12 Haziran 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29028

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl (Devlet Personel Bakanl)ndan:

SOSYAL HZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN STHDAM

HAKKININ KULLANIMINA LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamna girenlerin istihdamna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 2828 sayl Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamna girenlerin;

a) 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye tabi kurumlarda,

b) Dzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

c) Kamu iktisadi teebbsleri ve bal ortaklklar ile messeselerinde,

) l zel idareleri ile belediyelerde,

istihdamlar hakknda uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2828 sayl Kanunun ek 1 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanln,

b) Bakanlk: Devlet Personel Bakanln,

c) Hak Sahibi: 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanunu veya 5395 sayl ocuk Koruma Kanunu uyarnca haklarnda korunma veya bakm tedbir karar alnm olup faslal olarak geen yararlanma sreleri dhil iki yldan az olmamak zere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn sosyal hizmet modellerinden yararlanan ocuklardan reit olduu tarih itibaryla bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden ve on sekiz yan doldurduu ve korunma veya bakm tedbir kararnn sona erdii tarihten itibaren iki yl iinde Bakanla bavuran kiiyi,

) Kanun: 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununu,

d) KPSS: Kamu Personel Seme Snavn,

e) KPSS B: B grubu kadrolar iin yaplan Kamu Personel Seme Snavn,

f) Kura: Hak sahiplerinden ilkokul, ortaokul ve ilkretim okullarndan mezun olanlarn kamu kurum ve kurulularna yerletirilmeleri amacyla tercihlerine gre yaplacak ekilii,

g) Merkez: Bakanlk adna yerletirme ve kura ilemlerini gerekletiren kurum veya kuruluu,

) Yerletirme: KPSS ve kura sonucuna gre yaplacak yerletirme ilemlerinin ortak adn,

ifade eder.

KNC BLM

Hak Sahipliinin Tespiti

Bavuru

MADDE 5 (1) stihdam hakkndan yararlanmak isteyen kiiler, hak sahipliinin tespiti amacyla on sekiz yann doldurulmas ve korunma veya bakm tedbir kararnn kaldrlmasndan itibaren iki yl ierisinde Bakanln belirledii usul ve esaslara gre bavururlar.

Hak sahipliinin tespiti

MADDE 6 (1) Hak sahipliinin tespiti Kanunda yazl artlarn kontrol edilmesi suretiyle Bakanlka yaplr.

(2) Hak sahipliinin tespitinde Bakanlk belge ve kaytlarnda yer alan bilgiler esas alnr.

Hak sahiplerinin bildirilmesi

MADDE 7 (1) Her yln son gn itibariyle hak sahibi olduu tespit edilenlere ilikin olarak Bakanlka istenilen bilgiler, Bakanlka takip eden yln Ocak ay ierisinde Bakanla, yerletirme ve kura ilemlerinin Merkezce yaplmas halinde ayrca Merkeze bildirilir.

NC BLM

Kadrolarn Tespiti ve Yerletirme lemleri

Kadrolarn tespiti ve bildirimi

MADDE 8 (1) Yerletirme yaplacak kadro says 13/12/1983 tarihli ve 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye tabi kurumlarn serbest memur kadrolar ile szlemeli personel pozisyonlar ve ii kadro saysnn toplamnn binde biridir. Toplam kadro ve pozisyon saysnn belirlenmesinde yerletirme yaplacak yln bandaki veriler esas alnr. Serbest kadro ve pozisyon toplamnn binden az olmas hlinde dahi kamu kurum ve kurulularnda en az bir hak sahibi istihdam edilir.

(2) 190 sayl KHK kapsamnda yer almayan kurumlar Kanun kapsamnda istihdamla ykml bulunduklar kadro ve pozisyonlar iin ihtiya durumlarna gre kadro ve statleri belirleyebilirler.

(3) Bakanlka hak sahiplerinin istihdam edilecei toplam kadro saylar her kurum iin tespit edilerek yerletirme yaplacak yln ubat ay sonuna kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadrolar merkez ve tara tekilatlar itibaryla datmn yaparak Nisan ay sonuna kadar Bakanla bildirir.

(4) Kurumlarca tekilat baznda yaplacak datmn bildirilmemesi hlinde Bakanlka, bildirimde bulunmayan ilgili kurum veya kuruluun merkez tekilatna resen yerletirme yaplr.

Tercih klavuzu

MADDE 9 (1) Kura ile yerletirmeye bavuracak hak sahiplerine ilikin hususlar ile Tercih Klavuzu Bakanlka, yerletirme ve kurann Bakanlk adna Merkeze yaptrlmas halinde ise Bakanlk ve Merkezce mtereken hazrlanr.

(2) Tercih Klavuzunda yerletirme veya kura ile atama yaplacak kadro unvanlar, snf, say ve dereceleri ile adaylarca bilinmesi gerekli dier hususlar yer alr.

Yerletirme duyurusu

MADDE 10 (1) Yerletirmeye ilikin duyuru Bakanlk resmi internet sitesinde veya yerletirmenin Bakanlk adna Merkeze yaptrlmas halinde ise Merkezce duyurulur.

Yerletirme

MADDE 11 (1) Hak sahibi adaylarn yerletirilmesinde KPSS sonucuna gre yerletirme ve kura sonucuna gre yerletirme yntemleri kullanlr.

(2) Hak sahibi olduu tespit edilenlerden en az ortaretim mezunu olan adaylarn yerletirme ilemleri KPSS B grubu sonularna gre, ilkokul, ortaokul ve ilkretim okullarndan mezun olanlarn yerletirilmeleri ise kura sonucuna gre yaplr. Adaylar, tercih klavuzunda kura ile yerletirme talep eden kamu kurum veya kurulularndan durumlarna uygun koullarn bulunduu kadrolar iin tercihte bulunmak suretiyle kuraya katlrlar. Kura ekimini, kura iin bavuruda bulunan adaylar da izleyebilir.

(3) KPSS sonucuna gre yerletirme ilemlerinde adaylar, drdnc fkra hkmleri sakl kalmak zere, KPSS puanlar, tercihleri ve kadro saylar gz nnde tutulmak suretiyle yerletirilir.

(4) KPSS sonucu ie yerletirmede ncelik, srasyla lisans, nlisans ve ortaretim mezunlarna verilir. Ayn renim dzeyinde bulunan ve ayn puana sahip adaylar arasnda ise diploma tarihi itibariyle nce mezun olmu olana, bunun da ayn olmas halinde ya byk olana ncelik verilir.

(5) KPSS sonucuna gre yerletirme memur unvanl kadrolara, kura ile yerletirme yardmc hizmetler snfnda yer alan kadrolara yaplr.

(6) 190 sayl KHK kapsamnda yer almayan kurumlarn Kanun kapsamnda istihdamla ykml olduklar kadro ve pozisyonlara yaplacak yerletirme ilemlerinde ilgili kurumlarca bildirilecek kadro ve statler dikkate alnr.

Yerletirme sonularnn duyurulmas

MADDE 12 (1) Yerletirme sonular, yerletirmeyi yapan kurumun internet sitesinde ilan edilir. Yerletirmenin Bakanlk adna Merkezce yaplmas halinde yerletirilen adaylara ilikin bilgiler ayrca Bakanla da bildirilir.

Atama ve greve balama

MADDE 13 (1) Adaylar, atanmak zere yerletirildikleri kamu kurum ve kurulularna, istenilen belgelerle birlikte sresi iinde bavururlar.

(2) Adaylarn, yerletirme ilemine son bavuru tarihi itibariyle 657 sayl Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel ve zel artlarla birlikte atanacaklar kadro veya pozisyonlar iin Tercih Klavuzunda ilan edilen dier artlar tamalar zorunludur.

(3) Adaylar kamu kurum ve kurulularnca dorudan atanrlar, kurumlarca ayrca bir snav yaplmaz.

(4) lgililerin ie balama srelerine ve ie balamama hlinde yaplacak ilemlere ilikin olarak 657 sayl Kanunun 62 nci ve 63 nc maddeleri hkmleri uygulanr.

(5) Atama ve greve balatma ilemlerinin sonucu, kamu kurum ve kurulular tarafndan ilemlerin tamamlanmasn takip eden bir ay iinde Bakanlk ve Bakanla bildirilir.

(6) Geree aykr belge verdii veya beyanda bulunduu tespit edilenlerin atamalar yaplmaz, atamalar yaplm ise iptal edilir; bu kiiler hakknda Cumhuriyet savclna su duyurusunda bulunulur.

Kadrolarn ihdas ve iptali

MADDE 14 (1) 190 sayl Kanun Hkmnde Kararname eki cetvellerde yer alan kamu kurum ve kurulularna KPSS veya kura sonucu yaplacak yerletirmelerde, yerletirilen kiinin atama onaynn alnmas ile birlikte dier kanunlardaki hkmlere baklmakszn ve baka bir ileme gerek kalmakszn teklif yaplan kadrolar ihdas, tahsis ve vize edilmi ve ilgili kurumun 190 sayl Kanun Hkmnde Kararname eki ilgili cetvel ve blmlerine eklenmi saylr. Bu ekilde ihdas edilen kadrolar, herhangi bir ekilde boalmas hlinde baka bir ileme gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Bildirim

MADDE 15 (1) Atamas yaplanlardan herhangi bir sebeple grevlerinden ayrlanlara ilikin Bakanlka belirlenecek bilgiler iten ayrlmay takip eden bir ay ierisinde Bakanlk ve Bakanla bildirilir.

(2) Atamas yaplanlardan halen almakta olanlara ilikin Bakanlka belirlenecek bilgiler ise her yln Mart ay sonuna kadar Bakanlk ve Bakanla bildirilir.

Yerletirme ve atama yaplmayacak haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre atanan hak sahipleri daha sonra bu kapsamda yaplacak yerletirme ilemlerine hibir surette katlamazlar.

(2) Kamu kurum ve kurulularna ait kadro veya pozisyonlara bu Ynetmelik hkmleri dnda yer alsa dahi her ne surette olursa olsun atananlar Kanun kapsamnda istihdam hakkn kullanm saylrlar.

(3) Bu hkmlere aykr olarak yerletirilenlerin atamalar yaplmaz, yaplm ise iptal edilir.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Kanunun, 6518 sayl Kanun ile deitirilmeden nceki ek 1 inci maddesi kapsamnda hak sahibi olup Kanun deiikliinin yrrle girdii 19/2/2014 tarihinden nce ek form A belgesi dzenlenmi ve sz konusu tarihte kamu kurum ve kurulularnda almayanlar Kanunda belirtilen usul ve esaslar erevesinde istihdam hakkndan yararlandrlr.

(2) Deiikliin yrrle girdii 19/2/2014 tarihinden nce Kanun kapsamnda balam ilemler ilem tarihindeki mevzuat hkmlerine gre sonulandrlr.

(3) 2014 ylnda kamu kurum ve kurulularna yaplacak yerletirme ilemleri iin; bu Ynetmeliin yaym tarihi itibariyle hak sahibi olanlarn bilgileri Bakanlka 2014 yl Haziran aynn sonuna kadar Bakanla bildirilir.

(4) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesi uyarnca 2014 ylnda yerletirme yaplacak kadro saylar, Bakanlka Temmuz ay sonuna kadar kamu kurum ve kurulularna bildirilir.

(5) Bu Ynetmelik kapsamndaki kurumlar, bildirilen sayda kadro veya pozisyonun merkez ve tara tekilatlar itibaryla datmn yaparak 2014 yl Austos ay sonuna kadar Bakanla bildirir.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakanln bal olduu Bakan yrtr.