17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

YNETMELK

Babakanlk (Diyanet leri Bakanl)tan:

DYANET LER BAKANLII ATAMA VE YER DETRME

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 25/10/2011 tarihli ve 28095 Mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Diyanet leri Bakanl Atama ve Yer Deitirme Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi, (f) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmitir.

f) htisas kursu: Temel slam Bilimleri alannda uzmanlamak amacyla, en az lisans dzeyinde dini yksekrenim grm personele ynelik alan kursu,

g) htisas kursu belgesi: Temel slam Bilimleri alannda uzmanlamak amacyla, en az lisans dzeyinde dini yksekrenim grm personele ynelik alan kursu baaryla bitirenlere verilen belgeyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki kadrolara atanacaklarda aadaki zel artlar aranr:

a) Bakan olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda mftlk veya st grevlerde on yl veya vaiz olarak yirmi yl veya ilahiyat fakltelerinde retim yesi olarak toplam on yl alm olmak,

3) Krk yan tamamlam olmak,

b) Bakan Yardmcs olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yln mftlk, dengi veya st grevlerde geirmi olmak kaydyla on yl veya vaiz olarak on be yl veya ilahiyat fakltelerinde be yl retim yesi olmak zere toplam on yl grev yapm olmak,

c) Din leri Yksek Kurulu yesi olarak atanabilmek iin 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunda belirlenen artlar tamak,

) Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu Bakan olarak atanabilmek iin;

1) Dini yksek renim mezunu olmak,

2) yl Bakanlk tekilatnda olmak zere kamu kurum ve kurulularnda toplam on yl grev yapm olmak,

3) Hafz olmak,

4) Aere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinlii Bakanlka yaplacak snavla tespit edilmi veya tefsir alannda doktora yapm olmak,

d) Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu yesi olarak atanabilmek iin;

1) Dini yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlkta en az yl grev yapm olmak,

3) Hafz olmak,

4) Aere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinlii Bakanlka yaplacak snavla tespit edilmi veya tefsir alannda doktora yapm olmak,

5) Bakanlka yaplacak snavda baarl olmak,

e) Genel Mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az be yln vaizlik veya st grevlerde veya ilahiyat fakltelerinde be yl retim yesi olmak artyla kamu kurum ve kurulularnda toplam on iki yl grev yapm olmak,

3) Ynetim Hizmetleri Genel Mdr olarak atanabilmek iin; en az drt yllk yksekrenim mezunu olup Bakanlk tekilatnda be yln mdrlk veya st grevlerde olmak zere toplam on iki yl grev yapm olmak,

f) Strateji Gelitirme Bakan olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az be yln mdrlk veya st grevlerde geirmi olmak kaydyla on yl veya ilahiyat fakltelerinde be yl retim yesi olmak artyla kamu kurum ve kurulularnda toplam on iki yl grev yapm olmak,

g) Rehberlik ve Tefti Bakan, bamfetti, mfetti ve mfetti yardmcs olarak atanabilmek iin ilgili mevzuatnda ngrlen artlar tamak,

) I. Hukuk Maviri olarak atanabilmek iin;

1) Hukuk Fakltesi mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda veya dier kamu kurum ve kurulularnda en az be yl hukuk mavirlii yapm olmak,

h) Hukuk maviri olarak atanabilmek iin;

1) Hukuk Fakltesi mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kurulularnda mesleiyle ilgili grevlerde be yl veya Bakanlk hukuk mavirlii bro hizmetlerinde en az yl alm olmak,

) Daire Bakan olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak (Strateji Gelitirme Bakanl ve Ynetim Hizmetleri Genel Mdrlne bal daire bakanlklarna drt yllk yksek okul mezunu olanlar da atanabilir),

2) Bakanlk tekilatnda en az yl ile mftl, vaizlik, dengi veya st saylan grevlerde olmak zere kamu kurum ve kurulularnda toplam on yl grev yapm olmak,

3) Din Yaynlar Genel Mdrlne bal Radyo ve Televizyon Daire Bakanlna atanabilmek iin drt yllk yksek renim mezunu olmak ve kamu kurum ve kurulularnda toplam on yl grev yapm olmak,

i) zel Kalem Mdr ile Basn ve Halkla likiler Maviri olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

j) Bakanlk Maviri olarak atanabilmek iin (4 adet hari);

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kurulularnda alyor olmak,

k) Bakanlk mfts olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda il mftl veya st grevlerde alm olmak,

l) Bakanlk vaizi olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda vaizlik veya st saylan grevlerde toplam on yl grev yapm olmak,

m) Diyanet leri Uzman Yardmcs, Diyanet leri Uzman, Din leri Yksek Kurulu Uzman Yardmcs, Din leri Yksek Kurulu Uzman ve Savunma Uzman olarak atanabilmek iin ilgili mevzuatnda ngrlen artlar tamak,

n) Dner Sermaye letme Mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl ube mdrl dengi veya st saylan grevlerde olmak zere kamu kurum ve kurulularnda toplam on yl grev yapm olmak,

o) Yaynevi sat mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda ef olarak en az be yl veya uzman olarak en az iki yl grev yapm olmak,

) Yardmc hizmetler snf kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kalorifercilik, teknisyen yardmcl ve alk iin Milli Eitim Bakanlndan onayl sertifika sahibi olmak,

3) Yaplacak szl snavda baarl olmak,

p) l mfts olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda, en az be yln ile mfts veya dengi grevlerde geirmi olmak kayd ile vaizlik veya st saylan grevlerde toplam on yl veya ilahiyat fakltelerinde retim yesi olarak be yl grev yapm olmak,

r) l mft yardmcs olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) En az iki yl ile mfts olarak alm olmak,

3) l mft yardmcs olarak atanacak bayanlar iin Bakanlk tekilatnda Kuran kursu reticisi, dengi veya st saylan grevlerde alt yl grev yapm olmak, yaplacak snavda baarl olmak,

s) le mfts olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksekrenim mezunu olmak,

2) htisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alannda doktora yapm olmak,

3) Kamu kurum ve kurulularnda toplam be yl grev yapm olmak,

4) Yaplacak snavda baarl olmak,

) Din yksek ihtisas merkezi mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl eitim grevlisi, vaiz, dengi veya st saylan grevlerde olmak zere toplam be yl veya ilahiyat fakltelerinde retim yesi olarak be yl grev yapm olmak,

3) htisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alannda yksek lisans veya doktora yapm olmak,

t) Eitim merkezi mdr olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl eitim grevlisi, vaiz, dengi veya st saylan grevlerde olmak zere toplam be yl veya ilahiyat fakltelerinde retim yesi olarak yl grev yapm olmak,

3) htisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alannda doktora yapm olmak,

u) Eitim grevlisi olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk dini yksek renim mezunu olmak,

2) htisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alannda doktora yapm olmak,

4) Yaplacak snavda baarl olmak,

) retmen olarak atanabilmek iin;

1) Alanyla ilgili en az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Yaplacak snavda baarl olmak,

v) Murakp olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk din yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az be yl alm olmak,

3) Yaplacak snavda baarl olmak,

y) Cami rehberi olarak atanabilmek iin;

1) En az imam-hatip lisesi dzeyinde dini renim grm olmak,

2) Tr ve seviyesi Bakanlka belirlenecek dillerden Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan (YDS) yeterli puan alm olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan belgeye sahip olmak,

3) Yaplacak snavda baarl olmak,

gerekir.

(2) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar:

a) letme mdr yardmcs olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl alm olmak artyla kamu kurum ve kurulularnda toplam be yl grev yapm olmak,

b) ube mdr olarak atanabilmek iin;

1) l mftlkleri bnyesindeki din hizmetleri ve eitimi, hac ve umre ileri ube mdrlkleri ile dini yksek ihtisas ve eitim merkezleri ve ilelerdeki ube mdrlkleri iin en az drt yllk din yksek renim; personel, idari ve mali ilerle ilgili ube mdrlkleri iin en az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az sekiz yl grev yapm olmak,

c) Sivil Savunma Uzman olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Son yl Bakanlk tekilatnda olmak zere kamu kurum ve kurulularnda en az on yl sre ile alm olmak,

) ef, ayniyat sayman ve teberrukat sayman olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Bro hizmetlerinde en az yl alm olmak artyla Bakanlk tekilatnda en az be yl grev yapm olmak,

d) Eitim uzman olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) lahiyat veya eitim bilimleri alannda yksek lisans yapm olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak,

3) Bakanlk tekilatnda en az yl alm olmak,

e) Din hizmetleri uzman olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk dini yksek renim mezunu olmak,

2) lahiyat alannda yksek lisans yapm olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak,

3) Kamu kurum ve kurulularnda alyor olmak,

4) Yaplacak snavda baarl olmak,

f) Vakit hesaplama uzman ve aratrmac olarak atanabilmek iin;

1) Alannda en az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az yl alm olmak,

g) zmleyici olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksek renim mezunu olmak,

2) En az iki programlama dili bildiini belgelemek,

3) Programc kadrosunda iki yl alm olmak,

4) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

) Bilgisayar iletmeni olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanlna bal kurslar veya Bakanlka izin verilen zel bilgisayar kurslarndan belge alm olmak veya bitirdii okulun ders mfredatnda en az iki dnem bilgisayarla ilgili ders aldn belgelemek,

3) Milli Eitim Bakanl onayl bilgisayar iletmenlik sertifikasna sahip olmak,

4) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

h) Musahhih olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni olarak atanabilmek iin;

1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

3) Milli Eitim Bakanl onayl bilgisayar iletmenlik sertifikasna sahip olmak,

i) Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satn alma memuru, mutemet ve sekreter olarak atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

j) ofr olarak atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) snf src belgesi sahibi olmak,

3) Bakanlk tekilatnda en az iki yl grev yapm olmak,

gerekir.

(3) Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar:

a) Avukat olarak atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mhendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistiki olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim kurumlarnn bu grevlerle ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

c) Mtercim olarak atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Filoloji, mtercimlik, tercmanlk blmlerinden mezun olanlar iin Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan (YDS) (B), dier drt yllk yksekrenim mezunu olanlar iin (A) dzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

) Ktphaneci olarak atanabilmek iin;

1) Alanyla ilgili drt yllk yksek renim mezunu olmak,

d) Tekniker, salk teknikeri ve biolog olarak atanabilmek iin;

1) Meslei ile ilgili en az iki yl sreli yksekokuldan mezun olmak,

2) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

e) Programc olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

3) En az bir programlama dili bildiini belgelemek,

4) Bakanlk tekilatnda bilgisayar iletmeni veya veri hazrlama ve kontrol iletmeni olarak iki yl alm olmak,

f) Ynetmen, prodktr, film yapmcs, ses kayts, k, montajc, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Alanyla ilgili kurslardan sertifika alm olmak,

3) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

g) Teknisyen, laborant, salk teknisyeni, hemire, salk ve yardmc salk hizmetleri snf ile teknik hizmetler snf kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik retim veren yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Yaplacak szl ve uygulamal snavda baarl olmak,

3) Bakanlk tekilatnda iki yl alm olmak,

gerekir.

(4) Bu maddede belirtilen unvanlardan, grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atamas yaplacak olanlar hakknda Diyanet leri Bakanl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(5) Birinci fkrann (u) bendi uyarnca eitim grevlilii snavnda baarl olanlar bir yl sreli staja tabi tutulurlar. Bu srenin sonunda ilgili dini yksek ihtisas merkezi veya eitim merkezi eitim grevlileri kurulunun deerlendirmeleri alnarak Bakanlka oluturulacak bir komisyon tarafndan yaplacak snavda baarsz olanlar mkteseplerine uygun bir kadroya atanrlar.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) leler; ile mftleri, vaizler ve ube mdrlerinin atama ve yer deitirmelerine esas olmak zere hizmet gerekleri dikkate alnarak drt snfa ayrlm ve EK-2 sayl listede gsterilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) 19 uncu maddenin birinci fkrasnn (f) bendi hkm sakl kalmak zere btn grup ve snflarda hizmet sresi asgari , azami be yldr. Hizmet gerekleri bakmndan azami hizmet sresini tamamlayan personelin grev sresi bir yl uzatlabilir. Vaizlerde bu sre yl uzatlabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar ile drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve beinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

(1) Grup hizmetine tabi personelin btn gruplarda, snf hizmetine tabi personelin de btn snflarda almas esastr.

(2) Snf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet sresini tamamlayanlar, almadklar snflardaki asgari hizmet srelerini dier illerde tamamlamadan tekrar ayn ilin ilelerine atanamazlar. Btn snflarda asgari hizmet sresini tamamlayanlar, snfna baklmakszn daha nce grev yapmad ilelere atanabilirler.

(3) Grup ve snf hizmetine tabi personelin atama ve nakil ilemleri aadaki usule gre yaplr:

a) l mfts;

1) lk defa drdnc grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmamas halinde dier grup illere atanabilir.

2) l mfts, bulunduu yerdeki asgari ve azami hizmet srelerine baklmakszn hizmet gerei, ayn veya baka gruptaki illere veya Bakanlk vaizliine, Bakanlk mftlne veya Bakanlk mavirliine atanabilir.

b) l mft yardmcs;

1) lk defa drdnc veya nc grupta yer alan illere atanr. Bayan il mft yardmcs atamalarnda bu hkm uygulanmaz. Atand grupta asgari hizmet sresini tamamlayan il mft yardmcs, dier gruplardaki illere atanabilir.

2) Btn gruplarda asgari hizmet sresini tamamlayan il mft yardmcs, grubuna baklmakszn daha nce grev yapmad illere atanabilir.

3) Be yl ile mftl yapm olanlar, grup art aranmadan il mft yardmcs olarak atanabilir.

c) le mfts;

1) lk defa drdnc snf ileye atanr. Buradaki asgari hizmet sresini tamamlayan ile mfts nc snf ileye atanabilir.

2) le mftsnn ikinci veya birinci snf ilelere atanabilmesi iin, daha alt snf ilelerde toplam alt yl ile mftl yapm olmas esastr.

3) Btn snflarda asgari hizmet sresini tamamlayan ile mfts, grev yapmad ilelere atanabilir.

) Tara tekilatnda ube mdr;

1) lk defa drdnc veya nc grupta yer alan illere veya bu illerin ube mdr kadrosu bulunan ilelerinden birine atanr. Burada asgari hizmet sresini tamamlayan ube mdr, ikinci veya birinci grupta yer alan illere veya bu illerin ube mdr kadrosu bulunan ilelerine atanabilir.

2) Btn gruplarda yer alan illerde veya bu illerin ube mdr kadrosu bulunan ilelerinde asgari hizmet sresini tamamlayan ube mdr, grup veya snfna baklmakszn daha nce grev yapmad illere veya bu illerin ube mdr kadrosu bulunan ilesine atanabilir.

d) Vaiz;

1) lk defa drdnc veya nc grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilelerinden birine veya birinci ve ikinci grup illerin birinci ve ikinci snf dndaki ilelerine atanr. Burada asgari hizmet sresini tamamlayan vaiz ikinci, azami hizmet sresini tamamlayan vaiz birinci grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan birinci veya ikinci snf ilelerine atanabilir. Cezaevi vaizi atamasnda bu hkmler uygulanmaz.

2) Btn gruplarda yer alan il veya bu illerin ilelerinde asgari hizmet srelerini tamamlayanlar, grubuna baklmakszn daha nce grev yapmad, vaiz veya cezaevi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilelerine atanabilir.

(4) Grup veya snf hizmetine tabi olarak il ve ilelere ilk defa atamas yaplan personel bu yerlerdeki asgari grevleri sresince 20 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentlerinde yer alan hkmlerden yararlanamazlar. Bayan vaizler hakknda bu Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendinin birinci paragrafnda yer alan, e durumu mazereti sebebiyle nakil isteinde bulunabilmek iin ayrca elerin ayn seviyede veya daha st bir grevde bulunmalar gerektiine ilikin hkm uygulanmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Birinci fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sreler, personelin asaleten grev yapt unvandaki grup veya snf hizmetinden; dier bentlerde belirtilen sreler, bu srelerin geirildii yerin grup ve snf hizmetinden; yurt dnda geirilen doksan gnden fazla sreler ise, birinci grup il veya birinci snf ilelerde geirilmi saylr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

c) (C) Grubu camiler: l, ile, belde merkezlerinde ve niversite kampslerinde bulunan ve iki cami grevlisine ihtiya duyulan camilerdir.

(2) mam-hatipler ilk defa ky/kasaba ile il/ile merkezleri dndaki mahallelerde bulunan (D) grubu camilere atanrlar. Buralarda mnhal (D) grubu cami bulunmamas halinde il ve ile merkezlerindeki mnhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yaplabilir. Bu gruptaki camilerde grev sresi asgari yldr. (B) grubu camilere atanabilmek iin; (D) ve (C) grubu camilerde toplam be yl grev yapm olmak arttr. (A) grubu camilere atanabilmek iin ise, dier grup camilerde en az sekiz yl grev yapm olmak ve aere, takrib ve tayyibe kursunu veya hafz olup tashih-i huruf kursunu bitirmi olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak gerekir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn () ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) Bakanlk vaizi, Mushaflar nceleme ve Kraat Kurulu yesi, zel Kalem Mdr, Basn ve Halkla likiler Maviri, Bakanlk maviri, Diyanet leri uzman ve yardmcs, Din leri Yksek Kurulu uzman ve yardmcs, ile mfts, eitim merkezi mdr, dner sermaye iletme mdr kadrolarna nsan Kaynaklar Genel Mdrnn teklifi zerine Bakan onay ile,

d) Dner Sermaye iletme mdr yardmcs, ube mdr, yaynevi sat mdr, eitim grevlisi, vaiz, murakp ve Bakanlk merkezindeki uzman ve st saylan kadrolara ilgili Daire Bakannn teklifi zerine Genel Mdr onay ile atanr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin nc fkrasnda yer alan Deerlendirme ve ibaresi yrrlkten kaldrlm, ayn maddenin drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddenin sonuna aadaki fkralar eklenmitir.

(4) Bu maddede belirtilen sebepler dnda, cami grevlilerinin yer deitirmelerine esas olmak zere illerde il mftsnn bakanlnda, durumu grlecek grevlinin bal bulunduu mft dhil be kiiden oluan bir Deerlendirme ve Yer Deitirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; grev yapt camide sekiz yln tamamlayan cami grevlilerinin yer deiikliini her yl Haziran aynda toplanarak aadaki kstaslara gre gerekletirir:

a) Yer deiiklikleri ayn grup camiler arasnda olmak zere ncelikle ayn ile iinde, yer bulunamamas halinde il iinde, il iinde de yer bulunamamas halinde iller aras yaplr.

b) Personelin talebi halinde st gruptaki camiden alt gruptaki camiye yer deiiklii yaplabilir.

c) l ii yer deiiklikleri bu Ynetmeliin 18 inci maddesinde belirtilen esaslar dikkate alnarak valiliklerce; il d yer deiiklikleri ise Bakanlk tarafndan yaplr. l ii yer deiikliklerinden nce internet ortamnda Bakanlktan gr alnr.

(5) Hizmet gerekleri ve cami zellikleri dikkate alnarak ilgili mevzuatnda yer alan dier hkmlere bal kalmakszn Bakan onay ile naklen Kuran kursu reticisi ve cami grevlisi atanabilir.

(7) Genel hayat etkileyen doal afetlere maruz kalanlar ile grev yerinde can gvenliinin bulunmadn belgelendirenlerin yer deitirmeleri de herhangi bir arta bal kalmakszn yaplabilir.

(8) Doktora eitimi yaptklarn ilgili yksekretim kurumundan alacaklar bir yaz ile belgelendirenler, bulunduklar grev yerinde bir yln doldurmak kaydyla bu Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde zikredilen srelere tabi olmakszn yer deiiklii talebinde bulunabilirler.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 (1) stek zerine yer deiiklii; mazeret sebebiyle, sre sebebiyle ve karlkl yer deitirme talepleri zerine yaplan yer deitirme ilemleridir.

a) Mazeret sebebiyle yer deiiklii: Aada belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, Devlet memurluunda adaylklarnn kaldrlm olmalar artyla yer deitirme isteinde bulunanlarn atamalar yaplabilir.

1) Salk durumu: Kendisinin veya kanunen bakmakla ykml olduu e, anne, baba veya ocuklarndan birinin salk durumunun bulunduu yerde tehlikeye girdiini veya grev yerinin deimemesi halinde tehlikeye gireceini, eitim ve aratrma veya niversite hastanelerinden alnacak salk kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yaplabilecei en yakn il veya ileye atanabilir.

2) E durumu:

Grup ve snf hizmetine tabi personelin, e durumu sebebiyle yer deitirme isteinde bulunabilmesi iin einin, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kurulularndan birinde memur veya 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (B) bendine gre szlemeli statsnde altn grev yeri belgesi ve kendisinin ve einin T.C. kimlik numaralar ile belgelendirmesi; mft, mft yardmcs ve ube mdrlerinin e durumu mazereti sebebiyle nakil isteinde bulunabilmeleri iin ayrca elerinin ayn seviyede veya daha st bir grevde bulunmalar gerekir.

Grup ve snf hizmetine tabi olmayan personelin e durumu sebebiyle yer deitirme isteinde bulunabilmesi iin einin, 217 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kurulularndan birinde memur veya 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (B) bendine gre szlemeli statsnde altn grev yeri belgesi ve kendisinin ve einin T.C. kimlik numaralar ile belgelendirmesi veya einin halen sosyal gvenlik kurumuna bal olarak en az iki yl sreyle kesintisiz alyor olmas gerekir.

b) Sre sebebiyle yer deitirme:

1) Atand il veya ilede alt ay tamamlayanlar il ii; iki yl tamamlayanlar ise il d yer deitirme isteinde bulunabilirler. Grup ve snf hizmetine tabi olanlarn il d nakillerinde asgari hizmet sreleri dikkate alnr.

2) Kendi istekleri zerine unvan deiiklii ile baka greve atananlar, atandklar yerde bu unvanla iki yl almadka yeniden nceki unvan veya grev yerine atanma talebinde bulunamazlar.

c) Karlkl yer deitirme: Personelin karlkl yer deitirme istekleri, ayn snf ve unvanda olmak kaydyla bu maddenin (b) bendinde zikredilen sreler dikkate alnarak merkezde birim amirlerinin, tarada mft, dini yksek ihtisas merkezi veya eitim merkezi mdrlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun grmesi zerine Bakanln izni ile yerine getirilir.

(2) Cami grevlilerinin birinci fkra dnda kalan istee bal atanmalar aadaki ekilde yaplr.

a) Cami grevlilerinin birinci fkra dnda kalan istee bal atanmalar Diyanet leri Bakanl Snav Ynetmelii hkmlerine gre yaplr.

b) (A) grubu camiler ile niversite kampslerindeki camilere, artlarn tayanlar arasndan Bakanlka yaplacak snav neticesinde atama yaplr.

(3) Kuran kursu reticilerinin birinci fkra dnda kalan istee bal atanmalar aadaki ekilde yaplr.

a) Kuran kursu reticilerinin birinci fkra dnda kalan istee bal atanmalarnda, EK-6 formda yer alan puanlama esas alnr. Mazerete binaen yaplacak nakillerde de EK-6 formdaki puanlama esas alnabilir.

b) l mftlkleri tarafndan mnhal Kuran kursu reticisi kadrolar her yl Temmuz aynda nsan Kaynaklar Ynetim Sistemi (KYS) zerinden sisteme girilir. Nakil talebinde bulunacaklar iin 01-15 Austos tarihleri arasnda on tercih yaptrlr.

c) Nakiller her yl 15-30 Austos tarihleri arasnda gerekletirilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) l mft yardmcs, ile mfts, dini yksek ihtisas merkezi mdr, eitim merkezi mdr, vaiz, ube mdr, eitim grevlisi, uzman, murakp, sayman ve eflerin hizmet gerei mazeret ve karlkl yer deitirme dnda istekleri zerine grev veya yer deitirme taleplerini Bakanla 1 Mart-31 Mart tarihleri arasnda ulatrmalar artyla 1 Haziran-31 Temmuz arasnda yaplr. Dier grevliler iin bu art aranmaz.

(2) Yer deiiklii mracaatlar Bakanlka dzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yaplabilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda Atama ve Yer Deitirme Kurulunda durumu deerlendirilecek personelin grev veya grev yerlerinin deitirilebilmesi iin gereken kararlar almak zere, nsan Kaynaklar Genel Mdrlnn bal bulunduu Bakan Yardmcsnn bakanlnda, Rehberlik ve Tefti Bakan, Din Hizmetleri, Eitim Hizmetleri, nsan Kaynaklar Genel Mdrleri ile 1. Hukuk Mavirinden mteekkil Atama ve Yer Deitirme Kurulu oluturulur. Gndem konularna gre ilgili daire bakan da Kurul toplantlarna katlr. Salk mazereti sebebiyle grev veya grev yeri deitirilmesi gerekenlerin durumlarnn grlmesinde bir tabibin Kurul toplantsna katlm salanr.

(2) Atama ve Yer Deitirme Kurulu;

a) Daha nce grevine son verilmi olanlardan eski grevlerine veya eski grev yerlerine dnmek isteyenlerin,

b) Ortak nitelii kaybetmeleri sebebiyle grevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,

c) Dosyalar Bakanlkta bulunan personelden kendisinin veya kanunen bakmakla ykml olduu kimselerin bulunduu yerde kalmasnn salk durumunu tehlikeye koyacana veya kronik rahatszlklarna dair Eitim Aratrma veya niversite hastanelerinden alnan heyet raporuna istinaden grev veya grev yerini deitirmek isteyenlerin,

) Bakanlka deerlendirilmek zere kurula sevkedilenlerin,

durumlarn grr ve gereken kararlar alr.

(3) Atama ve Yer Deitirme Kurulu, kurul yelerinin salt ounluu ile toplanr ve katlanlarn ounluu ile karar verir. Eitlik halinde Kurul Bakannn taraf ounluk saylr.

(4) Atama ve Yer Deitirme Kurulunun kararlar Bakann onay ile yrrle girer.

(5) Atama ve Yer Deitirme Kurulunun yazma i ve ilemleri nsan Kaynaklar Genel Mdrl tarafndan yrtlr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan daha nce ibaresi yrrlkten kaldrlm ve beinci snf ibaresi drdnc olarak deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Altnc kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satn alma memuru, santral memuru, daktilograf, ofr.

f) Yedinci kademe: Yardmc hizmetler snf personeli.

MADDE 17 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Cami grevlilerinin yer deiiklii

GEC MADDE 7 (1) 19 uncu maddenin drdnc fkrasndaki kstaslar dikkate alnarak bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihte cami grevlilerinden grev yapt camide yirmi be yln tamamlam olanlarn yer deiiklikleri, 2014 yl Haziran-Eyll dneminde; yirmi yln tamamlayanlarn yer deiiklikleri 2015 yl Haziran-Eyll dneminde, on be yln tamamlayanlarn yer deiiklikleri 2016 yl Haziran-Eyll dneminde yaplr. Bu Ynetmeliin 19 uncu maddesinin drdnc fkrasndaki sreye gre zorunlu yer deiiklikleri ise 2017 ylndan itibaren yaplmaya balanr ve srelerin hesaplamasnda 1 Haziran tarihi esas alnr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-2 ve EK-6 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 20 Bu Ynetmelik hkmlerini Diyanet leri Bakanlnn bal bulunduu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/10/2011

28095 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

19/1/2013

28533

2-

18/4/2013

28622

3-

14/11/2013

28821

4-

6/2/2014

28905

 

Ek-2

Ek-6