11 Haziran 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29027

YNETMELK

Ko niversitesinden:

KO NVERSTES LA ARATIRMA UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Ko niversitesine bal olarak kurulan Ko niversitesi la Aratrma Uygulama ve Aratrma Merkezinin (AM) amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ko niversitesi la Aratrma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (AM): Ko niversitesi la Aratrma Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mtevelli Heyeti: Ko niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: Ko niversitesi Rektrn,

e) niversite: Ko niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) la bilim ve teknolojilerini, ila hukukunu ve bu alandaki sorunlar ve gelimeleri yakndan izlemek zere, aratrmalar ile yaynlar yapmak ve bilimsel toplantlar ile konferanslar dzenlemek.

b) la bilim ve teknolojileri alanlarnda alanlar eitmek ve ila teknolojileri ve ila hukuku alannda ibirlii olanaklarn gelitirmek zere her trl bilimsel alma ve aratrma yapmak.

c) la bilim ve teknolojileri ve ila hukuku alannda niversitenin ulusal ve uluslararas kurum ve kurulular ile ibirliinin gelimesine katkda bulunmak.

) la bilim ve teknolojileri ve ila hukuku alannda dier niversitelerle ortak almalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) la bilim ve teknolojileri alannda, ila (molekl) kefi, bulunan ilalarn in vitro ve in vivo aratrmalar, bulunan ilalarn organizmalara uygulanmas ve ilgili ila irketleri ile ibirlii konularnda aratrma ve incelemelerde bulunmak.

b) la teknolojilerini ve ila hukukunu ilgilendiren bilimsel toplant ve konferanslar dzenlemek, bu alanda yaynlar yapmak ve kan yaynlar izleyip dokmantasyon almalarnda bulunmak.

c) Ko niversitesi Mhendislik, Fen, Tp ve Hukuk Faklteleri retim elemanlarnn ila teknolojileri ve ila hukuku alannda yurt iinde ve dnda yaplan toplantlara katlmalarna olanak salamak ve yurt iindeki ve dndaki bilim kurulular ve bilim insanlaryla ibirlii yapmak.

) retim de dahil olmak zere dier benzer faaliyetlerde bulunmak.

(2) Ele alnacak konular; ila teknolojileri ve ila hukuku alanndaki gelimelere, lkenin gereksinimlerine ve Merkezin olanaklarna uygun olarak, Merkez tarafndan belirlenir.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Ynetim Kurulu

b) Mdr

c) Danma Kurulu

Ynetim Kurulu

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu be yeden oluur. yelerden biri niversitenin retim yeleri arasndan dorudan Rektr tarafndan grevlendirilir. Dier yelikler iin Mhendislik, Fen, Tp ve Hukuk Fakltesi ynetim kurullar kendi fakltelerinin retim yeleri arasndan birer ye aday seerek grevlendirilmesini Rektre nerirler. Rektr tarafndan grevlendirilmesi uygun grlmeyen adaylarn yerine ayn usulle yeniden seim yaplr. yelerin grev sresi yldr, yeliin grev sresinin dolmasndan nce herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni ye grevlendirilir. Grev sresi biten yeler ayn usulle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu; Rektrn daveti zerine, Mays ve Aralk aylarnda olmak zere, ylda en az iki kez, ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve oy okluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde, Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma esaslarn belirlemek.

b) Stratejik planlar, bteyi ve yllk alma programn grerek karara balamak.

c) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve yllk kesin hesaplarn grerek karara balamak.

) Danma Kurulu yelerini belirlemek.

Mdr ve Mdr Yardmcs

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun kendi yeleri arasndan setii bir kii, Rektr tarafndan yl sreyle Mdr olarak grevlendirilir.

(2) Mdr, mal ilemlerde deneyimli bir kiiyi yl sreyle Mdr Yardmcs olarak grevlendirir. Mdr Yardmcs Ynetim Kurulu toplantlarna oy hakk olmakszn katlr.

Mdrn grevleri

MADDE 11 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Yllk bteyi ve faaliyet konularn belirleyerek, Ynetim Kurulunun onayna sunmak ve Ynetim Kurulu tarafndan onaylanm alma programnn uygulanmasyla ilgili ilemleri yrtmek.

b) Merkez faaliyetlerinin gerekletirilmesi iin btede ngrlm ve btede ngrlmemekle birlikte Merkez faaliyetlerinin gerekletirilmesi iin niversite veya nc kiiler tarafndan salanm kaynaklardan Merkez faaliyetleri iin gereken demeleri yapmak veya yaplmasna onay vermek.

c) Merkezin, nceki yla ait faaliyet raporunu ve kesin hesabn hazrlayarak Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dier i ve ilemleri yrtmek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulu kararyla, ila teknolojileri alanndaki almalaryla tannan retim yelerinin yer alaca Danma Kurulu oluturulur. Danma Kurulu, Ynetim Kurulu Bakannn daveti zerine toplanr.

(2) Danma Kurulu; Merkezin yrtt veya yrtmeyi planlad konular ile Merkezin faaliyetleri hakknda gr ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri ile Mtevelli Heyeti ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ko niversitesi Rektr yrtr.