17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

TEBL

Orman ve Su leri Bakanlndan:

RZGAR VE GNE ENERJSNE DAYALI NLSANS BAVURULARI

N YAPILACAK RZGAR VE GNE LMLER

UYGULAMALARINA DAR TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasas Lisans Ynetmelii kapsamnda yaplacak rzgar ve gne lmlerinin yaplmasna ve deerlendirilmesine ilikin usul ve esaslar belirlemek amacyla dzenlenmitir.

Dayanak

MADDE 2 (1) 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayl Meteoroloji Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi ve 22 nci maddesi ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 Sayl Elektrik Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Lisans Ynetmelii hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Ana lm seviyeleri: Rzgar lm istasyonlarnda direin 30 metre ve en st seviyesinde yaplan rzgar hz ve yn lmlerini,

b) Bavuru merkezi: Meteoroloji Genel Mdrl Gzlem Sistemleri Dairesi Bakanln,

c) EPDK: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

) Firma: Ynetmelik ve Tebli kapsamnda rzgar veya gne lm iin bavuru yapan tzel kiiyi,

d) IP : Her bir bilgisayar sistemine ait kimlik numaras olan Internet Protokoln,

e) MGM: Meteoroloji Genel Mdrln,

f) lm istasyonu: Ynetmelik ve Tebli kapsamnda kurulacak olan rzgar veya gne lm sistemini,

g) Proje: lm istasyonunun yerleimi, direin zemine balants, statik hesaplar ve gergi tellerinin balantlarn ieren izim ve hesaplamalar,

) Sensr: Meteorolojik parametreleri lmek iin lm istasyonunda kullanlan alglayclar,

h) Tebli: lmlere ilikin uygulamalar dzenleyen bu Teblii,

) UTM koordinat: Universal Transversal Mercator izdmnde alt derecelik dilim esasna gre verilen koordinat (ED 50 Datum),

i) Ynetmelik: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu tarafndan yaymlanan Elektrik Piyasas Lisans Ynetmeliini,

ifade eder.

KNC BLM

Bavuru, lm stasyonu Kontrol ve Veri letimi

Bavuru srasnda yaplacak ilemler

MADDE 4 (1) Bavuru srasnda yaplacak ilemler unlardr:

a) Bavurular, firma yetkilisi veya yetkilendirilen firma temsilcileri tarafndan EK-A bavuru formu ile ahsen bavuru merkezine yaplr.

b) Firma, bavuru formu ile birlikte MGM tarafndan belirlenen bavuru cretinin Dner Sermaye letmesi Mdrl banka hesabna yatrldna ilikin makbuzun asl veya kopyasn bavuru merkezine teslim eder.

c) Firma, kuraca her lm istasyonu iin ayr bavuru yapar.

) lm istasyonunun kontrol, verilerin arivlenmesi ve lm sonu raporunun onaylanmas gibi hizmetler iin firma tarafndan yatrlmas gereken bavuru creti, MGM Dner Sermaye letmesi Ynetim Kurulu tarafndan her yl belirlenerek, MGMnin resmi internet sitesinde duyurulur. lk lm kontrol yapldktan sonra, herhangi bir sebeple ayn lm istasyonu iin firma tarafndan talep edilecek her bir kontrol ilemi iin bavuru cretinin %30u hizmet bedeli olarak firma tarafndan Dner Sermaye letmesi Mdrl hesabna yatrlr. MGMye mracaat ederek bavuru numaras alndktan sonra, bu bavuru iin yatrlan bavuru creti geri denmez. Ancak, cretini yatrp bavuru numaras almam olanlara talep etmeleri durumunda creti geri denir.

d) Bavuru srasnda her bir lm istasyonuna, bavuru merkezi tarafndan bir istasyon numaras verilir.

e) MGM tarafndan lm istasyonunun kontrol ve kabul ilemi yapldktan sonra; firma, verileri gnderecei cihaza/terminale ait sabit IP numarasn MGMye bildirir. MGM, verilerin MGMye gnderebilmesi iin gerekli iletiim bilgilerini firmaya bildirecektir.

f) Firma lm yapaca sahaya esas lm izni ile ilgili olarak:

1) lm yaplacak saha kendisine ait ise tapunun fotokopisini,

2) lm yaplacak saha bavuru sahibine ait deilse, bu sahann lm yapmak zere sahibinden kiralandna veya sahann sahibi tarafndan bavuru sahibine bu sahada lm yaplmasna izin verildiine ilikin noter veya ilgili muhtar onayl szlemenin asln veya fotokopisini,

3) lm yaplacak saha kamu arazisi ise yetkili kamu idaresinden alnm izin yazsnn asln veya fotokopisini,

bavuru dosyas ierisinde bavuru merkezine teslim eder.

g) lm istasyonunun kurulumuna ilikin, bavuru sahibi veya ilgili mhendislerce (inaat veya makine) onaylanm proje bavuru dosyasna eklenir.

) MGM, lm periyodu iindeki herhangi bir zamanda lm istasyonunu yerinde veya uzaktan eriimle kontrol ederek, verilerin doruluunu teyit etme ve veri kayt cihazndan llen verileri alma ilemlerini yapabilir.

Kontrol yapacak personelin grevlendirilmesi

MADDE 5 (1) lm istasyonunun kurulum artlarna uygunluunun kontrol, MGM tarafndan grevlendirilecek meteorolojik lm sistemleri konusunda bilgi ve tecrbeye sahip en az personel tarafndan yaplr:

lm istasyonunun kontrol

MADDE 6 (1) lm istasyonunun kurulumunun kontrolnde, ekteki (EK-C ve EK-D) kontrol formlarna uygun olarak aadaki ilemler yaplr:

a) MGM, lm istasyonunun kurulum kontroln, bavuru tarihinden itibaren 15 (onbe) i gn ierisinde yapar.

b) Kurulum raporu, Ynetmelik eklerinde belirtilen formata uygun olarak (rzgar lmleri iin EK-3, gne lmleri iin EK-5) lm istasyonlarnn kontrol iin grevlendirilen MGM personeli tarafndan sahada yaplacak incelemelerden sonra hazrlanr.

c) lm istasyonu, rzgar veya gne enerjisine dayal retim tesisinin kurulaca nlisans bavurusu yaplacak santral sahas alannda yer almaldr.

) lm istasyonunun bulunduu nokta koordinatlar, GPS cihaz ile kontrol edilir. GPS lm cihaz hata miktar en fazla be metre olmaldr.

d) Firma, lme balandktan sonra arza veya hatal lmden dolay deitirilen yeni sensr veya benzeri ekipmann kalibrasyon ve uygunluk belgelerini bavuru merkezine 10 i gn iinde ibraz ederek istasyonun kontroln talep eder. MGM deiiklikle ilgili kontrol 15 (onbe) i gn ierisinde sahada yapar.

e) Grevlendirilen personelin, lm istasyonuna ulam MGM tarafndan salanr.

f) Rzgar lm istasyonu kurulduktan sonra, istasyonun koordinat ve ykseklik bilgileri firma tarafndan, Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Mdrlne bildirilir ve bu bildirime ilikin belge, bavuru dosyasna eklenir.

g) Rzgar lm istasyonu MGMnin iletmekte olduu EK-ݒde koordinatlar belirtilen Meteoroloji Radarlarna ku uuu en az 5 km. uzaklkta olacaktr. Bu sahalarda rzgar trbinleri kurulurken de, bu trbinlerin her birinin meteoroloji radarlarna en az 5 km uzaklkta olma art korunacaktr. Dier kurumlarn benzer sistemlerinin yaknlarna kurulacak olan rzgar lm istasyonlar ve rzgar trbinleri iin bu kurumlardan uygun gr almak firmann sorumluluundadr.

lm verilerinin MGMye iletilmesi ve eksik verilerin tamamlanmas

MADDE 7 (1) Yaplan lmler, lm verileri zerinde herhangi bir deiiklik ve harici bir mdahale olmakszn, teblide belirtilen veri yaps kullanlarak lmn yapld gn takip eden gn iinde MGMye iletilir. llen verilerin MGMye iletilmesi aadaki yntemlerden biri kullanlarak yaplr.

a) Sabit IP adresli bir sistemden MGM tarafndan tahsis edilen sunucuya gnn belli bir saatinde, otomatik olarak gnderilir.

b) Verinin gvenli bir ekilde gnderilebilecei ve MGM tarafndan uygun bulunacak baka bir yntemle, gnn belli bir saatinde, otomatik olarak gnderilir.

(2) lm istasyonundan veri transferinin yaplamad durumlarda balant salandktan sonra veri kaydedicilerde saklanan veriler otomatik olarak MGMye iletilir.

(3) Rzgar lm istasyonundan elde edilen; rzgar verileri (yn, hz gibi) "*****_********_R.txt" ad verilen metin dosyasna, dier veriler ise (scaklk, nem, basn) "*****_********_D.txt" ad verilen metin dosyasna ayr ayr EK-E'deki formata uygun olarak kaydedilir. Rzgar kaytlar, tm seviyelerdeki rzgar lmlerini ierir.

(4) Gne lm istasyonundan elde edilen gnelenme verileri "*****_********_G.txt" ad verilen metin dosyasna EK-E'deki formata uygun olarak kaydedilir.

(5) Veriler metin dosyas biiminde, birer gnlk olarak hazrlanr. Gnderilen verinin dosya ad; istasyon numaras, lm tarihi (yl, ay, gn), lm ekli (Gnelenme: G, Rzgar: R, rzgar direindeki dier lmler: D) bilgilerini ierir. Bu bilgiler srasyla altizgi ( _ ) karakteri kullanlarak aadaki rnekte olduu gibi oluturulur.

rnek: 17141 numaral istasyonda 14/04/2012 gn yaplan gnelenme lm kaytlarn ieren dosya ad aadaki gibi dzenlenmelidir.

(17141_ 20120414_G.txt)

(6) Gnderilecek olan metin dosya iindeki kaytlar EK-Ede istenen formatta hazrlanr. Firma, MGM sunucusuna verileri gndermesine ramen, EK-Ede istenen formata (istenen dnda ayra kullanm, veri stun saysnn farkl olmas, stuna farkl karakter eklenmesi vb.) uygun olmamas nedeniyle MGM kayt sistemine aktarlamayan veriler iin, resmi bavuruda bulunarak, verilerin ieriini deitirmeden formatn dzeltip dosyalarn gncellenmesini talep edebilir.

(7) Sonu raporunda, gnlk periyotlarla hazrlanarak MGMye iletilen lm verileri esas alnr. Firma, lm periyodu sonunda, bavuru formunda yaplmas istenen hesaplamalar bu verileri esas alarak yapar.

(8) Rzgar verileri iin aadaki hususlar dikkate alnarak ilem yaplr:

a) 1 yllk lm verisinde, iletme, bakm, arza vb. nedenlerle rzgar veri kayb % 20den daha fazla olamaz. % 20 veri kayb ierisinde deerlendirilecek veri kayplar, lmn resmi olarak balad tarihten itibaren en az 1 yllk lm verisinin salanaca sre dikkate alnarak hesaplanr.

b) lm sresinin 1 yldan fazla olduu durumlarda ise; veri kayplarnn olmad veya %20den az olduu herhangi bir 1 yllk periyot dikkate alnr. % 20 veri kayb, ana lm seviyelerindeki her bir rzgar hz ve yn ile tek seviyede llen hava scakl ve hava basnc verileri iin ayr ayr hesaplanr.

c) Veri kaybnn % 20ye kadar olduu durumlarda kayp verilerin tamamlanmas ilemi, mevcut veriler veya faaliyet alann temsil edebilecek en yakn meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanlarak, istatistiksel veri tamamlama yntemleri kullanlarak yaplr. statistiksel olarak elde edilen veriler, yanndaki bo stuna yldz atlarak iaretlenir.

) Eksik veri tamamlamada kullanlacak referans meteoroloji istasyonu, MGMnin meteoroloji istasyonlar arasndan alan temsil edebilen, lm yaplan sahaya yakn bir veya birka istasyon olarak seilebilir. Ayrca ayn lm sahasnda ayn firma tarafndan kurulan ve MGM tarafndan kabul yaplm birden fazla istasyon olmas durumunda bu istasyonlarn verileri birbirlerinin veri kayplarn tamamlamak iin de kullanlabilir.

d) Rzgar lm istasyonunda ana lm seviyelerindeki rzgar hz ve yn lerlerdeki veri kayb birbirlerinden veya ayn istasyonda ara seviyelerde de lm yaplyorsa bu lerlerin verilerini kullanarak yaplacak hesaplamalarla tamamlanabilir.

e) Veri tamamlama ilemi, varsa ayn sahada kurulu bulunan baka bir firmaya ait ve MGM tarafndan kabul ilemleri yaplm bir lm istasyonunun verisi kullanlarak da yaplabilir. Ancak bu ilemin yaplmas iin sz konusu lm istasyonunun sahibinden bu verilerin kullanlmas konusunda yazl olarak izin alnmas ve verinin bizzat bu lm istasyonu sahibinden temin edilmesi arttr.

f) Sahay temsil eden meteoroloji istasyonu olmad durumlarda; yzde yirmiden az veri kayb olmak art ile mevcut veriler kullanlarak lm sonu raporu hazrlanr.

(9) Gne verileri iin aadaki hususlar dikkate alnarak ilem yaplr.

a) 1 yllk lm verisinde, iletme, bakm, arza vb. nedenlerle gne veri kayb % 20den daha fazla olamaz. % 20 veri kayb ierisinde deerlendirilecek veri kayplar, lmn resmi olarak balad tarihten itibaren en az 1 yllk lm verisinin salanaca sre dikkate alnarak hesaplanr.

b) lm sresinin 1 yldan fazla olduu durumlarda ise; veri kayplarnn olmad veya %20den az olduu herhangi bir 1 yllk periyot dikkate alnr. % 20 veri kayb, yatay yzeye gelen yllk toplam global gne nm, gnelenme sresi ve hava scakl verilerinin her birisi iin ayr ayr hesaplanr.

c) Veri kaybnn % 20ye kadar olduu durumlarda kayp verilerin tamamlanmas ilemi, faaliyet alann temsil edebilecek en yakn bir veya birka meteoroloji istasyonu verileri kullanlarak veya meteoroloji istasyonu verilerinin istatistiksel metodlarla ilenmesiyle yaplr. statistiksel olarak elde edilen veriler, yanndaki bo stuna yldz atlarak iaretlenir.

) Eksik veri tamamlamada kullanlacak referans meteoroloji istasyonu, MGMnin meteoroloji istasyonlar arasndan lm noktas ile ayn enlem kuana yakn bir veya birka istasyon olarak seilebilir. Ayrca ayn lm sahasnda ayn firma tarafndan kurulan ve MGM tarafndan kabul ilemleri yaplm birden fazla lm istasyonu olmas durumunda bu istasyonlarn verileri birbirlerinin veri kayplarn tamamlamak iin de kullanlabilir.

d) Veri tamamlama ilemi, varsa ayn sahada kurulu bulunan baka bir firmaya ait ve MGM tarafndan kabul ilemleri yaplm bir lm istasyonunun verisi kullanlarak da yaplabilir. Ancak bu ilemin yaplmas iin sz konusu lm istasyonunun sahibinden bu verilerin kullanlmas konusunda yazl olarak izin alnmas ve verinin bizzat bu lm istasyonu sahibinden temin edilmesi arttr.

(10) Rzgar ve gne lm sonu raporu iin yaplacak mracaat esnasnda, llen ve tamamlanan tm veriler elektronik ortamda (CD, DVD vb.) MGMye sunulur.

NC BLM

Verilerin Kontrol ve Deerlendirilmesi

Rzgar verilerinin kontrol ve deerlendirilmesi

MADDE 8 (1) Rzgar verilerinin kontrol ve deerlendirilmesi aadaki ekilde yaplr:

a) Ynetmeliin ekinde yer alan EK-4de belirtilen formata uygun olarak direin tepe noktasnda llen rzgar deerleri iin rzgar lm sonu raporu hazrlanr. Bu raporla birlikte Bavuru Formu (EK-B) ve Rzgar/Gne Verisi-Veri Tamamlama Bilgi Formu (EK-F) MGMye sunulur.

b) MGMye iletilen verilerle sunulan veriler rnekleme yntemiyle karlatrlarak kontrol edilir. Kontrol sonucu, sunulan verilerin MGMdeki verilerden farkl olmas durumunda lm sonu raporunda bu husus belirtilir.

c) Eksik veri tamamlamada kullanlan istatistiksel yntemler (dorusal enterpolasyon, hareketli ortalama, korelasyon, basit ortalamalarnn alnmas ve ortanca deer kullanm vb.) ayrntl olarak EK-Fde belirtilir.

) Veri kayb, % 20den daha fazla ise bu durum lm sonu raporunda belirtilir. % 20 veri kayb, lm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken on dakikalk verilerin toplam kayt saysnn % 20si olarak kabul edilir.

d) lm sonu raporlarnn, MGMye teslim edilmesinden sonra bavuru younluu ve bavuru sras dikkate alnarak en fazla 30 (otuz) i gn ierisinde deerlendirme ve onay ilemleri sonulandrlr.

e) Rzgar lm sonu raporunda; direin en st seviyesindeki lm sonular kullanlr. Rzgar hz, yn ve g hesaplamalar on dakikalk veriler kullanlarak yaplr. Yllk ortalama rzgar hz, hakim rzgar yn ile ynlere gre esme says (frekans) ve g bilgileri belirtilir. MGM tarafndan EK-4 deki Rzgar lm Sonu Raporu onaylanr.

Gne verilerinin kontrol ve deerlendirilmesi

MADDE 9 (1) Gne verilerinin kontrol ve deerlendirilmesi aadaki ekilde yaplr:

a) Ynetmeliin ekinde yer alan EK-6da belirtilen formata uygun olarak gne lm sonu raporu hazrlanr. Bu raporla birlikte Bavuru Formu (EK-B) ve Rzgar/Gne Verisi-Veri Tamamlama Bilgi Formu (EK-F) MGMye sunulur.

b) MGMye iletilen verilerle sunulan veriler rnekleme yntemiyle karlatrlarak kontrol edilir. Kontrol sonucu, sunulan verilerin MGMdeki verilerden farkl olmas durumunda lm sonu raporunda bu husus belirtilir.

c) Eksik veri tamamlamada kullanlan istatistiksel yntemler (dorusal enterpolasyon, hareketli ortalama, korelasyon, basit ortalamalarnn alnmas ve ortanca deer kullanm vb.) ayrntl olarak EK-Fde belirtilir.

) Veri kayb, % 20den daha fazla ise bu durum lm sonu raporunda belirtilir. % 20 veri kayb, lm periyodu boyunca kaydedilmesi gereken on dakikalk verilerin toplam kayt saysnn % 20si olarak kabul edilir.

d) lm sonu raporlarnn, MGMye teslim edilmesinden sonra bavuru younluu ve bavuru sras dikkate alnarak en fazla 30 (otuz) ign ierisinde deerlendirme ve onay ilemleri sonulandrlr.

e) Gne lm sonu raporundaki; global gne nm yllk toplam (kWh/m), gnelenme sresi yllk toplam saati (h) ve yllk ortalama hava scakl (C) onar dakikalk veriler kullanlarak hesaplanr. Bu rapor (EK-6), MGM tarafndan onaylanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Sorumluluk

MADDE 10 (1) MGMye sunulan llen ve tamamlanan veri ve bilgilerin doruluundan ve gvenilirliinden bavuru sahibi sorumludur. MGM hukuki olarak sorumlu deildir. Yaplan deerlendirmeler, bavuru sahibinin MGMye ilettii veri ve bilgilerin doru olduu kabul edilerek yaplr.

(2) Bu blm hkmleri kapsamnda MGMye sunulan veriler ile ticari sr niteliinde olan bilgilerin saklanmas ve korunmas, MGMnin sorumluluundadr.

(3) MGM, zerinden 3 tam yl geen veri kayt sistemindeki gnlk veriler zerinde her trl tasarruf hakkna sahiptir. (rnek; 08/02/2010 tarihinde llen veri, 09/02/2013 tarihinden itibaren MGM tarafndan kullanlabilir)

(4) Rzgar lm istasyonu koordinat bilgilerinin, Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Mdrlne bildirilmesi ilgili firmann sorumluluundadr.

Rzgar ve gne lm istasyonunun zellikleri

MADDE 11 (1) Rzgar lm istasyonunun kurulumunun kontrol yaplrken EK-C de, gne lm istasyonunun kurulumunun kontrol yaplrken EK-Dde belirtilen hususlar dikkate alnr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 12 (1) 10/07/2012 tarihli ve 28349 sayl Resm Gazetede yaymlanan Rzgar ve Gne Enerjisine Dayal Lisans Bavurular in Yaplacak Rzgar ve Gne lmleri Uygulamalarna Dair Tebli yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini, Meteoroloji Genel Mdrlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz