12 Haziran 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29028

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE

HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İl birlikleri, bu Yönetmelik hükümlerini kuruluş belgelerine uyarlamak için 30/11/2014 tarihine kadar, merkez birlikleri ise 28/2/2015 tarihine kadar genel kurullarını yaparlar. Verilen süre içerisinde genel kurulunu yapmayan birlik ve merkez birliğinin iş ve işlemleri askıya alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.