17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

BAIMSIZ DENETLK SINAV TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Denetilik Snav Tebliinin 9 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Komisyon, Kurum Bakan tarafndan grevlendirilen, bir bakan yardmcsnn bakanlnda be yeden oluur. Bakan ayrca, yedek ye belirler. Asl yelerin herhangi bir nedenle komisyona katlamamalar halinde yedek yeler tespit srasna gre komisyona katlrlar.

MADDE 2 Ayn Tebliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 (1) Snavda baarl saylmak iin snav konularnn her birinden yz puan zerinden en az altm puan alnmas, tm snav konularndan alnan notlarn aritmetik ortalamasnn da en az yetmi puan olmas arttr.

(2) Snav konularnn her birinde ve snav baar ortalamas hesabnda, ksuratlar yuvarlanarak gsterim iki hane zerinden yaplr. Yuvarlama ileminde virglden sonra gelen hanelerin sonuncusundan balamak zere, 5 ve zeri rakamlar yukar tamamlanr.

(3) Not ykseltmek amacyla snav konularnn her birinden ayr ayr snava girilebilir. Geerlilik sresi ierisinde en yksek snav notu esas alnr.

(4) Konular itibaryla snav sonular ilan tarihinden itibaren iki yl geerlidir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Kurum Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/1/2013

28539