberlik ve tefti bakanl

MADDE 19 (1) Rehberlik ve Tefti Bakanl, dorudan Bakana bal olarak alr ve Rehberlik ve Tefti Bakanl mevzuatnda belirtilen grevleri yerine getirir.

denetim birimi bakanl

MADDE 20 (1) Denetim Birimi Bakanl, dorudan Bakana bal olarak alr ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile dier mevzuatnda belirtilen grevleri yerine getirir.

Strateji gelitirme bakanl

MADDE 21 (1) Strateji Gelitirme Bakanlnn grevleri unlardr:

a) Bakanln stratejik planyla ilgili hazrlk yapmak, plann yaplmas srecinde ihtiya duyulacak eitim ve danmanlk hizmetlerini vermek veya verilmesini salamak ve almalar koordine etmek.

b) Bakanlk misyon ve vizyonunun belirlenmesine ynelik almalar yrtmek ve Bakanlk idare faaliyet raporunu hazrlamak.

c) Bakanln grev alanna giren konularda hizmetleri etkileyecek d faktrleri incelemek.

) Yeni hizmet frsatlarn belirlemek, etkililik ve verimlilii nleyen tehditlere kar tedbirler almak.

d) Kurum ii kapasite aratrmas yapmak, hizmetlerin etkililiini ve yararlanc memnuniyetini analiz etmek ve genel aratrmalar yapmak.

e) Bakanln gl ve zayf ynlerini tespit etmek.

f) Bakanln grev alanyla ilgili aratrma-gelitirme faaliyetlerini yrtmek.

g) Bakanlk faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

) Strateji Gelitirme Kurulu ve Yeniden Yaplanma Takmnn sekretarya hizmetlerini yrtmek.

h) Bakanln grev alanna giren konularda performans ltleri gelitirmek, Bakanln bu ltlere uyumunu deerlendirerek Bakana sunmak.

) Bakanln ynetimi, hizmetlerin gelitirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak ve analiz etmek.

i) Bakanln aylk faaliyet raporunu hazrlamak.

j) Bakanlk istatistikleri ile ilgili almalar yapmak.

k) Bakanlk hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilikin i ve ilemleri yrtmek.

l) Bakanlk hizmet envanteri ve standartlar ile ilgili i ve ilemleri koordine etmek.

m) Birim kodlarnn verilmesi ve yazma, evrak, dosya ve ariv sistemleri ile ilgili almalar yapmak.

n) Bakanlk form standardizasyonu almalarn yapmak.

o) Kamu kaynaklarnn etkin kullanm ve maliyetleri drlmesiyle ilgili almalar yapmak.

) Bakanln biliim altyapsnn kurulumu, bakm, ikmali, gelitirilmesi ve gncellenmesi ile ilgili ileri yrtmek.

p) Bilgi gvenlii ve gvenilirlii konusunun gerektirdii nlemleri almak.

r) Bakanln bilgisayar ve internet alar ile ilgili ihtiya tespiti, planlama, kurulum ve iletilmesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

s) Bilgi ilem alanndaki gelimeleri takip etmek ve uygun grlenlerin Bakanlk hizmetine sunulabilmesi iin gerekli almalar yrtmek.

) htiya duyulan alanlarda bilgisayar lisans almlarn gerekletirmek, yazlm uygulamalar hazrlamak/hazrlatmak ve gelitirilip gncellenmesini salamak.

t) Bilgisayar ortamna aktarlan bilgilerin elektronik/magnetik ortamlarda yedeklenmesi ve arivlenmesini salamak.

u) Bakanlk bilgisayar ve evre nitelerinin periyodik bakmlarnn zamannda yaplmasn ve srekli alr halde bulundurulmasn salamak.

) Bakanlk internet hizmetleri ve internet sitesi ile ilgili i ve ilemleri yrtmek.

v) Birim personelinin uzmanlk alanlarna gre eitim almasn salamak.

y) Kullanlan yazlmlarla ilgili Bakanlk personeline farkndalk eitimi vermek.

z) darenin performans programnn hazrlanmasn koordine etmek ve sonularnn konsolide edilmesi almalarn yrtmek.

aa) zleyen iki yln bte tahminlerini de ieren idare btesini, stratejik plan ve yllk performans programna uygun olarak hazrlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluunu izlemek ve deerlendirmek.

bb) Ayrntl harcama program hazrlamak ve hizmet ihtiyalar dikkate alnarak denein ilgili birimlere gnderilmesini salamak.

cc) Bte kaytlarn tutmak, bte uygulama sonularna ilikin verileri toplamak, deerlendirmek ve bte kesin hesabn hazrlamak.

) dare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarn takip ve tahsil ilemlerini yrtmek.

dd) darenin mlkiyetinde veya kullanmnda bulunan tanr ve tanmazlara ilikin icmal cetvellerini dzenlemek.

ee) darenin yatrm programnn hazrlanmasn koordine etmek, uygulama sonularn izlemek ve yllk yatrm deerlendirme raporunu hazrlamak.

ff) Kurumun dier idareler nezdinde takibi gereken mali i ve ilemlerini yrtmek ve sonulandrmak.

gg) kontrol sisteminin kurulmas, bu konuda Maliye Bakanl tarafndan belirlenen standartlarn uygulanmas ve gelitirilmesi konularnda almalar yapmak.

) kontrol standartlarnn uygulamasn deerlendirmek.

hh) ve d denetim raporlarn izlemek.

) n mali kontrol grevini yrtmek.

ii) Bakanlk stratejik plannda belirlenen amalar ile ulalan sonular arasndaki farkll giderici ve etkililii artrc tedbirler nermek.

jj) Mali kanunlar ve ilgili mevzuatn uygulanmas konusunda Bakana ve harcama yetkililerine danmanlk yapmak.

kk) Bakanln risk analizi almalarna katkda bulunmak.

ll) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

Hukuk mavirlii

MADDE 22 (1) Dorudan Bakana bal olarak alan Hukuk Mavirliinin grevleri unlardr:

a) Bakanln taraf olduu adli ve idari davalarda, i ve d tahkim yarglamasnda, icra ilemlerinde ve yargya intikal eden dier her trl hukuki uyumazlklarda Bakanl temsil etmek, dava ve icra ilemlerini vekil sfat ile takip etmek.

b) Bakanlk hizmetleriyle ilgili olarak dier kamu kurum ve kurulular tarafndan hazrlanan mevzuat taslaklarn, Bakanlk birimleri tarafndan hazrlanan mevzuat taslaklar ile dzenlenecek her trl szleme ve artname taslaklarn, Bakanlk ile nc kiiler arasnda kan uyumazlklara ilikin ileri ve Bakanlk birimlerince sorulan dier ileri inceleyip hukuki mtalaa bildirmek.

c) Bakanlk merkez birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonular douracak ilemler hakknda gr bildirmek.

) Bakanln menfaatlerini koruyucu hukuki tedbirlerin zamannda alnmasna rehberlik etmek, anlama ve szlemelerin bu esaslara uygun olarak yaplmasna yardmc olmak.

d) Anlamazlklar nleyici hukuki tedbirleri zamannda almak ve uyumazlklarn sulh yoluyla zm konusunda mtalaa vermek.

e) Bakanln amalarn daha iyi gerekletirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun olarak almasn temin etmek amacyla gerekli hukuki teklifleri hazrlamak ve Bakana sunmak.

f) Hukuki uyumazlk deerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini yrtmek.

g) Bakanlk mevzuatn hazrlamak; bunun iin gerekli komisyonlar oluturmak ve sekreterya hizmetini yrtmek.

) Bakanlka hizmet satn alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili ilemleri koordine etmek, izlemek ve denetlemek.

h) Muhakemat hizmetlerinin hukuk maviri ve avukatlarla temin edilememesi halinde adli ve idari davalar ile icra takiplerini yrtmek zere tara birim amirlerine temsil yetkisi vermek.

) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

zel kalem mdrl

MADDE 23 (1) Dorudan Bakana bal olarak alan zel Kalem Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Bakann resmi ve zel yazmalarn, her trl protokol ve trenlerini dzenlemek ve yrtmek.

b) Kurum iinden veya dardan Makama gelen her trl yaz ve evrakn, parafe veya imzalanmasn mteakip ilgili yerlere ulatrlmasn salamak.

c) Bakan tarafndan verilen konular incelemek, deerlendirmek, cevaplandrlmas gereken hususlarn aratrmasn yapmak, gerekli koordineyi salamak ve cevaplarn zamannda hazrlayarak Makama sunmak.

) Bakann katld toplant, brifing, grme ve dier programlar takip etmek, bunlara ait tutanaklar tanzim etmek, rapor haline getirmek ve Makama sunmak.

d) Bakann yurt ii ve yurt d alma programlar ile ilgili gerekli hazrlklar ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak.

e) Yabanc uyruklu ziyaretiler hakknda nceden Bakan bilgilendirmek, ihtiya duyulduunda ziyaretinin konutuu dile gre tercmanlarn bulunmasn salamak.

f) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

Basn ve halkla ilikiler mavirlii

MADDE 24 (1) Dorudan Bakana bal olarak alan Basn ve Halkla likiler Mavirliinin grevleri unlardr:

a) Bakanlkla ilgili olarak i ve d basnda yer alan haber, yorum ve yaynlar takip etmek, ilgilileri zamannda haberdar etmek ve gerekli aklamalarn yaplmas ile ilgili ileri yrtmek.

b) Bakanln kamuoyuna duyurulmasn uygun grd haber, bildiri, deme, mesaj, gr ve kararlar i ve d basna, haber ajanslarna, radyo ve televizyon kurulularna sresi iinde ulatrmak, gerektiinde bunlar Bakanlk internet sitesinde yaynlamak.

c) Bakanln basn kurulular ile ilikilerini koordine etmek ve basn toplantlarn dzenlemek, gerektiinde canl yayn yaplmas hususunda gerekli tedbirleri almak.

) Bakanln halkla ilikilerle ilgili faaliyetlerini planlamak, yrtmek ve Bakanla gnderilen her trl ihbar, ikayet, neri ve istekleri deerlendirerek gerei iin ilgili birimlere gndermek.

d) 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanununa gre yaplacak bilgi edinme bavurularn sratli ve doru bir ekilde sonulandrmak zere gerekli tedbirleri almak.

e) Basn ve yayn kurulularnn grme, rportaj ve program taleplerini takip ederek sonulandrmak, basndan gelen sorular ilgili yerlere havale etmek, cevaplarn hazrlanmasn salamak ve soru sahiplerine zamannda gndermek.

f) Bakanln ve Bakann sosyal medya hesaplarn koordine etmek.

g) Bakanlk internet sitesinde yer alan haber, basn kuprleri, basn aklamalar gibi ilgili blmleri gncellemek ve basn merkezinde toplanan her trl bilgi ve belgenin arivlenmesini salamak.

) Grev alanyla ilgili verilen dier grevleri yapmak.

ALTINCI BLM

Bakanlk Maviri, Bakanlk Mfts ve Bakanlk Vaizi ile

Diyanet leri Uzman ve Uzman Yardmclar

Bakanlk maviri

MADDE 25 (1) Bakanlk mavirleri dorudan Bakana bal olarak alr ve grevleri unlardr:

a) Bakanln grev alanna giren konularda Bakana danmanlk yapmak.

b) Bakanln grevleri ile ilgili aratrma ve inceleme yapmak, proje ve raporlar hazrlamak.

c) Grevlendirildiinde hizmet ii eitim kurs ve seminerlerinde ders vermek, komisyonlarda almak.